Ovládací prvky a vlastnosti v PowerAppsControls and properties in PowerApps

Nakonfigurujte si vzhled a chování ovládacího prvku pomocí nastavení jedné z jeho vlastností.Configure the appearance and behavior of a control by setting one of its properties. Jednotlivé typy ovládacích prvků mají různé sady vlastností.Each type of control has a different set of properties. Některé vlastnosti, třeba Height a Width, najdete téměř u všech typů ovládacích prvků, ale jiné vlastnosti, jako je CheckboxSize, jsou specifické pro jeden typ ovládacího prvku.Some properties, such as Height and Width, are common to almost every type of control, but other properties, such as CheckboxSize, are specific to one type of control.

Ovládací prvkyControls

Přidat obrázek – načte obrázky z místního zařízení, aby je bylo možné nahrát do zdroje dat.Add picture – Load images from the local device, for upload to a data source.

Přílohy – stáhne a nahraje soubory z místního zařízení do zdroje dat.Attachments – Download and upload files from the local device to a data source.

Zvuk – přehraje zvukový klip nebo zvukovou část videoklipu.Audio – Play an audio clip or the audio portion of a video clip.

Skener čárových kódů – naskenuje čárový kód pomocí zařízení, které má fotoaparát.Barcode scanner – Scan a barcode by using a device that has a camera.

Tlačítko – interaguje s aplikací pomocí kliknutí nebo klepnutí.Button – Interact with the app by clicking or tapping.

Fotoaparát – pořídí a uloží fotky do aplikace nebo zdroje dat.Camera – Take and save photos in the app or to a data source.

Karta – umožňuje zobrazit a upravit jednotlivá pole záznamu v ovládacím prvku Formulář pro úpravy nebo Formulář pro zobrazení.Card – Display and edit an individual field of a record in a Edit form or Display form control.

Zaškrtávací políčko – zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí možnosti umožňuje zadat hodnoty true nebo false.Check box – Select or clear an option to specify true or false.

Sloupcový graf – zobrazí hodnoty jako svislé pruhy vzhledem ke dvěma osám.Column chart – Show values as vertical bars relative to two axes.

Sloupec – poskytuje možnosti zobrazení pro jednotlivá pole v ovládacím prvku Tabulka dat.Column - Provides the display experience for a single field in a Data table control.

Pole se seznamem – umožňuje uživatelům vybrat z poskytnutých možností.Combo box - Allows users to make selections from provided choices. Podporuje vyhledávání a vícenásobný výběr.Supports search and multi-select.

Tabulka dat – zobrazuje data ve formátu tabulky.Data table - Show data in a tabular format.

Výběr data – umožňuje zadat datum kliknutím nebo klepnutím.Date picker – Specify a date by clicking or tapping.

Formulář pro zobrazení – zobrazí záznamy ve zdroji dat pomocí formuláře.Display form – Display records in a data source using a form.

Rozevírací seznam – zobrazí první položku v seznamu, pokud není vybraná dvojitá šipka.Drop down – Show the first item in a list until a chevron is selected.

Formulář pro úpravy – umožňuje upravovat a vytvářet záznamy ve zdroji dat pomocí formuláře.Edit form – Edit and create records in a data source using a form.

Formulář entity – experimentální funkce: Přidejte dynamické formuláře, ve kterých uživatelé mohou zobrazovat, procházet a upravovat relační data ze služby Common Data Service.Entity form - Experimental feature: Add dynamic forms in which users can view, navigate, and edit relational data from the Common Data Service.

Export – slouží k exportu dat, aby je bylo možné využít na jiných místech v PowerApps.Export – Export data for use elsewhere in PowerApps.

Galerie – zobrazí seznam záznamů, které mohou obsahovat více typů dat.Gallery – Show a list of records that can contain multiple types of data.

Text HTML – automaticky převede značky HTML.HTML text – Convert HTML tags automatically.

Ikona – dodá grafické ozvláštnění a vizuální přitažlivost.Icon – Add graphic appeal and visual interest.

Obrázek – zobrazí obrázek, například z místního souboru nebo zdroje dat.Image – Show an image from, for example, a local file or a data source.

Import – importuje data odkudkoli v PowerApps.Import – Import data from elsewhere in PowerApps.

Spojnicový graf – zobrazí hodnoty jako body řad vzhledem ke dvěma osám.Line chart – Show values as data points relative to two axes.

Seznam – slouží k výběru jedné či více položek v seznamu.List box – Select one or more items in a list.

Mikrofon – nahraje a uloží zvuky v aplikaci nebo do zdroje dat.Microphone – Record and save sounds in the app or to a data source.

Prohlížeč PDF – zobrazí obsah souboru PDF na internetu.PDF viewer – Show the content of a PDF file on the Internet.

Psaní perem – umožňuje nakreslit obrázek nebo text a uložit ho v aplikaci nebo do zdroje dat.Pen input – Draw an image or text, and save it in the app or to a data source.

Výsečový graf – zobrazí hodnoty vzhledem k sobě navzájem.Pie chart – Show how values relate to each other.

Dlaždice Power BI – zobrazí dlaždici Power BI uvnitř aplikace.Power BI tile – Display a Power BI tile inside an app.

Přepínač – zobrazí možnosti, které se vzájemně vylučují.Radio – Show options that are mutually exclusive.

Hodnocení – označuje hodnotu v rozsahu 1 až zadané číslo.Rating – Indicate a value between 1 and a specified number.

Obrazovka – zobrazí a aktualizuje data týkající se konkrétního úkolu.Screen – Show and update data about a specific task.

Tvar – zobrazí šipky a geometrické tvary, třeba obdélníky.Shape – Display arrows and geometric shapes, such as rectangles.

