Přehled oblastí v PowerAppsRegions overview in PowerApps

Jak zjistím, kde je má aplikace nasazená?How do I find out where my app is deployed?

Aplikace je nasazená v oblasti, která je hostitelem daného prostředí.Your app is deployed in the region that hosts the environment. Pokud je vaše prostředí vytvořené například v oblasti Evropa, pak se vaše aplikace nasadí v datových centrech v Evropě.For example, if your environment is created in the Europe region, then your app is deployed in Europe data centers.

Pokud jste správce, můžete určit oblast pro každé prostředí v centru pro správu PowerApps.If you're an administrator, you can determine the region of each environment in the PowerApps admin center.

  • Přejděte na centrum pro správu a přihlaste se pomocí svého pracovního účtu.Go to the admin center, and sign in with your work account.

    V centru pro správu jsou všechna stávající prostředí uvedená na kartě Prostředí. Tento seznam uvádí oblast, ve které je vaše aplikace nasazená:In the admin center, all existing environments are listed on the Environments tab. This list shows the Region where your app is deployed:

Jaké oblasti jsou k dispozici?What regions are available?

  • Spojené státyUnited States
  • KanadaCanada
  • EvropaEurope
  • AsieAsia
  • AustrálieAustralia
  • IndieIndia
  • JaponskoJapan

Jaké funkce jsou specifické pro příslušnou oblast?What features are specific to a given region?

Prostředí je možné vytvořit v různých oblastech a jsou vázána k dané zeměpisné poloze.Environments can be created in different regions, and are bound to that geographic location. Když v prostředí vytvoříte aplikaci, nasadí se tato aplikace do datacenter v dané geografické oblasti.When you create an app in an environment, that app is deployed in datacenters in that geographic location. To platí pro všechny položky, které vytvoříte v tomto prostředí, včetně databází v Common Data Service, aplikací, připojení, bran a vlastních konektorů.This applies to any items you create in that environment, including databases in the Common Data Service, apps, connections, gateways, and custom connectors.

Pro optimální výkon je třeba, abyste v případě, že jsou vaši uživatelé třeba v Evropě, vytvořili a používali prostředí v oblasti Evropa.For optimal performance, if your users are in Europe, create and use the environment in the Europe region. Pokud jsou vaši uživatelé ve Spojených státech amerických, vytvořte a používejte prostředí v USA.If your users are in the United States, create and use the environment in the U.S.

Poznámka: Místní datové brány nejsou k dispozici v oblasti Indie ani ve vlastních prostředích.Note: On-premises data gateways aren't available in the India region or in custom environments. Ve výchozím prostředí musíte vytvořit brány.You must create gateways in the default environment.