Novinky v PowerAppsWhat's new in PowerApps

Informace o známých omezeních najdete v části Běžné problémy a jejich řešení.For information about known limitations, see Common issues and resolutions.

Poznámka: Nejnovější číslo verze PowerApps se liší podle platformy.Note: The version number of the most recent release of PowerApps varies by platform. Abyste měli jistotu, že máte nejnovější verzi PowerApps pro svoji platformu, nainstalujte si ji z Windows Storu, App Storu nebo Google Play.To ensure that you have the most recent release of PowerApps for your platform, install it from the Windows Store, the App Store, or Google Play.

Verze 2.0.700-2.0.701Release 2.0.700-2.0.701

 1. Poté co poprvé uložíte aplikaci, budou se ve výchozím nastavení další změny automaticky ukládat každé dvě minuty.After you save an app for the first time, additional changes are saved every two minutes automatically by default.
 2. Můžete snadno vytvářet pravidla pro podmíněné formátování, aniž byste museli psát výrazy – stačí nastavit podmínku a pak navrhnout výsledky přímo na plátně PowerApps.Easily create rules for conditional formatting without writing expressions - just set your condition and then design the results right on the PowerApps canvas.
 3. Konfigurace formulářů, galerií a datových tabulek bude snazší díky datovému podoknu s plnou výškou, které se objeví při přidání ovládacího prvku.More easily configure forms, galleries, and data tables with a full-height data pane that pops out when a control is added.
 4. Nechte si zobrazovat rychlé kontextové tipy, které vám pomůžou při vytváření aplikace, ať už z prázdné či jiné šablony, zdroje dat, nebo SharePointu.Get contextual quick-tips to help you create an app, whether starting from a blank app, a template, a data source, or SharePoint.

Verze 2.0.690-2.0.691Release 2.0.690-2.0.691

 1. U vámi vytvořených aplikací můžete sledovat využití ve vloženém řídicím panelu z Power BI.For apps that you create, track usage in an embedded dashboard from Power BI.
 2. Text můžete zalomit na části pomocí oddělovače poskytovaného funkcí Rozdělit.Use a delimiter to break a text string into parts by using the Split function.

Verze 2.0.680-2.0.681Release 2.0.680-2.0.681

 1. Máte možnost stáhnout si seznam aplikací používaných ve vaší organizaci.Download a list of apps used in your organization.
 2. Můžete delegovat funkce Součet, Průměr, Minimum a Maximum pro SQL Server.Delegate Sum, Average, Min, and Max functions for SQL Server.

Verze 2.0.670-2.0.671Release 2.0.670-2.0.671

 1. Máte možnost zobrazit dlaždici Power BI uvnitř aplikace.Display a Power BI tile inside an app.
 2. Pomocí funkce Sloučit snadno nahradíte prázdnou hodnotu, ale další hodnoty ponecháte beze změny.Use the Coalesce function to more easily replace a blank value but leave other values as they were.
 3. Funkce EndsWith slouží k otestování, jestli textový řetězec končí jiným textovým řetězcem.Use the EndsWith function to test whether a text string ends another text string.
 4. Ve vzorci můžete použít operátor A, Nebo či Ne.Use the And, Or, or Not operator in a formula.

Verze 2.0.660-2.0.661Release 2.0.660-2.0.661

 1. Pravé podokno usnadňuje konfiguraci vlastností ovládacích prvků.Configure properties of controls more easily by using the right-hand pane.
 2. U řízení vstupu máte možnost nastavit vlastnost DisplayMode na podporu zobrazování dat, úpravy dat nebo žádnou z těchto možností.Set an input control’s DisplayMode property to support showing data, editing data, or neither.
 3. Řízení vstupu můžete vrátit na výchozí hodnotu pomocí funkce Obnovit.Reset an input control to its default value by using the Reset function.
 4. Je možné vytvářet globální proměnné pomocí funkce Set.Create global variables by using the Set function.
 5. Záznam můžete zobrazit, vytvořit nebo upravit ve stejném formuláři.Show, create, or edit a record in the same form.

Verze 2.0.650-2.0.651Release 2.0.650-2.0.651

 1. Změny si můžete uložit do sdílené aplikace a publikovat je později.Save changes to a shared app, and then publish them later.
 2. Můžete přidat předvyplněné galerie, které mají bohatá rozložení a automaticky zobrazují data z některé z nejčastěji používaných standardních entit v Common Data Service.Add prepopulated galleries that have rich layouts and that automatically show data from some of the most commonly used standard entities in the Common Data Service.
 3. Sloupce se dají přizpůsobit v ovládacím prvku Tabulka dat a pak je možné tento typ ovládacího prvku zkopírovat a vložit.Customize the columns in a Data table control, and copy and paste that type of control.
 4. V nástroji PowerApps Studio pro web můžete vracet změny nebo je znovu udělat a vytvářet nebo upravovat toky.In PowerApps Studio for web, undo/redo changes, and create/edit flows.
 5. Sharepointový seznam můžete určit podle názvu, pokud není uvedený jako výchozí.Specify a SharePoint list by name if isn't listed by default.
 6. Ovládací prvek formulář se dá konfigurovat pomocí vylepšeného uživatelského rozhraní.Configure a form control by using an improved UI.
 7. Při otevření aplikace je možné spustit vzorec založený na chování.Run a behavior formula when an app opens.

