Zjistěte vše o skupinách dat.Learn all about data groups

Skupiny dat jsou jednoduchým způsobem, jak v rámci zásad ochrany před únikem informací kategorizovat služby.Data groups are a simple way to categorize services within a data loss prevention (DLP) policy. K dispozici jsou dvě skupiny dat: skupina Jenom obchodní data a skupina Nejsou povolena obchodní data.The two data groups available are the Business data only group and the No business data allowed group. Organizace se můžou rozhodnout, které služby se umístí do konkrétní skupiny dat.Organizations are free to determine which services are placed into a particular data group. Vhodným způsobem, jak služby kategorizovat, je umístit je do skupin podle jejich dopadu na organizaci.A good way to categorize services is to place them in groups, based on the impact to the organization. Ve výchozím nastavení se všechny služby umístí do skupiny dat Nejsou povolena obchodní data.By default, all services are placed into the No business data allowed data group. Služby ve skupině dat spravujete při vytváření nebo úpravách vlastností zásad ochrany před únikem informací v centru pro správu.You manage the services in a data group when you create or modify the properties of a DLP policy from the admin center.

Jak se data mezi skupinami dat sdílíHow data is shared between data groups

Data se nedají sdílet mezi službami umístěnými v různých skupinách.Data cannot be shared among services located in different groups. Pokud například umístíte služby SharePoint a Salesforce do skupiny Jenom obchodní data a Facebook a Twitter do skupiny Nejsou povolena obchodní data, nebudete moct vytvořit aplikaci PowerApp, která přesunuje data mezi SharePointem a Facebookem.For example, if you place SharePoint and Salesforce in the Business data only group and you place Facebook and Twitter in the No business data allowed group, you cannot create a PowerApp that moves data between SharePoint and Facebook. I když nemůžete sdílet data mezi službami v různých skupinách, v rámci konkrétní skupiny je sdílet můžete.While data cannot be shared among services in different groups, you can share data among the services within a specific group. Vraťme se k předchozímu příkladu. Vzhledem k tomu, že služby SharePoint a Salesforce jsou ve stejné skupině dat, můžou aplikace PowerApps vytvořené vašimi uživateli sdílet data mezi SharePointem a Salesforce.So, going back to the earlier example, since SharePoint and Salesforce were placed in the same data group, PowerApps that your end users create can share data between SharePoint and Salesforce. Klíčovým bodem tedy je, že služby v konkrétní skupině dat data sdílet můžou, zatímco služby v různých skupinách data sdílet nemůžou.The key point is that services in a specific group can share data, while services in different groups cannot share data.

Kromě toho musí být jedna skupina dat určena jako výchozí skupina.Additionally, one data group must be designated as the default group. Na začátku je výchozí skupinou skupina Nejsou povolena obchodní data a všechny služby jsou v této skupině dat.Initially, the No business data allowed group is the default group and all services are in the data group. Správce může změnit výchozí skupinu dat na skupinu dat Jenom obchodní data.An administrator can change the default data group to the business data only data group. > [!NOTE]

Všechny nové služby přidané do PowerApps se umístí do určené výchozí skupiny.any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Z tohoto důvodu doporučujeme ponechat jako výchozí skupinu Nejsou povolena obchodní data a ručně přidávat služby do skupiny Jenom obchodní data, jakmile vaše organizace vyhodnotí dopad povolení sdílení obchodních dat s novou službou.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group after your organization has evaluated the impact of allowing business data to be shared with the new service.

Přidání služeb do skupiny datAdd services to a data group

V tomto postupu přidáme služby SharePoint a Salesforce do skupiny dat Jenom obchodní data v zásadách ochrany před únikem informací.In this walk-through, we'll add SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a data loss prevention (DLP) policy.

 1. Vyberte odkaz + Přidat umístěný uvnitř skupinového rámečku Jenom obchodní data zásad ochrany před únikem informací:Select the + Add link located inside the Business data only group box of a DLP policy:
  Obrázek tlačítka PřidatAdd image
 2. Vyberte služby SharePoint a Salesforce a pak vyberte Přidat služby a přidejte je obě do skupiny Jenom obchodní data:Select SharePoint and Salesforce then select Add services to add both to the business data only group:
  Obrázek tlačítka Přidat službyAdd services image
 3. V nabídce v horní části vyberte Uložit zásadu:Select Save Policy from the menu at the top:
  Uložit zásaduSave policy
 4. Všimněte si, že služby SharePoint a Salesforce jsou nyní obě ve skupině Jenom obchodní data:Notice that both SharePoint and Salesforce are now in the business data only group:
  aktualizovaná skupina obchodních dat

V tomto postupu jste přidali služby SharePoint a Salesforce do skupiny dat Jenom obchodní data zásad ochrany před únikem informací.In this walk-through, you've added SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a DLP policy. Pokud některá z osob, která je součástí prostředí zásad ochrany před únikem informací, vytvoří aplikaci sdílející data mezi SharePointem nebo Salesforce a jakoukoli službou ve skupině dat Nejsou povolena obchodní data, aplikace nepůjde spustit.If one of the person who is part of the DLP policy's environment create an app shares data between SharePoint or Salesforce and any service in the No business data allowed data group, the app will not be allowed to run.

Odebrání služby ze skupiny datRemove services from a data group

Všechny služby musí být v některé z dostupných skupin dat, proto když chcete službu z konkrétní skupiny odebrat, stačí ji jednoduše přidat do jiné skupiny a zásadu uložit.Since all services must be in one of the available data groups, to remove a service from a specific group, simply add the service to another group then save the policy.

Změna výchozí skupiny datChange the default data group

V tomto postupu změníme výchozí skupinu dat ze skupiny dat Nejsou povolena obchodní data na skupinu dat Jenom obchodní data.In this walk-through, we will change the default data group from the no business data allowed data group to the business data only data group.

Důležité

Všechny nové služby přidané do PowerApps se umístí do určené výchozí skupiny.any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Proto doporučujeme ponechat skupinu Nejsou povolena obchodní data jako výchozí skupinu a ručně přidávat služby do skupiny Jenom obchodní data.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group.

 1. Vyberte možnost ... nacházející se v pravém horním rohu skupiny dat, kterou chcete určit jako výchozí skupinu dat:Select the ... located at the top right corner of the data group you wish to designate as the default data group:
  změna výchozí skupinychange default group
 2. Vyberte Nastavit jako výchozí skupinu:Select Set as default group:
  změna výchozí skupinychange default group
 3. V nabídce v horní části vyberte Uložit zásadu:Select Save Policy from the menu at the top:
  změna výchozí skupinychange default group
 4. Všimněte si, že skupina dat je teď určena jako výchozí skupina dat:Notice the data group is now designated as the default data group:
  změna výchozí skupiny

Další krokyNext steps