Seznámení s PowerAppsIntroduction to PowerApps

Vítá vás PowerApps.Welcome to PowerApps! PowerApps je služba umožňující vytvářet obchodní aplikace, které běží v prohlížeči nebo na telefonu či tabletu a nevyžadují žádné zkušenosti s kódováním.PowerApps is a service that lets you build business apps that run in a browser or on a phone or tablet, and no coding experience is required. Služba PowerApps kombinuje koncepty vizuálního přetahování z PowerPointu s výrazy pro logiku a práci s daty jako v Excelu.PowerApps combines visual drag-and-drop concepts from PowerPoint with Excel-like expressions for logic and working with data.

Pokud s vytvářením aplikací teprve začínáte, nabízí vám PowerApps šablony a ukázková data, která lze použít k rychlému vytvoření aplikace, kterou si pak můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim potřebám.If you're new to app building, PowerApps provides templates and sample data that you can use to quickly build an app, and then you can customize the app to better suit your needs. S určitými zkušenostmi a kreativitou budete brzy vyvíjet zcela nové vlastní aplikace.With some experience and creativity, you'll soon be developing your own apps from scratch. Zkušení vývojáři můžou využívat pokročilé funkce a inovace.If you're a seasoned developer, you can take advantage of the advanced functionality and truly innovate. To, co si umíte představit, můžete i vytvořit!If you can imagine it, you can build it!

Automatické vygenerování aplikaceGenerate an app automatically

Vygenerovat aplikaci v PowerApps automaticky je jednoduché.It's easy to automatically generate an app in PowerApps. Je potřeba jenom určit, odkud se mají získat data.All you need to do is specify where you want your data to come from. Data jsou uložená ve zdroji dat. Můžete používat data z různých zdrojů dat.Data is stored in a data source, and you can use data from a variety of data sources. Mezi běžné zdroje dat patří:Here are some common ones:

  • Common Data Service (je součástí PowerApps) – efektivní způsob ukládání obchodních datCommon Data Service (included with PowerApps) - a powerful way to store your business data
  • SharePointSharePoint
  • ExcelExcel

Aplikaci můžete vygenerovat také automaticky ze šablony.You can also generate an app automatically from a template. Každá šablona je založena na fiktivních datech v cloudovém účtu, jako je třeba Dropbox.Each template is based on fictitious data in a cloud account, such as Dropbox. Prozkoumání jednotlivých obrazovek a prvků uživatelského rozhraní (označovaných jako ovládací prvky) vám pomůže pochopit, jak jsou nakonfigurované. Pak můžete experimentovat s přizpůsobováním a objevovat techniky, které použijete u svých vlastních aplikací.Explore specific screens and UI elements (called controls) to understand how they're configured, and experiment with customization to discover techniques that you can apply to your own apps.

Další informace najdete v následujících tématech:For more information, check out the following topics:

Přizpůsobení aplikaceCustomize an app

Pokud výchozí vygenerovaná aplikace nevyhovuje vašim potřebám, můžete si ji přizpůsobit.If the default generated app doesn't meet your needs, you can customize it. Můžete například změnit vzhled nebo chování určitých ovládacích prvků, nebo třeba přidat obrázek nebo video.For example, you might want to change the appearance or behavior of certain controls, or perhaps add an image or video. Pokud chcete získat další informace o přizpůsobení, klikněte nebo klepněte v navigačním podokně na levé straně na Přizpůsobení aplikace.To learn more about customization, in the navigation pane on the left, click or tap Customize an app. Zobrazí se seznam témat týkajících se různých věcí, které se dají přizpůsobit.You'll see a list of topics that pertain to the different things you can customize. Kliknutím nebo klepnutím na některé z témat zobrazíte podrobné pokyny.Click or tap any of the topics to get step-by-step instructions.

Inspiraci, jak svou aplikaci dále vylepšit, najdete v ukázkové aplikaci, díky které si uděláte představu, co se s trochou kreativity a zkušenosti dá vytvořit.For ideas on how to improve your app further, you can open a sample app to get a sense of what you can do with some creativity and a bit of experience. Další informace najdete v tématu Použití ukázkové aplikace.For more information, see Use a sample app.

