Funkce First, FirstN, Last a LastN v PowerAppsFirst, FirstN, Last, and LastN functions in PowerApps

Vrátí první nebo poslední sadu záznamů z tabulky.Returns a table's first or last set of records.

PopisDescription

Funkce First vrátí první záznam tabulky.The First function returns the first record of a table.

Funkce FirstN vrátí první sadu záznamů tabulky; druhý argument určuje počet vrácených záznamů.The FirstN function returns the first set of records of a table; the second argument specifies the number of records to return.

Funkce Last vrátí poslední záznam tabulky.The Last function returns the last record of a table.

Funkce LastN vrátí poslední sadu záznamů tabulky; druhý argument určuje počet vrácených záznamů.The LastN function returns the last set of records of a table; the second argument specifies the number of records to return.

Funkce First a Last vrátí jeden záznam.First and Last return a single record. Funkce FirstN a LastN vrátí tabulku, i když zadáte jenom jeden záznam.FirstN and LastN return a table, even if you specify only a single record.

Při použití se zdrojem dat nejde tyto funkce delegovat.When used with a data source, these functions can't be delegated. Načte se jenom první část zdroje dat a pak se funkce použije.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Výsledek nemusí být kompletní.The result may not represent the complete story. Při vytváření obsahu se zobrazí modrá tečka, která vás upozorní na toto omezení s návrhem, abyste přepnuli na delegovatelné alternativy, kde je to možné.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Další informace najdete v přehledu delegování.For more information, see the delegation overview.

SyntaxeSyntax

First( Tabulka )First( Table )
Last( Tabulka )Last( Table )

  • Tabulka – povinné.Table - Rquired. Tabulka, se kterou se má provést výpočetTable to operate on.

FirstN( Tabulka [; PočetZáznamů ] )FirstN( Table [, NumberOfRecords ] )
LastN( Tabulka [; PočetZáznamů ] )LastN( Table [, NumberOfRecords ] )

  • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, se kterou se má provést výpočetTable to operate on.
  • PočetZáznamů – volitelné.NumberOfRecords - Optional. Počet vrácených záznamů.Number of records to return. Pokud nezadáte tento argument, funkce vrátí jeden záznam.If you don't specify this argument, the function returns one record.

PříkladyExamples

Tento vzorec vrátí první záznam v tabulce s názvem Employees:This formula returns the first record from a table named Employees:
First(Employees)First(Employees)

Tento vzorec vrátí posledních 15 záznamů v tabulce s názvem Employees:This formula returns the last 15 records from a table named Employees:
LastN(Employees; 15)LastN(Employees, 15)