Funkce Remove a RemoveIf v PowerAppsRemove and RemoveIf functions in PowerApps

Odebere záznamy ze zdroje dat.Removes records from a data source.

PopisDescription

Funkce RemoveRemove function

Funkce Remove umožňuje odebrat konkrétní záznam nebo záznamy ze zdroje dat.Use the Remove function to remove a specific record or records from a data source.

U kolekcí se musí shodovat celý záznam.For collections, the entire record must match. Pomocí argumentu All můžete odebrat všechny kopie záznamu; v opačném případě se odebere jenom jedna kopie záznamu.You can use the All argument to remove all copies of a record; otherwise, only one copy of the record is removed.

Funkce RemoveIfRemoveIf function

Funkce RemoveIf umožňuje odebrat záznam nebo záznamy na základě podmínky nebo sady podmínek.Use the RemoveIf function to remove a record or records based on a condition or a set of conditions. Každá podmínka může být libovolným vzorcem, jehož výsledkem je true nebo false, a pomocí názvu odkazovat na sloupce zdroje dat.Each condition can be any formula that results in a true or false and can reference columns of the data source by name. Jednotlivé podmínky se vyhodnocují zvlášť pro každý záznam, přičemž záznam se odebere, pokud se všechny podmínky vyhodnotí na true.Each condition is evaluated individually for each record, and the record is removed if all conditions evaluate to true.

Funkce Remove a RemoveIf vracejí změněný zdroj dat jako tabulku.Remove and RemoveIf return the modified data source as a table. Obě funkce se dají použít jenom ve vzorcích chování.You can use both functions only in behavior formulas.

Můžete použít také funkci Clear, která odebere všechny záznamy ve zdroji dat.You can also use the Clear function to remove all of the records in a data source.

DelegováníDelegation

When used with a data source, these functions can't be delegated. Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. The result may not represent the complete story. A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. For more information, see the delegation overview.

SyntaxeSyntax

Remove( ZdrojDat; Záznam1 [; Záznam2; ... ] [; All ] )Remove( DataSource, Record1 [, Record2, ... ] [, All ] )

 • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat obsahující záznam nebo záznamy, které se mají odebrat.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Záznamy – povinné.Record(s) – Required. Záznam nebo záznamy, které se mají odebrat.The record or records to remove.
 • All – volitelné.All – Optional. V kolekci se stejný záznam může vyskytovat vícekrát.In a collection, the same record may appear more than once. Přidáním argumentu All odeberete všechny kopie tohoto záznamu.You can add the All argument to remove all copies of the record.

Remove( ZdrojDat; Tabulka [; All ] )Remove( DataSource, Table [, All ] )

 • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat obsahující záznamy, které se mají odebrat.The data source that contains the records that you want to remove.
 • Tabulka – povinné.Table – Required. Tabulka záznamů, které se mají odebrat.A table of records to remove.
 • All – volitelné.All – Optional. V kolekci se stejný záznam může vyskytovat vícekrát.In a collection, the same record may appear more than once. Přidáním argumentu All odeberete všechny kopie tohoto záznamu.You can add the All argument to remove all copies of the record.

RemoveIf( ZdrojDat; Podmínka [; ... ] )RemoveIf( DataSource, Condition [, ... ] )

 • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat obsahující záznam nebo záznamy, které se mají odebrat.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Podmínky – povinné.Condition(s) – Required. Vzorec, při jehož vyhodnocení na true se záznam nebo záznamy odeberou.A formula that evaluates to true for the record or records to remove. Ve vzorci můžete použít názvy sloupců ze ZdrojeDat.You can use column names from the DataSource in the formula. Pokud zadáte několik Podmínek, musí se všechny vyhodnotit na true, aby se záznam nebo záznamy odebraly.If you specify multiple Conditions, all must evaluate to true for the record or records to be removed.

PříkladyExamples

V těchto příkladech odeberete záznam nebo záznamy ve zdroji dat s názvem IceCream, který začíná daty v této tabulce:In these examples, you'll remove a record or records in a data source that's named IceCream and that starts with the data in this table:

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Remove( IceCream;
First( Filter( IceCream; Flavor="Chocolate" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) )
Odebere ze zdroje dat záznam Chocolate.Removes the Chocolate record from the data source.

Zdroj dat IceCream byl změněn.The IceCream data source has been modified.
Remove( IceCream;
First( Filter( IceCream; Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream; Flavor="Strawberry" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ) )
Odebere ze zdroje dat dva záznamy.Removes two records from the data source.

Zdroj dat IceCream byl změněn.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream; Quantity > 150 )RemoveIf( IceCream, Quantity > 150 ) Odebere záznamy, jejichž hodnota Quantity je větší než 150.Removes records that have a Quantity that's greater than 150.

Zdroj dat IceCream byl změněn.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream; Quantity > 150; Left( Flavor; 1 ) = "S" )RemoveIf( IceCream, Quantity > 150, Left( Flavor, 1 ) = "S" ) Odebere záznamy, jejichž hodnota Quantity je větší než 150 a hodnota Flavor začíná písmenem S.Removes records that have a Quantity that's greater than 150 and Flavor starts with an S.


Zdroj dat IceCream byl změněn.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream; true )RemoveIf( IceCream, true ) Odebere ze zdroje dat všechny záznamy.Removes all records from the data source.

Zdroj dat IceCream byl změněn.The IceCream data source has been modified.

Podrobný postupStep by step

 1. Naimportujte nebo vytvořte kolekci s názvem Inventory a podle popisu v tématu Zobrazení dat v galerii ji zobrazte v galerii.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery as Show data in a gallery describes.
 2. V galerii nastavte vlastnost OnSelect obrázku na tento výraz:In the gallery, set the OnSelect property of the image to this expression:
  Remove(Inventory; ThisItem)Remove(Inventory, ThisItem)
 3. Stiskněte klávesu F5 a vyberte nějaký obrázek v galerii.Press F5, and then select an image in the gallery.
  Tato položka se odebere z galerie a z kolekce.The item is removed from the gallery and the collection.