Funkce Trim a TrimEnds v PowerAppsTrim and TrimEnds functions in PowerApps

Odebere nadbytečné mezery z řetězce textu.Removes extra spaces from a string of text.

PopisDescription

Funkce Trim odebere všechny mezery v řetězci textu s výjimkou jednotlivých mezer mezi slovy.The Trim function removes all spaces from a string of text except for single spaces between words.

Funkce TrimEnds odebere všechny mezery ze začátku a konce řetězce textu, ale ponechá mezery mezi slovy beze změn.The TrimEnds function removes all spaces from the start and end of a string of text but leaves spaces between words intact.

Pokud zadáte jeden řetězec textu, je návratovou hodnotou pro každou funkci řetězec s odebranými nadbytečnými mezerami.If you specify a single string of text, the return value for either function is the string with any extra spaces removed. Pokud zadáte tabulku s jedním sloupcem, která obsahuje řetězce, bude návratovou hodnotou jednosloupcová tabulka zkrácených řetězců.If you specify a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of trimmed strings. Pokud máte tabulku s více sloupci, převeďte ji na tabulku s jedním sloupcem, jak je popsáno v části popisující práci s tabulkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Ořezáváním mezer mezi slovy funkce Trim odpovídá funkci PROČISTIT v Microsoft Excelu.By trimming spaces between words, Trim is consistent with the function of the same name in Microsoft Excel. TrimEnds však odpovídá programovacím nástrojům, které ořezávají mezery jenom ze začátku a konce každého řetězce.However, TrimEnds is consistent with programming tools that trim spaces only from the start and end of each string.

SyntaxeSyntax

Trim( Řetězec )Trim( String )
TrimEnds( Řetězec )TrimEnds( String )

  • Řetězec – povinné.String - Required. Řetězec textu, ze kterého se mají odebrat mezery.The string of text to remove spaces from.

Trim( Tabulka s jedním sloupcem )Trim( SingleColumnTable )
TrimEnds( Tabulka s jedním sloupcem )TrimEnds( SingleColumnTable )

  • Tabulka s jedním sloupcem – povinná.SingleColumnTable - Required. Tabulka s jedním sloupcem obsahující řetězce, ze kterých chcete odebrat mezery.A single-column table of strings to remove spaces from.

Příklad:Example

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Trim( "   Hello     World   " )Trim( "   Hello     World   " ) Odebere všechny mezery ze začátku a konce řetězce a nadbytečné mezery v rámci řetězce.Removes all spaces from the start and end of a string and extra spaces from within the string. "Hello World""Hello World"
TrimEnds( "   Hello     World   " )TrimEnds( "   Hello     World   " ) Odebere všechny mezery ze začátku a konce řetězce.Removes all spaces from the start and end of a string. "Hello     World""Hello     World"

V následujících příkladech je jednosloupcová kolekce s názvem Spaces, která obsahuje tyto řetězce:The following examples use a single-column collection, named Spaces, that contains these strings:

Pokud chcete vytvořit tuto kolekci, nastavte vlastnost OnSelect ovládacího prvku Tlačítko na tento vzorec, otevřete režim náhledu a pak klikněte nebo klepněte na tlačítko:To create this collection, set the OnSelect property of a Button control to this formula, open Preview mode, and then click or tap the button:
ClearCollect( Spaces; [ "   Jane   Doe   "; "    Jack   and   Jill"; "Already trimmed"; "   Venus;   Earth;   Mars  "; "Oil and Water   " ] )ClearCollect( Spaces, [ "   Jane   Doe   ", "    Jack   and   Jill", "Already trimmed", "   Venus,   Earth,   Mars  ", "Oil and Water   " ] )

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Trim( Spaces )Trim( Spaces ) Ořízne všechny mezery ze začátku a konce každého řetězce a nadbytečné mezery v každém řetězci v kolekci Spaces.Trims all spaces from the start and end of each string and extra spaces from within each string in the Spaces collection.
TrimEnds( Spaces )TrimEnds( Spaces ) Ořízne všechny mezery ze začátku a konce každého řetězce v kolekci Spaces.Trims all spaces from the start and end of each string in the Spaces collection.

Poznámka

Nadbytečné mezery se nezobrazí, pokud zobrazíte kolekci kliknutím nebo klepnutím na Kolekce v nabídce Soubor.Extra spaces don't appear if you display a collection by clicking or tapping Collections on the File menu. Pokud chcete ověřit délku řetězce, použijte funkci Len.To verify string length, use the Len function.