Vytvoření aplikace z Common Data ServiceCreating an app from the Common Data Service

Vygenerujte tříobrazovkovou aplikaci ze služby Common Data Service a prozkoumejte z aplikace obrazovky a ovládací prvky.Generate a three screen app from the Common Data Service, then explore screens and controls from the app. Provádějte aktualizaci obrazovek, ovládacích prvků a polí aplikace, načtěte další data a aktivujte tok z aplikace.Update app screens, controls, and fields; bring in additional data and trigger a flow from the app.

You will learn how to...

Generování aplikaceGenerate an app

V této části kurzu vytvoříme aplikaci na základě entit ve službě Common Data Service.In this section of the course, we'll create an app based on entities in the Common Data Service. Entity jsou bloky sdílených dat, která se dají upravit, uložit, načíst a zpracovat.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. Vygenerujeme aplikaci z entity, ukážeme vám, jak si můžete aplikaci přizpůsobit, přidáme jiný zdroj dat a zavoláme z aplikace tok.We'll generate the app from an entity, show you how to customize the app, add another data source, and call a flow from the app. Pokud už máte za sebou část o vytvoření aplikace ze sharepointového seznamu, budeme částečně probírat stejné věci, ale do větší hloubky, zejména v oblasti přizpůsobení aplikace.If you already completed the section on creating an app from a SharePoint list, we will cover some of the same territory but in more depth, especially around customizing the app.

Vytvoříme aplikaci pro správu případu, kterou může IT oddělení použít ke sledování hardwarových a softwarových problémů v celé organizaci, určování jejich priorit a jejich řešení.We'll create a case-management app that an IT department could use to track, prioritize, and act on hardware and software issues across an organization. Při procházení témat vás možná také napadnou další způsoby využití takové aplikace.As you go through the topics, you might also think of other uses for an app like this. Používáme data z Common Data Service, protože je vhodná pro ukládání dat aplikací, ale stejnou aplikaci byste mohli vytvořit s jiným zdrojem dat.We're using data from the Common Data Service because it's well-suited to storing app data, but you could build the same app with a different data source.

PowerApps obsahuje složitější šablonu Správa případu, která používá stejné entity jako aplikace, kterou vytvoříme.PowerApps includes a more complex Case Management template that uses the same entities as the app we'll build. Po dokončení této části vám doporučujeme se na tuto šablonu podívat, abyste získali představu o tom, co můžete v PowerApps vytvořit.After you've completed this section, we encourage you to explore that template to get a sense of what you can build in PowerApps.

Vytvoření databáze Common Data ServiceCreate a Common Data Service database

Prvním krokem při vytváření této aplikace je vytvoření databáze Common Data Service, pokud ještě žádnou nemáte.The first step in building this app is to create a Common Service database if you don't already have one. Databáze Common Data Service se vytváří v prostředí.You create a Common Data Service database in an environment. Prostředí je kontejner pro aplikace a další prostředky (o prostředí se dozvíte více později v kurzu).An environment is a container for apps and other resources (you'll learn more about environments later in the course). Správce prostředí může pomocí těchto kroků vytvořit databázi (pokud nejste správce, obraťte se na správce ve vaší organizaci).An environment admin can follow these steps to create a database (if you're not an admin, check with an admin in your organization).

Na kartě Domů klikněte na Vytvořit databázi.From the Home tab, click Create Database.

Vytvoření databáze v Common Data Service

Zadejte, jestli chcete omezit přístup k databázi (necháme ji otevřenou), a potom klikněte na Vytvořit moji databázi.Specify whether you want to restrict access to the database (we'll keep it open), then click Create my database.

Určení přístupu v Common Data Service

Po dokončení procesu se zobrazí všechny standardní entity, které jsou součástí modelu Common Data Model.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Níže jsou uvedené některé z nich.Some of them are shown below.

Standardní entity Common Data Service

Generování aplikace z entity PřípadGenerate an app from the Case entity

Teď, když je databáze vytvořená, se připojíme k entitě Případ a vygenerujeme aplikaci.Now that the database is created, we connect to the Case entity and generate an app. Klikněte na Nová aplikace a potom na PowerApps Studio pro web.Click New app, then PowerApps Studio for web.

