Běžné problémy v Power Apps a jejich řešeníCommon issues and resolutions for Power Apps

Tento článek obsahuje některé běžné problémy, na které můžete narazit při používání Power Apps.This article lists some common issues that you might encounter while using Power Apps. Pokud je to možné, uvádíme alternativní řešení.Where applicable, workarounds are provided.

 1. Obrázky z fotoaparátu jsou při importu přes Edge překlopené (20. ledna 2020)Camera images when imported via Edge are flipped (January 20, 2020)

  Při používání fotoaparátu a prohlížeče Edge mohou být obrázky překlopené.When using the camera and the Edge browser, the image may be flipped. Důvodem je chyba v prohlížeči Edge.This is due to an Edge defect. Tento problém zmírníte tak, že použijete nový Edge Chromium nebo jiný prohlížeč.To mitigate this issue, please use the new Edge Chromium or a different browser.

 2. Obrázky z fotoaparátu neobsahují informace o metadatech (20. ledna 2020)Camera images do not contain meta-data information (January 20, 2020)

  Při použití ovládacího prvku Fotoaparát neobsahuje obrázek informace o metadatech.When using the camera control, the image does not contain meta-data information. Důvodem je omezení při pořizování obrázků fotoaparátem.This is due to a limitation of how we take images with the camera. Tento problém zmírníte tak, že použijete ovládací prvek Přidat obrázek.To mitigate this, use the Add Picture control.

 3. Obrázky přidané z iOSu neobsahují informace o metadatech (20. ledna 2020)Images added from iOS do not contain meta-data information (January 20, 2020)

  Při použití ovládacího prvku Přidat obrázek v iOSu neobsahují obrázky importované pomocí fotoaparátu nebo galerie metadata.When using the Add Picture control on iOS, images imported by using the camera or gallery do not contain meta-data.

 4. Problémy s přihlašováním na určitých mobilních zařízeních s Androidem při použití ověřovací aplikace (21. srpna 2019)Sign-in issue on certain Android mobile devices when using authenticator (August 21, 2019)

  V určitých zařízeních a situacích může při přihlašování pomocí ověřovací aplikace docházet k chybám.In certain devices and scenarios, you may experience sign-in failures when using authenticator. Důvodem je omezení této funkčnosti výrobci OEM.This is due to the OEM limiting this functionality. Další podrobnosti o této chybě a způsobech zmírnění najdete zde.For more details on the error and possible mitigations, see here.

 5. Problém s fotoaparátem na mobilních zařízeních s Androidem (1. ledna 2019)Camera issue on Android mobile devices (Jan. 1, 2019)

  Pokud na zařízení s Androidem přestane fungovat ovládací prvek Fotoaparát, publikujte aplikaci znovu a pak ji na tomto zařízení opět otevřete.If the camera control stops working on an Android device, republish your app, and reopen it on the device. Ovládací prvek Fotoaparát byl aktualizován v reakci na změnu v operačním systému Android a při opětovném publikování bude vaše aplikace tuto aktualizaci využívat.The camera control was updated in response to a change in the Android operating system, and your app will benefit from the update when you republish.

 6. Posouvání v galeriích s flexibilní výškou (27. listopadu 2018)Scrolling in flexible-height galleries (Nov. 27, 2018)

  Pokud při posouvání prstem narazíte na omezení, zvedněte prst a začněte posouvat znovu.If you run into a limitation when you scroll with your finger, lift it and start to scroll again.

 7. Kreslení pomocí myši nebo dotykového ovládání není v Power Apps pro Windows plynulé (24. září 2018)Drawing with mouse or touch input is not smooth in Power Apps for Windows (Sep. 24, 2018)

  Ovládací prvek pera v této aplikaci pro Windows podporuje kreslení pomocí myši nebo dotykového ovládání jen částečně.The pen control only has partial support for drawing using mouse or touch input in the Windows app. Tahy mohou být přerušované.Strokes might be intermittent. Plynulého kreslení dosáhnete při použití pera nebo spuštění aplikace v prohlížeči.For smooth drawing, use a pen or run the app in a browser.