Posuvník – umožňuje zadat hodnotu potažením úchytu.Slider – Specify a value by dragging a handle.

Popisek – zobrazí data jako například text, čísla, kalendářní data nebo měny.Label – Shows data such as text, numbers, dates, or currency,

Zadání textu – umožňuje zadat text, čísla a další data.Text input – Type text, numbers, and other data.

Časovač – umožňuje nakonfigurovat aplikaci tak, aby odpověděla po uplynutí určité doby.Timer – Configure your app to respond after a certain amount of time passes.

Přepínací tlačítko – přetažením úchytu umožňuje zadat hodnotu true nebo false.Toggle – Drag a handle to specify true or false.

Video – přehraje videoklip z místního souboru, zdroje dat nebo YouTube.Video – Play a video clip from a local file, a data source, or YouTube.

Společné vlastnosti podle kategorieCommon properties by category

Color a Border – umožňuje nakonfigurovat barvu a ohraničení ovládacího prvku, které se mohou měnit podle toho, jak s nimi uživatel pracuje.Color and border – Configure the color and border of a control that can change as a user interacts with it.

Core – umožňuje nakonfigurovat, zda se uživateli zobrazí ovládací prvek a zda ho může používat.Core – Configure whether the user can see and interact with a control.

Image – umožňuje nakonfigurovat, který obrázek se zobrazí a jak vyplní ovládací prvek.Image – Configure what image is shown and how it fills the control.

Size a Location – umožňuje nakonfigurovat, jak velký má být ovládací prvek (nebo jeho element) a kde se nachází ve vztahu k obrazovce.Size and location – Configure how big a control (or an element of a control) is and where it is in relation to the screen it's on.

Text – umožňuje nakonfigurovat, jak se text zobrazuje v ovládacích prvcích, například vlastnosti písma, zarovnání nebo výšku řádku.Text – Configure how text appears in controls, such as font characteristics, alignment, line height.

Všechny vlastnostiAll properties

AA

ActualZoom – skutečné přiblížení ovládacího prvku, které se může lišit od přiblížení vyžadovaného vlastností Zoom.ActualZoom – The actual zoom of the control, which may differ from the zoom requested with the Zoom property. Platí pro ovládací prvek Prohlížeč PDF.Applies to the PDF viewer control.

Align – vodorovné umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuAlign – The location of text in relation to the horizontal center of its control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

AllItems – všechny položky v galerii včetně dalších hodnot ovládacích prvků zahrnutých do šablony Galerie.AllItems – All items in a gallery, including additional control values that are a part of the gallery's template. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

AutoDisableOnSelect – automaticky zakáže ovládací prvek v době, kdy se provádí chování OnSelect.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is executing. Platí pro ovládací prvky Tlačítko a Obrázek.Applies to Button and Image controls.

AutoHeight – určuje, zda se výška popisku automaticky zvětší, když vlastnost Text obsahuje více znaků, než je možné v ovládacím prvku zobrazit.AutoHeight – Whether a label automatically increases its height if its Text property contains more characters than the control can show. Platí pro ovládací prvek Popisek.Applies to the Label control.

AutoPause – zvukový klip nebo videoklip se automaticky pozastaví, pokud uživatel přejde na jinou obrazovku.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen. Platí pro ovládací prvky Zvuk, Časovač a Video.Applies to Audio, Timer, and Video controls.

AutoStart – ovládací prvek zvuku nebo videa automaticky začne přehrávat klip, když uživatel přejde na obrazovku, která daný ovládací prvek obsahuje.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control. Platí pro ovládací prvky Zvuk, Časovač a Video.Applies to Audio, Timer, and Video controls.

BB

BackgroundImage – název souboru obrázku, který se zobrazuje na pozadí obrazovky.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen. Platí pro ovládací prvek Obrazovka.Applies to the Screen control.

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

Brightness – množství světla, které může uživatel na obrázku vnímat.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image. Platí pro ovládací prvek Fotoaparát.Applies to the Camera control.

CC

CalculateOriginalDimensions – povoluje vlastnosti OriginalHeight a OriginalWidth.CalculateOriginalDimensions – Enables the OriginalHeight and OriginalWidth properties. Platí pro ovládací prvek Obrázek.Applies to the Image control.

Camera – číselné ID fotoaparátu využívaného aplikací na zařízení s více fotoaparáty.Camera – On a device that has more than one camera, the numeric ID of the camera that the app uses. Platí pro ovládací prvek Fotoaparát.Applies to the Camera control.

CheckboxBackgroundFill – barva pozadí v rámečku, který obklopuje značku zaškrtnutí v ovládacím prvku Zaškrtávací políčko.CheckboxBackgroundFill – The background color of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control. Platí pro ovládací prvek Zaškrtávací políčko.Applies to the Check box control.

CheckboxBorderColor – barva ohraničení, které obklopuje značku zaškrtnutí v ovládacím prvku Zaškrtávací políčko.CheckboxBorderColor – The color of the border that surrounds the checkmark in a checkbox control. Platí pro ovládací prvek Zaškrtávací políčko.Applies to the Check box control.

CheckboxSize – šířka a výška ohraničení, které obklopuje značku zaškrtnutí v ovládacím prvku Zaškrtávací políčko.CheckboxSize – The width and height of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control. Platí pro ovládací prvek Zaškrtávací políčko.Applies to the Check box control.

CheckmarkFill – barva značky zaškrtnutí v ovládacím prvku Zaškrtávací políčko.CheckmarkFill – The color of the checkmark in a checkbox control. Platí pro ovládací prvek Zaškrtávací políčko.Applies to the Check box control.

