Funkce Date a Time v PowerAppsDate and Time functions in PowerApps

Převede součásti data a času na hodnotu data a času.Converts date and time components to a date/time value.

PopisDescription

Funkce Date převede jednotlivé hodnoty Rok, Měsíc a Den na hodnotu data a času.The Date function converts individual Year, Month, and Day values to a Date/Time value. Jako čas se předpokládá půlnoc.The time portion is midnight.

  • Pokud je Rok v rozmezí 0 až 1899 (včetně), funkce přidá tuto hodnotu k hodnotě 1900 a vypočítá rok.If Year is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year. Ze 70 je 1970.70 becomes 1970.
  • Pokud je Měsíc menší než 1 nebo větší než 12, výsledek odečte nebo přičte tolik měsíců od začátku zadaného roku.If Month is less than 1 or more than 12, the result subtracts or adds that many months from the beginning of the specified year.
  • Pokud je Den vyšší než počet dní v zadaném měsíci, funkce přidá tento počet dní k prvnímu dni měsíce a vrátí odpovídající datum z následujícího měsíce.If Day is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month. Pokud je Den menší než 1, funkce odečte daný počet dní, plus 1, od prvního dne určeného měsíce.If Day is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Funkce Time převede jednotlivé hodnoty Hodina, Minuta a Sekunda na hodnotu data a času.The Time function converts individual Hour, Minute, and Second values to a Date/Time value. Výsledek nemá přiřazené žádné datum.The result has no date associated with it.

Informace o tom, jak převést řetězec na hodnotu, najdete v článcích o funkcích DateValue, TimeValue a DateTimeValue.See the DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions for information about how to convert a string to a value.

Další informace najdete také v části týkající se práce s daty a časy.Also see working with dates and times for more information.

SyntaxeSyntax

Date( Rok; Měsíc; Den )Date( Year, Month, Day )

  • Rok – povinné.Year - Required. Čísla větší než 1899 se interpretují jako absolutní (1980 se interpretuje jako 1980); čísla v rozsahu od 0 do 1899 se interpretují jako relativní k 1900.Numbers greater than 1899 are interpreted as absolute (1980 is interpreted as 1980); numbers that range from 0 to 1899 are interpreted as relative to 1900. (Například 80 se interpretuje jako 1980.)(For example, 80 is interpreted as 1980.)
  • Měsíc – povinné.Month - Required. Číslo od 1 do 12.A number that ranges from 1 to 12.
  • Den – povinné.Day - Required. Číslo od 1 do 31.A number that ranges from 1 to 31.

Time( Hodina; Minuta; Sekunda )Time( Hour, Minute, Second )

  • Hodina – povinné.Hour - Required. Číslo od 0 (00:00) do 23 (23:00).A number that ranges from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).
  • Minuta – povinné.Minute - Required. Číslo od 0 do 59.A number that ranges from 0 to 59.
  • Sekunda – povinné.Second - Required. Číslo od 0 do 59.A number that ranges from 0 to 59.

PříkladyExamples

DatumDate

Pokud uživatel zadal 1979 do ovládacího prvku pro zadání textu s názvem HireYear, 3 do ovládacího prvku pro zadání textu s názvem HireMonth a 17 do ovládacího prvku pro zadání textu s názvem HireDay, vrátí tato funkce 17. 3. 1979:If a user typed 1979 in a text-input control named HireYear, 3 in a text-input control named HireMonth, and 17 in a text-input control named HireDay, this function would return 3/17/1979:

Date(Value(HireYear.Text); Value(HireMonth.Text); Value(HireDay.Text))Date(Value(HireYear.Text), Value(HireMonth.Text), Value(HireDay.Text))

TimeTime

Pokud uživatel zadal 14 do ovládacího prvku pro zadání textu s názvem BirthHour, 50 do ovládacího prvku pro zadání textu s názvem BirthMinute a 24 do ovládacího prvku pro zadání textu s názvem BirthSecond, vrátila by tato funkce 14:50:24.If a user typed 14 in a text-input control named BirthHour, 50 in a text-input control named BirthMinute, and 24 in a text-input control named BirthSecond, this function would return 02:50:24 p.

Text(Time(Value(BirthHour.Text); Value(BirthMinute.Text); Value(BirthSecond.Text)); "hh:mm:ss")Text(Time(Value(BirthHour.Text), Value(BirthMinute.Text), Value(BirthSecond.Text)), "hh:mm:ss a/p")