Funkce Distinct v PowerAppsDistinct function in PowerApps

Shrnuje záznamy z tabulky, přičemž odebere duplicitní položky.Summarizes records of a table, removing duplicates.

PopisDescription

Funkce Distinct vyhodnocuje vzorec u každého záznamu tabulky.The Distinct function evaluates a formula across each record of a table. Vrátí jednosloupcovou tabulku, která obsahuje výsledky s odebranými duplicitními hodnotami.Distinct returns a one-column table that contains the results, with duplicate values removed.

Pole aktuálně zpracovávaného záznamu jsou dostupná ve vzorci.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Můžete na ně jednoduše odkázat jejich názvem, stejně jako byste odkazovali na jakoukoli jinou hodnotu.You simply reference them by name as you would any other value. V celé aplikaci také můžete odkazovat na vlastnosti ovládacích prvků a jiné hodnoty.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Další podrobnosti najdete v příkladech níže a v tématu o práci s oborem záznamů.For more details, see the examples below and working with record scope.

SyntaxeSyntax

Distinct( Tabulka; Vzorec )Distinct( Table, Formula )

  • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, která se má vyhodnotit.Table to evaluate across.
  • Vzorec – povinné.Formula - Required. Vzorec, který se má vyhodnotit pro každý záznam.Formula to evaluate for each record.

Příklad:Example

Pokud byste měli tabulku Employees, která obsahuje sloupec Department, tato funkce by zobrazila seznam jedinečných názvů oddělení v tomto sloupci, bez ohledu na to, kolikrát se každý název v tomto sloupci vyskytuje:If you had an Employees table that contained a Department column, this function would list each unique department name in that column, no matter how many times each name appeared in that column:

Distinct(Employees; Department)Distinct(Employees, Department)