Verze 2.0.640-2.0.641Release 2.0.640-2.0.641

 1. Kaskádový seznam obrazovek usnadňuje identifikaci a výběr ovládacích prvků.Identify and select controls more easily by navigating a cascading list of screens.
 2. Vytváření formulářů s více sloupci je jednodušší díky novým možnostem ovládacích prvků ** Zobrazit formulář** a Upravit formulář.Easily create forms with multiple columns using a new capability of the Display form and Edit form controls.
 3. Provedli jsme vylepšení tabulek dat, včetně podpory pro statické zdroje dat, výchozí pole a změny velikosti sloupců ze strany uživatelů aplikací.Improvements to data tables, including support for static data sources, default fields, and column resizing for app users.
 4. Lze snáze formátovat kalendářní data a provádět převody mezi místním časem a UTC.Format dates more easily, and convert between local time and UTC.
 5. Jsou znemožněny simultánní úpravy, které poškozují aplikace.Simultaneous edits that corrupt apps are prevented.
 6. Dovednosti je možné rozvíjet v individuálním prostředí (vždy zdarma).Build skills in an individual environment (always free).

Verze 2.0.630-2.0.632Release 2.0.630-2.0.632

 1. Panel nástrojů umožňuje snadnější navigaci a nabízí nápovědu v popisech tlačítek.Navigate the toolbar more easily, and open help from tooltips.
 2. Můžete si vyzkoušet ukázkové aplikace, které budou zobrazovat vaše skutečná data, ne nějaká fiktivní.Learn from sample apps that show your data, not fake data.
 3. Ukázkové aplikace můžete otevírat a upravovat v PowerApps Studiu pro web.Open and edit sample apps in PowerApps Studio for web.
 4. Je možné snadněji vybrat typ ovládacího prvku Galerie a zvolit si z širší nabídky rozložení.Select a type of Gallery control more easily, and choose from a wider variety of layouts.
 5. Data je možné zobrazit ve formátu tabulky pomocí ovládacího prvku Tabulka dat.Show data in a tabular format with the Data table control.
 6. Pro běžné vzory dat můžete využít šablony obrazovek.Use screen templates for common data patterns.
 7. Prostředí můžete procházet v abecedním seznamu s jasnějšími popisky.Browse environments in an alphabetized list with clearer labels.
 8. Správci můžou zobrazit uživatelské licence na PowerApps a Microsoft Flow.Administrators can view user licenses for PowerApps and Microsoft Flow.

Verze 2.0.610-2.0.611Release 2.0.610-2.0.611

 1. Můžete vytvořit aplikaci ze šablony v prohlížeči.Create an app from a template in a browser.

  Další informace najdete v tématu Vytvoření a spuštění aplikace ze šablony.For more information, see Create and run an app from a template.

 2. Máte možnost se automaticky připojit ke službám Microsoftu, jako jsou SharePoint, Office a OneDrive.Automatically connect to Microsoft services such as SharePoint, Office, and OneDrive.
 3. Můžete přehrávat videa, která jsou hostována v Azure Media Services.Play videos that are hosted on Azure Media Services.
 4. Pomocí stejného ovládacího prvku budete moct přidat obrázek ze souboru i z fotoaparátu na vašem telefonu.Use the same control to add an image from a file or the camera on your phone.

  Další informace najdete v tématu Přidání ovládacího prvku pro obrázek.For more information, see Add picture control.

 5. Aplikaci můžete zvětšit pomocí funkce Lupa v prohlížeči.Magnify an app by using your browser’s zoom feature.

Verze 2.0.600-2.0.601Release 2.0.600-2.0.601

 1. Experimentální funkce: Přidejte dynamické formuláře s ovládacím prvkem Formulář entity, ve kterém mohou uživatelé zobrazovat, procházet a upravovat relační data z Common Data Service.Experimental feature: Add dynamic forms with the Entity form control in which users can view, navigate, and edit relational data from the Common Data Service.

  Další informace najdete v tématu Použití ovládacího prvku Formulář entity.For more information, see Use the Entity form control.

 2. Usnadněte si identifikaci zdrojů dat díky ikoně pro každý typ připojení.Identify data sources more easily with an icon for each connection type.

