Funkce Validate v PowerAppsValidate function in PowerApps

Funkce Validate kontroluje, jestli je hodnota jednoho sloupce nebo celého záznamu platná pro zdroj dat.The Validate function checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

PopisDescription

Předtím, než uživatel odešle změnu dat, můžete poskytnout okamžitou zpětnou vazbu ohledně její platnosti, aby se uživatelům příjemněji pracovalo.Before a user submits a data change, you can provide immediate feedback on the validity of that submission, resulting in a better user experience.

Zdroje dat dokážou poskytovat informace o tom, jaké jsou platné hodnoty v rámci záznamu.Data sources can provide information on what constitutes valid values within a record. Mezi tyto informace patří spousta omezení, například:This information can include many constraints, such as these examples:

  • Jestli sloupec vyžaduje hodnotuwhether a column requires a value
  • Jak dlouhý může být textový řetězechow long a string of text can be
  • Jak vysoké a nízké může být číslohow high and low a number can be
  • Jak brzké nebo pozdní může být datumhow early and late a date can be

Funkce Validate pomocí těchto informací určuje, jestli je nějaká hodnota platná, a pokud není, vrátí příslušnou chybovou zprávu.The Validate function uses this information to determine whether a value is valid and to return an appropriate error message if not. Pomocí funkce ZdrojDatInfo můžete zobrazit informace, které funkce Validate používá.You can use the DataSourceInfo function to view the same information that Validate uses.

Zdroje dat se liší v tom, kolik ověřovacích informací poskytují, včetně možnosti, kdy neposkytují vůbec žádné.Data sources vary in how much validation information they provide, including not providing any at all. Funkce Validate dokáže ověřovat hodnoty jen na základě těchto informací.Validate can only verify values based on this information. I když funkce Validate nenajde žádný problém, nemusí být změna dat úspěšná.Even if Validate doesn't find a problem, applying the data change may still fail. Ke získání informací o chybě můžete použít funkci Errors.You can use the Errors function to obtain information about the failure.

Když funkce Validate najde nějaký problém, vrátí chybovou zprávu, kterou můžete zobrazit uživateli aplikace.If Validate finds a problem, the function returns an error message that you can show to the user of the app. Pokud jsou všechny hodnoty platné, vrátí funkce Validate prázdnou hodnotu.If all values are valid, Validate returns blank. Při práci s kolekcí, která nemá žádné ověřovací informace, jsou hodnoty vždycky platné.When you work with a collection that has no validation information, values are always valid.

SyntaxeSyntax

Validate( ZdrojDat; Sloupec; Hodnota )Validate( DataSource, Column, Value )

  • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat, vůči kterému se má provést ověření.The data source to validate with.
  • Sloupec – povinné.Column – Required. Sloupec, který se má ověřit.The column to validate.
  • Hodnota – povinné.Value – Required. Hodnota vybraného sloupce, která se má ověřit.The value for the selected column to be validated.

Validate( ZdrojDat; PůvodníZáznam; Aktualizace )Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • ZdrojDat – povinné.DataSource – Required. Zdroj dat, vůči kterému se má provést ověření.The data source to validate with.
  • PůvodníZáznam – povinné.OriginalRecord - Required. Záznam, jehož aktualizace se mají ověřit.The record to which updates are to be validated.
  • Aktualizace – povinné.Updates - Required. Změny, které se mají uplatnit na původní záznam.The changes to apply to the original record.

PříkladyExamples

V těchto příkladech musí být hodnoty ve sloupci Percentage zdroje dat Scores mezi 0 a 100 (včetně).For these examples, values in the Percentage column of the Scores data source must be between 0 and 100, inclusive. Pokud data projdou ověřením, vrátí funkce prázdnou hodnotu.If the data passes validation, the function returns blank. V opačném případě vrátí funkce chybovou zprávu.Otherwise, the function returns an error message.

Ověření jednoho sloupceValidate with a single column

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Validate( Scores; Percentage; 10 )Validate( Scores, Percentage, 10 ) Zkontroluje, jestli je 10 platná hodnota sloupce Percentage ve zdroji dat Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. prázdná hodnotablank
Validate( Scores; Percentage; 120 )Validate( Scores, Percentage, 120 ) Zkontroluje, jestli je 120 platná hodnota sloupce Percentage ve zdroji dat Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. Hodnoty musí být mezi 0 a 100."Values must be between 0 and 100."

Ověření úplného záznamuValidate with a complete record

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Validate( Scores; EditRecord; Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Zkontroluje, jestli je 10 platná hodnota sloupce Percentage ve zdroji dat Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. prázdná hodnotablank
Validate( Scores; EditRecord; Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Zkontroluje, jestli je 120 platná hodnota sloupce Percentage ve zdroji dat Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. Hodnoty musí být mezi 0 a 100."Values must be between 0 and 100."