 8. Více ovládacích prvků multimédií v Power Apps Mobile (2. srpna 2018)Multiple media controls in Power Apps Mobile (Aug. 2, 2018)

  Power Apps Mobile běží na různých typech zařízení a některá z nich mají omezení, která jsou specifická pro příslušnou platformu:Power Apps Mobile runs on various types of devices, and some of them have limitations that are specific to that platform:

  • Videa můžete přehrávat současně ve více ovládacích prvcích Video na všech platformách s výjimkou zařízení iPhone.You can play videos in multiple Video controls at the same time on all platforms except for iPhone devices.
  • Zvuk můžete zaznamenávat současně pomocí více ovládacích prvků Mikrofon na všech platformách s výjimkou webového přehrávače.You can record audio with multiple Microphone controls at the same time on all platforms except for the web player.
 9. Opětovné publikování aplikací (2. dubna 2018)Republishing apps (Aug. 2, 2018)

  Pokud jste svou aplikaci několik měsíců neaktualizovali, znovu ji publikujte, aby se synchronizovala s nejnovější verzí Power Apps, která zahrnuje vylepšení výkonu a další opravy.If you haven't updated your app in several months, republish it to sync with the most recent version of Power Apps, which includes performance improvements and other fixes.

 10. Nedostatek paměti v prohlížeči (23. července 2018)Browser running out of memory (July 23, 2018)

  Pokud při používání Power Apps narazíte na nedostatek paměti, stáhněte si prosím 64bitovou verzi Chromu, Microsoft Edge nebo Internet Exploreru.If you run out of memory while using Power Apps, please consider downloading a 64-bit version of Chrome, Microsoft Edge, or Internet Explorer.

 11. Otevření webu z vložené aplikace (10. května 2018)Launching a website from an embedded app (May 10, 2018)

  Prohlížeče Internet Explorer a Microsoft Edge můžou zablokovat otevření adres URL nebo webů, které jsou v chráněném režimu nebo v zóně s nižší úrovní zabezpečení než web, na kterém je načtená aplikace.Internet Explorer and Microsoft Edge browsers might block the launch of a URL or website that’s in protected mode or a lower security zone than the website in which the app is loaded. Tento problém můžete vyřešit tak, že si v prohlížeči změníte nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů.To resolve this issue, change the security and privacy settings for your browser.

 12. Ovládací prvky Pole se seznamem v galeriích (3. května 2018)Combo box controls in galleries (May 3, 2018)

  Když používáte ovládací prvek pole se seznamem uvnitř galerie, jeho výběr se nezachová, pokud uživatel galerií posouvá.When you use a Combo box control inside a gallery, its selections are not maintained when the user scrolls the gallery. Pokud tento ovládací prvek použijete v galerii, ve které se není možné posouvat, bude vše v pořádku.This is not an issue if you use a Combo box control inside a gallery that doesn't scroll. Alternativní řešení aktuálně není k dispozici.A workaround is not currently available.

 13. Použití vlastního obrázku jako ikony aplikace (11. dubna 2018)Using a custom image as an app icon (April 11, 2018)

  V Power Apps Studiu pro Windows verze 3.18043 nemůžete nahrát vlastní obrázek, který se použije jako ikona aplikace.In Power Apps Studio for Windows version 3.18043, you cannot upload a custom image to use as an app icon. Tento problém můžete obejít tak, že vlastní obrázek nahrajete pomocí Power Apps Studia pro web.To work around this issue, use Power Apps Studio for web to upload a custom image. Alternativně můžete použít některou z ikon, které jsou součástí Power Apps Studia pro Windows, a přizpůsobit barvu pozadí.Alternatively, you can use one of the icons included with Power Apps Studio for Windows and customize the background color.

 14. Kopírování a vkládání obrazovek mezi různými aplikacemi (4. dubna 2018)Copying and pasting screens across apps (April 4, 2018)

  Kopírování a vkládání obrazovek mezi různými aplikacemi aktuálně není podporované.Copying and pasting screens across apps is not currently supported. Můžete to obejít tak, že do cílové aplikace přidáte novou obrazovku, zkopírujete ovládací prvky z obrazovky ve zdrojové aplikaci a pak je vložíte do obrazovky cílové aplikace.To work around this, add a new screen to your target app, copy the controls from the screen in your source app, and then paste them into the screen of your target app.

