Správa aplikacíManaging apps

Můžete sdílet aplikace s kolegy a dalšími uživateli a řídit, která verze aplikace se používá a sdílí.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Můžete pracovat s kontejnery pro aplikace, připojeními a dalšími prostředky.Work with containers for apps, connections, and other resources.

You will learn how to...

Sdílení aplikacíShare your apps

Je skvělé vytvářet aplikace, které řeší vaše konkrétní obchodní potřeby, ale skutečné kouzlo PowerApps spočívá v jejich sdílení s jinými uživateli.It's great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. Teď už víte, jak aplikaci sestavit, a v tomto tématu se dozvíte, jak ji nasdílet.Now that you know how to build an app, in this topic you will learn how to share it. Aplikaci můžete sdílet s konkrétními uživateli nebo skupinami, případně s celou organizací.You can share an app with specific users or groups, or you can share it with your entire organization. Když s někým sdílíte aplikaci, může ji spustit z Dynamics 365 v prohlížeči nebo v PowerApps Mobile pro Windows, iOS nebo Android.When you share an app with someone, they can run it from Dynamics 365 in a browser or in PowerApps Mobile for Windows, iOS, or Android. Pokud někomu poskytnete oprávnění přispěvatele, bude moct aplikaci i aktualizovat.If you give someone contributor permissions, they can also update the app.

Příprava na sdílení aplikacePrepare to share an app

Aplikaci musíte před nasdílením uložit do cloudu.You must save an app to the cloud before you can share it with anyone. Dejte aplikaci smysluplný název a popis, aby uživatelé věděli, k čemu slouží, a mohli ji snadno vybrat ze seznamu.Give the app a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. V PowerApps Studiu klikněte nebo klepněte na Soubor a pak zadejte popis.In PowerApps Studio, click or tap File, then enter a description.

Popis aplikace

Mějte na paměti, že případné změny, které u sdílené aplikace provedete, se po uložení projeví u jejích dalších uživatelů.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. To může být skvělé, pokud aplikaci vylepšíte, ale může to pro ně mít i negativní dopady, pokud odeberete nebo výrazně změníte některé funkce.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.

Sdílení aplikaceShare an app

Na dlaždici aplikace na web.powerapps.com klikněte na tlačítko se třemi tečkami (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .) a potom na Sdílet..), and then click Share.

Sdílení aplikace z web.powerapps.com

Odsud můžete aplikaci nasdílet a také řídit její verze, což si probereme v dalším tématu.From here, you can share an app and also control app versioning, which we'll cover in the next topic. Určete uživatele a skupiny, pro které chcete aplikaci nasdílet, a také jakou roli mají mít – Uživatel nebo Přispěvatel.Specify the users and groups to share the app with and what role they should each have - User or Contributor. Klikněte nebo klepněte na Uložit.Click or tap Save.

Výběr uživatelů a skupin

Pokud se rozhodnete upozornit uživatele e-mailem, dostanou všichni uživatelé, pro které jste aplikaci nasdíleli, e-mail s odkazem na Dynamics 365.If you choose to notify users via email, everyone you shared the app with receives an email with a link to Dynamics 365. Přispěvatelé aplikace dostanou také odkaz na web.powerapps.com. Pokud některý z uživatelů nepoužije pro přechod do Dynamics 365 přijatý odkaz, aplikaci tam neuvidí.App contributors also receive a link to web.powerapps.com. If someone doesn't follow the link to Dynamics 365, the app will not show up for them there. Bude v AppSource, ale do Dynamics 365 si ji bude muset přidat sám.It will be in AppSource, but they'll have to add it to Dynamics 365 themselves.

Aplikace v Dynamics 365

Oprávnění a licencováníPermissions and licensing

Pokud jde o oprávnění a licencování, nebudeme zabíhat do detailů, ale rádi bychom zmínili několik základních zásad souvisejících se sdílením:We're not going to get into detail about permissions and licensing, but we want to cover a couple of basics related to sharing:

  • Uživatelé a přispěvatelé potřebují oprávnění pro všechna datová připojení a brány používané sdílenou aplikací.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that a shared app uses. Některá oprávnění se s aplikací získávají implicitně, ale jiná je třeba udělit explicitně.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted.
  • Pokud aplikace využívá entity Common Data Service, uživatelé a přispěvatelé potřebují přístup k databázi této služby.If the app uses Common Data Service entities, users and contributors need access to the Common Data Service database. Pokud budou přispěvatelé pracovat přímo s entitami, potřebují navíc licenci PowerApps "P2".Contributors also need a PowerApps "P2" license if they work directly with entities.

