Funkce Set v PowerAppsSet function in PowerApps

Nastaví hodnotu globální proměnné.Sets the value of a global variable.

PřehledOverview

Funkce Set umožňuje nastavit hodnotu globální proměnné, ve které se dočasně uchovává určitý údaj, například počet, kolikrát uživatel vybral nějaké tlačítko, nebo výsledek operace s daty.Use the Set function to set the value of a global variable, which temporarily holds a piece of information, such as the number of times the user has selected a button or the result of a data operation.

Globální proměnné jsou v aplikaci dostupné na všech obrazovkách.Global variables are available throughout your app on all screens. Jedná se o nejjednodušší typ proměnné, která splňuje potřeby většiny situací.These are the simplest kind of variables and fill the needs of most situations. Existují rovněž kontextové proměnné, které se omezují na jednu obrazovku a kolekci a umožňují změny tabulek na úrovní řádků.There are also context variables which are scoped to a single screen and collections that allow row level modifications to tables. Další informace o těchto dalších možnostech najdete v tématu o práci s proměnnými.For more information on these other options see working with variables.

Základem PowerApps jsou vzorce, které se automaticky přepočítávají během interakce uživatele s aplikací.PowerApps are based on formulas that automatically recalculate as the user interacts with an app. Globální proměnné tuto výhodu nenabízejí a mohou znesnadnit vytvoření a pochopení vaší aplikace.Global variables don't offer this benefit and can make your app harder to create and understand. Před použitím proměnné si přečtěte téma o práci s proměnnými.Before you use a variable, review working with variables.

PopisDescription

Globální proměnné se implicitně vytvářejí pomocí funkce Set.Global variables are implicitly created by using the Set function. Nevyžaduje se žádná explicitní deklarace.There is no explicit declaration required. Pokud u globální proměnné odeberete všechny funkce Set, přestane tato globální proměnná existovat.If you remove all the Set functions for a global variable, then that global variable will cease to exist. Proměnnou vymažete tak, že její hodnotu nastavíte na výsledek funkce Blank.To clear a variable set its value to the result of the Blank function.

Hodnoty, definice a použití proměnných si můžete prohlédnout pomocí zobrazení Proměnné v nabídce Soubor ve vývojovém prostředí.You can see your variables' values, definitions, and uses with the Variables view under the File menu in the authoring environment.

Jak ukazují příklady dál v tomto tématu, mohu globální proměnné uchovávat několik druhů informací, mezi které patří:As the examples later in this topic show, global variables can hold several kinds of information, including these:

  • Jedna hodnotaa single value
  • Záznama record
  • Tabulkaa table
  • Odkaz na objektan object reference
  • Jakýkoli výsledek vzorceany result from a formula

Globální proměnná uchovává svou hodnotu tak dlouho, dokud se aplikace nezavře.A global variable holds its value until the app is closed. Po zavření se hodnota globální proměnné ztratí a musí se znovu vytvořit při opětovném načtení aplikace.Once closed, the global variable's value will be lost and must be recreated when the app is loaded again.

Globální proměnná nemůže používat stejný název jako existující kolekce nebo ovládací prvek.Global variables cannot use the same name as an existing collection or control. Může používat stejný název jako kontextová proměnná.It can use the same name as a context variable. K rozlišení těchto dvou proměnných se používá rozlišovací operátor.To disambiguate between the two, use the disambiguation operator.

Funkce Set nemá žádnou návratovou hodnotu a můžete ji použít jenom ve vzorcích chování.Set has no return value, and you can use it only within a behavior formula.

SyntaxeSyntax

Set( NázevProměnné; Hodnota )Set( VariableName, Value )

  • NázevProměnné – povinné.VariableName - Required. Název globální proměnné, která se má vytvořit nebo aktualizovat.The name of a global variable to create or update.
  • Hodnota – povinné.Value - Required. Hodnota, která se má této globální proměnné přiřadit.The value to assign to the context variable.

PříkladyExamples

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Set( Čítač; 1 )Set( Counter, 1 ) Vytvoří nebo změní globální proměnnou Čítač a nastaví její hodnotu na 1.Creates or modifies the global variable Counter, setting its value to 1. Proměnná Čítač má hodnotu 1.Counter has the value 1. Na tuto proměnnou můžete odkázat pomocí názvu Čítač ve vzorci na libovolné obrazovce.You can reference that variable by using the name Counter in a formula on any screen.
Set( Čítač; 2 )Set( Counter, 2 ) Nastaví hodnotu globální proměnné Čítač z předchozího příkladu na 2.Sets the value of the Counter global variable from the previous example to 2. Proměnná Čítač má hodnotu 2.Counter has the value 2.
Set( Čítač; Čítač + 1 )Set( Counter, Counter + 1 ) Inkrementuje hodnotu globální proměnné Čítač z předchozího příkladu na 3.Increments the value of the Counter global variable from the previous example to 3. Proměnná Čítač má hodnotu 3.Counter has the value 3.
Set( Name; "Lily" )Set( Name, "Lily" ) Vytvoří nebo změní globální proměnnou Name a nastaví její hodnotu na Lily.Creates or modifies the global variable Name setting its value to Lily. Name má hodnotu Lily.Name has the value Lily.
Set( Person; { Name: "Milton"; Address: "1 Main St" } )Set( Person, { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } ) Vytvoří nebo změní globální proměnnou Person a nastaví její hodnotu na záznam.Creates or modifies the global variable Person, setting its value to a record. Tento záznam obsahuje dva sloupce s názvy Name a Address.The record contains two columns, named Name and Address. Hodnota sloupce Name je Milton a hodnota sloupce Address je 1 Main St.The value of the Name column is Milton, and the value of the Address column is 1 Main St. Person má hodnotu záznamu { Name: "Milton", Address: "1 Main St" }.Person has the value of record { Name: "Milton", Address: "1 Main St" }.

Na tento záznam můžete odkázat jako na celek pomocí názvu Person, nebo na individuální sloupec tohoto záznamu pomocí Person.Name nebo Person.Address.Reference this record as a whole with the name Person, or reference an individual column of this record with Person.Name or Person.Address.
Set( Person; Patch( Person; {Address: "2 Main St" } ) )Set( Person, Patch( Person, {Address: "2 Main St" } ) ) V součinnosti s funkcí Patch aktualizuje globální proměnnou Person nastavením hodnoty sloupce Address na 2 Main St.Works with the Patch function to update the Person global variable by setting the value of the Address column to 2 Main St. Person teď obsahuje hodnotu záznamu { Name: "Milton", Address: "2 Main St" }.Person now has the value of record { Name: "Milton", Address: "2 Main St" }.