Funkce Update a UpdateIf v PowerAppsUpdate and UpdateIf functions in PowerApps

Aktualizují záznamy ve zdroji dat.Updates records in a data source.

PopisDescription

Funkce UpdateUpdate function

Pomocí funkce Update můžete nahradit celý záznam ve zdroji dat.Use the Update function to replace an entire record in a data source. Naproti tomu funkce UpdateIf a Patch mění jednu nebo více hodnot v záznamu a ostatní hodnoty nechávají být.In contrast, the UpdateIf and the Patch functions modify one or more values in a record, leaving the other values alone.

U kolekce se musí být shodovat celý záznam.For a collection, the entire record must match. Kolekce umožňují duplicitní záznamy, shodovat se proto může více záznamů.Collections allow duplicate records, so multiple records might match. Pomocí argumentu All můžete aktualizovat všechny kopie záznamu; v opačném případě se aktualizuje jenom jedna kopie záznamu.You can use the All argument to update all copies of a record; otherwise, only one copy of the record is updated.

Pokud zdroj dat generuje hodnotu sloupce automaticky, musí být hodnota tohoto sloupce znovu potvrzena.If the data source generates a column's value automatically, the value of that column must be reaffirmed.

Funkce UpdateIfUpdateIf function

Pomocí funkce UpdateIf můžete změnit jednu nebo více hodnot v jednom nebo více záznamech, které splňují jednu nebo více podmínek.Use the UpdateIf function to modify one or more values in one or more records that match one or more conditions. Podmínka může být libovolný vzorec, jehož výsledkem je true nebo false, a může pomocí názvu odkazovat na sloupce zdroje dat.The condition can be any formula that results in a true or false and can reference columns of the data source by name. Funkce vyhodnocuje podmínku pro každý záznam a změní každý záznam, pro který má výsledek hodnotu true.The function evaluates the condition for each record and modifies any record for which the result is true.

Ke specifikaci změny použijte záznam změny, který obsahuje novou hodnotu vlastnosti.To specify a modification, use a change record that contains new property values. Pokud tento záznam změny zadáte jako vložený se složenými závorkami, můžou na vlastnosti záznamu, který se má změnit, odkazovat vzorce s vlastnostmi.If you provide this change record inline with curly braces, property formulas can reference properties of the record that's being modified. Toto chování se dá využít ke změně záznamů na základě vzorce.You can use this behavior to modify records based on a formula.

Ke změně konkrétních sloupců záznamu bez vlivu na ostatní sloupce můžete kromě funkce UpdateIf použít také funkci Patch.Similar to UpdateIf, you can also use the Patch function to change specific columns of a record without affecting other columns.

Funkce Update i UpdateIf vracejí změněný zdroj dat jako tabulku.Both Update and UpdateIf return the modified data source as a table. Tyto funkce se musí použít ve vzorci chování.You must use either function in a behavior formula.

DelegováníDelegation

Při použití se zdrojem dat nejde tyto funkce delegovat.When used with a data source, these functions can't be delegated. Načte se jenom první část zdroje dat a pak se funkce použije.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Výsledek nemusí být kompletní.The result may not represent the complete story. Při vytváření obsahu se zobrazí modrá tečka, která vás upozorní na toto omezení s návrhem, abyste přepnuli na delegovatelné alternativy, kde je to možné.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Další informace najdete v přehledu delegování.For more information, see the delegation overview.

SyntaxeSyntax

Update( ZdrojDat; StarýZáznam; NovýZáznam [; All ] )Update( DataSource, OldRecord, NewRecord [, All ] )

 • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat obsahující záznam, který chcete nahradit.The data source that contains the record that you want to replace.
 • StarýZáznam – povinné.OldRecord – Required. Záznam, který se má nahradit.The record to replace.
 • NovýZáznam – povinné.NewRecord – Required. Náhradní záznam.The replacement record. Není to záznam změny.This isn't a change record. Nahradí se celý záznam, chybějící vlastnosti budou obsahovat prázdnou hodnotu.The entire record is replaced, and missing properties will contain blank.
 • All – volitelné.All – Optional. V kolekci se stejný záznam může vyskytovat vícekrát.In a collection, the same record may appear more than once. Uvedením argumentu All odeberete všechny kopie záznamu.Specify the All argument to remove all copies of the record.

