Funkce DateAdd, DateDiff a TimeZoneOffset v PowerAppsDateAdd, DateDiff, and TimeZoneOffset functions in PowerApps

Přičte nebo najde rozdíl v hodnotách data a času a provede převod mezi místním časem a standardem UTC.Adds to or finds the difference in date/time values and converts between local time and UTC.

PopisDescription

Funkce DateAdd přičte počet jednotek k hodnotě data a času.The DateAdd function adds a number of units to a date/time value. Výsledkem je nová hodnota data a času.The result is a new date/time value. Zadáním záporné hodnoty můžete rovněž odečíst počet jednotek od hodnoty data a času.You can also subtract a number of units from a date/time value by specifying a negative value.

Funkce DateDiff vrací rozdíl mezi dvěma hodnotami data a času.The DateDiff function returns the difference between two date/time values. Výsledkem je počet jednotek.The result is a number of units.

U obou funkcí lze jako jednotky použít Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters nebo Years.For both functions, units can be Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Ve výchozím nastavení používají obě funkce jednotku Days.By default, both functions use Days as units.

Funkce TimeZoneOffset vrací počet minut mezi místním časem uživatele a standardem UTC (Coordinated Universal Time).The TimeZoneOffset function returns the number of minutes between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time).

Funkci DateAdd můžete v kombinaci s funkcí TimeZoneOffset použít k převodu mezi místním časem uživatele a standardem UTC (Coordinated Universal Time).You can use DateAdd with the TimeZoneOffset to convert between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time). Přičtením funkce TimeZoneOffset se místní čas převede na standard UTC a jejím odečtením (přičtením záporné hodnoty) se standard UTC převede na místní čas.Adding TimeZoneOffset will convert a local time to UTC, and subtracting it (adding the negative) will convert from UTC to local time.

Další informace najdete také v části týkající se práce s daty a časy.Also see working with dates and times for more information.

SyntaxeSyntax

DateAdd( DatumAČas; Přírůstek [; Jednotky ] )DateAdd( DateTime, Addition [, Units ] )

  • DatumAČas – povinné.DateTime - Required. Hodnota data a času, se kterou se má operace provést.Date/time value to operate on.
  • Přírůstek – povinné.Addition - Required. Číslo v Jednotkách, které se má přičíst k DatuAČasu.Number, in Units, to add to the DateTime.
  • Jednotky – volitelné.Units - Optional. Typ Jednotek, které se mají přičíst: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters nebo Years.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Pokud jednotku nezadáte, použije se Days.If not specified, Days are used.

DateDiff( PočátečníDatumAČas; KoncovéDatumAČas [; Jednotky ] )DateDiff( StartDateTime, EndDateTime [, Units ] )

  • PočátečníDatumAČas – povinné.StartDateTime - Required. Počáteční hodnota data a času.Starting date/time value.
  • KoncovéDatumAČas – povinné.EndDateTime - Required. Koncová hodnota data a času.Ending date/time value.
  • Jednotky – volitelné.Units - Optional. Typ Jednotek, které se mají přičíst: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters nebo Years.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Pokud jednotku nezadáte, použije se Days.If not specified, Days are used.

TimeZoneOffset( [ DatumAČas ] )TimeZoneOffset( [ DateTime ] )

  • DatumAČas – povinné.DateTime - Optional. Hodnota data a času, jejíž posun se má vrátit.Date/time value for which to return the offset. Ve výchozím nastavení se použije aktuální datum a čas.By default, the current date/time is used.

PříkladyExamples

Ve všech těchto příkladech se předpokládá, že aktuální datum a čas je 15. červenec 2013, 13:02.In all of these examples, assume that the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM.