  Když přidáte připojení na panel zdrojů dat v aplikaci PowerApps Studio, budou mít různé typy připojení, například SharePoint, OneDrive a YouTube, odlišné ikony.When you add a connection in the data-source panel of PowerApps Studio, connection types such as SharePoint, OneDrive, and YouTube have distinct icons. K přidanému připojení se připojí ikona, která vám pomůže si zapamatovat, jaký zdroj dat jste přidali.After you add that connection, the icon appears next to the connection to help you remember which data sources you've added. Například připojení ke službě Common Data Service se zobrazí s ikonou pro tento typ připojení, spolu s jejím názvem a názvem entity.For example, a connection to the Common Data Service appears with the icon for that type of connection, along with its name and the name of the entity.

 3. Usnadněte si čtení dlouhých vzorců pomocí barevně kódovaných prvků syntaxe.Read long formulas more easily with color-coded syntax elements.

  Jak budete zadávat vzorec na řádek vzorců, různé prvky syntaxe se zobrazí v odlišných barvách, aby se zlepšila čitelnost a zvýšila srozumitelnost dlouhých vzorců.As you type a formula in the formula bar, different syntax elements appear in different colors to improve readability and help you understand long formulas. Tabulku s prvky a jejich barvami najdete v části Začínáme se vzorci.For a table of elements and their colors, see Getting started with formulas.

 4. Použijte připojení pro oznámení PowerApps a odesílejte nabízená oznámení z aplikace nebo toku, přičemž jako cíl nastavte jakoukoli jinou aplikaci.Use the PowerApps Notification connection to send push notifications from an app or a flow, and target any other app.

  Zvolte uživatele, kteří by měli oznámení dostávat, a předejte zprávu a parametry do cílové aplikace, aby tento proces fungoval plně přizpůsobeným způsobem.Choose the users that should receive the notification, and pass in the message and parameters to the target app for a fully customized experience. Další informace najdete v tématu Přidání nabízených oznámení do vaší aplikace.For more information, see Add push notifications to your app.

 5. Prostředí můžete přejmenovat nebo odstranit z centra pro správu.Rename or delete an environment from the admin center.

  Další informace najdete v tématu Správa prostředí.For more information, see Environments administration.

 6. Zadáním adresy URL do definice OpenAPI můžete vytvořit vlastní konektor.Create a custom connector by specifying the URL to an OpenAPI definition.

  Další informace najdete v článku Registrace a použití vlastních konektorů.For more information, see Register and use custom connectors.

Verze 2.0.590-2.0.591Release 2.0.590-2.0.591

 1. Zobrazení dat v galerii, která přizpůsobí svou velikost položkám s různou výškou.Show data in a gallery that resizes to fit items of different heights.

  Pokud máte text (například popis produktu), jehož délka se výrazně liší, můžete přidat galerii s proměnlivou výškou.Add a variable-height gallery if you have, for example, text (such as a product description) that varies widely in length. Tento postup vám umožní zobrazit celé popisy a vyhnout se nepotřebnému prázdnému místu ve svislé galerii.By taking this approach, you can show entire descriptions without unnecessary whitespace in a vertical gallery.

  Podrobné informace o tom, jak můžete data v galerii zobrazit, najdete v tématu Zobrazení seznamu položek.For step-by-step information about how to show data in a gallery, see Show a list of items. Referenční informace najdete v tématu Ovládání galerie.For reference information, see Gallery control.

 2. Zjištění toho, jestli řetězce textu začínají posloupností znaků, které určíte.Determine whether strings of text start with a sequence of characters that you specify.

  Používejte funkci StartsWith, aby uživatelé mohli například do vyhledávacího pole zadat jen pár písmen a vyfiltrovat seznam položek založený na textu na začátku pole.Use the StartsWith function so that users can, for example, type a few letters in a search box to filter a list of items based on the text at the start of a field.

 3. Určení toho, jestli textové řetězce odpovídají vzoru, který zadáte pomocí regulárního výrazu.Determine whether strings of text fit a pattern that you specify by using a regular expression.

  Pomocí funkce IsMatch můžete nechat vrátit hodnoty true/false na základě toho, jestli pole v záznamu odpovídá například jménu, e-mailové adrese, telefonnímu číslu nebo číslu sociálního pojištění USA.Use the IsMatch function to return a true/false value based on whether a field in a record matches, for example, a name, an email address, a phone number, or a U.S. Social Security number.

 4. Přizpůsobení pořadí, ve kterém se aktivují ovládací prvky, když uživatelé stisknou tabulátor.Customize the order in which controls are activated when users press the Tab key.

  Ve výchozím nastavení určují pořadí ovládacích prvků jejich souřadnice XY.By default, the XY coordinates of each control determine the tab order. Pokud chcete určit jiné pořadí, nastavte vlastnost TabIndex jednoho nebo více ovládacích prvků na celé číslo větší než nula.To specify a different order, set the TabIndex property of one or more controls to an integer greater than zero. Pokud je například hodnota ovládacího prvku nastavená na 1, aktivuje se tento prvek před ovládacím prvkem, který má tuto hodnotu nastavenou na 2 nebo vyšší.If, for example, the value of a control is set to 1, it will be activated before a control for which the value is set to 2 or higher. Svoji aplikaci můžete zpřístupnit osobám s postižením tak, že přidáte popisy ovládacích prvků a zajistíte, aby bylo pořadí ovládacích prvků každé obrazovky optimální.You can make your app more accessible by adding tooltips and ensuring that the tab sequence of each screen is optimal.