ChevronBackground – barva za šipkou dolů v rozevíracím seznamu.ChevronBackground – The color behind the down arrow in a dropdown list. Platí pro ovládací prvek Rozevírací seznam.Applies to the Drop down control.

ChevronFill – barva šipky dolů v rozevíracím seznamu.ChevronFill – The color of the down arrow in a dropdown list. Platí pro ovládací prvek Rozevírací seznam.Applies to the Drop down control.

Clear – určuje, zda se u ovládacího prvku Textové zadání zobrazí symbol X, na který může uživatel klepnout nebo kliknout, aby vymazal obsah ovládacího prvku.Clear – Whether a text-input control shows an "X" that the user can tap or click to clear the contents of that control. Platí pro ovládací prvek Textové zadání.Applies to the Text input control.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

Contrast – schopnost uživatele rozpoznat na obrázku podobné barvy.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image. Platí pro ovládací prvek Fotoaparát.Applies to the Camera control.

CurrentFindText – aktuální hledaný termín, který se používá.CurrentFindText – The current search term that is in use. Platí pro ovládací prvek Prohlížeč PDF.Applies to the PDF viewer control.

CurrentPage – číslo skutečně zobrazené stránky v souboru PDF.CurrentPage – The number of the page in a PDF file that is actually being shown. Platí pro ovládací prvek Prohlížeč PDF.Applies to the PDF viewer control.

DD

Data – název kolekce, kterou chcete exportovat do místního souboru.Data – The name of a collection that you want to export to a local file. Platí pro ovládací prvek Export.Applies to the Export control.

DataField – název pole v záznamu, který tato karta umožňuje zobrazit a upravovat.DataField – The name of the field within a record that this card displays and edits. Platí pro ovládací prvek Karta.Applies to the Card control.

DataSource – zdroj dat obsahující záznam, který chce uživatel zobrazit, upravit nebo vytvořit.DataSource – The data source that contains the record that the user will show, edit, or create. Platí pro ovládací prvky Formulář pro zobrazení a Formulář pro úpravy.Applies to Display form and Edit form controls.

Default – počáteční hodnota ovládacího prvku před tím, než ji uživatel změní.Default – The initial value of a control before it is changed by the user. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

DefaultDate – počáteční hodnota ovládacího prvku Datum před tím, než ji uživatel změní.DefaultDate – The initial value of a date control before it is changed by the user. Platí pro ovládací prvek Výběr data.Applies to the Date Picker control.

DefaultMode – počáteční režim ovládacího prvku formuláře: Edit, New nebo View.DefaultMode – The initial mode of a form control, either Edit, New, or View. Platí pro ovládací prvek Formulář pro úpravy.Applies to the Edit form control.

Direction – určuje, zda se první položka v galerii v orientaci na šířku zobrazí vedle levého nebo pravého okraje.Direction – Whether the first item in a gallery in landscape orientation appears near the left or right edge. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

Disabled – zákaz nebo povolení interakce uživatele s ovládacím prvkemDisabled – Whether the user can interact with the control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost Disabled je nastavena na true (pravda)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's Disabled property is set to true. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

DisabledColor – barva textu v ovládacím prvku v případě, že vlastnost Disabled je nastavena na true (pravda)DisabledColor – The color of text in a control if its Disabled property is set to true. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost Disabled je nastavena na true (pravda)DisabledFill – The background color of a control if its Disabled property is set to true. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

DisplayName – popisný název pole ve zdroji dat.DisplayName – The user friendly name for a field in a data source. Platí pro ovládací prvek Karta.Applies to the Card control.

DisplayMode – k dispozici jsou hodnoty Edit, View nebo Disabled.DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Určuje, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled).Configures whether the control allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled).

Document – adresa URL souboru PDF uzavřená do uvozovek.Document – The URL, enclosed in double-quotation marks, of a PDF file. Platí pro ovládací prvek Prohlížeč PDF.Applies to the PDF viewer control.

Duration – doba trvání časovače.Duration – How long a timer runs. Platí pro ovládací prvek Časovač.Applies to the Timer control.

EE

EndYear – nejzazší rok, který může uživatel v ovládacím prvku Výběr data použít.EndYear – The latest year to which the user can set value of a date-picker control. Platí pro ovládací prvek Výběr data.Applies to the Date Picker control.

Error – význam této vlastnosti závisí na ovládacím prvku:Error – The meaning of this property is dependent on the control:

  • Ovládací prvek Přidat obrázek – pokud dojde k potížím s nahráváním obrázku, tato vlastnost bude obsahovat příslušnou chybovou zprávu.Add picture control - If there is a problem uploading an image, this property will contain an appropriate error string.
  • Ovládací prvek Karta – uživatelem zadaná chybová zpráva, která se zobrazí pro toto pole při selhání ověřování.Card control – The user friendly error message to display for this field when validation fails.
  • Ovládací prvek Formulář pro úpravy – popisná chybová zpráva, která se zobrazí pro tento formulář, když selže funkce SubmitForm.Edit form control – A user friendly error message to display for this form when the SubmitForm function fails.

ErrorKind – typ chyby, pokud při spuštění funkce SubmitForm k nějaké chybě došlo.ErrorKind – If an error occurs when SubmitForm runs, the kind of error that occurred. Platí pro ovládací prvky Formulář pro zobrazení a Formulář pro úpravy.Applies to Display form and Edit form controls.

Explode – vzdálenost mezi výsečemi v grafu.Explode – The distance between wedges in a pie chart. Platí pro ovládací prvek Výsečový graf.Applies to the Pie chart control.

