Funkce Enable a Disable v PowerAppsEnable and Disable functions in PowerApps

Zapne nebo vypne signál.Turns a signal on or off.

PřehledOverview

Některé signály se můžou často měnit a aplikace je pak musí přepočítat.Some signals can change often, requiring the app to recalculate as they do. Rychlé změny po dlouhou dobu můžou vybít baterii zařízení.Rapid changes over a long period of time can drain a device's battery. Pomocí těchto funkcí můžete ručně signál vypnout nebo zapnout.You can use these functions to manually turn a signal on or off.

Pokud se signál nepoužívá, je automaticky vypnutý.When a signal isn't being used, it's automatically turned off.

PopisDescription

Funkce Enable a Disable zapne, respektive vypne, signál.The Enable and Disable functions turn a signal on and off, respectively.

Tyto funkce aktuálně fungují jenom se signálem Location.These functions currently only work for the Location signal.

Tyto funkce nemají žádnou návratovou hodnotu.These functions have no return value. Můžete je použít jenom ve vzorcích chování.You can use them only in behavior formulas.

SyntaxeSyntax

Enable( Signál )Enable( Signal )
Disable( Signál )Disable( Signal )

  • Signal – povinné.Signal - Required. Signál, který se má zapnout nebo vypnoutThe signal to turn on or off.