Funkce HashTags v PowerAppsHashTags function in PowerApps

Extrahuje hashtagy (#řetězce) z řetězce textu.Extracts the hashtags (#strings) from a string of text.

PopisDescription

Funkce HashTags vyhledá v řetězci hashtagy.The HashTags function scans a string for hashtags. Hashtagy začínají znakem křížku (#), který je následován libovolnou kombinací těchto znaků:Hashtags start with a pound character (#), which is followed by any combination of:

 • malá a velká písmenauppercase and lowercase letters
 • číslicenumerals
 • podtržítkaunderscores
 • symboly měn (například $)currency symbols (such as $)

HashTags vrátí jednosloupcovou tabulku obsahující hashtagy v řetězci.HashTags returns a one-column table that contains the hashtags in the string. Pokud řetězec neobsahuje žádné hashtagy, funkce vrátí jednosloupcovou prázdnou tabulku.If the string contains no hashtags, the function returns a one-column table that's empty.

SyntaxeSyntax

HashTags( Řetězec )HashTags( String )

 • Řetězec – povinné.String - Required. Řetězec, ve kterém se budou hledat hashtagy.String to scan for hashtags.

PříkladyExamples

Podrobný postupStep by step

 1. Přidejte ovládací prvek Textové zadání, pojmenujte ho Tweet a zadejte do něj tuto větu:Add a Text input control, name it Tweet, and type this sentence into it:

  Tato #aplikace je #ÚŽASNÁ a umí #poČítat123 nebo #123abc, ale ne #1-23 nebo #$\*(#@").This #app is #AMAZING and can #coUnt123 or #123abc but not #1-23 or #$\*(#@")

 2. Přidejte svislou vlastní galerii a nastavte její vlastnost Items na tuto funkci:Add a vertical custom gallery, and set its Items property to this function:

  HashTags(Tweet.Text)HashTags(Tweet.Text)

 3. Přidejte ovládací prvek Popisek do galerie šablony.Add a Label control to the gallery template.

  Galerie zobrazí tyto hashtagy:The gallery shows these hashtags:

  • #aplikace#app
  • #ÚŽASNÁ#AMAZING
  • #poČítat123#coUnt123
  • #123abc#123abc
  • #1#1