Funkce EditForm, NewForm, SubmitForm, ResetForm, a ViewForm v PowerAppsEditForm, NewForm, SubmitForm, ResetForm, and ViewForm functions in PowerApps

Slouží k zobrazení, úpravám a vytváření položek, ukládání obsahu a resetování ovládacích prvků v ovládacím prvku Edit form.View, edit, or create an item, save the contents, and reset the controls in an Edit form control.

PřehledOverview

Tyto funkce změní stav ovládacího prvku Edit form.These functions change the state of the Edit form control. Ovládací prvek formuláře může být v jednom z těchto režimů:The form control can be in one of these modes:

RežimMode PopisDescription
FormMode.EditFormMode.Edit Formulář se naplní existujícím záznamem a uživatel může upravit hodnoty polí.The form is populated with an existing record and the user can modify the values of the fields. Po dokončení může uživatel uložit změny záznamu.Once complete, the user can save the changes to the record.
FormMode.NewFormMode.New Formulář se naplní výchozími hodnotami a uživatel může upravit hodnoty polí.The form is populates with default values and the user can modify the values of the fields. Po dokončení může uživatel přidat záznam do zdroje dat.Once complete, the user can add the record to the data source.
FormMode.ViewFormMode.View Formulář se naplní existujícím záznamem, ale uživatel nemůže upravovat hodnoty polí.The form is populated with an existing record but the user cannot modify the values of the fields.

PopisDescription

Tyto funkce se často volají ze vzorce OnSelect ovládacího prvku Tlačítko nebo Obrázek, aby uživatel mohl ukládat a zahodit úpravy nebo vytvořit záznam.These functions are often invoked from the OnSelect formula of a Button or Image control so that the user can save edits, abandon edits, or create a record. Ovládací prvky můžete použít společně s těmito funkcemi a vytvořit tak kompletní řešení.You can use controls and these functions together to create a complete solution.

Tyto funkce nevrací žádnou hodnotu.These functions return no values.

SubmitFormSubmitForm

Funkce SubmitForm ve vlastnosti OnSelect ovládacího prvku Tlačítko slouží k ukládání veškerých změn v ovládacím prvku Form do zdroje dat.Use the SubmitForm function in the OnSelect property of a Button control to save any changes in a Form control to the data source.

Před odesláním jakýchkoli změn tato funkce zkontroluje problémy s ověřením u všech polí, která jsou označena jako povinná nebo jejichž hodnota má nastaveno nějaké omezení.Before submitting any changes, this function checks for validation issues with any field that's marked as required or that has one or more constraints on its value. Toto chování se shoduje s chováním funkce Validate.This behavior matches that of the Validate function.

SubmitForm také zkontroluje vlastnost Valid ovládacího prvku Formulář, která představuje agregaci všech vlastností Valid ovládacích prvků Karta v ovládacím prvku Formulář.SubmitForm also checks the Valid property of the Form, which is an aggregation of all the Valid properties of the Card controls that the Form control contains. Pokud dojde k problému, data se neodešlou a vlastnosti Error a ErrorKind ovládacího prvku Formulář se nastaví odpovídajícím způsobem.If a problem occurs, the data isn't submitted, and the Error and ErrorKind properties of the Form control are set accordingly.

V případě úspěšného ověření funkce SubmitForm odešle změnu do zdroje dat.If validation passes, SubmitForm submits the change to the data source.

 • V případě úspěchu se u ovládacího prvku Formulář spustí akce OnSuccess a vlastnosti Error a ErrorKind se vymažou.If successful, the Form's OnSuccess behavior runs, and the Error and ErrorKind properties are cleared. Pokud byl formulář v režimu FormMode.New, vrátí se zpět do režimu FormMode.Edit.If the form was in FormMode.New mode, it is returned to FormMode.Edit mode.
 • V případě neúspěchu se u ovládacího prvku Formulář spustí akce OnFailure a vlastnosti Error a ErrorKind se nastaví odpovídajícím způsobem.If unsuccessful, the Form's OnFailure behavior runs, and the Error and ErrorKind properties are set accordingly. Režim formuláře zůstane beze změny.The mode of the form is unchanged.