UpdateIf( ZdrojDat; Podmínka1; ZáznamZměny1 [; Podmínka2; ZáznamZměny2; ... ] )UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ... ] )

 • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat obsahující záznam nebo záznamy, které chcete změnit.The data source that contains the record or records that you want to modify.
 • Podmínky – povinné.Condition(s) – Required. Vzorec s hodnotou true pro záznam nebo záznamy, které chcete změnit.A formula that evaluates to true for the record or records that you want to modify. Ve vzorci můžete použít názvy sloupců ze ZdrojeDat.You can use column names of DataSource in the formula.
 • ZáznamZměny – povinné.ChangeRecord(s) - Required. Pro každou odpovídající podmínku – záznam změny s novou hodnotou vlastnosti, která se má použít u záznamů ZdrojeDat splňujících tuto podmínku.For each corresponding condition, a change record of new property values to apply to records of DataSource that satisfy the condition. Pokud tento záznam změny zadáte jako vložený pomocí složených závorek, můžou být hodnoty vlastností existujícího záznamu použité ve vzorcích s vlastnostmi.If you provide the record inline using curly braces, property values of the existing record can be used in the property formulas.

PříkladyExamples

V těchto příkladech budete nahrazovat nebo měnit záznamy ve zdroji dat, který má název IceCream a na začátku má data uvedená v této tabulce:In these examples, you'll replace or modify records in a data source that's named IceCream and that starts with the data in this table:

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Update( IceCream;
First( Filter( IceCream; Flavor="Chocolate" ) ); { ID: 1; Flavor: "Mint Chocolate"; Quantity:150 } )
Update( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ), { ID: 1, Flavor: "Mint Chocolate", Quantity:150 } )
Nahradí záznam ve zdroji dat.Replaces a record from the data source.

Zdroj dat IceCream byl změněn.The IceCream data source has been modified.
UpdateIf( IceCream; Quantity > 175; { Quantity: Quantity + 10 } )UpdateIf( IceCream, Quantity > 175, { Quantity: Quantity + 10 } ) Změní záznamy, jejichž hodnota v poli Quantity je větší než 150.Modifies records that have a Quantity that is greater than 150. Pole Quantity se zvětší o 10, ale žádná další pole se nezmění.The Quantity field is incremented by 10, and no other fields are modified.

Zdroj dat IceCream byl změněn.The IceCream data source has been modified.
Update( IceCream;
First( Filter( IceCream; Flavor="Strawberry" ) );
{ ID: 3; Flavor: "Strawberry Swirl"} )
Update( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ),
{ ID: 3, Flavor: "Strawberry Swirl"} )
Nahradí záznam ve zdroji dat.Replaces a record from the data source. Vlastnost Quantity nebyla v náhradním záznamu zadána, takže tato vlastnost bude ve výsledku obsahovat prázdnou hodnotu.The Quantity property hasn't been supplied in the replacement record, so that property will be blank in the result.

Zdroj dat IceCream byl změněn.The IceCream data source has been modified.
UpdateIf( IceCream; true; { Quantity: 0 } )UpdateIf( IceCream, true, { Quantity: 0 } ) Nastaví hodnotu vlastnosti Quantity ve všech záznamech ve zdroji dat na 0.Sets the value of the Quantity property for all records in the data source to 0.

Zdroj dat IceCream byl změněn.The IceCream data source has been modified.

Podrobný postupStep by step

 1. Naimportujte nebo vytvořte kolekci s názvem Inventory a podle popisu v tématu Zobrazení dat v galerii ji zobrazte v galerii.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery as Show data in a gallery describes.
 2. Dejte galerii název ProductGallery.Name the gallery ProductGallery.
 3. Přidejte posuvník s názvem UnitsSold a nastavte jeho vlastnost Max na tento výraz:Add a slider named UnitsSold, and set its Max property to this expression:
  ProductGallery.Selected.UnitsInStockProductGallery.Selected.UnitsInStock
 4. Přidejte tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  UpdateIf(Inventory; ProductName = ProductGallery.Selected.ProductName; {UnitsInStock:UnitsInStock-UnitsSold.Value})UpdateIf(Inventory, ProductName = ProductGallery.Selected.ProductName, {UnitsInStock:UnitsInStock-UnitsSold.Value})
 5. Stiskněte F5, vyberte některý produkt v galerii, určete hodnotu pomocí posuvníku a pak vyberte tlačítko.Press F5, select a product in the gallery, specify a value with the slider, and then select the button.

  Počet jednotek na skladě (UnitsInStock) pro zadaný produkt se zmenší o množství, které jste určili.The number of units in stock for the product you specified decreases by the amount that you specified.