 15. Změna rozložení sharepointových formulářů (7. března 2018)Changing the layout of SharePoint forms (March 7, 2018)

  Když se v některých jazycích při přizpůsobování formuláře sharepointového seznamu pokusíte změnit rozložení z „na výšku“ (výchozí) na „na šířku“, může aplikace zobrazit několik chyb (žluté trojúhelníčky v ovládacích prvcích).While customizing a SharePoint list form in certain languages, if you try to change the layout from portrait (default) to landscape, the app may show multiple errors (yellow triangles in controls). Pokud chcete tyto chyby vyřešit zachovat rozložení na šířku, klikněte na Vrátit zpět.To resolve these errors and retain the landscape layout, click Undo.

 16. Ovládací prvek Tabulka datData Table control

  Když zkopírujete a vložíte ovládací prvek Tabulka dat, u kterého je ve vlastnosti Položky nastavený vzorec obsahující funkci Filtrovat, bude mít tento vzorec ve vlastnosti Items u nového ovládacího prvku Tabulka dat názvy polí končící příponou _1.If you copy and paste a Data Table control for which the Items property is set to a formula that contains a Filter function, the formula for the Items property on the new Data Table control ends up with field names that contain a _1 suffix. Názvy polí proto budou neplatné a v důsledku toho se v tabulce dat nezobrazí žádná data.This makes the field names invalid and results in no data showing up in the data table. Pokud se chcete tomuto problému vyhnout, před zkopírováním ovládacího prvku se ujistěte, jestli funkce Filtrovat neodkazuje na nějaké pole ve zdroji dat, které má stejný název jako sloupec v ovládacím prvku Tabulka dat.To work around this issue, before you copy the control, confirm that the Filter function doesn't reference any field in the data source that has the same name as a column in the Data Table control. Pokud odkazuje, přejmenujte příslušný sloupec v ovládacím prvku Tabulka dat.If it does, rename the column in the Data Table control. Případně odeberte příponu _1 z neplatných názvů polí tak, aby odpovídaly názvům v entitě.Alternatively, remove the _1 suffix from the invalid field names so they match the names in the entity.

 17. Ovládací prvky Fotoaparát v Power Apps Studiu pro WindowsCamera controls in Power Apps Studio for Windows

  Power Apps Studio pro Windows se může chybově ukončit, pokud přidáte ovládací prvek Fotoaparát nebo otevřete aplikaci, která ho používá.Power Apps Studio for Windows may crash if you add a camera control or open an app that uses a camera control. Tomuto problému se vyhnete tak, že při přidávání nebo používání ovládacího prvku Fotoaparát použijete Power Apps Studio pro web.To avoid this problem, use Power Apps Studio for web when adding or using a camera control.

 18. Verze 2.0.700 na zařízeních s AndroidemRelease 2.0.700 on Android devices

  Pokud si nainstalujete verzi 2.0.700 na zařízení s Androidem a pak nemůžete aplikaci otevřít (nebo aplikace přestane reagovat), odinstalujte Power Apps, restartujte zařízení a Power Apps znovu nainstalujte.If you install release 2.0.700 on an Android device and then can't open apps (or an app stops responding), uninstall Power Apps, restart the device, and then reinstall Power Apps.

 19. „Prázdná“ galerie při otevření aplikace"Empty" gallery when opening an app

  Pokud automaticky vygenerujete aplikaci z dat, uložíte ji a pak ji znovu otevřete, v galerii pro procházení se data nemusí zobrazit hned.If you generate an app automatically from data, save the app, and then reopen it, the browse gallery might not immediately show any data. Problém vyřešíte tak, že zadáte aspoň jeden znak do vyhledávacího pole a pak zadaný text odstraníte.To resolve this issue, type at least one character in the search box, and then delete the text that you typed. Galerie potom zobrazí data podle očekávání.The gallery will then show data as expected.

