Otevření aplikace ze sharepointového seznamuOpen app from a SharePoint Online list

Existující aplikaci můžete otevřít ve službě SharePoint Online, která umožňuje správu seznamu.You can open an existing app inside SharePoint Online and manage a list.

Informace o tom, jaké typy sharepointových dat podporuje služba PowerApps, najdete v části Známé problémy.For information about what types of SharePoint data PowerApps supports, see Known issues.

PožadavkyPrerequisites

Vytvoření aplikace na rozhraní SharePointu.Create an app in the SharePoint interface.

Spuštění aplikaceOpen the app

 1. Otevřete seznam SharePointu Online a vyberte aplikaci ze seznamu.Open your SharePoint Online list, and select an app from the list.

 2. Klikněte nebo klepněte na Otevřít.Click or tap Open.

  Aplikace se otevře na samostatné kartě prohlížeče.The app opens in a separate browser tab.

Správa seznamu pomocí aplikaceManage the list using the app

Poznámka

Toto téma popisuje, jak otevřít a spustit aplikaci, která byla automaticky vygenerována ze sharepointového seznamu.This topic describes how to open and run an app that is automatically generated from a SharePoint list. Obvyklejší scénář je, že vygenerovaná aplikace byla výrazně přizpůsobena podle potřeb vaší organizace.The more common scenario is where the generated app has been extensively customized to meet your organization's needs. V tom případě může být postup mnohem složitější, než jak je popsán tady.In this case, usage may be more complex than what is described here.

 1. Otevřete aplikaci podle popisu v předchozím postupu.Open the app as the previous procedure describes.
 2. Pokud chcete přidat položku do seznamu, klikněte nebo klepněte na znak +.To add an item to the list, click or tap the "+" sign.

 3. Zobrazí se formulář, do kterého můžete zadat hodnoty v polích seznamu.A form appears where you can enter values in the fields of the list. Až to dokončíte, klikněte nebo klepněte na zaškrtávací políčko.When done, click or tap the check mark.

 4. Pokud chcete zobrazit podrobnosti pro položku, klikněte nebo klepněte na šipku.To view details for an item, click or tap the arrow.

 5. Pokud chcete položku upravit, klikněte nebo klepněte na „tužku“ na zobrazeném formuláři.To edit the item, on the form that appears, click or tap the "pencil".

 6. Proveďte změny a klikněte nebo klepněte na zaškrtávací políčko.Make your changes, then click or tap the check mark.

 7. Pokud chcete položku odstranit, klikněte nebo klepněte na ikonu koše na obrazovce s podrobnostmi.To delete an item, from the detail view screen, click or tap the trash can.