Funkce Left, Mid a Right v PowerAppsLeft, Mid, and Right functions in PowerApps

Extrahuje levou, střední nebo pravou část textového řetězce.Extracts the left, middle, or right portion of a string of text.

PopisDescription

Funkce Left, Mid a Right vrací část řetězce.The Left, Mid, and Right functions return a portion of a string.

 • Funkce Left vrací počáteční znaky řetězce.Left returns the beginning characters of a string.
 • Funkce Mid vrací prostřední znaky řetězce.Mid returns the middle characters of a string.
 • Funkce Right vrací koncové znaky řetězce.Right returns the ending characters of a string.

Pokud jako argument zadáte jeden řetězec, vrátí příslušná funkce požadovanou část řetězce.If you specify a single string as an argument, the function returns the portion that you requested of the string. Pokud zadáte jednosloupcovou tabulku, která obsahuje řetězce, vrátí příslušná funkce jednosloupcovou tabulku s požadovanými částmi těchto řetězců.If you specify a single-column table that contains strings, the function returns a single-column table of the portions that you requested of those strings. Pokud zadáváte vícesloupcovou tabulku, můžete ji převést na jednosloupcovou tabulku podle popisu v tématu o práci s tabulkami.If you specify a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Pokud je počáteční pozice záporná nebo přesahuje za konec řetězce, funkce Mid vrátí prázdnou hodnotu.If the starting position is negative or beyond the end of the string, Mid returns blank. Délku řetězce můžete zkontrolovat pomocí funkce Len.You can check the length of a string by using the Len function. Pokud požadujete více znaků, než řetězec obsahuje, vrátí funkce tolik znaků, kolik je možné.If you request more characters than the string contains, the function returns as many characters as possible.

SyntaxeSyntax

Left( Řetězec; Počet znaků )Left( String, NumberOfCharacters )
Mid( Řetězec; Počáteční pozice; Počet znaků )Mid( String, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( Řetězec; Počet znaků )Right( String, NumberOfCharacters )

 • Řetězec – povinné.String - Required. Řetězec, ze kterého se má extrahovat výsledek.The string to from which to extract the result.
 • Počáteční pozice – povinné (jenom u funkce Mid).StartingPosition - Required (Mid only). Počáteční pozice.The starting position. První znak řetězce je pozice 1.The first character of the string is position 1.
 • Počet znaků – povinné.NumberOfCharacters - Required. Počet znaků, které se mají vrátit.The number of characters to return.

Left( Tabulka s jedním sloupcem; Počet znaků )Left( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )
Mid( Tabulka s jedním sloupcem; Počáteční pozice; Počet znaků )Mid( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( Tabulka s jedním sloupcem; Počet znaků )Right( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )

 • Tabulka s jedním sloupcem – povinná.SingleColumnTable - Required. Jednosloupcová tabulka s řetězci, ze kterých se mají extrahovat výsledky.A single-column table of strings from which to extract the results.
 • Počáteční pozice – povinné (jenom u funkce Mid).StartingPosition - Required (Mid only). Počáteční pozice.The starting position. První znak řetězce je pozice 1.The first character of the string is position 1.
 • Počet znaků – povinné.NumberOfCharacters - Required. Počet znaků, které se mají vrátit.The number of characters to return.

PříkladyExamples

Jeden řetězecSingle string

Příklady v této části používají jako zdroj dat ovládací prvek pro textové zadání.The examples in this section use a text-input control as their data source. Ovládací prvek má název Author a obsahuje řetězec „E.The control is named Author and contains the string "E. E.E. Cummings“.Cummings".

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Left( Author.Text; 5 )Left( Author.Text, 5 ) Extrahuje prvních 5 znaků řetězce.Extracts up to five characters from the start of the string. „E."E. E.“E."
Mid( Author.Text; 7; 4 )Mid( Author.Text, 7, 4 ) Extrahuje 4 znaky řetězce, počínaje od sedmého znaku.Extracts up to four characters, starting with the seventh character, from the string. Cumm"Cumm"
Right( Author.Text; 5 )Right( Author.Text, 5 ) Extrahuje posledních 5 znaků řetězce.Extracts up to five characters from the end of the string. mings"mings"

Tabulka s jedním sloupcemSingle-column table

Každý příklad v této části extrahuje řetězce ze sloupce Address v tomto zdroji dat s názvem People a vrátí jednosloupcovou tabulku, která obsahuje tyto výsledky:Each example in this section extracts strings from the Address column of this data source, named People, and returns a single-column table that contains the results:

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Left( ShowColumns( People; "Address" ); 8 )Left( ShowColumns( People, "Address" ), 8 ) Extrahuje prvních 8 znaků každého řetězce.Extracts the first eight characters of each string.
Mid( ShowColumns( People; "Address" ); 5; 7 )Mid( ShowColumns( People, "Address" ), 5, 7 ) Extrahuje 7 znaků každého řetězce, počínaje od pátého znaku.Extracts the middle seven characters of each string, starting with the fifth character.
Right( ShowColumns( People; "Address" ); 7 )Right( ShowColumns( People, "Address" ), 7 ) Extrahuje posledních 7 znaků každého řetězce.Extracts the last seven characters of each string.

Podrobný příkladStep-by-step example

 1. Naimportujte nebo vytvořte kolekci s názvem Inventory a zobrazte ji v galerii podle popisu v prvním postupu v článku o zobrazení obrázků a textů v galerii.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Nastavte do vlastnosti Text dolního popisku v galerii tuto funkci:Set the Text property of the lower label in the gallery to this function:

  Right(ThisItem.ProductName; 3)Right(ThisItem.ProductName, 3)

  Popisek zobrazí poslední 3 znaky každého názvu produktu.The label shows the last three characters of each product name.