Seznámení s powerapps.comIntroduction to powerapps.com

Tým PowerApps znovu představuje powerapps.com jako nový domov tvůrců aplikací.The PowerApps team is re-introducing powerapps.com as the new home for app creators. Stránku jsme přepracovali, aby se stala primárním webem tvůrců, kde mohou začít vytvářet aplikace, používat službu Microsoft Common Data Service a spravovat své aplikace – to vše na jednom místě.We've re-designed the page as the primary site for creators to easily get started on creating apps, use the Microsoft Common Data Service, and manage their apps all in one location. V tomto článku vás seznámím s:In this article, I will walk you through the following:

 • Hlavičkouthe header
 • Domovskou stránkouthe homepage
 • Stránkou Aplikacethe Apps page

Když se zaregistrujete a poprvé přihlásíte na powerapps.com, všimnete si nové hlavičky webu.When you sign up and first sign in to powerapps.com, you will notice the site's new header. U levého okraje hlavičky je dlaždice Office.Near the left edge of the header is the Office waffle. Z tohoto místa můžete rychle přistupovat ke všem ostatním produktům Office, jako jsou PowerPoint, OneNote a Word, a také k Microsoft Flow a Dynamics 365.This is a quick place for you to access all other Office products such as PowerPoint, OneNote, and Word, as well as Microsoft Flow and Dynamics 365.

Hlavička – dlaždice

U pravého okraje hlavičky nejprve uvidíte rozevírací seznam prostředí, kde můžete rychle přepínat mezi prostředími.Near the right edge of the header, you'll first see an environment dropdown, where you can quickly switch between environments. Ve výchozím nastavení bude zřejmě vybráno Výchozí prostředí.Default environment is likely selected by default. Přečtěte si další informace o prostředích.Learn more about environments.

Hlavička – prostředí

Vedle rozevíracího seznamu prostředí se zobrazuje ikona stahování.Next to the environment dropdown, you will see a download icon. Kliknutím nebo klepnutím na tuto ikonu zobrazíte dialogové okno s odkazy na stažení PowerApps Mobile (pro iOS nebo Android) nebo PowerApps Studia pro Windows.Click or tap this icon to display a dialog box with links to download PowerApps Mobile (for iOS or Android) or PowerApps Studio for Windows.

Hlavička – stahování

Vedle ikony stahování se zobrazuje ikona ozubeného kolečka pro nastavení.Next to the download icon, you will see a gear icon for settings. Kliknutím nebo klepnutím na tuto ikonu zobrazíte odkazy na připojení, brány a centrum pro správu.Click or tap this icon to display links for connections, gateways, and the admin center.

Hlavička – nastavení

Vedle nastavení se zobrazuje ikona otazníku pro nápovědu.Next to settings, you will see a question-mark icon for help. Kliknutím nebo klepnutím na tuto ikonu zobrazíte odkazy na učení s asistencí, dokumentaci, podporu, komunity, blogy, právní informace a informace o ochraně osobních údajů.Click or tap this icon to display links to Guided learning, Documentation, Support, Community, Blogs, Legal and Privacy.

Hlavička – nápověda

Domovská stránkaHomepage

Po přihlášení k powerapps.com se vám ve výchozím nastavení zobrazí domovská stránka.After you sign in to powerapps.com, you'll land on the homepage by default. Rozložení této domovské stránky jsme změnili, abychom vám pomohli rychle začít, ať už vytváříte aplikace, nebo chcete prozkoumat službu Common Data Service.We have changed the layout of this homepage to help you get started quickly, whether you're creating apps or want to explore the Common Data Service.

Pokud jste se k PowerApps přihlásili už dříve a spustili nebo vytvořili nějaké aplikace, bude první částí, kterou na vaší domovské stránce uvidíte, seznam Poslední aplikace.If you've signed in to PowerApps before and run or created some apps, the first section you will see on your homepage is a list of Recent apps. Jsou seřazené podle data, kdy jste je naposledy otevřeli.They are sorted by the date on which they were most recently opened.

Poslední aplikace

Blízko pravého horního rohu je šipka označená jako Aplikace, která odkazuje přímo na stránku Aplikace, takže můžete vidět všechny svoje aplikace.Near the upper-right corner, an arrow is labeled Apps and links to the Apps page directly so you can see all of your apps.

Pokud jste se doteď nepřihlašovali, nevytvářeli aplikace ani je nespouštěli, část Poslední aplikace se vám nezobrazí.If you've never signed in, created an app, or run an app before, you won't see the Recent apps section. Místo toho uvidíte banner Vytvořit aplikaci.Instead you'll see the banner Create an app.

Vytvoření aplikace

Na tomto banneru klikněte nebo klepněte na Začínáme a zobrazte možnosti pro vytvoření aplikace pomocí PowerApps Studia pro Windows nebo PowerApps Studia pro web.Click or tap Get started on this banner to display options for creating an app using PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for the web.

