Funkce EncodeUrl a PlainText v PowerAppsEncodeUrl and PlainText functions in PowerApps

Kóduje a dekóduje řetězce.Encodes and decodes strings.

PopisDescription

Funkce EncodeUrl kóduje řetězec adresy URL, kde nahradí jiné než alfanumerické znaky znakem % a hexadecimálních číslem.The EncodeUrl function encodes a URL string, replacing non-alphanumeric characters with % and a hexadecimal number.

Funkce PlainText odebere značky HTML a XML a převede je na příslušný symbol:The PlainText function removes HTML and XML tags, converting tags such as these to an appropriate symbol:

  •   
  • ""

Návratová hodnota z těchto funkcí je kódovaný nebo dekódovaný řetězec.The return value from these functions is the encoded or decoded string.

SyntaxeSyntax

EncodeUrl( Řetězec )EncodeUrl( String )

  • Řetězec – povinné.String - Required. Adresa URL, která se má zakódovat.URL to be encoded.

PlainText( Řetězec )PlainText( String )

  • Řetězec – povinné.String - Required. Řetězec, ze kterého se odstraní značky HTML a XML.String from which HTML and XML tags will be stripped.

PříkladyExamples

Pokud zobrazíte informační kanál RSS v galerii textu a potom nastavíte vlastnost Text popisku v galerii na ThisItem.description, mohl by popisek zobrazit nezpracovaný kód HTML nebo XML jako v tomto příkladu:If you show an RSS feed in a text gallery and then set the Text property of a label in that gallery to ThisItem.description, the label might show raw HTML or XML code as in this example:

<p>We have done an unusually&nbsp;&quot;deep&quot; globalization and localization.<p>

Pokud nastavíte vlastnost Text popisku na PlainText(ThisItem.description), text se zobrazí jako v následujícím příkladu:If you set the Text property of the label to PlainText(ThisItem.description), the text appears as in this example:

We have done an unusually "deep" globalization and localization.