Nová aplikace v PowerApps Studiu pro web

Vytváříme telefonní aplikaci pro entitu Common Data Service, takže v části Common Data Service klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefony.We're building a phone app for a Common Data Service entity, so under Common Data Service click or tap Phone layout.

Telefonní aplikace z Common Data Service

Na další obrazovce zvolíte připojení a entitu, ke které se chcete připojit, a potom klikněte na Připojit.In the next screen, you choose a connection and an entity to connect to, then click Connect.

Připojení k entitě Případ

Po kliknutí na Připojit začne PowerApps generovat aplikaci.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. PowerApps vyvozuje z vašich dat celou řadu závěrů, aby jako výchozí bod vygeneruje užitečnou aplikaci.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Zobrazení aplikace v PowerApps StudiuView the app in PowerApps Studio

Vaše nová tříobrazovková aplikace se otevře v PowerApps Studiu.Your new three-screen app opens in PowerApps Studio. Všechny aplikace generované z dat mají stejnou sadu obrazovek:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Obrazovka pro procházení, kde můžete procházet, řadit, filtrovat a aktualizovat data získaná ze seznamu a také přidávat položky po kliknutí na ikonu (+).The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Obrazovka podrobností, na které můžete zobrazit více podrobností o položce a položku odstranit nebo upravit.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Obrazovka pro úpravy nebo vytváření, kde se dá upravit existující položka nebo vytvořit nová.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na ikonu v pravém horním rohu, abyste se přepnuli do zobrazení miniatur.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Přepnutí zobrazení

Klikněte nebo klepněte na jednotlivé miniatury a zobrazte tak ovládací prvky na jednotlivých obrazovkách.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Vygenerovaná aplikace

V další části aplikaci podrobněji prozkoumáme a později ji přizpůsobíme, aby lépe vyhovovala našim potřebám.Next we'll explore the app in more detail and then customize it to better suit our needs.

Prozkoumání vygenerované aplikaceExplore a generated app

V tomto tématu se podíváme podrobněji na vygenerovanou aplikaci – projdeme si obrazovky a ovládací prvky, které definují chování aplikace.In this topic, we look more closely at the generated app - reviewing the screens and controls that define the app's behavior. Nebudeme se zabývat všemi podrobnostmi, ale když zjistíte, jak tato aplikace funguje, pomůže vám to při vytváření vlastních aplikací.We won't go through all the details, but seeing more about how this app works will help you to build your own apps. V pozdějším tématu se podíváme na vzorce, které fungují s obrazovkami a ovládacími prvky.In a later topic, we'll look at the formulas that work with screens and controls.

Spuštění aplikace v režimu náhleduRun the app in preview mode

Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap Šipka pro spuštění náhledu aplikace a můžete se podívat na spuštěnou aplikaci.in the top right to run the app. Pokud si aplikaci projdete, uvidíte, že zahrnuje data z entity a poskytuje dobré výchozí prostředí.If you navigate through the app, you see that it includes data from the entity and provides a good default experience.

Spuštění aplikace v režimu náhledu

Principy ovládacích prvků v PowerAppsUnderstanding controls in PowerApps

Ovládací prvek je jednoduše prvek uživatelského rozhraní, se kterým je spojené určité chování.A control is simply a UI element that has behaviors associated with it. Mnoho ovládacích prvků v PowerApps je stejných jako ovládací prvky, které jste použili v jiných aplikacích: popisky, textová pole, rozevírací seznamy, prvky navigace a tak dále.Many controls in PowerApps are the same as controls that you've used in other apps: labels, text-input boxes, drop-down lists, navigation elements, and so on. PowerApps má ale více specializovaných ovládacích prvků jako Galerie (který zobrazuje souhrnná data) a Formuláře (který zobrazuje podrobné údaje a umožňuje vytvářet a upravovat položky).But PowerApps has more specialized controls like Galleries (which display summary data) and Forms (which display detail data and enable you to create and edit items). A také některé skutečně vychytané ovládací prvky jako Obrázek, Fotoaparát a Čárový kód.And also some other really cool controls like Image, Camera, and Barcode. Pokud chcete zobrazit, co je k dispozici, klikněte nebo klepněte na pásu karet na Vložení a pak klikněte nebo klepněte na každou z možností, od Textu až po Ikony.To see what's available, click or tap Insert on the ribbon, and then click or tap each of the options in turn, Text through Icons.