EditFormEditForm

Funkce EditForm změní režim ovládacího prvku Formulář na FormMode.Edit.The EditForm function changes the Form control's mode to FormMode.Edit. V tomto režimu obsah vlastnosti Item ovládacího prvku Formulář slouží k naplnění formuláře.In this mode, the contents of the Form control's Item property are used to populate the form. Pokud se spustí funkce SubmitForm u formuláře v tomto režimu, záznam se nevytvoří, ale změní.If the SubmitForm function runs when the form is in this mode, a record is changed, not created. FormMode.Edit je výchozím režimem ovládacího prvku Formulář.FormMode.Edit is the default for the Form control.

NewFormNewForm

Funkce NewForm změní režim ovládacího prvku Formulář na FormMode.New.The NewForm function changes the Form control's mode to FormMode.New. V tomto režimu se obsah vlastnosti Item ovládacího prvku Formulář ignoruje a formulář se naplní výchozími hodnotami vlastnosti ZdrojDat ovládacího prvku Formulář.In this mode, the contents of the Form control's Item property are ignored, and the default values of the Form's DataSource property populate the form. Pokud se spustí funkce SubmitForm u formuláře v tomto režimu, záznam se nezmění, ale vytvoří.If the SubmitForm function runs when the form is in this mode, a record is created, not changed.

ResetFormResetForm

Dříve, než uživatele provede změny, funkce ResetForm zresetuje obsah formuláře na původní hodnoty.The ResetForm function resets the contents of a form to their initial values, before the user made any changes. Pokud je formulář v režimu FormMode.New, resetuje se na režim FormMode.Edit.If the form is in FormMode.New mode, the form is reset to FormMode.Edit mode. Spustí se také akce OnReset ovládacího prvku formuláře.The OnReset behavior of the form control also runs. Pomocí funkce Reset můžete resetovat také jednotlivé ovládací prvky, ale jenom v rámci formuláře.You can also reset individual controls with the Reset function but only from within the form.

ViewFormViewForm

Funkce ViewForm změní režim ovládacího prvku Formulář na FormMode.View.The ViewForm function changes the Form control's mode to FormMode.View. V tomto režimu obsah vlastnosti Item ovládacího prvku Formulář slouží k naplnění formuláře.In this mode, the contents of the Form control's Item property are used to populate the form. V tomto režimu nemají funkce SubmitForm a RestForm žádný vliv.The SubmitForm and RestForm functions have no effect when in this mode.

Vlastnost DisplayModeDisplayMode Poperty

Aktuální režim lze číst prostřednictvím vlastnosti Mode.The current mode can be read through the Mode property. Tento režim také určuje hodnotu vlastnosti DisplayMode, kterou mohou používat datové karty a ovládací prvky v rámci ovládacího prvku formuláře.The mode also determines the value of the DisplayMode property which can be used by data cards and controls within the form control. Vlastnost DisplayMode datové karty se často nastaví na Parent.DisplayMode (odkazující na formulář) stejně jako vlastnost DisplayMode ovládacího prvku (odkazující na datovou kartu):Often, the data card's DisplayMode property will be set to Parent.DisplayMode (refernceing the form) as will the control's DisplayMode property (referncing the data card):

RežimMode DisplayModeDisplayMode PopisDescription
FormMode.EditFormMode.Edit DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Datové karty a ovládací prvky lze upravovat, umožňuje provádět změny v záznamu.Data cards and controls are editable, ready to accept changes to a record.
FormMode.NewFormMode.New DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Datové karty a ovládací prvky lze upravovat, umožňuje vytvořit nový záznam.Data cards and controls are editable, ready to accept a new record.
FormMode.ViewFormMode.View DisplayMode.ViewDisplayMode.View Datové karty a ovládací prvky nelze upravovat, optimalizováno pro prohlížení.Data cards and controls are not editable and optimized for viewing.

SyntaxeSyntax

SubmitForm( FormName )SubmitForm( FormName )

 • FormName – povinné.FormName - Required. Ovládací prvek formuláře pro odeslání do zdroje dat.Form control to submit to the data source.

EditForm( FormName )EditForm( FormName )

 • FormName – povinné.FormName - Required. Ovládací prvek formuláře pro přepnutí do režimu FormMode.Edit.Form control to switch to FormMode.Edit mode.