 5. Přizpůsobení tloušťky lišty posuvníku.Customize the thickness of a slider rail.

  Uživatelé mohou přizpůsobit hodnotu posuvníku přetažením jeho úchytu doprava nebo doleva podél jeho lišty.Users adjust the value of a Slider control by dragging its handle to the right or the left along its rail.

 6. Aktualizace seznamu aplikací na zařízeních s Androidem klepnutím na tlačítko místo potažením dolů.On Android devices, refresh the list of apps by tapping a button instead of swiping down.

  Další informace najdete v tématu Použití PowerApps na telefonu nebo tabletu.For more information, see Use PowerApps on a phone or a tablet.

 7. Opravy chyb a vylepšení výkonu.Bug fixes and performance improvements.

Verze 2.0.570–2.0.571Release 2.0.570-2.0.571

 • Opravy chyb, zvýšení výkonu a vylepšení z hlediska usnadnění.Bug fixes and improvements in performance and accessibility.

Verze 2.0.560–2.0.561Release 2.0.560-2.0.561

 1. Podpora univerzálních odkazů na zařízeních s iOS a Androidem.Support for universal links on iOS and Android devices.
 2. Podpora tlačítka Zpět na zařízeních Windows Phone.Back button support on Windows Phone devices.

  Když stisknete tlačítko Zpět, aplikace se zavře.When you press the Back button, the app closes.

 3. Lepší chování po odstranění aplikace.Better experience when you delete an app.

  Když na https://web.powerapps.com odstraníte aplikaci a znovu otevřete PowerApps Mobile nebo Dynamics 365, bude tato aplikace odstraněná.When you delete an app from https://web.powerapps.com, the app is deleted when you reopen PowerApps Mobile or Dynamics 365.

 4. Podpora kontextových proměnných v delegovatelných výrazech.Support for context variables in delegable expressions.
 5. Vylepšené využití paměti při běhu aplikace.Improved memory usage when you run an app.
 6. Přidaná vlastnost AutoHeight do ovládacího prvku Text HTML.Added AutoHeight property to the HTML text control.
 7. Vylepšený výkon a opravené různé chyby, například u ovládacích prvků Mikrofon, Hodnocení, Rozevírací seznam a Fotoaparát.Improved performance and fixed a variety of bugs, including in the Microphone, Ratings, Dropdown, and Camera controls.

Verze 2.0.542–2.0.545Release 2.0.542-2.0.545

 1. Windows Phone 10Windows Phone 10.

  Verze Preview služby PowerApps Mobile je dostupná pro Windows Phone 10.A preview release of PowerApps Mobile is available for Windows Phone 10. Další informace najdete v tématu Použití PowerApps na telefonu nebo tabletu.For more information, see Use PowerApps on a phone or a tablet.

 2. Opravy chybBug fixes.

Verze 2.0.540Release 2.0.540

 1. Spouštění aplikací v některém z několika jazyků.Run apps in any of several languages.
 2. Správa aplikací a dat v konkrétních prostředích.Manage apps and data in specific environments.

  Další informace najdete v tématu Prostředí – přehled.For more information, see Environments overview.

 3. Zadání popisu pro každou vytvářenou aplikaci.Specify a description for each app that you create.

  Přidáním popisů usnadní tvůrci aplikací uživatelům vyhledání nejlepších aplikací pro jejich potřeby.By adding descriptions, app creators help users find the best apps for their needs.

 4. Lepší podpora pro tlačítko Zpět na zařízeních s Androidem.Better support for the Back button on Android devices.

  Zobrazuje se výzva k potvrzení, jestli chcete aplikaci zavřít.You're prompted to confirm whether you want to close the app.

 5. Opravy chyb a další vylepšení výkonu, diagnostiky, připojení ve sdílených aplikacích a přístupnosti.Bug fixes and other improvements in performance, diagnostics, connections in shared apps, and accessibility.

  Aplikace se rychleji otevírají a práce s nimi pomocí čtečky obrazovky nebo jen s klávesnicí je snadnější.Apps open faster and are easier to use with a screen reader or just a keyboard. Vylepšili jsme dialogové okno, ve kterém potvrzujete nebo měníte připojení při otevření aplikace, kterou s vámi někdo sdílí.We've improved the dialog box in which you confirm or change connections when you open an app that someone shared with you. Přidali jsme možnost Podrobnosti relace, která obsahuje diagnostické informace, jako je třeba ID relace.We've added a Session details option, which contains diagnostic information such as a session ID. Více jsme zpřístupnili rozložení galerie a provedli jsme další vylepšení produktu.We've made gallery layouts more accessible and made other improvements throughout the product.