Ukázkové aplikace

Vytvoření zcela nové aplikaceCreate an app from scratch

Až si necháte vygenerovat jednu nebo dvě aplikace a získáte nějaké zkušenosti s jejich přizpůsobováním, můžete zkusit vytvořit aplikaci úplně od začátku.After you've generated an app or two automatically and gained some experience with customization, you can create an app from scratch. Když začnete od základů, postupně se naučíte být při návrhu aplikací, jejich toku i ovládacích prvků flexibilní a můžete rozšiřovat používané zdroje dat.By working from the ground up, you gain flexibility in app design, flow, and controls, and you can incorporate a larger variety of data sources.

Další informace najdete v tématu Vytvoření zcela nové aplikace.For more information, see Create an app from scratch.

Sdílení a spuštění aplikaceShare and run an app

Když aplikaci dokončíte a uložíte ji do cloudu, můžete ji sdílet s dalšími uživateli ve vaší organizaci.When you finish your app and save it to the cloud, you can then share it with others in your organization. Můžete řídit úroveň oprávnění v aplikaci – vy tedy rozhodujete, kteří uživatelé nebo skupiny můžou aplikaci spouštět a jestli ji můžou také přizpůsobit nebo sdílet s dalšími lidmi v organizaci.You control the level of permissions on your app - you decide which users or groups can run the app, and whether they can also customize it or share it with additional people in the organization.

Vlastní aplikace (a všechny aplikace s vámi sdílené) můžete spouštět v systému Windows, iOS, Android nebo ve webovém prohlížeči.You can run your own apps - and any apps shared with you - on Windows, iOS, Android, or in a web browser.

Další informace najdete v následujících tématech:For more information, check out the following topics:

Získejte nápovědu a podporuGet help and support

Když máte dotaz týkající se PowerApps, existuje několik možností, jak získat pomoc:If you have a question about PowerApps, there are several ways to get help:

  • Prozkoumejte v navigačním podokně na levé straně témata s podrobnými postupy a referenčními informacemi.Explore the step-by-step and reference topics in the navigation pane on the left.
  • Projděte si výukové programy s asistencí, ve kterých můžete postupovat vlastním tempem.Work through the self-paced Guided Learning courses.
  • Pokládejte dotazy a čtěte odpovědi na webu komunity PowerApps.Read and post in the PowerApps Community. Na toto místo může každý, kdo používá PowerApps, posílat dotazy a ostatní na ně můžou odpovídat.This is a place where anyone who uses PowerApps can post a question and others can answer. Předtím, než pošlete dotaz, prohledejte web komunity, abyste zjistili, jestli váš dotaz už někdo nepoložil a jestli na něj už někdo neodpověděl.Before you post a question, search the community to see if your question has already been asked and answered.
  • Podívejte se na nadcházející webináře, které vám můžou pomoct při využívání součástí a funkcí PowerApps.Check out the upcoming webinars, which can help you leverage the features and functions of PowerApps. Můžete také přejít na minulé webináře na vyžádání.You can also access past webinars on demand.
  • Vytvořte lístek podpory pro získání technické pomoci.Create a support ticket to get technical assistance. Pokud jste správce PowerApps v organizaci, můžete také otevřít lístek podpory na portálu správy.If you're a PowerApps administrator for your organization, you can also open a support ticket in the admin portal.

Budeme také rádi, když nám pomůžete PowerApps vylepšovat.In addition, we want your help to make PowerApps great!

  • Pokud máte nápad, jak bychom mohli PowerApps vylepšit, přejděte na web PowerApps Ideas a napište nám o tom.To submit an idea for how we can make PowerApps better, go to PowerApps Ideas and tell us about it.
  • Pokud chcete nahlásit problém, který máte s PowerApps, přejděte na web fóra PowerApps a uveďte podrobnosti, abychom to mohli prozkoumat.To report an issue that you're having with PowerApps, go to the PowerApps Forum and provide details so we can look into it.