Funkce SaveData a LoadData v PowerAppsSaveData and LoadData functions in PowerApps

Uloží a znovu načte kolekci.Saves and re-loads a collection.

PopisDescription

Funkce SaveData uloží kolekci s názvem pro pozdější použití.The SaveData function stores a collection for later use under a name.

Funkce LoadData znovu načte kolekci podle názvu, kterou dříve uložila funkce SaveData.The LoadData function re-loads a collection by name that was previously saved with SaveData. Tuto funkci nejde použít k načtení kolekce z jiného zdroje.You can't use this function to load a collection from another source.

LoadData nevytvoří kolekci, funkce jenom vyplní existující kolekci.LoadData doesn't create the collection; the function only fills an existing collection. Nejprve je nutné vytvořit kolekci se správnými sloupci pomocí funkce Collect.You must first create the collection with the correct columns by using Collect.

Úložiště je šifrované a v privátním umístění na místním zařízení, izolované od jiných uživatelů a jiných aplikací.Storage is encrypted and in a private location on the local device, isolated from other users and other apps.

SyntaxeSyntax

SaveData( Kolekce; Název )SaveData( Collection, Name )
LoadData( Kolekce; Název [; IgnoreNonexistentFile ])LoadData( Collection, Name [, IgnoreNonexistentFile ])

  • Kolekce – povinné.Collection - Required. Kolekce, která se má uložit nebo načíst.Collection to be stored or loaded.
  • Název – povinné.Name - Required. Název úložiště.Name of the storage. Pokud chcete uložit a načíst stejnou sadu dat, je nutné použít stejný název.You must use the same name to save and load the same set of data. Obor názvů se nesdílí s jinými aplikacemi nebo uživateli.The name space isn't shared with other apps or users.
  • IgnoreNonexistentFile – volitelné.IgnoreNonexistentFile - Optional. Logická hodnota (true/false) určující, jestli by funkce LoadData měla zobrazit nebo ignorovat chyby, když nemůže najít odpovídající soubor.Boolean (true/false) value that indicates whether LoadData function should display or ignore errors when it can't locate a matching file. Pokud zadáte false, chyby se budou zobrazovat.If you specify false, errors will be displayed. Pokud zadáte true, chyby se budou ignorovat, což je užitečné při zpracování offline.If you specify true, errors will be ignored, which is useful for offline scenarios. SaveData může vytvořit soubor, pokud je zařízení offline (tj. pokud stav Connection.Connected je false).SaveData may create a file if the device is offline (that is, if the Connection.Connected status is false).

PříkladyExamples

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
If(Connection.Connected; ClearCollect(LocalTweets; Twitter.SearchTweet("PowerApps"; {maxResults: 100}));LoadData(LocalTweets; "Tweets"; true))If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true)) Pokud je zařízení připojené, načte kolekci LocalTweets ze služby Twitter; jinak načte kolekci z místní mezipaměti souboru.If the device is connected, load the LocalTweets collection from the Twitter service; otherwise, load the collection from the local file cache. Obsah se vykreslí, ať už je zařízení online nebo offline.The content is rendered whether the device is online or offline.
SaveData(LocalTweets; "Tweets")SaveData(LocalTweets, "Tweets") Uloží kolekci LocalTweets jako místní mezipaměť souboru v zařízení.Save the LocalTweets collection as a local file cache on the device. Data se uloží lokálně, aby je funkce LoadData mohla načíst do kolekce.Data is saved locally so that LoadData can load it into a collection.