Funkce Round, RoundDown a RoundUp v PowerAppsRound, RoundDown, and RoundUp functions in PowerApps

Zaokrouhlí číslo.Rounds a number.

PopisDescription

Funkce Round, RoundDown a RoundUp zaokrouhlí číslo na zadaný počet desetinných míst:The Round, RoundDown, and RoundUp functions round a number to the specified number of decimal places:

  • Funkce Round zaokrouhluje nahoru, pokud je další číslice 5 nebo vyšší.Round rounds up if the next digit is a 5 or higher. Jinak tato funkce zaokrouhluje dolů.Otherwise, this function rounds down.
  • Funkce RoundDown vždy zaokrouhluje dolů na předchozí nižší číslo.RoundDown always rounds down to the previous lower number.
  • Funkce RoundUp vždy zaokrouhluje nahoru na další vyšší číslo.RoundUp always rounds up to the next higher number.

Pokud funkci předáte jedno číslo, bude návratovou hodnotou zaokrouhlená verze tohoto čísla.If you pass a single number, the return value is the rounded version of that number. Pokud předáte tabulku s jedním sloupcem, která obsahuje čísla, bude návratovou hodnotou jednosloupcová tabulka zaokrouhlených čísel.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of rounded numbers. Pokud máte tabulku s více sloupci, převeďte ji na tabulku s jedním sloupcem, jak je popsáno v části popisující práci s tabulkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaxeSyntax

Round(Číslo;DesetinnáMísta)Round( Number, DecimalPlaces )
RoundDown(Číslo;DesetinnáMísta)RoundDown( Number, DecimalPlaces )
RoundUp(Číslo;DesetinnáMísta)RoundUp( Number, DecimalPlaces )

  • Číslo – povinné.Number - Required. Číslo, které se má být zaokrouhlit.The number to round.
  • DesetinnáMísta – povinné.DecimalPlaces - Required. Počet míst napravo od desetinné čárky, na které se má zaokrouhlit.The number of places to the right of the decimal point to round to. Pokud použijete hodnotu 0, proběhne zaokrouhlení na celé číslo.Use 0 to round to a whole number.