FF

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

FindNext – vyhledá další instanci vlastnosti FindText v dokumentu.FindNext – Finds the next instance of FindText in the document. Platí pro ovládací prvek Prohlížeč PDF.Applies to the PDF viewer control.

FindPrevious – vyhledá předchozí instanci vlastnosti FindText v dokumentu.FindPrevious – Finds the previous instance of FindText in the document. Platí pro ovládací prvek Prohlížeč PDF.Applies to the PDF viewer control.

FindText – hledaný termín v dokumentu.FindText – The search term to look for in the document. Platí pro ovládací prvek Prohlížeč PDF.Applies to the PDF viewer control.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

FontWeight – váha textu v ovládacím prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normální) nebo Lighter (Tenčí)FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

GG

GridStyle – určuje, zda se má ve sloupcovém nebo spojnicovém grafu zobrazovat osa x, osa y, obě osy nebo ani jedna.GridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither. Platí pro ovládací prvky Sloupcový graf a Spojnicový graf.Applies to Column chart and Line chart controls.

HH

HandleActiveFill – barva úchytu posuvníku, která se mění s tím, jak uživatel mění hodnotu.HandleActiveFill – The color of the handle for a slider as the user changes its value. Platí pro ovládací prvek Posuvník.Applies to the Slider control.

HandleFill – barva úchytu (prvku, který mění polohu) ovládacího prvku Přepínací tlačítko nebo Posuvník.HandleFill – The color of the handle (the element that changes position) in a toggle or slider control. Platí pro ovládací prvek Posuvník.Applies to the Slider control.

HandleHoverFill – barva úchytu posuvníku při umístění ukazatele myši na ovládací prvek.HandleHoverFill – The color of the handle in a slider when the user keeps the mouse pointer on it. Platí pro ovládací prvek Posuvník.Applies to the Slider control.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

HintText – světle šedý text, který se zobrazí v ovládacím prvku pro zadávání textu, pokud je prázdný.HintText – Light-grey text that appears in a text-input control if it's blank. Platí pro ovládací prvek Textové zadání.Applies to the Text input control.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

HTMLText – text, který se zobrazí v ovládacím prvku Text HTML a může obsahovat značky HTML.HTMLText – Text that appears in an HTML text control and that may contain HTML tags. Platí pro ovládací prvek Text HTML.Applies to the HTML text control.

II

Image – název obrázku, který se zobrazuje v ovládacích prvcích Obrázek, Zvuk nebo Mikrofon.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control. Platí pro ovládací prvky Zvuk, Obrázek, Mikrofon a Video.Applies to Audio, Image, Microphone, and Video controls.

ImagePosition – pozice obrázku (Fill (Vyplnit), Fit (Přizpůsobit), Stretch (Roztáhnout), Tile (Dlaždice) nebo Center (Na střed)) na obrazovce nebo ovládacím prvku, pokud není stejné velikosti jako obrázek.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

Input – vstup.Input – Input. Platí pro ovládací prvek Psaní perem.Applies to the Pen input control.

Italic – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako kurzívyItalic – Whether the text in a control is italic. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

Item – záznam ve vlastnosti DataSource, který chce uživatel zobrazit nebo upravit.Item – The record in the DataSource that the user will show or edit. Platí pro ovládací prvky Formulář pro zobrazení a Formulář pro úpravy.Applies to Display form and Edit form controls.

ItemBorderColor – barva ohraničení kolem každé výseče grafu.ItemBorderColor – The color of the border around each wedge in a pie chart. Platí pro ovládací prvek Výsečový graf.Applies to the Pie chart control.

ItemBorderThickness – tloušťka ohraničení kolem každé výseče grafu.ItemBorderThickness – The thickness of the border around each wedge in a pie chart. Platí pro ovládací prvek Výsečový graf.Applies to the Pie chart control.

ItemColorSet – barva jednotlivých bodů řady v grafu.ItemColorSet – The color of each data point in a chart. Platí pro ovládací prvky Sloupcový graf, Spojnicový graf a Výsečový graf.Applies to Column chart, Line chart, and Pie chart controls.

ItemPaddingLeft – vzdálenost mezi textem a levým okrajem seznamu.ItemPaddingLeft – The distance between text in a listbox and its left edge. Platí pro ovládací prvek Seznam.Applies to the List Box control.

Items – zdroj dat zobrazený v ovládacích prvcích jako Galerie, Seznam nebo Graf.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

ItemsGap – vzdálenost mezi sloupci ve sloupcovém grafu.ItemsGap – The distance between columns in a column chart. Platí pro ovládací prvek Sloupcový graf.Applies to the Column chart control.

LL

LabelPosition – umístění popisků v grafu vzhledem k jeho výsečím.LabelPosition – The location of labels in a pie chart relative to its wedges. Platí pro ovládací prvek Výsečový graf.Applies to the Pie chart control.

LastSubmit – poslední úspěšně odeslaný záznam, včetně všech polí generovaných serverem.LastSubmit – The last successfully submitted record, including any server generated fields. Platí pro ovládací prvek Formulář pro úpravy.Applies to the Edit form control.

Layout – nastavení směru – uživatel může procházet galerii a posouvat úchyt posuvníku buď svisle (Vertical), nebo vodorovně (Horizontal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal). Platí pro ovládací prvky Galerie a Posuvník.Applies to Gallery and Slider controls.

LineHeight – vzdálenost například mezi řádky textu nebo položkami v seznamu.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list. Platí pro ovládací prvky Seznam, Přepínač, Popisek a Textové zadání.Applies to List Box, Radio, Label, and Text input controls.

