Funkce ZdrojDatInfo v PowerAppsDataSourceInfo function in PowerApps

Poskytuje informace o zdroji dat.Provides information about a data source.

PřehledOverview

Zdroje dat mohou poskytovat spoustu informací pro optimalizaci uživatelského prostředí.Data sources can provide a wealth of information to optimize the user experience.

Pomocí informací na úrovni sloupce můžete ověřit zadání uživatele a poskytnout mu bezprostřední zpětnou vazbu, než použijete funkci Patch.You can use column-level information to validate user input and provide immediate feedback to the user before using the Patch function. Tytéž informace používá funkce Validate.The Validate function uses this same information.

Pomocí informací na úrovni zdroje dat můžete například uživatelům, kteří nemají oprávnění k úpravě nebo vytváření záznamů, zakázat nebo skrýt tlačítka Upravit a Nový.You can use information at the data-source level, for example, to disable or hide Edit and New buttons for users who don't have permissions to edit and create records.

Zdroje dat se liší v tom, kolik informací poskytují, včetně možnosti, kdy neposkytují vůbec žádné.Data sources vary in how much information they provide, including not providing any at all. Kolekce neposkytují žádné informace.Collections provide no information. Pokud se nějaká část informací neposkytuje, použije se výchozí hodnota, nebo se vrátí prázdná hodnota.If a piece of information isn't provided, a default is used, or blank is returned.

PopisDescription

Informace o sloupciColumn information

Funkce ZdrojDatInfo umožňuje získat informace o konkrétním sloupci zdroje dat:You can use DataSourceInfo to obtain information about a particular column of a data source:

Argument informacíInformation Argument Typ výsledkuResult Type PopisDescription
ZdrojDatInfo.DisplayNameDataSourceInfo.DisplayName ŘetězecString Zobrazovaný název sloupce.Display name for the column. Pokud není zobrazovaný název definovaný, vrátí se název sloupce.If no display name is defined, returns the column name.
ZdrojDatInfo.MaxLengthDataSourceInfo.MaxLength ČísloNumber Maximální počet znaků, který sloupec může obsahovat.Maximum number of characters that the column can hold. Platí jenom pro sloupce obsahující řetězce.Applies only to columns that contain strings. Pokud není maximum nastavené, vrátí se prázdná hodnota.If a maximum isn't set, returns blank.
ZdrojDatInfo.MaxValueDataSourceInfo.MaxValue ČísloNumber Maximální číselná hodnota, kterou sloupec může obsahovat.Maximum numeric value that a column can hold. Platí jenom pro sloupce obsahující čísla.Applies only to columns that contain numbers. Pokud není maximum nastavené, vrátí se prázdná hodnota.If a maximum isn't set, returns blank.
ZdrojDatInfo.MinValueDataSourceInfo.MinValue ČísloNumber Minimální číselná hodnota, kterou sloupec může obsahovat.Minimum numeric value that a column can hold. Platí jenom pro sloupce obsahující čísla.Applies only to columns that contain numbers. Pokud není minimum nastavené, vrátí se prázdná hodnota.If a minimum isn't set, returns blank.
ZdrojDatInfo.RequiredDataSourceInfo.Required Logická hodnotaBoolean Je hodnota v tomto sloupci povinná?Is a value required for this column? Pokud není zdrojem dat nastaveno, vrátí se false.If not set by the data source, returns false.

Třetím argumentem je název sloupce ve formě řetězce.The third argument is the name of a column as a string. Například sloupec Phone v kolekci People by se předal jako "Phone" včetně dvojitých uvozovek.For example, column Phone in collection People would be passed as "Phone" including the double quotes.

Informace o zdroji datData-source information

Funkce ZdrojDatInfo umožňuje získat také informace o zdroji dat jako celku:You can also use DataSourceInfo to obtain information about a data source as a whole:

Argument informacíInformation Argument Typ výsledkuResult Type PopisDescription
ZdrojDatInfo.AllowedValuesDataSourceInfo.AllowedValues Logická hodnotaBoolean Jaké typy oprávnění můžou být uživatelům pro tento zdroj dat uděleny?What types of permissions can users be granted for this data source? Pokud není zdrojem dat nastaveno, vrátí se prázdná hodnota.If not set by the data source, returns blank.
ZdrojDatInfo.CreatePermissionDataSourceInfo.CreatePermission Logická hodnotaBoolean Má aktuální uživatel oprávnění k vytváření záznamů v tomto zdroji dat?Does the current user have permission to create records in this data source? Pokud není zdrojem dat nastaveno, vrátí se true.If not set by the data source, returns true.
ZdrojDatInfo.DeletePermissionDataSourceInfo.DeletePermission Logická hodnotaBoolean Má aktuální uživatel oprávnění k odstranění záznamů v tomto zdroji dat?Does the current user have permission to delete records in this data source? Pokud není zdrojem dat nastaveno, vrátí se true.If not set by the data source, returns true.
ZdrojDatInfo.EditPermissionDataSourceInfo.EditPermission Logická hodnotaBoolean Má aktuální uživatel oprávnění k úpravě záznamů v tomto zdroji dat?Does the current user have permission to edit records in this data source? Pokud není zdrojem dat nastaveno, vrátí se true.If not set by the data source, returns true.
ZdrojDatInfo.ReadPermissionDataSourceInfo.ReadPermission Logická hodnotaBoolean Má aktuální uživatel oprávnění ke čtení záznamů v tomto zdroji dat?Does the current user have permission to read records in this data source? Pokud není zdrojem dat nastaveno, vrátí se true.If not set by the data source, returns true.