Modální dialogové okno pro vytvoření aplikace

Vedle Začínáme můžete najít odkazy na naše výuková videa o tom, jak rychle vytvořit aplikaci z dat (v SharePointu nebo PowerApps) a pak ji sdílet.Next to Get started, you can find links to our tutorial videos on how to quickly create an app from data (in either SharePoint or PowerApps) and then share the app. Šipka Další informace vás zavede k tématu týkajícímu se vytvoření aplikace z existujících dat.The Learn more arrow link will take you to a topic about how to create an app from existing data.

Pod bannerem Vytvořit aplikaci se nachází banner Použít službu Microsoft Common Data Service.Below the Create an app banner is the Use the Microsoft Common Data Service banner.

Microsoft Common Data Service

V části Common Data Service se v závislosti na vaší licenci nebo oprávnění zobrazí jiné tlačítko.Under Common Data Service, a different button will appear, depending on your license or permission.

 • Pokud se vám zobrazí tlačítko Zahájit zkušební období, nemáte licenci PowerApps P2, kterou služba Common Data Service vyžaduje.If the Start trial button appears, you don't have a PowerApps P2 license, which the Common Data Service requires. Kliknutím nebo klepnutím na toto tlačítko otevřete stránku, na které se můžete zaregistrovat k bezplatné 90denní zkušební verzi této licence.Click or tap this button to open the page where you can sign up for a free, 90-day trial of this license. Přečtěte si další informace o licencích PowerApps.Learn more about PowerApps licenses.
 • Pokud se zobrazí tlačítko Začínáme, nacházíte se v prostředí, které nemá databázi služby Common Data Service nebo k ní nemáte přístup.If the Get started button appears, you're in an environment that doesn't have a Common Data Service database or you don't have access to it. Kliknutím nebo klepnutím na toto tlačítko vytvoříte současně prostředí i databázi, takže můžete začít pro své aplikace používat službu Common Data Services.Click or tap this button to create an environment and database at once, so you can start to use Common Data Services for your apps. Přečtěte si další informace o tvorbě prostředí.Learn more about creating environments.

  Vytvoření prostředí a databáze

  Pokud nechcete vytvořit prostředí, vždy máte možnost přepnout do prostředí, ke kterému máte přístup.If you don't want to create an environment, you can always switch to an environment to which you have access.

 • Pokud se zobrazí tlačítko Vytvořit databázi, nacházíte se v prostředí, které nemá databázi služby Common Data Service, ale máte oprávnění ji vytvořit.If the Create database button appears, you're in an environment that doesn't have a Common Data Service database but you have permission to create one.

  Vytvoření databáze

  Kliknutím nebo klepnutím na toto tlačítko databázi pro toto prostředí zřídíte.Clicking or tapping this button will provision a database for this environment.

  Vytvoření databáze

 • Pokud se zobrazí tlačítko Procházet entity, nacházíte se v prostředí, které již má zřízenou databázi služby Common Data Service a vy k ní máte přístup.If the Browse entities button appears, you're in an environment that has a Common Data Service database provisioned already and you have access to it. Kliknutím nebo klepnutím na toto tlačítko otevřete stránku Entity.Click or tap that button to open the Entities page.

  Vytvoření databáze

Pod bannerem Použít službu Microsoft Common Data Service uvidíte sadu ukázkových aplikací a připojených ukázkových aplikací, které jsme pro vás vytvořili.Below the Use the Microsoft Common Data Service banner, you'll see a set of sample apps and connected sample apps that we created for you to use.

 • Ukázkové aplikace – ukázkové aplikace byly vytvořeny pro různé obchodní scénáře v rozložení pro telefon nebo tablet.Sample apps - Sample apps were built for different business scenarios in either phone or tablet layout. Kliknutím na aplikaci se můžete rychle podívat na popis toho, co aplikace dělá, pro jaké rozložení byla vytvořena a jaké funkce prezentuje, např. fotoaparát, GPS nebo přepínače.You can click an app to quickly view a description of what the app does, what layout the app was built for, and what capabilities the app showcases such as camera, GPS, or radio buttons. Jedná se o rychlý způsob, jak novým uživatelům předvést funkce PowerApps. Identickou aplikaci můžete v PowerApps Studiu pro Windows vytvořit pomocí šablony.It's a quick way for new users to learn capabilities of PowerApps, and you can use a template to create an identical app in PowerApps Studio for Windows.