 20. Upgrade Power Apps ve Windows 8.1Upgrading Power Apps on Windows 8.1

  Pokud Power Apps nainstalujete do počítače s Windows 8 nebo Windows 8.1, nechejte aplikaci Windows Store otevřenou a aktivní, pomocí ovládacího tlačítka Nastavení vyhledejte aktualizace a ty pak nainstalujte.If you install Power Apps on a computer that’s running Windows 8 or Windows 8.1, keep the Windows Store app open and active, use the Settings charm to check for updates, and then install them.

 21. Vlastní konektory a služba Common Data ServiceCustom connectors and the Common Data Service

  Pokud aplikace vytvořená v Power Apps (build 2.0.540 nebo starší) závisí na databázi ve službě Common Data Service a nejméně jednom vlastním konektoru v jiném prostředí, musíte konektor nasadit do stejného prostředí jako databázi a aplikaci aktualizovat tak, aby používala tento nový konektor.If an app created using Power Apps build 2.0.540 or earlier relies on a database in the Common Data Service and at least one custom connector in a different environment, you’ll need to deploy the connector to the same environment as the database and update the app to use the new connector. Jinak se zobrazí dialogové okno s upozorněním, že rozhraní API nebylo nalezeno.Otherwise, a dialog box will notify users that the API was not found. Další informace najdete v přehledu prostředí.For more information, see the overview of environments.

 22. Spouštění aplikace ve Windows 8.1Running an app on Windows 8.1

  Pokud nainstalujete tuto aktualizaci pro Windows 8.1, nebudete v tomto operačním systému moci spouštět aplikace, které otevřete v Power Apps Studiu.If you install this update for Windows 8.1, you can't run apps that you open in Power Apps Studio on that operating system. Můžete ale pořád spouštět aplikace, které otevřete na webu powerapps.com nebo pomocí Power Apps Mobile.However, you can still run apps that you open in powerapps.com or using Power Apps Mobile.

 23. Názvy sloupců s mezeramiColumn names with spaces

  Pokud používáte sharepointový seznam nebo excelovou tabulku, ve které některý název sloupce obsahuje mezeru, nahradí ji Power Apps řetězcem „_x0020_“ .If you're using a SharePoint list or an Excel table in which a column name contains a space, Power Apps will replace it with "_x0020_". Například „Název sloupce“ v Excelu nebo SharePointu se v Power Apps zobrazí jako „Název_x0020_sloupce“ , pokud se zobrazuje v rozložení dat nebo používá ve vzorci.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in Power Apps when displayed in the data layout or used in a formula.

 24. Změna toku ve sdílené aplikaciChanging a flow in a shared app

  Když přidáte do aplikace tok, aplikaci nasdílíte a potom do toku přidáte službu nebo v něm změníte připojení, musíte tok ze sdílené aplikace odebrat a znovu do ní přidat a potom aplikaci znovu nasdílet.If you add a flow to an app, share it, and then add a service or change a connection in the flow, you must remove the flow from the shared app, re-add the flow, and reshare the app. Jinak se uživatelům, kteří tok aktivují, vrátí chyba ověřování.Otherwise, users who trigger the flow will get an authentication failure.

 25. Používání lokalizované verzeUsing a localized version.

  Pokud používáte verzi 2.0.531 ve Windows 8.1, nemůžete v zařízení s nastaveným jazykem, který vyžaduje okno editoru IME, psát v ovládacím prvku zadávání textu.If you're running release 2.0.531 on Windows 8.1, you can't type in a Text input control if the device is set to a language that requires an IME window.

 26. Ovládací prvek Fotoaparát ve Windows PhoneCamera control on a Windows Phone

  Aplikace obsahující ovládací prvek Fotoaparát se může chybově ukončit, pokud tuto aplikaci otevřete ve Windows Phone s buildem 10.0.10586.107.An app that contains a camera control might crash if you open the app on a Windows Phone that's running build 10.0.10586.107. Problému se vyhnete, když upgradujete na nejnovější verzi (například spuštěním Poradce pro upgrade).To avoid this problem, upgrade to the most recent build (for example, by running the Upgrade Advisor).

