Operátory a datové typy v PowerAppsOperators and data types in PowerApps

Některé z těchto operátorů jsou závislé na jazyce autora.Some of these operators are dependent on the language of the author. Další informace najdete v tématu Globální aplikace.See Global apps for more information.

SymbolSymbol TypType SyntaxeSyntax PopisDescription
.. Výběr vlastnostiProperty Selector Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Extrahuje vlastnost z tabulky, ovládacího prvku, signálu nebo výčtu.Extracts a property from a table, control, signal, or enumeration. Pro zpětnou kompatibilitu je možné použít i !For backwards compatibility, ! .may also be used.
..
[nebo , v závislosti na jazyku][or , depending on the language]
Oddělovač desetinných místDecimal separator 1.231.23
[nebo 1,23 v závislosti na jazyku][or 1,23 depending on the language]
Oddělovač mezi celou a zlomkovou částí čísla.Separator between whole and fractional parts of a number. Znak závisí na jazyku.The character is dependent on the language.
( )( ) ZávorkyParentheses Filter(T; A < 10)Filter(T, A < 10)

(1 + 2) * 3(1 + 2) * 3
Vynucuje přednosti a seskupuje dílčí výrazy do větších výrazů.Enforces precedence order, and groups sub-expressions in a larger expression
+ Aritmetické operátoryArithmetic operators 1 + 21 + 2 SčítáníAddition
-   2 - 12 - 1 Odčítání a znaménkoSubtraction and sign
\*   2 * 32 * 3 NásobeníMultiplication
/   2 / 32 / 3 Dělení (viz také funkce Mod)Division (also see the Mod function)
^   2 ^ 32 ^ 3 Umocnění, odpovídá funkci PowerExponentiation, equivalent to the Power function
%   20 %20% Procento (odpovídá "* 1/100")Percentage (equivalent to "* 1/100")
= Operátory porovnáváníComparison operators Cena = 100Price = 100 RovnoEqual to
>   Cena > 100Price > 100 Více nežGreater than
>=   Cena >= 100Price >= 100 Větší než nebo rovnoGreater than or equal to
<   Cena < 100Price < 100 Méně nežLess than
<=   Cena <= 100Price <= 100 Menší než nebo rovnoLess than or equal to
<>   Cena <> 100Price <> 100 Není rovnoNot equal to
& Operátor spojení řetězcůString concatenation operator "hello" & " " & "world""hello" & " " & "world" Zobrazí více řetězců tak, aby vypadaly souvisle.Makes multiple strings appear continuous
&& nebo And&& or And Logické operátoryLogical operators Cena < 100 && Slider1.Value = 20Price < 100 && Slider1.Value = 20
nebo Cena < 100 And Slider1.Value = 20or Price < 100 And Slider1.Value = 20
Logická konjunkce, odpovídá funkci AndLogical conjunction, equivalent to the And function
|| nebo Or|| or Or   Cena < 100 || Slider1.Value = 20 nebo Cena < 100 Or Slider1.Value = 20Price < 100 || Slider1.Value = 20 or Price < 100 Or Slider1.Value = 20 Logická disjunkce, odpovídá funkci OrLogical disjunction, equivalent to the Or function
!! nebo Notor Not   !(Cena < 100) nebo Not (Cena < 100)!(Price < 100) or Not (Price < 100) Logická negace, odpovídá funkci NotLogical negation, equivalent to the Not function
exactinexactin Operátory členstvíMembership operators Gallery1.Selected exactin SavedItemsGallery1.Selected exactin SavedItems Patřící do kolekce nebo tabulkyBelonging to a collection or a table
exactinexactin   "Excel" exactin “Pokud chcete otevřít excelový soubor v Excelu...”"Windows" exactin “To display windows in the Windows operating system...” Test podřetězců (rozlišování velkých a malých písmen)Substring test (case-sensitive)
inin   Gallery1.Selected in SavedItemsGallery1.Selected in SavedItems Patřící do kolekce nebo tabulkyBelonging to a collection or a table
inin   " "In "Klávesnice a monitor...""The" in "The keyboard and the monitor..." Test podřetězců (rozlišování velkých a malých písmen)Substring test (case-insensitive)
@ Operátor mnohoznačnostiDisambiguation operator MyTable[@fieldname]MyTable[@fieldname] Mnohoznačnost políField disambiguation
@   [@MyVariable][@MyVariable] Globální mnohoznačnostGlobal disambiguation
,,
[nebo ; v závislosti na jazyku][or ; depending on the language]
Oddělovač seznamuList separator If( X < 10; "Nízká"; "Dobrá" )If( X < 10, "Low", "Good" )
{ X: 12, Y: 32 }{ X: 12, Y: 32 }
[ 1, 2, 3 ][ 1, 2, 3 ]
[nebo If( X < 10; "Nízká"; "Dobrá" )
{ FirstName: "Jana"; LastName: "Nováková" }
[ 1; 2; 3 ]
]
[or If( X < 10; "Low"; "Good" )
{ FirstName: "Jane"; LastName: "Doe" }
[ 1; 2; 3 ]
]
Odděluje:Separates: .. Tento znak závisí na jazyku.This characters is dependent on the language.
;;
[nebo ;; v závislosti na jazyku][or ;; depending on the language]
Řetězení vzorcůFormula chaining Collect(T, A); Navigate(S1, "")Collect(T, A); Navigate(S1, "")
[nebo Collect(T; A);; Navigate(S1; "")][or Collect(T; A);; Navigate(S1; "")]
Volání funkcí můžete oddělit ve vlastnostech chování.Separate invocations of functions in behavior properties. Operátor řetězení závisí na jazyku.The chaining operator is dependent on the language.
ParentParent Operátor nadřazeníParent operator Parent.FillParent.Fill Přístup k vlastnostem kontejneru ovládacího prvkuAccess to properties of a control container
ThisItemThisItem Operátor ThisItemThisItem operator ThisItem.FirstNameThisItem.FirstName Přístup k polím ovládacího prvku Galerie nebo FormulářAccess to fields of a Gallery or form control