Karta Ovládací prvky na pásu karet PowerApps Studia

Seznámení s obrazovkou pro procházeníExplore the browse screen

Každá ze tří obrazovek aplikace má hlavní ovládací prvek a některé další ovládací prvky.Each of the three app screens has a main control and some additional controls. První obrazovka v aplikaci je obrazovka pro procházení s výchozím názvem BrowseScreen1.The first screen in the app is the browse screen, named BrowseScreen1 by default. Hlavní ovládací prvek na této obrazovce je galerie s názvem BrowseGallery1.The main control on this screen is a gallery named BrowseGallery1. BrowseGallery1 obsahuje další ovládací prvky, jako je třeba NextArrow1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, přejdete na obrazovku s podrobnostmi).BrowseGallery1 contains other controls, like NextArrow1 (an icon control - click or tap it to go to the details screen). Na obrazovce existují také samostatné ovládací prvky, jako IconNewItem1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, budete moct vytvořit položku na obrazovce pro úpravy a vytváření).There are also separate controls on the screen, like IconNewItem1 (an icon control - click or tap it to create an item in the edit/create screen).

Obrazovka pro procházení s ovládacími prvky

PowerApps má celou řadu typů galerií, abyste mohli používat ten, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na rozložení aplikace.PowerApps has a variety of gallery types so you can use the one that best suits your app's layout requirements. Další způsoby, jak řídit rozložení, uvidíte dál v této části.You will see more ways to control layout later in this section.

Možnosti pro galerie v PowerApps

Seznámení s obrazovkou s podrobnostmiExplore the details screen

Další je obrazovka s podrobnostmi s výchozím názvem DetailScreen1.Next is the details screen, named DetailScreen1 by default. Hlavním ovládacím prvkem na této obrazovce je formulář zobrazení s názvem DetailForm1.The main control on this screen is a display form named DetailForm1. DetailForm1 obsahuje další ovládací prvky, jako DataCard1 (ovládací prvek typu karta, který v tomto případě zobrazuje kategorii s otázkou).DetailForm1 contains other controls, like DataCard1 (a card control, which displays the question category in this case). Na obrazovce existují také samostatné ovládací prvky, jako IconEdit1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, budete moct upravit aktuální položku na obrazovce pro úpravy a vytváření).There are also separate controls on the screen like IconEdit1 (an icon control - click or tap it to edit the current item on the edit/create screen).

Obrazovka s podrobnostmi s ovládacími prvky

Možností pro galerii je spousta, ale nejpřehlednější jsou formuláře – a to buď formulář pro úpravy, nebo formulář pro zobrazení.There are lots of gallery options, but forms are more straightforward - it's either an edit form or a display form.

Možnosti pro formuláře v PowerApps

Seznámení s obrazovkou pro úpravy a vytvářeníExplore the edit/create screen

Třetí obrazovkou v aplikaci je obrazovka pro úpravy a vytváření s výchozím názvem EditScreen1.The third screen in the app is the edit/create screen, named EditScreen1 by default. Hlavním ovládacím prvkem na této obrazovce je formulář pro úpravy s názvem EditForm1.The main control on this screen is an edit form named EditForm1. EditForm1 obsahuje další ovládací prvky, jako DataCard8 (ovládací prvek typu karta, který v tomto případě umožňuje upravit kategorii s otázkou).EditForm1 contains other controls, like DataCard8 (a card control, which allows you to edit the question category in this case). Na obrazovce existují také samostatné ovládací prvky, jako IconAccept1 (ovládací prvek typu ikona – když na něj kliknete nebo klepnete, uložíte změny provedené na obrazovce pro úpravy a vytváření).There are also separate controls on the screen like IconAccept1 (an icon control - click or tap it to save the changes you made on the edit/create screen).

Obrazovka pro úpravy s ovládacími prvky

Teď, když máte představu o tom, jak se aplikace skládá z obrazovek a ovládacích prvků, podíváme se v dalším tématu, jak aplikaci přizpůsobit.Now that you have a sense of how the app is composed of screens and controls, we'll look at how you customize the app in the next topic.

