Funkce Defaults v PowerAppsDefaults function in PowerApps

Vrátí výchozí hodnoty zdroje dat.Returns the default values for a data source.

PopisDescription

Funkce Defaults slouží k předběžnému naplnění formuláře datových záznamů, aby se pak snadněji vyplňoval.Use the Defaults function to pre-populate a data entry form, making it easier to fill.

Tato funkce vrátí záznam obsahující výchozí hodnoty pro zdroj dat.This function returns a record that contains the default values for the data source. Pokud sloupec v rámci zdroje dat nemá výchozí hodnotu, tato vlastnost nebude v záznamu figurovat.If a column within the data source doesn't have a default value, that property won't be present.

Zdroje dat se liší v tom, kolik výchozích informací poskytují, včetně možnosti, kdy neposkytují vůbec žádné.Data sources vary in how much default information they provide, including not providing any at all. Při práci s kolekcí nebo jiným zdrojem dat, který nepodporuje výchozí hodnoty, funkce Defaults vrátí prázdný záznam.When you work with a collection or another data source that doesn't support default values, the Defaults function will return an empty record.

Funkci Defaults můžete zkombinovat s funkcí Patch a vytvořit tak záznam.You can combine the Defaults function with the Patch function to create a record.

SyntaxeSyntax

Defaults( ZdrojDat )Defaults( DataSource )

  • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat, pro který chcete výchozí hodnoty.The data source for which you want default values.

PříkladyExamples

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Defaults( Scores )Defaults( Scores ) Vrátí výchozí hodnoty zdroje dat Scores.Returns the default values for the Scores data source. { Score: 0 }{ Score: 0 }