Verze 2.0.531Release 2.0.531

 1. Dostupnost kromě angličtiny i v několika dalších jazycích.Available in several languages in addition to English.
 2. Jednodušší vybírání a přejmenování ovládacích prvků.Select and rename controls more easily.

  Když vyberete ovládací prvek, jeho název a názvy všech nadřazených ovládacích prvků se zobrazí v levém dolním rohu v prvku „popis cesty“.When you select a control, its name and the name or names of any parent controls appear in a "bread-crumb" element near the lower-left corner. Textové pole Rename (Přejmenovat) můžete otevřít poklikáním na název ovládacího prvku v horní části pravého panelu nebo poklikáním na název obrazovky v levém navigačním panelu.You can open the Rename text box by double-clicking the name of a control at the top of the right-hand pane or by double-clicking the name of a screen in the left navigation bar.

 3. Jednodušší nalezení možností na panelu nástrojů.Find options on the toolbar more easily.
 4. Jednodušší zobrazení Upřesnit pro vlastnosti ovládacích prvků.Show the Advanced view of control properties more easily.

  Hodnoty vlastností vybraného ovládacího prvku můžete zkontrolovat a aktualizovat v pravém podokně na kartě Advanced (Upřesnit).Review and update property values of the selected control in the Advanced tab of the right-hand pane.

 5. Jednodušší aktualizování dat ve vygenerovaných aplikacích.Refresh data in generated apps more easily.

  Při automatickém vygenerování aplikace výchozí obrazovka pro procházení obsahuje tlačítko pro aktualizaci.When you automatically generate an app, the default browse screen contains a refresh button. Uživatelé můžou kliknutím nebo klepnutím na toto tlačítko zobrazit poslední změny dat z jejich zdroje bez nutnosti zavřít aplikaci.Users can click or tap the button to display the most recent changes to the data from its source without closing the app.

 6. Zobrazení dvou zobrazovacích polí v ovládacích prvcích vyhledávání.Show two display fields in lookup controls.
 7. Aktualizace více záznamů najednou pomocí funkce Patch.Update multiple records at once by using the Patch function.

  Více záznamů najednou můžete vytvořit nebo aktualizovat tak, že určíte tabulku základních záznamů a tabulku záznamů změn jako argumenty pro funkci Patch.Create or update more than one record at a time by specifying a table of base records and a table of change records as arguments for the Patch function.

 8. Provádění výpočtů a akcí v sadě záznamů pomocí funkce ForAll.Perform calculations and actions on a set of records by using the ForAll function.

  Funkce ForAll vyhodnocuje vzorec pro všechny záznamy v tabulce.The ForAll function evaluates a formula for all records of a table. Vzorec může vypočítat hodnotu nebo provést jednu nebo několik akcí, jako jsou třeba úpravy dat nebo práce s připojením.The formula can calculate a value and/or perform one or more actions, such as modifying data or working with a connection.

 9. Výpočet exponenciálních hodnot pomocí funkce Umocnění.Calculate exponential values by using the Power function.

  Funkce Power (Umocnění) vrátí mocninu čísla.The Power function returns a number raised to a power. Tato funkce je ekvivalentní s operátorem ^.This function is equivalent to the ^ operator.

 10. Lepší řazení a filtrování mezi relacemi a zařízeními.Better sorting and filtering across sessions and devices.

  Když si seřadíte nebo vyfiltrujete seznam aplikací na mobilním zařízení, zachová se toto nastavení i po zavření PowerApps.If you sort or filter your list of apps on a mobile device, that setting is retained even if you close PowerApps. Pokud si seřadíte seznam aplikací podle času jejich posledního otevření, bude toto pořadí řazení přesné i v případě, že jste aplikaci otevřeli na jiném zařízení.If you sort your list of apps by when you opened them most recently, the sort order is accurate even if you opened an app on a different device.

 11. Vylepšená mechanismus pro poskytování zpětné vazby.Improved mechanism for providing feedback.

  Místo kliknutí nebo klepnutí na ikonu úsměvu v pravém horním rohu můžete kliknutím nebo klepnutím na Kontakt na naší stránce podpory vytvořit lístek a potom zadat informace o svém dotazu.Instead of clicking or tapping the smile icon near the upper-right corner, create a ticket by clicking or tapping Contact on our support page and then providing information about your question.

Verze 2.0.510–2.0.512Release 2.0.510-2.0.512

Z administrativních důvodů se na různých platformách zobrazují různá čísla sestavení, ale verze 2.0.510, 2.0.511 a 2.0.512 byly vydané prakticky současně.Because of administrative details, different platforms show different build numbers, but 2.0.510, 2.0.511, and 2.0.512 were released at effectively the same time.