Přizpůsobení aplikaceCustomize the app

V prvních dvou tématech v této části jste vygenerovali aplikaci z entity Common Data Service a prozkoumali jste ji, abyste měli lepší představu, z čeho se tříobrazovkové aplikace skládají.In the first two topics in this section, you generated an app from a Common Data Service entity and explored the app to get a better understanding of how three screen apps are composed. Aplikace, kterou vygenerovala služba PowerApps, je užitečná, ale po vygenerování budete aplikaci často přizpůsobovat.The app that PowerApps generated is useful, but you will often customize an app after it's generated. V tomto tématu se budeme zabývat některými změnami na obrazovce aplikace pro procházení.In this topic, we'll walk through some changes for the browse screen of the app. Můžete přizpůsobit kteroukoliv z těchto obrazovek, ale chtěli jsme se zaměřit na jednu a podívat se zblízka na přizpůsobování.You can customize any of the screens, but we wanted to focus on one and provide a bit more depth to the customizations. Doporučujeme vzít si kteroukoliv vygenerovanou aplikaci (z entity, excelového souboru nebo jiného zdroje) a podívat se, jak se přizpůsobuje.We encourage you to take any app you generate - from an entity, an Excel file, or another source - and see how you can customize it. Je to skutečně nejlepší způsob, jak se naučit, jak se aplikace sestavují.It really is the best way to learn how apps are put together.

Když služba PowerApps vygenerovala aplikaci, rozhodla o používaném rozložení a konkrétních polích, která se zobrazí na každé obrazovce.When PowerApps generated the app, it decided on a layout to use, and particular fields to show on each screen. U této aplikace zvolme ovládací prvek galerie, který má stavový řádek (za chvilku ho přizpůsobíme).For this app, let's choose a gallery control that has a status bar (we'll customize the status bar shortly). V pravém podokně klikněte na kartu Rozložení a vyberte požadované rozložení.In the right-hand pane, on the Layout tab, select the layout you want. Výsledky se zobrazí hned, protože služba PowerApps aktualizuje aplikaci při provádění změn.You see the results right away because PowerApps updates the app as you make changes.

Změna rozložení obrazovky pro procházení

Máte správné základní rozložení a teď změňte zobrazená pole.With the right basic layout, now change the fields that are displayed. Klikněte nebo klepněte na pole v první položce a potom v pravém podokně změňte data zobrazená pro každou položku.Click or tap a field in the first item, then in the right-hand pane, change the data that is displayed for each item. Tak bude k dispozici lepší souhrn každé položky v entitě.This provides a better summary of each item in the entity.

Změna polí obrazovky pro procházení

Změna motivu aplikaceChange the app theme

PowerApps poskytuje sadu motivů, které můžete použít v aplikaci, podobně jako v PowerPointu.PowerApps provides a set of themes you can use in your app, much like PowerPoint. Na následující obrazovce vidíte použitý motiv Duna a jednoduché logo, které jsme vložili do aplikace.In the following screen, you see the Dune theme applied, and a simple logo that we pasted into the app. Toto jsou základní změny, ale můžou o mnoho zlepšit vzhled vaší aplikace.These are basic changes, but can do a lot to improve the appearance of your app.

Změna motivu a přidání loga

Zobrazení stavu případu pomocí vzorceUse a formula to show the case status

Jednou z největších výhod PowerApps je to, že není třeba psát tradiční kód aplikace: Nemusíte být vývojář, abyste mohli vytvářet aplikace!One of the major benefits of PowerApps is not having to write traditional application code - you don’t have to be a developer to create apps! Přesto ale potřebujete způsob, jak v aplikaci vyjádřit logiku a řídit navigaci, filtrování, řazení a další funkce v aplikaci.But you still need a way to express logic in an app and to control an app’s navigation, filtering, sorting, and other functionality. Tady přicházejí ke slovu vzorce.This is where formulas come in.

