Funkce Value v PowerAppsValue function in PowerApps

Převede textový řetězec na číslo.Converts a string of text to a number.

PopisDescription

Funkce Value převede textový řetězec, který obsahuje číselné znaky, na číselnou hodnotu.The Value function converts a string of text that contains number characters to a number value. Tuto funkci použijte, když potřebujete provést výpočty s čísly, která uživatel zadal jako text.Use this function when you need to perform calculations on numbers that were entered as text by a user.

Různé jazyky interpretovat , a .Different languages interpret , and . jinak.differently. Ve výchozím nastavení se text interpretuje v jazyce aktuálního uživatele.By default, the text is interpreted in the language of the current user. Jazyk, který se má použít, můžete určit pomocí značky jazyka s využitím stejných značek jazyků, které vrací funkce Language.You can specify the language to use with a language tag, using the same language tags that are returned by the Language function.

Poznámky k formátu řetězce:Notes on the format of the string:

  • Před řetězcem může být symbol měny pro aktuální jazyk.The string may be prefixed with the currency symbol for the current language. Symbol měny se ignoruje.The currency symbol is ignored. Symboly měny pro jiné jazyky se neignorují.Currency symbols for other languages are not ignored.
  • Řetězec může na konci obsahovat znak procenta (%) udávající, že jde o procenta.The string may be include a percent sign (%) at the end, indicating that it is a percentage. Než bude číslo vráceno, vydělí se číslem 100.The number will be divided by 100 before being returned. Procenta a symboly měn není možné směšovat.Percentages and currency symbols cannot be mixed.
  • Řetězec může být zapsaný exponenciální notací, kdy se 12 x 103 vyjadřuje jako „12e3“.The string may be in scientific notation, with 12 x 103 expressed as "12e3".

Pokud číslo není ve správném formátu, Value vrátí hodnotu blank (prázdné).If the number is not in a proper format, Value will return blank.

K převodu hodnot data a času použijte funkce DateValue, TimeValue nebo DateTimeValue .To convert date and time values, use the DateValue, TimeValue, or DateTimeValue functions.

SyntaxeSyntax

Value( Řetězec [; ZnačkaJazyka ] )Value( String [, LanguageTag ] )

  • Řetězec – povinné.String - Required. Řetězec, který se má převést na číselnou hodnotu.String to convert to a numeric value.
  • ZnačkaJazyka – volitelná.LanguageTag - Optional. Značka jazyka, ve kterém se má řetězec analyzovat.The language tag in which to parse the string. Pokud není uvedený, použije se jazyk aktuálního uživatele.If not specified, the language of the current user is used.

PříkladyExamples

Uživatel, který spouští tyto vzorce, se nachází ve Spojených státech a vybral si jako svůj jazyk angličtinu.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. Funkce Language vrátí en-US.The Language function is returning "en-US".

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Value( "123.456" )Value( "123.456" ) Použije se výchozí jazyk „en US“, který používá tečku jako oddělovač desetinných míst.The default language of "en-US" will be used, which uses a period as the decimal separator. 123.456123.456
Value( "123.456"; "es-ES" )Value( "123.456", "es-ES" ) „es-ES“ je značka jazyka pro španělštinu ve Španělsku."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. Ve Španělsku se tečkou oddělují tisíce.In Spain, a period is a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456" )Value( "123,456" ) Použije se výchozí jazyk „en US“, který používá čárku jako oddělovač tisíců.The default language of "en-US" will be used, which uses a comma as a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456"; "es-ES" )Value( "123,456", "es-ES" ) „es-ES“ je značka jazyka pro španělštinu ve Španělsku."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. Ve Španělsku se čárkou oddělují desetinná místa.In Spain, a comma is the decimal separator. 123.456123.456
Value( "12.34%" )Value( "12.34%" ) Znak procenta na konci řetězce označuje, že se jedná o procenta.The percentage sign at the end of the string indicates that this is a percentage. 0.12340.1234
Value( "$ 12.34" )Value( "$ 12.34" ) Symbol měny pro aktuální jazyk se ignoruje.The currency symbol for the current language is ignored. 12.3412.34
Value( "24e3" )Value( "24e3" ) Exponenciální notace pro 12 x 103.Scientific notation for 12 x 103. 2400024000