Loop – zvukový klip nebo videoklip se začne přehrávat znovu, jakmile přehrávání skončí.Loop – Whether an audio or video clip automatically starts over as soon as it finishes playing. Platí pro ovládací prvky Zvuk a Video.Applies to Audio and Video controls.

MM

Markers – určuje, zda má sloupcový nebo spojnicový graf zobrazovat hodnoty jednotlivých bodů řady.Markers – Whether a column or line chart shows the value of each data point. Platí pro ovládací prvky Sloupcový graf a Spojnicový graf.Applies to Column chart and Line chart controls.

MarkerSuffix – text, který se zobrazí za každou hodnotou ve sloupcovém grafu, pro který je vlastnost Markers nastavena na true.MarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true. Platí pro ovládací prvek Sloupcový graf.Applies to the Column chart control.

Max – maximální hodnota, na kterou může uživatel nastavit ovládací prvek Posuvník nebo Hodnocení.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating. Platí pro ovládací prvek Hodnocení a Posuvník.Applies to Rating and Slider controls.

MaxLength – počet znaků, které může uživatel zadat do ovládacího prvku Textové zadání.MaxLength – The number of characters that the user can type into a text-input control. Platí pro ovládací prvek Textové zadání.Applies to the Text input control.

Media – identifikátor klipu, který přehrává ovládací prvek zvuku nebo videa.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays. Platí pro ovládací prvky Přidat obrázek, Zvuk a Video.Applies to Add picture, Audio, and Video controls.

Mic – číselné ID mikrofonu využívaného aplikací na zařízení s více mikrofony.Mic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses. Platí pro ovládací prvek Mikrofon.Applies to the Microphone control.

Max – minimální hodnota, na kterou může uživatel nastavit ovládací prvek Posuvník.Min – The minimum value to which the user can set a slider. Platí pro ovládací prvek Posuvník.Applies to the Slider control.

MinimumBarWidth – nejužší možná šířka sloupců ve sloupcovém grafu.MinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart. Platí pro ovládací prvek Sloupcový graf.Applies to the Column chart control.

Mode – význam této vlastnosti závisí na ovládacím prvku:Mode – The meaning of this property is dependent on the control:

  • Ovládací prvek Formulář pro úpravy – ovládací prvek je v režimu Edit nebo New.Edit form control – The control is in Edit or New mode.
  • Ovládací prvek Psaní perem – ovládací prvek je v režimu Draw (Kreslit), Erase (Vymazat) nebo Select (Vybrat).Pen input control – The control is in Draw, Erase, or Select mode.
  • Ovládací prvek Textové zadání – ovládací prvek je v režimu SingleLine (Jeden řádek), MultiLine (Více řádků) nebo Password (Heslo).Text input control – The control is in SingleLine, MultiLine, or Password mode.

NN

NavigationStep – vzdálenost posunutí galerie, když je vlastnost ShowNavigation nastavená na hodnotu true a uživatel vybere na jednom konci galerie navigační šipku.NavigationStep – How far a gallery scrolls if its ShowNavigation property is set to true and the user selects a navigation arrow at either end of that gallery. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

NumberOfSeries – určuje, kolik sloupců dat se použije ve sloupcovém nebo spojnicovém grafu.NumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart. Platí pro ovládací prvky Sloupcový graf a Spojnicový graf.Applies to Column chart and Line chart controls.

OO

OnChange – způsob reakce aplikace na změnu hodnoty ovládacího prvku uživatelem (například při přesunutí posuvníku).OnChange – The behavior of an app when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider). Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

OnCheck – chování aplikace při změně zaškrtávacího políčka nebo přepínacího tlačítka na hodnotu true.OnCheck – The behavior of an app when the value of a checkbox or a toggle changes to true. Platí pro ovládací prvky Zaškrtávací políčko a Přepínací tlačítko.Applies to Check box and Toggle controls.

OnEnd – chování aplikace při skončení přehrávání zvukového klipu nebo videoklipu.OnEnd – The behavior of an app when an audio or video clip finishes playing. Platí pro ovládací prvky Zvuk a Video.Applies to Audio and Video controls.

OnFailure – chování aplikace v případě neúspěchu datové operace.OnFailure – The behavior of an app when a data operation has been unsuccessful. Platí pro ovládací prvek Formulář pro úpravy.Applies to the Edit form control.

OnHidden – chování aplikace, když uživatel opustí obrazovku.OnHidden – The behavior of an app when the user navigates away from a screen. Platí pro ovládací prvek Obrazovka.Applies to the Screen control.

OnPause – chování aplikace při pozastavení klipu uživatelem, když klip přehrává ovládací prvek Zvuk nebo Video.OnPause – The behavior of an app when the user pauses the clip that an audio or video control is playing. Platí pro ovládací prvky Zvuk a Video.Applies to Audio and Video controls.

OnReset – chování aplikace při resetování ovládacího prvku Formulář pro úpravy.OnReset – The behavior of an app when an Edit form control is reset. Platí pro ovládací prvek Formulář pro úpravy.Applies to the Edit form control.

OnSelect – chování aplikace, když uživatel klepne nebo klikne na ovládací prvek.OnSelect – The behavior of an app when the user taps or clicks a control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

OnStart – chování aplikace, když ji uživatel otevře nebo když uživatel spustí nahrávání pomocí ovládacího prvku Mikrofon.OnStart – The behavior of an app when the user opens it or starts to record with a microphone control. Platí pro ovládací prvky Zvuk, Mikrofon, Obrazovka a Video.Applies to Audio, Microphone, Screen, and Video controls.

OnStateChange – chování aplikace při změně stavu ovládacího prvku.OnStateChange – The behavior of an app when the state of the control changes. Platí pro ovládací prvek Prohlížeč PDF.Applies to the PDF viewer control.