SyntaxeSyntax

ZdrojDatInfo( ZdrojDat; Informace; NázevSloupce )DataSourceInfo( DataSource, Information, ColumnName )

 • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat, který se má použít.The data source to use.
 • Informace – povinné.Information – Required. Typ informací, které chcete získat.The type of information that you want to retrieve.
 • NázevSloupce – povinné.ColumnName – Optional. Pro informace na úrovni sloupce má název sloupce formu řetězce.For column-level information, the column name as a string. Sloupec Phone by se předal jako "Phone" včetně dvojitých uvozovek.Column Phone would be passed as "Phone", including the double quotes. Pro informace na úrovni zdroje dat se argument NázevSloupce nedá použít.For information at the data-source level, the ColumnName argument can't be used.

  Poznámka

  V případě sharepointových a excelových zdrojů dat obsahujících názvy sloupců s mezerami zadejte každou mezeru jako „_x0020_“.For SharePoint and Excel data sources that contain column names with spaces, specify each space as "_x0020_". Místo Název sloupce tedy zadejte Název_x0020_sloupce.For example, specify "Column Name" as "Column_x0020_Name".

PříkladyExamples

U příkladů v této části se používá zdroj dat s názvem IceCream:The examples in this section use this data source, named IceCream:

Tento zdroj dat také poskytuje tyto informace:The data source has also provided this information:

 • Zobrazovaný název sloupce Quantity je "Quantity on Hand".The display name for Quantity is "Quantity on Hand".
 • Maximální délka sloupce Flavor je 30 znaků.The maximum length of Flavor is 30 characters.
 • Sloupec Flavor musí obsahovat hodnotu.The Flavor column must contain a value. Sloupec Quantity není povinný.The Quantity column isn't required.
 • Minimální hodnota Quantity je 0.The minimum Quantity is 0.
 • Maximální hodnota Quantity je 100.The maximum Quantity is 100.
 • Aktuální uživatel může číst a upravovat záznamy zdroje dat IceCream, nemůže je ale vytvářet ani odstraňovat.The current user can read and edit the records of the IceCream data source but can't create or delete records.
VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
ZdrojDatInfo( IceCream; ZdrojDatInfo.DisplayName; "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.DisplayName, "Quantity" ) Vrátí zobrazovaný název sloupce Quantity zdroje dat IceCream.Returns the display name for the Quantity column of the IceCream data source. "Quantity on Hand""Quantity on Hand"
ZdrojDatInfo( IceCream; ZdrojDatInfo.MaxLength; "Flavor" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MaxLength, "Flavor" ) Vrátí maximální délku řetězce pro sloupec Flavor zdroje dat IceCream.Returns the maximum length of the string for the Flavor column of the IceCream data source. 3030
ZdrojDatInfo( IceCream; ZdrojDatInfo.Required; "Flavor" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.Required, "Flavor" ) Je sloupec Flavor zdroje dat IceCream povinný?Is the Flavor column of the IceCream data source required? truetrue
ZdrojDatInfo( IceCream; ZdrojDatInfo.Required; "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.Required, "Quantity" ) Je sloupec Quantity zdroje dat IceCream povinný?Is the Quantity column of the IceCream data source required? falsefalse
ZdrojDatInfo( IceCream; ZdrojDatInfo.MaxValue; "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MaxValue, "Quantity" ) Vrátí maximální číselnou hodnotu pro sloupec Quantity zdroje dat IceCream.Returns the maximum numeric value for the Quantity column of the IceCream data source. 100100
ZdrojDatInfo( IceCream; ZdrojDatInfo.MinValue; "Quantity" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MinValue, "Quantity" ) Vrátí minimální číselnou hodnotu pro sloupec Quantity zdroje dat IceCream.Returns the minimum numeric value for the Quantity column of the IceCream data source. 00
ZdrojDatInfo( IceCream; ZdrojDatInfo.ReadPermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.ReadPermission) Může aktuální uživatel číst záznamy ve zdroji dat IceCream?Can the current user read records in the IceCream data source? truetrue
ZdrojDatInfo( IceCream; ZdrojDatInfo.EditPermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.EditPermission) Může aktuální uživatel upravovat záznamy ve zdroji dat IceCream?Can the current user edit records in the IceCream data source? truetrue
ZdrojDatInfo( IceCream; ZdrojDatInfo.CreatePermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.CreatePermission) Může aktuální uživatel vytvářet záznamy ve zdroji dat IceCream?Can the current user create records in the IceCream data source? falsefalse
ZdrojDatInfo( IceCream; ZdrojDatInfo.DeletePermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.DeletePermission) Může aktuální uživatel odstraňovat záznamy ve zdroji dat IceCream?Can the current user delete records in the IceCream data source? falsefalse