Funkce Len v PowerAppsLen function in PowerApps

Vrátí délku textového řetězce.Returns the length of a string of text.

PopisDescription

Pokud jako argument zadáte jeden řetězec, bude návratovou hodnotou číslo představující délku řetězce.If you specify a single string as the argument, the return value is the length as a number. Pokud zadáte tabulku s jedním sloupcem, která obsahuje řetězce, bude návratovou hodnotou jednosloupcová tabulka obsahující délky jednotlivých řetězců.If you specify a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table that contains the length of each string. Pokud máte tabulku s více sloupci, převeďte ji na tabulku s jedním sloupcem, jak je popsáno v části popisující práci s tabulkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Pokud zadáte prázdný řetězec, funkce Len vrátí 0.If you specify an empty string, Len returns 0.

SyntaxeSyntax

Len( Řetězec )Len( String )

  • Řetězec – povinné.String - Required. Řetězec, jehož délku chcete změřit.The string to measure.

Len( Tabulka s jedním sloupcem )Len( SingleColumnTable )

  • Tabulka s jedním sloupcem – povinná.SingleColumnTable - Required. Tabulka s jedním sloupcem obsahující řetězce, jejichž délky chcete změřit.A single-column table of strings to measure.

PříkladyExamples

Jeden řetězecSingle string

Pro příklady v této části je zdrojem dat ovládací prvek pro zadávání textu, který má název Autor a obsahuje řetězec "E.For the examples in this section, the data source is a text-input control that's named Author and that contains the string "E. E.E. Cummings“.Cummings".

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Len( Autor.Text )Len( Author.Text ) Změří délku řetězce v ovládacím prvku Autor.Measures the length of the string in the Author control. 1414
Len( "" )Len( "" ) Změří délku prázdného řetězce.Measures the length of an empty string. 00

Tabulka s jedním sloupcemSingle-column table

Pro první příklad v této části má zdroj dat název People (Lidé) a obsahuje tato data:For the first example in this section, the data source is named People and contains this data:

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Len( ShowColumns( People; "Address" ) )Len( ShowColumns( People, "Address" ) ) Ve sloupci Address (Adresa) tabulky People (Lidé):In the Address column of the People table:
  • Změří délku každého řetězce.Measures the length of each string.
  • Vrátí tabulku s jedním sloupcem, která obsahuje délky jednotlivých řetězců.Returns a single-column table that contains the length of each string.
Len( [ "Hello"; "to the"; "World"; "" ] )Len( [ "Hello", "to the", "World", "" ] ) Ve sloupci hodnot (Value) vložené tabulky:In the Value column of the inline table:
  • Změří délku každého řetězce.Measures the length of each string.
  • Vrátí tabulku s jedním sloupcem, která obsahuje délky jednotlivých řetězců.Returns a single-column table that contains the length of each string.