OnStop – chování aplikace, když uživatel zastaví nahrávání pomocí ovládacího prvku Mikrofon.OnStop – The behavior of an app when the user stops recording with a microphone control. Platí pro ovládací prvek Mikrofon.Applies to the Microphone control.

OnStream – chování aplikace při aktualizaci vlastnosti Stream.OnStream – The behavior of an app when the Stream property is updated. Platí pro ovládací prvek Fotoaparát.Applies to the Camera control.

OnSuccess – chování aplikace v případě úspěchu datové operace.OnSuccess – The behavior of an app when a data operation has been successful. Platí pro ovládací prvek Formulář pro úpravy.Applies to the Edit form control.

OnTimerEnd – chování reakce aplikace při doběhnutí časovače.OnTimerEnd – The behavior of an app when a timer finishes running. Platí pro ovládací prvek Časovač.Applies to the Timer control.

OnTimerStart – chování reakce aplikace při spuštění časovače.OnTimerStart – The behavior of an app when a timer starts to run. Platí pro ovládací prvek Časovač.Applies to the Timer control.

OnUncheck – chování aplikace při změně zaškrtávacího políčka nebo přepínacího tlačítka na hodnotu false.OnUncheck – The behavior of an app when the value of a checkbox or a toggle changes to false. Platí pro ovládací prvky Zaškrtávací políčko a Přepínací tlačítko.Applies to Check box and Toggle controls.

OnVisible – chování aplikace, když uživatel přejde na obrazovku.OnVisible – The behavior of an app the user navigates to a screen. Platí pro ovládací prvek Obrazovka.Applies to the Screen control.

OriginalHeight – původní výška obrázku povolená vlastností CalculateOriginalDimensions.OriginalHeight – Original height of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property. Platí pro ovládací prvek Obrázek.Applies to the Image control.

OriginalWidth – původní šířka obrázku povolená vlastností CalculateOriginalDimensions.OriginalWidth – Original width of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property. Platí pro ovládací prvek Obrázek.Applies to the Image control.

Overflow – určuje, zda se na popisku zobrazí posuvník, pokud je vlastnost Wrap nastavena na true a hodnota vlastnosti Text obsahuje více znaků, než je možné v ovládacím prvku zobrazit.Overflow – Whether a scrollbar appears in a label if its Wrap property is set to true and the value of the control's Text property contains more characters than the control can show at one time. Platí pro ovládací prvek Popisek.Applies to the Label control.

PP

Padding – vzdálenost mezi textem tlačítka importu nebo exportu a okraji tohoto tlačítkaPadding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button. Platí pro ovládací prvky Přidat obrázek, Export a Import.Applies to Add picture, Export, and Import controls.

PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvku.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvku.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

Page – číslo stránky, kterou chcete zobrazit.Page – The number of the page that you want to show. Platí pro ovládací prvek Prohlížeč PDF.Applies to the PDF viewer control.

PageCount – počet stránek v dokumentu.PageCount – The number of pages in a document. Platí pro ovládací prvek Prohlížeč PDF.Applies to the PDF viewer control.

Pausedtrue, pokud je ovládací prvek přehrávání médií momentálně pozastavený, jinak false.PausedTrue if a media playback control is currently paused, false otherwise. Platí pro ovládací prvky Zvuk a Video.Applies to Audio and Video controls.

Photo – obrázek vzniklý pořízením fotografie.Photo – The image captured when the user takes a picture. Platí pro ovládací prvek Fotoaparát.Applies to the Camera control.

Pressed – v případě stisknutí ovládacího prvku má hodnotu true, jinak má hodnotu false.PressedTrue while a control is being pressed, false otherwise. Platí pro ovládací prvek Tlačítko.Applies to the Button control.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

PressedColor – barva textu v ovládacím prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

RR

RadioBackgroundFill – barva pozadí kroužků v ovládacím prvku Přepínač.RadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control. Platí pro ovládací prvek Přepínač.Applies to the Radio control.

RadioBorderColor – barva kroužků jednotlivých možností v ovládacím prvku Přepínač.RadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control. Platí pro ovládací prvek Přepínač.Applies to the Radio control.

RadioSelectionFill – barva, která se zobrazuje uvnitř kroužku vybrané možnosti v ovládacím prvku Přepínač.RadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control. Platí pro ovládací prvek Přepínač.Applies to the Radio control.

RadioSize – průměr kroužků v ovládacím prvku Přepínač.RadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control. Platí pro ovládací prvek Přepínač.Applies to the Radio control.

RadiusBottomLeft – poloměr zaoblení levého dolního rohu ovládacího prvkuRadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

RadiusBottomRight – poloměr zaoblení pravého dolního rohu ovládacího prvkuRadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

RadiusTopLeft – poloměr zaoblení levého horního rohu ovládacího prvkuRadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

RadiusTopRight – poloměr zaoblení pravého horního rohu ovládacího prvkuRadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

RailFill – barva pozadí obdélníku v ovládacím prvku Přepínací tlačítko, pokud je jeho hodnota false, nebo barva čáry napravo od úchytu v ovládacím prvku Posuvník.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control. Platí pro ovládací prvky Posuvník a Přepínací tlačítko.Applies to Slider and Toggle controls.

RailHoverFill – barva pozadí obdélníku v ovládacím prvku Přepínací tlačítko, pokud je jeho hodnota false, nebo barva čáry napravo od úchytu v ovládacím prvku Posuvník při najetí myší na tyto ovládací prvky.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control. Platí pro ovládací prvky Posuvník a Přepínací tlačítko.Applies to Slider and Toggle controls.