NewForm( FormName )NewForm( FormName )

 • FormName – povinné.FormName - Required. Ovládací prvek formuláře pro přepnutí do režimu FormMode.New.Form control to switch to FormMode.New mode.

ResetForm( FormName )ResetForm( FormName )

 • FormName – povinné.FormName - Required. Ovládací prvek formuláře pro resetování na počáteční hodnoty.Form control to reset to initial values. Také přepíná formulář z režimu FormMode.New do režimu FormMode.Edit.Also switches the form from FormMode.New mode to FormMode.Edit mode.

ViewForm( FormName )ViewForm( FormName )

 • FormName – povinné.FormName - Required. Ovládací prvek formuláře pro přepnutí do režimu FormMode.View.Form control to switch to FormMode.View mode.

PříkladyExamples

Kompletní příklady najdete v článku Principy datových formulářů.See Understand data forms for complete examples.

 1. Přidejte ovládací prvek Tlačítko, nastavte jeho vlastnost Text na Save a vlastnost OnSelect nastavte na tento vzorec:Add a Button control, set its Text property to show Save, and set its OnSelect property to this formula:

  SubmitForm( EditForm )SubmitForm( EditForm )

 2. Nastavte vlastnost OnFailure ovládacího prvku Formulář na prázdnou hodnotu a jeho vlastnost OnSuccess na tento vzorec:Set the OnFailure property of a Form control to blank and its OnSuccess property to this formula:

  Back()Back()

 3. Pojmenujte ovládací prvek Popisek jako ErrorText a nastavte jeho vlastnost Text na tento vzorec:Name a Label control ErrorText, and set its Text property to this formula:

  EditForm.ErrorEditForm.Error

  Když uživatel vybere tlačítko Save, všechny změny v ovládacím prvku Formulář se pošlou do podkladového zdroje dat.When the user selects the Save button, any changes in the Form control are submitted to the underlying data source.

  • Pokud se odeslání podaří, všechny změny se uloží nebo v případě, že je ovládací prvek Formulář v režimu New, vytvoří se záznam.If the submission succeeds, any changes are saved or, if the Form control is in New mode, a record is created. Vlastnost ErrorText je prázdná a znovu se objeví předchozí obrazovka.ErrorText is blank and the previous screen reappears.
  • Pokud se odeslání nezdaří, ErrorText zobrazí uživatelsky přívětivou chybovou zprávu a aktuální obrazovka zůstane zobrazená, aby uživatel mohl opravit problém a akci opakovat.If the submission fails, ErrorText shows a user-friendly error message, and the current screen remains visible so that the user can correct the problem and try again.
 4. Přidejte ovládací prvek Tlačítko, nastavte jeho vlastnost Text na Cancel a vlastnost OnSelect nastavte na tento vzorec:Add a Button control, set its Text property to show Cancel, and set its OnSelect property to this formula:

  ResetForm( EditForm ); Back()ResetForm( EditForm ); Back()

  Když uživatel vybere tlačítko Cancel, hodnoty v ovládacím prvku Formulář se resetují na hodnoty, které ovládací prvek obsahoval předtím, než uživatel začal s úpravami. Znovu se objeví předchozí obrazovka a ovládací prvek Formulář se vrátí do režimu Edit v případě, že byl v režimu New.When the user selects the Cancel button, the values in the Form control are reset to what they were before the user started to edit it, the previous screen reappears, and the Form control is returned to Edit mode if it was in New mode.

 5. Přidejte ovládací prvek Tlačítko, nastavte jeho vlastnost Text na New a nastavte vlastnost OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, set its Text property to show New, and set its OnSelect property to this formula:

  NewForm( EditForm ); Navigate( EditScreen; None )NewForm( EditForm ); Navigate( EditScreen, None )

  Když uživatel vyberte tlačítko New, ovládací prvek Formulář se přepne do režimu New a naplní se výchozími hodnotami ze zdroje dat a zobrazí se obrazovka obsahující tento ovládací prvek.When the user selects the New button, the Form control switches to New mode, the default values for the Form control's data source populate that control, and the screen that contains the Form control appears. Při spuštění funkce SubmitForm se záznam neaktualizuje, ale vytvoří se nový.When the SubmitForm function runs, a record is created instead of updated.