Funkce Replace a Substitute v PowerAppsReplace and Substitute functions in PowerApps

Nahradí část textového řetězce jiným řetězcem.Replace a portion of a string of text with another string.

PopisDescription

Funkce Replace identifikuje text, který se má nahradit, pomocí počáteční pozice a délky.The Replace function identifies the text to replace by starting position and length.

Funkce Substitute identifikuje text, který se má nahradit, hledáním shod řetězců.The Substitute function identifies the text to replace by matching a string. Pokud je nalezena více než jedna shoda, můžete určit, která se nahradí.If more than one match is found, you can control which one is replaced.

Pokud předáte jeden řetězec, návratovou hodnotou je změněný řetězec.If you pass a single string, the return value is the modified string. Pokud předáte tabulku s jedním sloupcem, která obsahuje řetězce, bude návratovou hodnotou jednosloupcová tabulka změněných řetězců.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of modified strings. Pokud máte tabulku s více sloupci, převeďte ji na tabulku s jedním sloupcem, jak je popsáno v části popisující práci s tabulkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaxeSyntax

Replace( Řetězec; Počáteční pozice; Počet znaků; Nový řetězec )Replace( String, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • Řetězec – povinné.String - Required. Řetězec, který chcete zpracovat.The string to operate on.
 • Počáteční pozice – povinné.StartingPosition - Required. Pozice znaku, kde má nahrazení začít.Character position to start the replacement. První znak Řetězce má pozici 1.The first character of String is at position 1.
 • Počet znaků – povinné.NumberOfCharacters - Required. Počet znaků, které se mají v Řetězci nahradit.The number of characters to replace in String.
 • Nový řetězec – povinné.NewString - Required. Náhradní řetězec.The replacement string. Počet znaků řetězce v tomto argumentu se může lišit od argumentu Počet znaků.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( Řetězec; Starý řetězec; Nový řetězec [; Číslo instance ] )Substitute( String, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • Řetězec – povinné.String - Required. Řetězec, který chcete zpracovat.The string to operate on.
 • Starý řetězec – povinné.OldString - Required. Řetězec, který chcete nahradit.The string to replace.
 • Nový řetězec – povinné.NewString - Required. Náhradní řetězec.The replacement string. Starý řetězec a Nový řetězec můžou mít různou délku.OldString and NewString can have different lengths.
 • Číslo instance – volitelné.InstanceNumber - Optional. Ve výchozím nastavení se nahradí první instance Starého řetězce.By default, the first instance of OldString is replaced. Pokud Řetězec obsahuje více než jednu instanci, můžete zadat, kterou instanci chcete nahradit.If String contains more than one instance, you can specify which instance to replace.

Replace( Tabulka s jedním sloupcem; Počáteční pozice; Počet znaků; Nový řetězec )Replace( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • Tabulka s jedním sloupcem – povinná.SingleColumnTable - Required. Tabulka s jedním sloupcem, kterou chcete zpracovat.A single-column table of strings to operate on.
 • Počáteční pozice – povinné.StartingPosition - Required. Pozice znaku, kde má nahrazení začít.Character position to start the replacement. První znak každého řetězce v tabulce má pozici 1.The first character of each string in the table is at position 1.
 • Počet znaků – povinné.NumberOfCharacters - Required. Počet znaků, které se mají v každém řetězci nahradit.The number of characters to replace in each string.
 • Nový řetězec – povinné.NewString - Required. Náhradní řetězec.The replacement string. Počet znaků řetězce v tomto argumentu se může lišit od argumentu Počet znaků.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( Tabulka s jedním sloupcem; Starý řetězec; Nový řetězec [; Číslo instance ] )Substitute( SingleColumnTable, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • Tabulka s jedním sloupcem – povinná.SingleColumnTable - Required. Tabulka s jedním sloupcem, kterou chcete zpracovat.A single-column table of strings to operate on.
 • Starý řetězec – povinné.OldString - Required. Řetězec, který chcete nahradit.The string to replace.
 • Nový řetězec – povinné.NewString - Required. Náhradní řetězec.The replacement string. Starý řetězec a Nový řetězec můžou mít různou délku.OldString and NewString can have different lengths.
 • Číslo instance – volitelné.InstanceNumber - Optional. Ve výchozím nastavení se nahradí první instance Starého řetězce.By default, the first instance of OldString is replaced. Pokud tabulka obsahuje více než jednu instanci, můžete zadat, kterou instanci chcete nahradit.If the table contains more than one instance, you can specify which instance to replace.