RatingFill – barva hvězdiček na ovládacím prvku Hodnocení.RatingFill – The color of the stars in a rating control. Platí pro ovládací prvek Hodnocení.Applies to the Rating control.

ReadOnly – určuje, zda může uživatel měnit hodnotu ovládacího prvku Posuvník nebo Hodnocení.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control. Platí pro ovládací prvek Hodnocení a Posuvník.Applies to Rating and Slider controls.

Repeat – určuje, zda se časovač po doběhnutí automaticky restartuje.Repeat – Whether a timer automatically restarts when it finishes running. Platí pro ovládací prvek Časovač.Applies to the Timer control.

Required – určuje, zda musí karta v případě úpravy pole zdroje dat obsahovat hodnotu.Required – Whether a card, editing the field of a data source, must contain a value. Platí pro ovládací prvek Karta.Applies to the Card control.

Reset – určuje, zda se ovládací prvek vrátí na výchozí hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls. Viz také funkce Reset.Also see the Reset function.

SS

Selected – vybraná položka.Selected – The selected item. Platí pro ovládací prvky Rozevírací seznam a Galerie.Applies to Drop down and Gallery controls.

SelectedDate – aktuálně vybrané datum v ovládacím prvku Výběr data.SelectedDate – The date currently selected in a date control. Platí pro ovládací prvek Výběr data.Applies to the Date Picker control.

SelectionColor – barva textu vybrané položky nebo položek v seznamu nebo nástroje pro výběr v ovládacím prvku Pero.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control. Platí pro ovládací prvky Rozevírací seznam, Seznam a Psaní perem.Applies to Drop down, List Box, and Pen input controls.

SelectionFill – barva pozadí vybrané položky nebo položek v seznamu nebo vybrané oblasti ovládacího prvku Pero.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control. Platí pro ovládací prvky Rozevírací seznam a Seznam.Applies to Drop down and List Box controls.

SelectionThickness – tloušťka nástroje pro výběr v ovládacím prvku Psaní perem.SelectionThickness – The thickness of the selection tool for a pen-input control. Platí pro ovládací prvek Psaní perem.Applies to the Pen input control.

SelectMultiple – určuje, zda může uživatel vybrat více položek v seznamu.SelectMultiple – Whether a user can select more than one item in a listbox. Platí pro ovládací prvek Seznam.Applies to the List Box control.

SeriesAxisMax – maximální hodnota osy y pro sloupcový nebo spojnicový graf.SeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart. Platí pro ovládací prvek Sloupcový graf.Applies to the Column chart control.

SeriesAxisMin – číslo určující minimální hodnotu osy y pro sloupcový graf.SeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart. Platí pro ovládací prvek Sloupcový graf.Applies to the Column chart control.

ShowControls – určuje, zda zvukový přehrávač nebo videopřehrávač zobrazí například tlačítko přehrát a posuvník hlasitosti a ovládací prvek Psaní perem zobrazí například ikony pro kreslení, gumování a mazání.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing. Platí pro ovládací prvky Zvuk, Prohlížeč PDF, Psaní perem a Video.Applies to Audio, PDF viewer, Pen input, and Video controls.

ShowLabels – určuje, zda výsečový graf zobrazí hodnotu přidruženou ke každé výseči.ShowLabels – Whether a pie chart shows the value that's associated with each of its wedges. Platí pro ovládací prvek Výsečový graf.Applies to the Pie chart control.

ShowNavigation – určuje, zda se šipka zobrazí na každém konci galerie, aby uživatel mohl procházet mezi položkami v galerii kliknutím nebo klepnutím na šipku.ShowNavigation – Whether an arrow appears at each end of a gallery so that a user can scroll through the items in the gallery by clicking or tapping an arrow. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

ShowScrollbar – určuje, zda se při najetí myši na galerii zobrazí posuvník.ShowScrollbar – Whether a scrollbar appears when the user hovers over a gallery. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

ShowValue – určuje, zda se zobrazí hodnota posuvníku nebo hodnocení, když uživatel změní hodnotu nebo najede myší na ovládací prvek.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control. Platí pro ovládací prvek Hodnocení a Posuvník.Applies to Rating and Slider controls.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

Snap – určuje, zda při procházení galerie uživatel automaticky přeskočí na další celou položku.Snap – Whether, when a user scrolls through a gallery, it automatically snaps so that the next item appears in full. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

Start – určuje, zda se přehraje zvukový klip nebo videoklip.Start – Whether an audio or video clip plays. Platí pro ovládací prvky Zvuk, Časovač a Video.Applies to Audio, Timer, and Video controls.

StartTime – čas od spuštění zvukového klipu nebo videoklipu, po kterém se klip začne přehrávat.StartTime – The time after the start of an audio or video clip when the clip starts to play. Platí pro ovládací prvky Zvuk a Video.Applies to Audio and Video controls.

StartYear – nejdřívější rok, který může uživatel v ovládacím prvku Výběr data použít.StartYear – The earliest year to which the user can set the value of a date-picker control. Platí pro ovládací prvek Výběr data.Applies to the Date Picker control.

Stream – obrázek automaticky aktualizovaný na základě vlastnosti StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property. Platí pro ovládací prvek Fotoaparát.Applies to the Camera control.

StreamRate – frekvence v milisekundách, s jakou se aktualizuje obrázek ve vlastnosti Stream.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Tato hodnota může být v rozsahu od 100 (jedna desetina sekundy) do 3 600 000 (jedna hodina).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour). Platí pro ovládací prvek Fotoaparát.Applies to the Camera control.

