Správa místní brány dat v PowerAppsManage an on-premises data gateway in PowerApps

Pokud si nainstalujete místní bránu dat, můžete rychle a bezpečně přenášet data mezi aplikací PowerApps a zdrojem dat, který není v cloudu. Může jít třeba o místní databázi SQL Serveru nebo místní sharepointový web.Install an on-premises data gateway to transfer data quickly and securely between PowerApps and a data source that isn't in the cloud, such as an on-premises SQL Server database or an on-premises SharePoint site. Podívejte se na všechny brány, ke kterým máte oprávnění pro správu, abyste mohli spravovat jejich oprávnění a připojení.View all gateways for which you have administrative permissions, and manage permissions and connections for those gateways.

Prostřednictvím brány se můžete připojit k místním datům přes tato připojení:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • FilesystemFilesystem
 • DB2DB2

PožadavkyPrerequisites

 • Uživatelské jméno a heslo, které používáte k přihlášení do PowerAppsThe user name and password that you used to sign up for PowerApps.
 • Oprávnění správce brányAdministrative permissions on a gateway. (U každé vámi nainstalované brány máte tato oprávnění automaticky. Pro jinou bránu vám oprávnění může udělit její správce.)(You have these permissions by default for each gateway that you install, and an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.)
 • Licence podporující přístup k místním datům pomocí místní brányA license that supports accessing on-premises data using an on-premises gateway. Další informace najdete v části Připojení na stránce s cenami.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.
 • Brány a místní připojení se dají vytvořit a používat pouze ve výchozím prostředí uživatele.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Instalace brányInstall a gateway

 1. Na webu powerapps.com v levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Brány.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways.

  Brány v levém navigačním panelu

 2. Pokud nemáte oprávnění správce brány, klikněte nebo klepněte na Nainstalovat bránu (nebo na Nová brána v pravém hornímu rohu) a postupujte podle pokynů, které se zobrazí v průvodci.If you don't have administrative permissions for a gateway, click or tap Install a gateway now (or New Gateway in the upper-right corner), and then follow the prompts in the wizard that appears.

  Instalace brány

  Podrobné informace o instalaci brány najdete v tématu Principy místních bran dat.For details about how to install a gateway, see Understand on-premises data gateways.

Zobrazení a správa oprávnění k bráněView and manage gateway permissions

 1. Na webu powerapps.com v levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Brány a pak klikněte nebo klepněte na brány.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.
 2. Přidejte uživatele brány tím, že kliknete nebo klepnete na Uživatelé, zadáte uživatele nebo skupinu a zadáte úroveň oprávnění:Add a user to a gateway by clicking or tapping Users, specifying a user or group, and then specifying a permission level:

  • Dá se použít: Uživatelé, kteří můžou vytvářet připojení k bráně pro použití aplikacemi a toky, ale nemůžou bránu sdílet.Can use: Users who can create connections on the gateway to use for apps and flows, but cannot share the gateway. Toto oprávnění použijte pro uživatele, kteří budou aplikace spouštět, ale nebudou je sdílet.Use this permission for users who will run apps but not share them.
  • Dá se použít a sdílet: Uživatelé, kteří můžou vytvářet připojení k bráně pro použití aplikacemi a toky a automaticky sdílejí bránu při sdílení aplikace.Can use + share: Users who can create a connection on the gateway to use for apps and flows, and automatically share the gateway when sharing an app. Toto oprávnění použijte pro uživatele, kteří potřebují sdílet aplikace s jinými uživateli nebo organizací.Use this permission for users who need to share apps with other users or with the organization.
  • Správce: Správci, kteří mají plnou kontrolu nad bránou, včetně přidávání uživatelů, nastavování oprávnění, vytváření připojení ke všem dostupným zdrojům dat a odstraňování brány.Admin: Administrators who have full control of the gateway, including adding users, setting permissions, creating connections to all available data sources, and deleting the gateway.

Pro úrovně oprávnění Dá se použít a Dá se použít a sdílet vyberte zdroje dat, ke kterým se uživatel může přes bránu připojit.For Can use and Can use + share permission levels, select the data sources that the user can connect to over the gateway.

Zobrazení a správa připojení brányView and manage gateway connections

 1. Na webu powerapps.com v levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Brány a pak klikněte nebo klepněte na brány.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.
 2. Klikněte nebo klepněte na Připojení a potom klikněte nebo klepněte na některé připojení, abyste mohli zobrazit jeho podrobnosti, upravit nastavení nebo ho mohli odstranit.Click or tap Connections, and then click or tap a connection to view its details, edit the settings, or delete it.
 3. Pokud chcete připojení sdílet, klikněte nebo klepněte na Sdílet a přidejte nebo odeberte uživatele.To share a connection, click or tap Share, and then add or remove users.

  Poznámka: Sdílet můžete jen některé typy připojení, například SQL Server.Note: You can share only some types of connections, such as SQL Server. Další informace najdete v tématu Sdílení prostředků aplikace.For more information, see Share app resources.

Další informace o správě připojení najdete v tématu Správa připojení.For more information about how to manage a connection, see Manage your connections.

Řešení potíží a pokročilá konfiguraceTroubleshooting and Advanced Configuration

Další informace o řešení potíží s branami nebo konfiguraci služby brány pro vaši síť najdete v části Principy místních bran dat.For more information on troubleshooting issues with gateways, or configuring the gateway service for your network, see Understand on-premises data gateways.

Další krokyNext steps