Operátory in a exactinin and exactin operators

Operátory in a exactin můžete použít k vyhledání řetězce ve zdroji dat, jako je například kolekce nebo importovaná tabulka.You can use the in and exactin operators to find a string in a data source, such as a collection or an imported table. Operátor in identifikuje shody bez ohledu na malá a velká písmena a operátor exactin identifikuje pouze takové shody, které mají stejná velká a malá písmena.The in operator identifies matches regardless of case, and the exactin operator identifies matches only if they're capitalized the same way. Tady je příklad:Here's an example:

 1. Naimportujte nebo vytvořte kolekci s názvem Inventory a zobrazte ji v galerii podle popisu v prvním postupu v článku o zobrazení obrázků a textů v galerii.Create or import a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Nastavte vlastnost Items galerie na tento vzorec:Set the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Inventory; "E" in ProductName)Filter(Inventory, "E" in ProductName)

  Galerie zobrazí všechny produkty, kromě produktu Callisto, protože název tohoto produktu jako jediný neobsahuje vámi zadané písmeno.The gallery shows all products except Callisto because the name of that product is the only one that doesn't contain the letter you specified.

 3. Změňte vlastnost Items galerie na tento vzorec:Change the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Inventory; "E" exactin ProductName)Filter(Inventory, "E" exactin ProductName)

  Galerie zobrazí pouze produkt Europa, protože jako jediný obsahuje vámi zadané písmeno velké E.The gallery shows only Europa because only its name contains the letter that you specified in the case that you specified.

Operátor ThisItemThisItem operator

Data v ovládacích prvcích Galerie, Formulář pro úpravy nebo Formulář pro zobrazení můžete zobrazit tak, že vytvoříte jejich vazbu na tabulku nebo kolekci.You can show data in Gallery, Edit form, or Display form controls by binding it to a table or a collection. Tyto ovládací prvky jsou kontejnerem pro další karty a ovládací prvky.These controls are a container for other cards and controls. Každá karta nebo ovládací prvek v rámci kontejneru může přistupovat k vázaným datům prostřednictvím operátoru ThisItem.Each card or control within the container can access the bound data through the ThisItem operator.

Operátor ThisItem můžete použít k určení sloupce dat jednotlivých karet nebo ovládacích prvků uvnitř vnějšího ovládacího prvku.You use the ThisItem operator to specify the column of data that each card or control within the outer control. Například operátor v galerii produktů pro zobrazení obrázků a textu v galerii určil, že ovládací prvek obrázku zobrazil design produktu, horní popisek zobrazil název produktu a dolní popisek zobrazil počet jednotek na skladě.For example, that operator in the product gallery for Show images and text in a gallery specified that the image control showed the product design, the upper label showed the product name, and the lower label showed the number of units in stock.