Jednoduchá funkce DateAddSimple DateAdd

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Text( DateAdd( Now(); 3 );
"dd-mm-rrrr hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), 3 ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Přičte k aktuálnímu datu a času tři dny (výchozí jednotka).Adds three days (default units) to the current date and time. "18-07-2013 13:02""18-07-2013 13:02"
Text( DateAdd( Now(); 4; Hours );
"dd-mm-rrrr hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), 4, Hours ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Přičte k aktuálnímu datu a času čtyři hodiny.Add four hours to the current date and time. "15-07-2013 17:02""15-07-2013 17:02"
Text( DateAdd( Today(); 1; Months );
"dd-mm-rrrr hh:mm" )
Text( DateAdd( Today(), 1, Months ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Přičte k aktuálnímu datu (bez času) jeden měsíc, protože funkce Today nevrací složku času.Adds one month to the current date, without time as Today doesn't return a time component. "15-08-2013 00:00""15-08-2013 00:00"
Text( DateAdd( Now(); ‑30; Minutes );
"dd-mm-rrrr hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), ‑30, Minutes ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Odečte od aktuálního data a času 30 minut.Subtracts 30 minutes from the current date and time. "15-07-2013 12:32""15-07-2013 12:32"

Jednoduchá funkce DateDiffSimple DateDiff

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
DateDiff( Now(); DateValue("1/1/2014") )DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014") ) Vrátí rozdíl mezi dvěma jednotkami ve výchozích jednotkách Days.Returns the difference between the two units in the default units of Days 170170
DateDiff( Now(); DateValue("1/1/2014"); Months )DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014"), Months ) Vrátí rozdíl mezi dvěma hodnotami v jednotkách Months.Returns the difference between the two values in Months 66
DateDiff( Now(); Today(); Minutes )DateDiff( Now(), Today(), Minutes ) Vrátí rozdíl mezi aktuálním datem a časem a jenom aktuálním datem (bez času) v minutách.Returns the difference between the current date/time and the current date only (no time) in minutes. Protože Now je pozdější než Today, bude výsledek záporný.Since the Now is later than Today the result will be negative. -782-782

Převod na standard UTCConverting to UTC

Pokud chcete provést převod na standard UTC (Coordinated Universal Time), přičtěte funkci TimeZoneOffset k danému času.To convert to UTC (Coordinated Universal Time), add the TimeZoneOffset for the given time.

Dejme tomu, že aktuální datum a čas je 15. červenec 2013, 13:02 v letním tichomořském čase (PDT, UTC-7).For example, imagine the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM in Pacific Daylight Time (PDT, UTC-7). Aktuální čas ve standardu UTC zjistíte takto:To determine the current time in UTC, use:

  • DateAdd( Now(); TimeZoneOffset(); Minutes )DateAdd( Now(), TimeZoneOffset(), Minutes )

Funkce TimeZoneOffset používá jako výchozí aktuální čas, takže jí nemusíte předávat argument.TimeZoneOffset defaults to the current time, so you don't need to pass it an argument.

K zobrazení výsledku použijte funkci Text s formátem dd-mm-rrrr hh:mm, která vrátí 15-07-2013 20:02.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will return 15-07-2013 20:02.

Převod ze standardu UTCConverting from UTC

Pokud chcete provést převod ze standardu UTC, odečtěte funkci TimeZoneOffset (přičtením její záporné hodnoty) od daného času.To convert from UTC, subtract the TimeZoneOffset (by adding the negative) for the given time.

Dejme tomu, že datum a čas 15. červenec 2013 20:02 ve standardu UTC je uložený v proměnné s názvem StartTime.For example, imagine the UTC date and time July 15, 2013, 8:02 PM is stored in a variable named StartTime. Tento čas převedete do časového pásma uživatele takto:To adjust the time for the user's time zone, use:

  • DateAdd( StartTime; -TimeZoneOffset( StartTime ); Minutes )DateAdd( StartTime, -TimeZoneOffset( StartTime ), Minutes )

Všimněte si záporného znaménka před funkcí TimeZoneOffset, díky kterému se posun nepřičte, ale odečte.Note the negative sign before TimeZoneOffset to subtract the offset rather than add it.

K zobrazení výsledku použijte funkci Text s formátemdd-mm-rrrr hh:mm, jejímž výsledkem bude 15-07-2013 13:02, pokud se nacházíte v letním tichomořském čase.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will result in 15-07-2013 13:02 if you're in Pacific Daylight Time.