Pokud jste používali excelové vzorce, měl by vám být postup v PowerApps povědomý.If you have used Excel formulas, the approach that PowerApps takes should feel familiar. Předpokládejme, že chcete zobrazit stavový řádek zeleně, když je případ vyřešený, a červeně v ostatních situacích.Suppose you want to show the status bar in green if a case is resolved, or in red otherwise. Uděláte to tak, že na obrazovce vyberete ovládací prvek stavu a potom nastavíte vlastnost Výplň tohoto ovládacího prvku na tento vzorec v řádku vzorců: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red).To do this, you select the status control on the screen, and then set the Fill property of that control to this formula in the formula bar: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red). Podobá se trochu excelovému vzorci, ale vzorce PowerApps odkazují na ovládací prvky a další prvky aplikace namísto buněk v tabulce.This is like an Excel formula, but PowerApps formulas refer to controls and other app elements rather than cells in a spreadsheet. Následující obrázek ukazuje, kde se má vzorec nastavit, a výsledek v aplikaci.The following image shows where to set the formula, and the result in the app.

Vzorec pro zobrazování stavu případu

Řazení a filtrování na základě kalendářního dataSort and filter based on date

Na obrazovce pro procházení můžete pomocí vygenerované aplikace hledat případy a seřadit seznam položek v galerii.On the browse screen, the generated app lets you search for cases and sort the list of items in the gallery. Teď odebereme funkce hledání a řazení, abychom mohli ukázat případy podle data.We're going to remove the search and sort functionality in favor of showing cases based on a date. Tyto metody můžete kombinovat, ale my se pro tuto aplikaci zaměříme na přístup na základě data.You could combine these methods, but we'll focus on the date-based approach for this app. Na obrázku níže vidíte položky, které jsme přidali:In the image below, you see the items we added:

 • Textový popisek (Zobrazit případy po:), aby uživatelé věděli, co dělat: Vložení > Text > Popisek; změnit vzorec Výplň na Bílá.A text label ("Show cases after:") so users know what to do: Insert > Text > Label; change the Fill formula to White.
 • Výběr data: Vložení > Ovládací prvky > Výběr data.A date picker: Insert > Controls > Date picker.
 • Vzorec, který připojí vlastnost Položky z galerie procházení k výběru data: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).A formula that connects the browse gallery Items property to the date picker: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).

Datum je nastavené na 20. října a vidíte výsledek, že aplikace zobrazuje případy vytvořené po tomto datu.The date is set to Oct 20 and you see the result that the app is showing the cases created after this date. Všimněte si, že ve výchozím nastavení mají všechny případy v entitě stejné datum poslední změny.Note that by default, all cases in the entity have the same last modified date. Můžete jeden nebo více aktualizovat a podívat se, jak funguje filtrování.You can update one or more to see how filtering works. Práci s daty entit probereme později v kurzu.We cover working with entity data later in the course.

Aktualizovaná aplikace používá výběr dat.

Zobrazení celkového počtu případůShow total number of cases

Probíráme tu spoustu věcí, ale s přizpůsobováním jsme už skoro hotoví.We're covering a lot of ground here, but we're almost done with the customizations. Poslední věcí, kterou v tomto tématu uděláme, je přidání popisků, které zobrazují dvě čísla: celkový počet případů a počet případů, které odpovídají našemu filtru na základě data.The last thing we'll do in this topic is add labels that show two numbers: the total number of cases and the number of cases that match our date-based filter.

Zobrazení celkového počtu případů a filtrovaných případů

Video obsahuje podrobnosti o tom, jak tyto dva popisky přidat, ale základní vlastnosti, které pro každý popisek nastavíme, jsou tyto:The video goes into detail about how to add the two labels, but here's the basics on which properties we set for each label:

 • Zarovnání = CenterAlign = Center
 • Šířka = Parent.Width/2Width = Parent.Width/2
 • Text z levého pole = "Total cases: " & CountRows(Case).Left box Text = "Total cases: " & CountRows(Case). Zahrnuje všechny případy, které jsou v entitě.This includes all cases that are in the entity.
 • Text z pravého pole = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems).Right box Text = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems). Zahrnuje jenom ty případy, které odpovídají filtru na základě data.This includes only those cases that match the date-based filter.

Fajn, tím jsme uzavřeli přizpůsobování aplikací. V dalším tématu přidáme zdroj dat a tok a ukážeme vám dokončenou aplikaci.OK, that wraps up the app customizations - in the next topic we'll add a data source, and a flow, and show you the finished app.