 27. Otevírání aplikace ze šablonyOpening an app from a template.

  Pokud používáte verzi 2.0.500 nebo starší, zobrazí se při pokusu o vytvoření aplikace ze šablony chybová zpráva.If you're running release 2.0.500 or older, an error message appears when you try to create an app from a template. Abyste tuto funkci mohli používat, je nutný upgrade.You must upgrade to be able to use this feature.

  Pokud máte verzi 2.0.510 nebo novější, může se při pokusu o vytvoření aplikace ze šablony objevit upozornění.If you're running release 2.0.510 or later, an warning might appear when you try to create an app from a template. To však můžete bez obav zavřít a dát se do tvorby aplikace.However, you can close the message and create the app.

 28. Skenování čárových kódůScanning a barcode

  Informace o omezeních a osvědčených postupech při ovládání čárovými kódy najdete v tématu Skenování čárových kódů.For information about limitations and best practices when you use a Barcode control, see Scan a barcode.

 29. Vytváření a úpravy aplikací v prohlížečiCreating and modifying apps in a browser

  V Power Apps Studiu pro web zvládnete hodně věcí (ale ne všechny) úplně stejně jako v Power Apps Studiu pro Windows.You can do many, but not all, of the same things in Power Apps Studio for web as you can in Power Apps Studio for Windows. Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace v prohlížeči.For more information, see Create an app in a browser.

 30. Změna pole názvu v entitěChanging a Title field in an entity

  Pokud změníte pole názvu v entitě, na kterou odkazují jiné entity prostřednictvím jednoho nebo více vyhledávání, dojde při pokusu o uložení změny k chybě.If you change the Title field for an entity that other entities reference through one or more lookups, an error will occur when you try to save the change. Problém obejdete tak, že odeberete všechna vyhledávání entity, u které chcete změnit pole názvu, provedete požadovanou změnu a vytvoříte vyhledávání znovu.To work around this issue, remove any lookups to the entity for which you want to change the Title field, make the change, and then recreate the lookups. Další informace o vyhledávání najdete v tématu Vytvoření relace mezi entitami.For more information about lookups, see Build a relationship between entities.

 31. Aplikace, které se připojují k místnímu sharepointovému webuApps that connect to on-premises SharePoint

  Pokud sdílíte aplikaci využívající připojení, která se nesdílejí automaticky (například připojení k místnímu sharepointovému webu), zobrazí se uživatelům, kteří spustí aplikaci v prohlížeči, po kliknutí nebo klepnutí na Přihlásit dialogové okno bez textu.If you share an app that relies on connections that aren’t automatically shared (for example, an on-premises SharePoint site), users who open the app in a browser will see a dialog box with no text when they click or tap Sign in. Dialogové okno zavřete kliknutím nebo klepnutím na ikonu Zavřít (X) v pravém horním rohu.To close the dialog box, click or tap the close (X) icon in the upper-right corner. Když aplikaci otevřete v Power Apps Studiu nebo Power Apps Mobile, toto dialogové okno se nezobrazí.The dialog box doesn’t appear if you open the app in Power Apps Studio or Power Apps Mobile. Další informace o sdílených připojeních najdete v tématu Sdílení prostředků aplikace.For more information about shared connections, see Share app resources.

 32. Když Power Apps vygeneruje aplikaci z dat, nenakonfiguruje se automaticky pole použité pro řazení a vyhledávání.When Power Apps generates an app from data, the field used for sorting and searching isn't automatically configured.

  Toto pole nakonfigurujete tak, že upravíte vzorec Položky pro galerii tak, jak je popsáno v oddílech o filtrování a řazení v tématu Přidání galerie.To configure this field, edit the Items formula for the gallery, as the sections for filtering and sorting in Add a gallery describe.

 33. U aplikací vytvořených z dat je přístupných jenom prvních 500 záznamů ze zdroje dat.For apps that are created from data, only the first 500 records of a data source can be accessed.