  Ukázkové aplikace

 • Připojené ukázkové aplikace – tyto aplikace se k datům připojují prostřednictvím datového připojení, jako je např. Office 365, Salesforce, Trello a Wunderlist.Connected sample apps - These apps connect to your data via a data connection such as Office 365, Salesforce, Trello, and Wunderlist. Tato sada aplikací se liší od ukázkových aplikací uvedených výše.This set of apps is different from the sample apps above. Když kliknete nebo klepnete na připojenou ukázkovou aplikaci, zřídíte ve skutečnosti novou instanci aplikace (můžete ji považovat za šablonu).When you click or tap a connected sample app, you actually provision a new instance of the app (think of it as a template). Zobrazí se vám výzva k zadání přihlašovacích údajů pro připojení k vašim datům.It will prompt you to enter your credentials to connect to your data. Na připojené ukázkové aplikaci je skvělé to, že se vám rovnou tady zřídí instance, kterou můžete otevřít v PowerApps Studiu a podívat se, jak byla odpovídající aplikace vytvořena.The beautiful thing about a connected sample app is that an instance is provisioned for you right here, and you can open it in PowerApps Studio to learn how the corresponding app was built. Nevýhodou je, že její vytvoření můžete trvat poměrně dlouho (až minutu).The downside is that it can take pretty long (up to a minute) to create. Buďte proto prosím trpěliví a nechte po kliknutí nebo klepnutí na připojenou ukázkovou aplikaci prohlížeči čas, aby se otevřel.So please be patient and let the browser open when you click or tap a connected sample app.

  Připojené ukázkové aplikace

Stránka Nové aplikaceNew Apps page

Ke stránce Aplikace můžete přistupovat prostřednictvím levého navigačního panelu na webu powerapps.com.You can access the Apps page via the left navigation bar on powerapps.com.

Levý navigační panel

Stránka Aplikace dříve umožňovala přepínat mezi zobrazením dlaždic a zobrazením seznamu.The Apps page previously allowed you to switch between tile view and list view. Po 26. říjnu 2016 už podporuje pouze zobrazení seznamu.After October 26, 2016, it supports only list view.

Zobrazení seznamu aplikací

Mějte prosím na paměti, že zobrazení seznamu zobrazuje pouze aplikace ve vybraném prostředí.Please note that the list view shows only apps in the selected environment. Pokud chcete zobrazit aplikace v jiném prostředí, přepněte do něj pomocí přepínače prostředí v hlavičce.To view apps in a different environment, switch to it by using the environment switcher in the header. Přečtěte si další informace o přepínání prostředí.Learn more about switching environments.

Co je nového?What's new?

 • Kliknutím nebo klepnutím na aplikaci se teď aplikace otevře v PowerApps Studiu pro web na nové záložce.Clicking or tapping an app now opens it in PowerApps Studio for web in a new tab.
 • Stránka Aplikace ve výchozím nastavení zobrazuje všechny aplikace, které máte oprávnění upravovat.By default, the Apps page shows all apps that you have permission to edit. Pokud chcete zobrazit Všechny aplikace (včetně aplikací, které můžete pouze používat), vyberte filtr Všechny aplikace.To view All apps (including apps you can only use), select the All apps filter.

  Filtr Aplikace

K dispozici dále jsou:We also have:

 • Aplikace, které můžu používat vypíše seznam všech aplikací, které jsou s vámi sdíleny a u kterých máte oprávnění uživatele (můžete aplikaci pouze spustit).Apps I can use, which lists all apps that have been shared with you with User permission (can only run the app). Tyto aplikace můžete získat také v Dynamics 365.Please note that you can also acquire these apps in Dynamics 365.
 • Moje aplikace vypíše seznam všech aplikací, které jste vytvořili.Apps I own, which lists all apps you have authored.
 • Aplikace, na kterých spolupracuji vypíše seznam všech aplikací, které jsou s vámi sdíleny a u kterých máte oprávnění na úrovni Přispěvatel.Apps I contribute to, which lists all apps that have been shared with you with Contributor permission.
 • Ukázkové aplikace vypíše seznam všech ukázkových aplikací (nikoli připojených ukázkových aplikací).Sample apps, which lists all sample apps (not connected sample apps).

Pokud kliknete nebo klepnete na informační kolečko, otevře se stránka s podrobnostmi aplikace.If you click or tap the information circle, the app details page opens.

Podrobnosti aplikace

Pokud kliknete na tlačítko se třemi tečkami u aplikace, zobrazí se možnosti jako Přehrát, Upravit, Sdílet a Podrobnosti.If you click the ellipsis for an app, options such as Play, Edit, Share, and Details appear.

Možnosti aplikace

To jsou nejdůležitější novinky na powerapps.com, na webu určeném především pro tvůrce aplikací.That is mainly what's new on powerapps.com, which is geared toward app makers. Doufáme, že pro vás byly tyto informace užitečné.We hope this is helpful to you. Napište nám do komentářů, co se vám líbí a co byste ještě chtěli vidět.Please leave comments on what you like so far and would like to see. Těšíme se na vaše názory!We'd love to hear your feedback!