 1. Spouštění aplikací v iOSu 10.Open apps in iOS 10.
 2. Označování oblíbených aplikací v zařízeních s iOSem a Androidem.Mark favorite apps on iOS and Android devices.

  Aplikaci můžete označit jako oblíbenou a v seznamu aplikací, které můžete spouštět, zobrazovat jenom své oblíbené aplikace.You can mark an app as a favorite and show only your favorite apps in the list of apps that you can run.

 3. Aktualizace seznamu aplikací na zařízeních s iOSem a Androidem potažením dolů.Swipe down to refresh the list of apps on iOS and Android devices.
 4. Vlastnost Zpoždění pro ovládací prvky k zadávání textu.Delay property for text-input controls.

  Pokud nastavíte vlastnost OnChange pro ovládací prvek Textové zadání na akci, k akci ve výchozím nastavení dojde pokaždé, když uživatel v ovládacím prvku zadá znak.If you set the OnChange property for a Text input control to an action, that action occurs, by default, every time that the user types a character in the control. Uživatel například může do vyhledávacího pole zadat sedm písmen a výsledky se aktualizují pokaždé, když uživatel přidá písmeno, což zbytečně využívá šířku pásma sítě při vyhledávání ve zdroji dat.For example, a user might type seven letters in a search box, and the results will update every time the user adds a letter, which uses network bandwidth unnecessarily when a data source is searched. Pokud nastavíte vlastnost DelayOutput pro tento ovládací prvek na true, k akci nedojde, dokud uživatel po zadání jednoho nebo více znaků v ovládacím prvku na nějakou dobu nepřestane psát.If you set the DelayOutput property for that control to true, the action doesn’t occur until the user types one or more characters and then stops typing in that control for a period of time.

 5. Přidány matematické funkce.Mathematical functions added.

  • Výpočet hodnot sinus, kosinus, tangens a dalších trigonometrických hodnot.Calculate sine, cosine, tangent, and other trigonometric values.
  • Snadný přístup k hodnotě π.Easily access the value of π.
  • Převody mezi úhlovými jednotkami.Convert between units of angle.
  • Výpočet přirozených umocnění a logaritmů.Calculate natural exponentiations and logarithms.

  Další informace najde v tématech Trigonometrické funkce a Číselné funkce.For more information, see Trigonometric functions and Numerical functions.

Verze 2.0.500Release 2.0.500

 1. Skener čárových kódů pro UPC, Codabar a další typy kódů.Barcode scanner for UPC, Codabar, and other types of codes.

  Podrobné pokyny a informace o osvědčených postupech a omezeních najdete v tématu Skenování čárového kódu.For step-by-step instructions and information about best practices and limitations, see Scan a barcode.

 2. Šablony aplikací, které prezentují Common Data Model.App templates that showcase the Common Data Model.

  Pomocí šablony můžete rychle vytvořit aplikaci pro telefony ke správě případů nebo aplikaci pro tablety k registraci kontaktů pro soutěž.Use a template to quickly create a phone app to manage cases or a tablet app to register contacts for a contest. Tyto šablony jsou založené na standardních entitách v modelu Common Data Model.These templates are based on standard entities in the Common Data Model.

 3. Opravy chyb a vylepšení výkonu.Bug fixes and performance improvements.

Verze 2.0.490Release 2.0.490

 1. Vytvářejte aplikace pomocí entit v modelu Microsoft Common Data Model.Use the entities in the Microsoft Common Data Model to build apps.

  Ukládejte organizační data ve standardních nebo vlastních entitách, vytvářejte a sdílejte aplikace založené na těchto entitách a otevírejte entity v Excelu, kde můžete data snadno zobrazit a upravovat.Store organizational data in standard or custom entities, build and share apps based on those entities, and open the entities in Excel to easily view and edit the data. Další informace najdete v tématu o entitách.For more information, see Understand entities.

 2. Připojte se k datům na místním sharepointovém webu.Connect to data in an on-premises SharePoint site.

  Zobrazte a spravujte data na místním sharepointovém webu pomocí brány dat.Show and manage data in an on-premises SharePoint site by using a data gateway. Další informace najdete v tématu o připojení k SharePointu.For more information, see Connect to SharePoint.

 3. Získejte nabízená oznámení na zařízení s Androidem, když s vámi někdo sdílí aplikace.Get push notifications on your Android device when apps are shared with you.
 4. Spouštějte aplikace pomocí PowerApps Mobile v systému Android N.Run apps using PowerApps Mobile on Android N.

Verze 2.0.480Release 2.0.480

 1. Vytvářejte a upravujte aplikace v prohlížeči.Create and modify an app in a browser.

  Aplikace můžete vytvářet a upravovat v PowerApps Studiu nebo v prohlížeči, jako je Microsoft Edge, Chrome nebo Internet Explorer 11.You can create and modify apps by opening either PowerApps Studio or a browser such as Edge, Chrome, or Internet Explorer 11. Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace v prohlížeči.For more information, see Create an app in a browser.