Sdílení aplikací je snadné a je to skvělý způsob, jak aplikaci, která se ukáže jako užitečná, zpřístupnit jiným uživatelům v organizaci.Sharing apps is easy, and it's a great way to take an app that you find useful and make it available to people across your organization. V dalším tématu vysvětlíme, jak určit aktivní verzi aplikace při jejím používání a sdílení.In the next topic we'll explain how to control which version of an app is active when you use and share the app.

Správa verzí aplikacíVersion your apps

Pokud dojde k chybě nebo uložíte změnu aplikace, která se ukáže jako nežádoucí, je dobré vědět, že PowerApps vám může pomoct. U aplikací, které jsou uložené v cloudu, uchovává PowerApps historii změn, které provedete.If something goes wrong or you save a change to an app you shouldn't have, it's good to know that PowerApps can help you out. For apps that are saved in the cloud, PowerApps keeps a history of the changes that you make. Uložené verze si můžete zobrazit a v případě potřeby obnovit aplikaci do starší verze.You can view the versions that are saved and restore your app to a previous version if necessary. Mějte na paměti, že pokud se aplikace sdílí, dostanou obnovenou verzi i ostatní uživatelé.Be aware that if the app is shared, the people you shared with also receive the restored version.

Jak určit verzi aplikaceHow to version an app

Na dlaždici aplikace na web.powerapps.com klikněte na tlačítko se třemi tečkami (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .) a potom na Podrobnosti..), and then click Details.

Kliknutí na Podrobnosti pro přístup k verzi aplikace

Tady můžete určit verzi aplikace a také aplikaci nasdílet, což jsme probrali v předchozím tématu.From here, you can control app versioning and also share an app, which we covered in the previous topic. Pokud se chcete vrátit k předchozí verzi aplikace, klikněte na Obnovit u příslušné verze (verze 3 v tomto příkladu) a pak operaci potvrďte dalším kliknutím na Obnovit.To move back to a previous version of an app, click Restore for the appropriate version (version 3 in the example), and click Restore again to confirm. Jak vidíte v tomto příkladu, PowerApps považuje obnovenou verzi 3 za novou verzi – v příkladu se uloží jako verze 5 a nepřepíše se verze 4.As you see in the example, after you restore to version 3, PowerApps treats this as a new version (version 5 in the example), rather than just overwriting version 4.

Návrat k předchozí verzi aplikace

Správa verzí může být velmi užitečná, pokud je nutné obnovit předchozí verzi aplikace. Mějte to na paměti, pokud narazíte na problémy s aplikacemi.Versioning can be very helpful if you need to restore a previous version of an app, so keep it in mind if you run into any issues with your apps. Teď, když víte, jak sdílet své aplikace a jak je v případě potřeby obnovovat, přejdeme na poslední aspekt správy aplikací v tomto kurzu – na správu prostředí.Now that know how to share your apps and restore them if necessary, we'll move on to the last aspect of app management in this course - managing environments.

ProstředíEnvironments

Pokud jste doposud postupovali podle tohoto kurzu, strávili jste už nějakou dobu na web.powerapps.com. Ať už jste to věděli nebo ne, pracovali jste celou dobu v konkrétním prostředí.If you have followed along with the course so far, you've spent some time working in web.powerapps.com. Whether you knew it or not, you have been working in a specific environment the whole time. Prostředí je jednoduše seskupení aplikací a dalších prostředků (více o tom za chvíli).An environment is simply a grouping of apps and other resources (more on this in a minute). Podívejte se na pravý horní roh obrazovky web.powerapps.com, kde se nachází rozevírací nabídka, která uvádí aktuální prostředí.Look at the upper right of the screen in web.powerapps.com, and you see a drop-down menu that shows your current environment.

Výběr prostředí

Pokud jste v PowerApps poprvé, možná je v tomto okamžiku k dispozici jen výchozí prostředí.If you are new to PowerApps, you might have only the default environment at this point. Kliknutím nebo klepnutím na nabídku zjistíte, jestli jsou k dispozici další prostředí.Click or tap the menu to see if there are other environments available.

Proč používat prostředí?Why use environments?