Strikethrough – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako přeškrtnutéhoStrikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

TT

TemplateFill – barva pozadí galerie.TemplateFill – The background color of a gallery. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

TemplatePadding – vzdálenost mezi položkami v galerii.TemplatePadding – The distance between items in a gallery. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

TemplateSize – výška šablony pro galerii při orientaci na výšku a šířka šablony pro galerii při orientaci na šířku.TemplateSize – The height of the template for a gallery in vertical/portrait orientation or the width of the template for a gallery in horizontal/landscape orientation. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

Text – text, který se v ovládacím prvku zobrazuje nebo který zadává do ovládacího prvku uživatelText – Text that appears on a control or that the user types into a control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

Time – současná pozice ovládacího prvku pro médium.Time – A media control's current position. Platí pro ovládací prvky Zvuk a Video.Applies to Audio and Video controls.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

Transition – vizuální efekt (Pop (Vytlačení), Push (Zatlačení) nebo None (Žádný)), když uživatel najede myší na položku v galerii.Transition – The visual effect (Pop, Push, or None) when the user hovers over an item in a gallery. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

Transparency – stupeň viditelnosti ovládacích prvků za obrázkem.Transparency – The degree to which controls behind an image remain visible. Platí pro ovládací prvek Obrázek.Applies to the Image control.

UU

Underline – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako podtrženéhoUnderline – Whether a line appears under the text that appears on a control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

Unsaved – má hodnotu true, pokud ovládací prvek Formulář pro úpravy obsahuje uživatelské změny, které se neuložily.Unsaved – True if the Edit form control contains user changes that have not been saved. Platí pro ovládací prvek Formulář pro úpravy.Applies to the Edit form control.

Update – hodnota, která se pro dané pole zapíše zpět do zdroje dat.Update – The value to write back to the data source for a field. Platí pro ovládací prvek Karta.Applies to the Card control.

Updates – hodnota pro zapsání zpět do zdroje dat pro záznam načtený do ovládacího prvku formuláře.Updates – The values to write back to the data source for a record loaded in a form control. Platí pro ovládací prvek Formulář pro úpravy.Applies to the Edit form control.

VV

Valid – určuje, zda ovládací prvek Karta nebo Formulář pro úpravy obsahuje platné položky připravené k odeslání do zdroje dat.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source. Platí pro ovládací prvky Karta a Formulář pro úpravy.Applies to Card and Edit form controls.

Value – hodnota vstupního ovládacího prvku.Value – The value of an input control. Platí pro ovládací prvky Zaškrtávací políčko, Přepínač, Posuvník a Přepínací tlačítko.Applies to Check box, Radio, Slider, and Toggle controls.

ValueFill – barva pozadí obdélníku v ovládacím prvku Přepínací tlačítko, pokud je jeho hodnota true, nebo barva čáry nalevo od úchytu v ovládacím prvku Posuvník.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control. Platí pro ovládací prvky Posuvník a Přepínací tlačítko.Applies to Slider and Toggle controls.

ValueHoverFill – barva pozadí obdélníku v ovládacím prvku Přepínací tlačítko, pokud jeho hodnota true, nebo barva čáry nalevo od úchytu v ovládacím prvku Posuvník při umístění ukazatele myši na tyto ovládací prvky.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control. Platí pro ovládací prvky Posuvník a Přepínací tlačítko.Applies to Slider and Toggle controls.

VerticalAlign – svislé umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuVerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

WW

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges. Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls.

WidthFit – určuje, zda se ovládací prvek automaticky rozšíří, aby se zaplnil volný prostor ovládacího prvku kontejneru, jako je například Formulář pro úpravy.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space of a container control such as an Edit form control. Pokud má tato vlastnost hodnotu true u více karet, rozdělí se prostor mezi ně.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Další informace najdete v tématu Principy rozložení datových formulářů.For more information, see Understand data form layout.

Wrap – určuje, zda se má text, který je příliš dlouhý a přesahuje šířku ovládacího prvku, zalamovat.Wrap – Whether text that's too long to fit in a label wraps to the next line. Platí pro ovládací prvek Popisek.Applies to the Label control.

WrapCount – určuje, kolik záznamů se má zobrazit v každé položce galerie.WrapCount – How many records appear in each item of a gallery. Platí pro ovládací prvek Galerie.Applies to the Gallery control.

XX

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls. U ovládacího prvku Karta v kontejneru s více sloupci určuje tato vlastnost sloupec, v němž se karta nachází.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

XLabelAngle – úhel popisků pod osou x ve sloupcovém nebo spojnicovém grafu.XLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart. Platí pro ovládací prvky Sloupcový graf a Spojnicový graf.Applies to Column chart and Line chart controls.

YY

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). Platí pro mnoho ovládacích prvků.Applies to many controls. U ovládacího prvku Karta v kontejneru s více řádky určuje tato vlastnost řádek, na kterém se karta nachází.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

YAxisMax – maximální hodnota osy y pro spojnicový graf.YAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart. Platí pro ovládací prvek Spojnicový graf.Applies to the Line chart control.

YAxisMin – minimální hodnota osy y pro spojnicový graf.YAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart. Platí pro ovládací prvek Spojnicový graf.Applies to the Line chart control.

YLabelAngle – úhel popisků vedle osy y ve sloupcovém nebo spojnicovém grafu.YLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart. Platí pro ovládací prvky Sloupcový graf a Spojnicový graf.Applies to Column chart and Line chart controls.

ZZ

Zoom – procento zvětšení obrázku pořízeného fotoaparátem nebo zobrazení souboru v prohlížeči PDF.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer. Platí pro ovládací prvky Fotoaparát a Prohlížeč PDF.Applies to Camera and PDF viewer controls.