  Obecně platí, že Power Apps funguje se zdroji dat jakékoli velikosti díky delegování operací na zdroj dat.In general, Power Apps works with any size data source by delegating operations to the data source. U operací, které se nedají delegovat, zobrazí Power Apps při vytváření upozornění a bude operovat jen s prvními 500 záznamy ve zdroji dat.For operations that can't be delegated, Power Apps will give a warning at authoring time and operate on only the first 500 records of the data source. Podrobnější informace o delegování najdete v článku Funkce filtrování.See the Filter function article for more details about delegation.

 34. Excelová data musí být formátovaná jako tabulka.Excel data must be formatted as a table.

  Informace o omezeních při použití Excelu jako zdroje dat najdete v tématu Připojení úložišť v cloudu.For information about limitations when you use Excel as a data source, see Cloud-storage connections.

 35. Podporované jsou vlastní sharepointové seznamy, ne však knihovny, některé typy sloupců seznamu ani sloupce s podporou více hodnot nebo výběrů.SharePoint custom lists are supported but not libraries, some types of list columns, or columns that support multiple values or selections.

  Další informace najdete v tématu SharePoint Online.For more information, see SharePoint Online.

 36. Společné vytváření obsahu není podporováno. Na aplikaci může pracovat vždy jen jeden autor.Co-authoring isn't supported. One author at a time, please.

  Pokud aplikaci ve stejném okamžiku dobu upravuje více lidí, můžou ji poškodit nebo si navzájem přepisovat změny.You can corrupt an app or over-write others’ changes if more than one person modifies the same app at the same time. Aby mohl aplikaci upravovat někdo jiný, zavřete ji.Close the app before someone else edits it.

 37. Než bude nově sdílenou aplikaci možné používat, může to chvíli trvat.It can sometimes take a moment before a newly shared app can be used.

  Někdy nebude nově sdílená aplikace okamžitě dostupná.In some cases, a newly shared app won't be immediately available. Většinou stačí chvíli počkat.Wait a few moments, and it should become available.

 38. V části ovládací prvek Formulář nemůžete měnit data pomocí vlastní karty.In the Form control, you can't change data by using a custom card.

  Na standardní vlastní kartě chybí vlastnost Update , která je nutná ke zpětnému zápisu změn.The stock custom card is missing the Update property, which is required to write back changes. Alternativní řešení:To work around this:

  • Vyberte ovládací prvek formuláře a vložte kartu pomocí pravého podokna, podle pole, které má karta zobrazit.Select the form control, and insert a card by using the right-hand pane based on the field that you want the card to show.
  • Odemkněte kartu podle postupu v tématu Principy datových karet.Unlock the card, as described in Understanding data cards.
  • Podle potřeby odeberte z karty ovládací prvky nebo upravte jejich uspořádání stejně, jako byste pracovali s vlastní kartou.Remove or rearrange controls within the card as you see fit, just as you would with the custom card.
 39. Při spuštění na telefonu Nexus 6 s Androidem 5.0 a aplikací Webview ve verzi v48 nebo v49 se aplikace může ukončit s chybou.An app that's running on Android 5.0, Nexus 6 with Webview versions v48 or v49 may crash.

  Tento problém můžou uživatelé vyřešit přechodem na nižší verzi aplikace Webview (3x), případně aktualizací na Android 6.0.Users can fix this problem by updating to a lower version of Webview (3x) or update to Android 6.0.

 40. Při nedostatku paměti může být dočasně zakázané používání fotoaparátu.Camera usage may be temporarily disabled if memory is low.

  Když má vaše mobilní zařízení nedostatek paměti, dočasně se zakáže fotoaparát, aby zařízení neselhalo.If your mobile device is low on memory, the camera is temporarily disabled to avoid crashing the device.

 41. Konektor pro Office 365 Video není podporovaný.Office 365 Video connector isn't supported.

 42. Galerie karet se už nepoužívají.Card gallery is deprecated.

  Existující aplikace, které tuto funkci využívají, zatím poběží, nemůžete ale galerie karet nově přidávat.Existing apps that use this feature will continue to run for the time being, but you can't add a card gallery. Nahraďte je novými ovládacími prvky Upravit formulář a Zobrazit formulář .Please replace card galleries with the new Edit form and Display form controls.