Přidání zdroje dat a tokuAdd a data source and flow

Prozatím jsme v této části vygenerovali aplikaci na základě entity Případ z Common Data Service, prozkoumali jsme aplikaci, abychom viděli, z čeho se skládá, a několika způsoby jsme ji přizpůsobili.So far in this section, we have generated an app based on the Case entity from the Common Data Service, explored the app to see how it's put together, and customized the app in several ways. V posledním tématu této části představíme další standardní entitu a pošleme e-mail přes Microsoft Flow.In the final topic for this section, we will bring in another standard entity, and use Microsoft Flow to send an email. Aplikace spustí tok tak, aby osoba, která případ otevřela, dostala oznámení, když se případ aktualizuje.The app will trigger a flow so that the person who opened a case is notified when the case is updated. V tomto tématu provádíme konkrétní scénář, ale dovednosti, které se naučíte, se dají použít v mnoha různých aplikacích.We're completing a particular scenario in this topic, but the skills you learn are applicable across many kinds of apps. Začněme s entitami.Let's get started with the entities.

Kontrola relací mezi entitamiReview entity relationships

Za chvilku přidáme entitu Kontakt, ale nejdřív se podíváme, jak spolu entity Případ a Kontakt souvisejí.We'll add the Contact entity shortly, but first we'll look at how the Case and Contact entities relate to each other. V entitě Případ vidíte, že je jedno z polí, CurrentContact, s datovým typem Vyhledávání.In the Case entity, you see that one of the fields is CurrentContact, with a data type of Lookup. To znamená, že toto pole je použito v relaci s jinou tabulkou.This means that this field is used in a relationship with another table.

Pole entity Případ

Na kartě Relace zjistíte, že související entita je Kontakt.On the Relationships tab, you see that the related entity is Contact. To si zapamatujte, protože tuto relaci použijeme dále v tomto tématu.Keep that in mind because we will use this relationship later in this topic.

Relace entity Případ

Přidání entity do aplikaceAdd an entity to the app

Přidávání zdroje dat v PowerApps je jednoduché.Adding a data source in PowerApps is straightforward. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na Zdroje dat a pak na Přidat zdroj dat.In the right-hand pane, click or tap Data sources, then Add data source. V tomto případě zvolte připojení Common Data Service a vyberte entitu Kontakt.In this case, then choose the Common Data Service connection and select the Contact entity. Po kliknutí nebo klepnutí na Připojit se entita přidá do aplikace.After you click or tap Connect, the entity is added to the app.

Přidání entity Kontakt

Všimněte si, že se v tomto příkladu přidáváme data z jiné entity, ale data můžete ve svých aplikacích kombinovat z mnoha zdrojů.Note that in this example, we're adding data from another entity, but you can combine data from many sources in your apps.

Vyhledání kontaktních informacíLook up contact information

Teď, když máme přístup k datům entity Kontakt v naší aplikaci, je čas je začít využívat.Now that we have access to the Contact entity data in our app, it's time to put it to use. Jak jsme se už zmínili v úvodu, chceme po aktualizaci případu poslat e-mail.As mentioned in the introduction, we want to send an email when a case is updated. Dosáhneme toho pomocí dvou vzorců a toku.We will use two formulas and a flow to accomplish this. První vzorec je pro obrazovku pro úpravy, konkrétně pro vlastnost OnSelect tlačítka pro ukládání.The first formula is for the edit screen, specifically the OnSelect property of the save button.

Obrazovka pro úpravy aplikace

Když uživatel upraví data ve formuláři, používá toto tlačítko ve výchozím nastavení k odeslání aktualizace vzorec SubmitForm(EditForm1).By default, this button uses the formula SubmitForm(EditForm1) to submit the update when a user edits data in the form. Je potřeba upravit vzorec tak, aby nejprve vyhledal kontaktní informace pro osobu, která otevřela aktuální případ, a potom tyto informace uložil místně v aplikaci:We need to add to the formula so that it first looks up the contact information for the person who opened the current case, and then stores that information locally in the app:

UpdateContext({contact:LookUp(Contact, ContactId=BrowseGallery1.Selected.CurrentContact.ContactId)}); SubmitForm(EditForm1)

Ano, je to trochu složité, ale James, který se v tom vyzná, tento vzorec podrobněji vysvětlí v čase 2:04 ve videu.Yes, it's a little complex, but James does a great job of explaining this formula in more detail, starting at 2:04 in the video.