Prostředí je kontejner pro aplikace a další prostředky, jako jsou datová připojení a toky z Microsoft Flow.An environment is a container for apps and other resources, like data connections and flows from Microsoft Flow. Je to způsob, jak vše seskupit podle firemních potřeb.It's a way to group things based on business requirements. Tady je několik důvodů, proč kromě výchozího prostředí vytvořit i další:There are several reasons to create additional environments beyond the default one:

  • Rozdělení vývoje aplikací podle jednotlivých oddělení: Ve velké organizaci by každé oddělení mohlo fungovat v jiném prostředí.Separate app development by department: in a large organization, each department could work in a different environment.
  • Zajištění podpory správy životního cyklu aplikací (ALM): Můžete mít samostatná prostředí pro aplikace ve vývoji a aplikace, které jste už dokončili a nasdíleli.Support application lifecycle management (ALM): you could have separate environments for apps in development and apps that you have already finished and shared.
  • Správa přístupu k datům: Každé prostředí může mít vlastní databázi Common Data Service a další datová připojení jsou specifická pro prostředí (to znamená, že se mezi prostředími nesdílí).Manage data access: each environment can have its own Common Data Service database, and other data connections are specific to the environment (i.e. they're not shared across environments).

Je třeba mít na paměti, že prostředí jsou relevantní jenom pro tvůrce aplikací a správce PowerApps.One thing to keep in mind is that environments are relevant only to app creators and PowerApps admins. Když nasdílíte aplikaci s uživatelem, ten si aplikaci jednoduše spustí (pokud k tomu má příslušná oprávnění).When you share an app to a user, that user just runs the app as long as they have the right permissions. Nemusí se starat o prostředí, ze kterého pochází.They don't have to worry about what environment it came from.

Vytvoření prostředíCreate an environment

Doposud jsme se v tomto kurzu zaměřovali na tvůrce aplikací, ale prostředí vytvářejí a udržují správci.So far in this course, we have focused on app creators, but environments are created and maintained by admins. Tyto informace můžou být pro vás užitečné, i když nejste správcem, protože s ním budete moct probrat nastavení prostředí.If you're not an admin, this information can still be helpful when you talk to your admin about setting up environments. V Centru pro správu PowerApps klikněte nebo klepněte na Prostředí a pak na Nové prostředí.In the PowerApps admin center, click or tap Environments then New environment. Na obrazovce Nové prostředí zadejte jeho název, vyberte oblast, určete, jestli chcete pro prostředí vytvořit databázi Common Data Services, a klikněte nebo klepněte na Vytvořit prostředí.On the New environment screen, enter a name for the environment, select a region, select whether to create a Common Data Services database for the environment, and click or tap Create an environment.

Vytvoření prostředí

A je to – teď máte nové prostředí, ve kterém můžete pracovat.That's it, you now have a new environment to work in. Až se vrátíte na web.powerapps.com, uvidíte ho v rozevírací nabídce prostředí.If you go back to web.powerapps.com, you will see it in the environments drop-down menu.

Správa přístupu k prostředíManage access to an environment

Přístup k prostředí máte v těchto případech:You have access to an environment if you are:

  • Správce prostředí: V prostředí máte úplná oprávnění.An Environment Admin: you have full permissions in the environment.
  • Tvůrce prostředí: Můžete zobrazit všechny aplikace, vytvářet aplikace a pracovat s Common Data Service (na to se vztahují další oprávnění).An Environment Maker: you can see all apps, create apps, and work with the Common Data Service (other permissions apply).

Jako správce udělujete přístup k prostředí z karty Prostředí. Nejprve klikněte nebo klepněte na prostředí.As an admin, you grant access to an environment from the Environments tab. First, click or tap an environment. Pokud chcete někoho přidat (v tomto příkladu jako tvůrce prostředí), klikněte nebo klepněte na Role prostředí a pak na Tvůrce prostředí.To add someone (an Environment Maker in this example), click or tap Environment roles then Environment Maker. Tady přidejte uživatele nebo skupiny k této roli a klikněte na Uložit.From there, add users or groups to the role and click Save.

Správa přístupu k prostředí

Teď rozumíte výhodám prostředí a jak je vytvořit a udělit k nim přístup.You now understand the benefits of environments, and how to create them and grant access to them. I když nejste v roli správce, je užitečné vědět, jak to funguje.Even if you're not in an admin role, it's helpful to know how this works. Tím se dostáváte na konec části Správa aplikací a jste dobře připravení postoupit k další části, Správa dat, která se zaměřuje na Common Data Service.This brings us to the end of the Managing apps section, and you're well prepared to move on to the next section, "Managing data", which focuses on the Common Data Service.

Congratulations!

Dokončili jste část Správa aplikací výukového programu Microsoft PowerApps s asistencí.You've completed the Managing apps section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Správa datManaging data

Contributors

  • Michael Blythe
  • olprod