 2. Vytvořte aplikaci z moderního seznamu v SharePointu.Create an app from within a modern list in SharePoint.

  Další informace najdete v tomto příspěvku na blogu.For more information, see this blog post.

 3. Přidání nebo duplikování obrazovkyAdd or duplicate a screen

  V levém navigačním panelu můžete kliknout nebo klepnout na tři tečky u miniatury a pak kliknout nebo klepnout na možnost Nová obrazovka k přidání obrazovky nebo na možnost Duplikovat obrazovku ke zkopírování aktuální obrazovky.In the left navigation bar, you can click or tap the ellipsis for a thumbnail and then click or tap New Screen to add a screen or Duplicate Screen to copy the current screen. V obou případech se nová obrazovka zobrazí hned pod aktuální obrazovkou místo dolní části navigačního panelu.In either case, the new screen appears just below the current screen instead of at the bottom of the navigation bar.

Verze 2.0.471Release 2.0.471

 1. Data a časy při automatickém vytvoření aplikace.Dates and times when you create an app automatically.

  Pokud vytvoříte aplikaci automaticky ze zdroje dat, který obsahuje informace o datu, aplikace tyto informace ve výchozím nastavení zobrazí na obrazovce EditScreen1 v ovládacím prvku DatePicker.If you create an app automatically from a data source that includes date information, the app will show that information on EditScreen1 in a DatePicker control by default. Pokud zdroj obsahuje taky informace o čase, zobrazí se v ovládacích prvcích Rozevírací seznam.If the source also includes time information, it will appear in Drop down controls.

 2. Nové vzorové aplikace a šablony.New sample apps and templates.

  Můžete otevřít vzorovou aplikaci, která demonstruje scénáře, jako jsou předvádění produktů, zjišťování zapojení zaměstnanců, kontrolování prostředků a pomoc novému zaměstnanci s výběrem zdravotního pojištění.You can open a sample app that demonstrates a scenario such as showcasing products, surveying employee engagement, checking out assets, and helping a new employee choose a health plan.

 3. Předávání parametrů, když je aplikace spuštěná v prohlížeči, pomocí řetězce dotazu.Pass parameters while running an app in the browser using a query string.
 4. Zastaralé zdroje dat z Projectu Siena.Deprecated data sources from Project Siena.

  Pokud jste vytvořili nebo aktualizovali aplikaci ve verzi beta 4 Projectu Siena tak, že zahrnovala data z některého z následujících zdrojů, při spuštění nebo úpravě aplikace v PowerApps se už tahle data nezobrazí:If you created or updated an app in the beta 4 release of Project Siena to include data from any of these sources, that data will no longer appear if you run or edit the app in PowerApps:

  • místní sharepointové webyon-premises SharePoint sites
  • Azure Mobile ServicesAzure Mobile Services
  • služby REST, které nebyly vytvořené pomocí souboru WADLREST services that weren't created by using a WADL file
  • RSSRSS

   Pokud aplikaci otevřete pro úpravy, ikona chyby vás upozorní, který ovládací prvek nebo prvky mají vlastnosti odkazující na zastaralý zdroj dat.If you open the app for editing, an error icon will notify you which control or controls have properties that refer to a deprecated data source.

Verze 2.0.460Release 2.0.460

 1. Místní data.On-premises data.

  Zobrazujte a spravujte data v místní databázi SQL Serveru pomocí místní brány dat.Show and manage data in an on-premises SQL Server database by using an on-premises data gateway.

 2. PowerApps ve Firefoxu.PowerApps on Firefox.

  Aplikace můžete spouštět v nejnovější verzi prohlížeče Mozilla Firefox.You can run apps in the most recent version of the Mozilla Firefox browser.

 3. Ovládací prvek SharePoint Update.SharePoint Update control.

  Tento ovládací prvek se už nepoužívá a je nahrazený ovládacím prvkem Upravit formulář.This control has been deprecated in favor of the Edit form control. Aplikace, která obsahuje ovládací prvek SharePoint Update, se nadále otevře, ale samotný ovládací prvek se už nezobrazí.An app that contains the SharePoint Update control will still open, but the control itself will no longer appear.

Verze 2.0.450Release 2.0.450

 1. Přidávejte data během přizpůsobování formuláře.Add data while customizing a form.

  Když je vybraný formulář, klepněte na zdroj dat pro formulář (nebo Není vybraný žádný zdroj dat) v pravém podokně a pak klepněte na Přidat zdroj dat.With a form selected, tap the data source for the form (or No data source selected) in the right-hand pane, and then tap Add a data source.

 2. Aplikace z dat je teď plně delegované pro připojení SQL Azure a Salesforce.App from data now fully delegated for SQL Azure and Salesforce connections.