Aktivace toku z aplikaceTrigger a flow from the app

Teď, když víme, kdo je kontakt pro každý případ, můžeme mu poslat e-mail.Now that we know who the contact is for each case, we can send an email to them. Můžeme poslat e-mail přímo z aplikace, ale v tomto příkladu vám ukážeme, jak aktivovat tok z aplikace.We could send an email directly from the app, but for this example we'll show you how to trigger a flow from the app. Tok je tady a je velmi jednoduchý: Poslat e-mail podle akce v aplikaci.Here's the flow, which is as simple as it gets: send an email based on an action in an app. Nebudeme u toků zabíhat do dalších podrobností, ale pro Microsoft Flow existuje ucelená řada výukových programů s asistencí.We won't get into more detail on flows here, but there is a whole Guided Learning series for Microsoft Flow.

Tok poslání e-mailu

Když jsme zase v aplikaci, je potřeba volat tok podle události.Back in the app, we need to call the flow based on an event. Použijeme vlastnost OnSuccess formuláře úprav, takže tok se aktivuje, když se podaří úpravy.We'll use the OnSuccess property of the edit form, so the flow is triggered when the edit succeeds. Klikněte nebo klepněte na formulář úprav a potom na pásu karet klikněte nebo klepněte na Akce > Toky.Click or tap the edit form, then on the ribbon click or tap Action > Flows. Vyberte tok, který chcete použít.Select the flow you want to use.

Tok poslání e-mailu

Tok je teď přidružený k události OnSuccess formuláře úprav a můžeme na kontakt odkazovat pro potřeby e-mailu.The flow is now associated with the OnSuccess event of the edit form, and we can refer to the contact for the email. Následující vzorec volá tok s e-mailovou adresu osoby, která případ otevřela, jakož i řádkem předmětu a textem e-mailu.The following formula calls the flow with the email address of the person who opened the case, as well as a subject line and the body of the email.

CaseResolvedEmailConfirmation.Run(contact.EmailPrimary, "Your case has been updated", "Check it out")

To je zatím vše ohledně přidávání zdroje dat do aplikace a aktivování toku, který pošle e-mail.That's it for adding a data source to the app, and triggering a flow that sends an email. Pokud jste se ještě nepodívali na videa v této části, doporučujeme vám to udělat.If you haven't watched the videos in this section already, we encourage you to do it. Probírají hodně podrobností, které jsme v tématech prošli v rychlosti.They fill in lots of the details that we've moved through quickly in the topics.

Konečné shrnutíWrapping it all up

A už je tady konec této části.This brings us to the end of this section. Věříme, že se vám líbila a hodně vás toho naučila.We hope you've enjoyed it and learned a ton. Začali jsme generováním základní aplikace z entity a trochu jsme aplikaci prozkoumali, abychom měli jasno, z čeho se skládá.We started out generating a basic app from an entity, and explored the app a little to understand how it's put together. Věnovali jsme mnoho času přizpůsobení aplikace a potom jsme přidali zdroj dat a podívali se, jak se aktivuje tok.We spent a good deal of time on customizing the app, then added a data source and saw how to trigger a flow. V této části jsme vytvořili konkrétní aplikaci pro správu případu, ale dovedností, které jste se dozvěděli, můžete uplatnit v mnoha typech aplikací.We built out a specific case management app in this section, but the skills you learned could be applied to many types of apps. Jak jsme se už zmínili na začátku této části – pokud se chcete věnovat složitější aplikaci pro správu případu, nezapomeňte se podívat na šablonu, která je k dispozici v PowerApps Studiu pro Windows.As we mentioned at the beginning of this section - if you want to dig into a more complex case management app, be sure to check out the template that's available in PowerApps Studio for Windows.

Na řadě je teď správa aplikací.Next up we'll move into managing apps. V části o správě se dozvíte, jak aplikace sdílet a označovat je verzemi, a představíme si prostředí, což jsou kontejnery pro aplikace, data a další prostředky.The management section shows you how to share and version apps, and introduces environments, which are containers for apps, data, and other resources.

Congratulations!

Dokončili jste část Vytvoření aplikace ze služby Common Data Service výukového programu Microsoft PowerApps s asistencí.You've completed the Creating an app from the Common Data Service section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Správa aplikacíManaging apps

Contributors

 • Michael Blythe
 • olprod