Funkce Day, Month, Year, Hour, Minute, Second a Weekday v PowerAppsDay, Month, Year, Hour, Minute, Second, and Weekday functions in PowerApps

Vrátí jednotlivé složky hodnoty data a času.Returns individual components of a Date/Time value.

PopisDescription

Funkce Day vrátí složku dne hodnoty data a času v rozsahu od 1 do 31.The Day function returns the day component of a Date/Time value, ranging from 1 to 31.

Funkce Month vrátí složku měsíce hodnoty data a času v rozsahu od 1 do 12.The Month function returns the month component of a Date/Time value, ranging from 1 to 12.

Funkce Year vrátí složku roku hodnoty data a času počínaje rokem 1900.The Year function returns the year component of a Date/Time value, starting with 1900.

Funkce Hour vrátí složku hodin hodnoty data a času v rozmezí od 0 do 23.The Hour function returns the hour component of a Date/Time value, ranging from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).

Funkce Minute vrátí složku minut hodnoty data a času v rozsahu od 0 do 59.The Minute function returns the minute component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Funkce Second vrátí složku sekund hodnoty data a času v rozsahu od 0 do 59.The Second function returns the second component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Funkce Weekday vrátí den v týdnu hodnoty data a času.The Weekday function returns the weekday of a Date/Time value. Ve výchozím nastavení je výsledek v rozsahu od 1 (neděle) do 7 (sobota).By default, the result ranges from 1 (Sunday) to 7 (Saturday). Pomocí funkce Weekday v Microsoft Excelu nebo hodnoty výčtu StartOfWeek můžete určit odlišný rozsah:You can specify a different range with an Microsoft Excel Weekday function code or a StartOfWeek enumeration value:

Kód ExceluExcel code Výčet StartOfWeekStartOfWeek enumeration PopisDescription
1; 171, 17 StartOfWeek.SundayStartOfWeek.Sunday Čísla 1 (neděle) až 7 (sobota).Numbers 1 (Sunday) through 7 (Saturday). Výchozí.Default.
2; 112, 11 StartOfWeek.MondayStartOfWeek.Monday Čísla 1 (pondělí) až 7 (neděle)Numbers 1 (Monday) through 7 (Sunday).
33 StartOfWeek.MondayZeroStartOfWeek.MondayZero Čísla 0 (pondělí) až 6 (neděle)Numbers 0 (Monday) through 6 (Sunday).
1212 StartOfWeek.TuesdayStartOfWeek.Tuesday Čísla 1 (úterý) až 7 (pondělí)Numbers 1 (Tuesday) through 7 (Monday).
1313 StartOfWeek.WednesdayStartOfWeek.Wednesday Čísla 1 (středa) až 7 (úterý)Numbers 1 (Wednesday) through 7 (Tuesday).
1414 StartOfWeek.ThursdayStartOfWeek.Thursday Čísla 1 (čtvrtek) až 7 (středa)Numbers 1 (Thursday) through 7 (Wednesday).
1515 StartOfWeek.FridayStartOfWeek.Friday Čísla 1 (pátek) až 7 (čtvrtek)Numbers 1 (Friday) through 7 (Thursday).
1616 StartOfWeek.SaturdayStartOfWeek.Saturday Čísla 1 (sobota) až 7 (pátek)Numbers 1 (Saturday) through 7 (Friday).

Všechny funkce vrací číslo.All functions return a number.

Další informace najdete v části týkající se práce s daty a časy.See working with dates and times for more information.

SyntaxeSyntax

Day( DatumAČas )Day( DateTime )
Month( DatumAČas )Month( DateTime )
Year( DatumAČas )Year( DateTime )
Hour( DatumAČas )Hour( DateTime )
Minute( DatumAČas )Minute( DateTime )
Second( DatumAČas )Second( DateTime )

  • DatumAČas – povinné.DateTime - Required. Hodnota data a času, se kterou se má operace provést.Date/Time value to operate on.

Weekday( DatumAČas [; PrvníDenTýdne ] )Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )

  • DatumAČas – povinné.DateTime - Required. Hodnota data a času, se kterou se má operace provést.Date/Time value to operate on.
  • PrvníDenTýdne – volitelné.WeekdayFirst - Optional. Kód Excelu, který určuje, kterým dnem začíná týden.Excel code specifying which day starts the week. Když není zadaný, použije se 1 (začíná nedělí).If not supplied, 1 (Sunday first) is used.

PříkladyExamples

V následujícím příkladu je aktuální čas 15:59:37 ve čtvrtek, 9. dubna 2015.For the following example, the current time is 3:59:37 PM on Thursday, April 9, 2015.

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Year( Now() )Year( Now() ) Vrátí složku roku aktuálního data a času.Returns the year component of the current time and date. 20152015
Month( Now() )Month( Now() ) Vrátí složku měsíce aktuálního data a času.Returns the month component of the current time and date. 44
Day( Now() )Day( Now() ) Vrátí složku dne aktuálního data a času.Returns the day component of the current time and date. 99
Hour( Now() )Hour( Now() ) Vrátí složku hodin aktuálního data a času.Returns the hour component of the current time and date. 1515
Minute( Now() )Minute( Now() ) Vrátí složku minut aktuálního data a času.Returns the minute component of the current time and date. 5959
Second( Now() )Second( Now() ) Vrátí složku minut aktuálního data a času.Returns the minute component of the current time and date. 3737
Weekday( Now() )Weekday( Now() ) Vrátí složku dne v týdnu aktuálního data a času při použití výchozího začátku týdne v neděli.Returns the weekday component of the current time and date, using the default start of the week as Sunday. 55
Weekday( Now(); 14 )Weekday( Now(), 14 ) Vrátí složku dne v týdnu aktuálního data a času při použití kódu Excelu, který určuje, že začátek týdne je ve čtvrtek.Returns the weekday component of the current time and date, using an Excel code to specify the start of the week as Thursday. 11
Weekday( Now(); StartOfWeek.Wednesday )Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday ) Vrátí složku dne v týdnu aktuálního data a času při použití výčtu StartOfWeek, který určuje, že začátek týdne je ve středu.Returns the weekday component of the current time and date, using a StartOfWeek enumeration to specify the start of the week as Wednesday. 22