U vnořených galerií odkazuje operátor ThisItem na položky nejvnitřnější galerie.For nested galleries, ThisItem refers to the innermost gallery's items. Za předpokladu, že pole řádků ve vnitřní a vnější galerii nejsou ve vzájemném konfliktu, můžete přímo použít také nekvalifikované názvy polí (sloupců).Assuming the row fields in the inner and outer galleries don't conflict, you can also use the unqualified field (column) names directly. Tento přístup umožňuje, aby pravidla ve vnitřní galerii odkazovala na položky vnější galerie.This approach enables rules in an inner gallery to refer to an outer gallery's items.

Operátor ParentParent operator

Některé ovládací prvky hostují jiné ovládací prvky.Some controls host other controls. Například ovládací prvky Obrazovka, Galerie, Karta, Formulář pro úpravy a Formulář pro zobrazení jsou všechny kontejnery pro ovládací prvky.For example, Screen, Gallery, Card, Edit form, and Display form controls are all containers for controls. Hostující ovládací prvek nazýváme „nadřazeným“ prvkem pro prvky, které obsahuje.We call the hosting control the "parent" of the controls within.

Kdekoli v aplikaci můžete odkazovat na jakýkoli ovládací prvek v PowerApps prostřednictvím jeho názvu.Any control in PowerApps can be referenced by name from anywhere within the app. Screen1 může být název obrazovky ve vaší aplikaci.Screen1 may be the name of a screen in your app. Pokud chcete načíst barvu pozadí této obrazovky, můžete použít Screen1.Fill.To retrieve the background color of this screen, you can use Screen1.Fill.

Ovládací prvky na této obrazovce mají další možnost.Controls on this screen have another option. Můžou použít relativní odkaz: Parent.Fill.They can use a relative reference: Parent.Fill. Operátor Parent odkazuje na ovládací prvek, který je hostitelem tohoto ovládacího prvku, a zpřístupňuje všechny jeho vlastnosti.The Parent operator refers to the control that hosts this control, making available all of its properties. Použití operátoru Parent je užitečné, protože nezávisí na názvu ovládacího prvku.Using Parent is helpful because it doesn't depend on the name of the control. Ovládací prvek kontejneru můžete kopírovat a vkládat, aniž byste museli přizpůsobovat jakékoli odkazy uvnitř kontejneru.You can copy and paste a container control without needing to adjust any references within the container. Tento operátor také usnadňuje čtení vztahů mezi nadřazenými a podřazenými ovládacími prvky ve vzorcích.This operator also makes the relationship between child and parent controls clearer when reading formulas.

Operátor mnohoznačnostiDisambiguation operator

Některé funkce vytvářejí při zpracovávání jednotlivých záznamů obory záznamů pro přístup k polím tabulky. Jedná se například o Filter, AddColumns a Sum.Some functions create record scopes for accessing the fields of table while processing each record, such as Filter, AddColumns, and Sum. Názvy polí přidané prostřednictvím oboru záznamů přepíší stejné názvy v aplikaci pocházející odjinud.Field names added with the record scope override the same names from elsewhere in the app. Pokud k tomu dojde, můžete k hodnotám mimo obor záznamů nadále přistupovat pomocí operátoru mnohoznačnosti @:When this happens, you can still access values from outside the record scope with the @ disambiguation operator:

 • Pro přístup k hodnoty z vnořené rozsahy záznamů, použijte @ operátor s názvem tabulky ovládat při použití vzoru tabulky[@*název pole *].To access values from nested record scopes, use the @ operator with the name of the table being operated upon using the pattern Table[@FieldName].
 • Pokud chcete přistupovat ke globálním hodnotám, jako jsou například zdroje dat, kolekce a kontextové proměnné, použijte vzor [@NázevObjektu] (bez označení tabulky).To access global values, such as data sources, collections, and context variables, use the pattern [@ObjectName] (without a table designation).

Další informace a příklady najdete v diskuzi o oborech záznamů.For more information and examples, see the discussion on record scopes.