  Když vytvoříte aplikaci z dat pro připojení SQL Azure nebo Salesforce, výsledná aplikace teď na službu deleguje všechny operace.When you create an app from data for a SQL Azure or Salesforce connection, the resulting app now delegates all operations to the service. V těchto generovaných aplikacích je teď možné pracovat s velkými datovými sadami.It's now possible to work with large data sets with these generated apps.

  Místo generování vzorců na základě funkcí Filter a Sort teď generujeme vzorce na základě funkcí Search a SortByColumns.Instead of generating formulas based on Filter and Sort functions, we now generate formulas based on Search and SortByColumns functions. Tyhle nové funkce se na datovou službu snadněji delegují, protože nezávisejí na náhodném vzorci.These new functions are easier to delegate to a data service because they don't depend on an arbitrary formula.

 3. Nová funkce vyhledávání.New Search function.

  Funkci Search, která funguje jako speciální funkce Filter, stačí jediný řetězec k vyhledání a seznam textových sloupců, ve kterých má vyhledávat.Acting as a specialized Filter function, the Search function takes a single string to look for and a list of text columns to search within. Tato funkce také automaticky vrací všechny záznamy, pokud není přítomný žádný hledaný termín. To se hodí pro přímé použití s vyhledávacím ovládacím prvkem Textové zadání.This function also automatically returns all records if no search term is present, suitable for direct use with a search Text input control. Další informace najdete v dokumentaci k funkci Search nebo se podívejte na vzorce vygenerované při vytváření aplikace z dat.For more information, see the Search function documentation, or take a look at the formulas generated when you create an app from data.

 4. Operátor In teď podporuje delegování.In operator now supports delegation.

  Tento operátor můžete používat ve funkcích Filter k dosažení stejného účinku jako s funkcí Search.Feel free to use this operator in Filter functions to accomplish the same effect as the Search function.

 5. Zobrazujte soubory PDF, které jsou chráněné heslem.Show PDF files that are protected by a password.

  Pokud nakonfigurujete ovládací prvek Prohlížeč PDF, aby zobrazil soubor, který vyžaduje heslo, musí každý uživatel k zobrazení souboru zadat heslo.If you configure a PDF Viewer control to show a file that requires a password, each user must provide the password to view the file. Pokud chcete požadavek na heslo odebrat, nastavte vlastnost Heslo ovládacího prvku na heslo pro tento soubor.To remove the password requirement, set the Password property of that control to the password for that file.

 6. Koordinovaný univerzální čas (UTC) v ovládacím prvku DatePicker.Coordinated Universal Time in the DatePicker control.

  Ve výchozím nastavení interpretuje ovládací prvek DatePicker všechny hodnoty data v místním časovém pásmu.By default, the DatePicker control interprets all date values in the local time zone. Pokud zadáte půlnoc v koordinovaném univerzálním čase (UTC), v některých časových pásmech se zobrazí datum o jeden den posunuté.If your input is given as midnight in the Coordinated Universal Time (UTC), it would show a date one day off in certain time zones. Například ovládací prvek DatePicker zobrazí 31. prosince 2016, pokud nastavíte jeho vlastnost DefaultDate na „2017-01-01T00:00:00Z“ a nacházíte se v tichomořském časovém pásmu (UTC - 8 hodin).For example, a DatePicker control shows Dec. 31, 2016, if you set its DefaultDate property to “2017-01-01T00:00:00Z” and you’re in the Pacific time zone (UTC-0800). Aby ovládací prvek zobrazoval tyto hodnoty správně, změňte jeho vlastnost DateTimeZone z Local na UTC.To ensure that the control shows those values correctly, change its DateTimeZone property from Local to UTC.

Verze 2.0.440Release 2.0.440

 1. Podokno Možnosti.Options pane.

  Sloučili jsme podokna Možnosti a Rychlé nástroje a podokno Možnosti zůstává stále otevřené.We've consolidated the Options and Quick Tools panes, and the Options pane remains open all the time.

 2. Ovládací prvek Upravit vyhledávání.Edit lookup control.

  Pokud přidáte a nakonfigurujete ovládací prvek Upravit vyhledávání v ovládacím prvku Edit form, můžou uživatelé přidávat a aktualizovat položky v seznamu SharePointu, který obsahuje tyto typy sloupců:If you add and configure an Edit Lookup control in an Edit form control, users can add and update items in a SharePoint list that contains these types of columns:

  • VyhledáváníLookup
  • Osoba nebo SkupinaPerson or Group
  • Spravovaná metadataManaged Metadata

Verze 2.0.430Release 2.0.430

 1. Vyžadována aktualizace pro PowerApps Studio a PowerApps Mobile.Update required for PowerApps Studio and PowerApps Mobile.

  Z důvodu interní změny musíte nainstalovat tuto aktualizaci, abyste mohli dál vytvářet a upravovat aplikace v PowerApps Studiu a spouštět aplikace v PowerApps Mobile.Due to an internal change, you must install this update to continue to create and edit apps in PowerApps Studio and run apps in PowerApps Mobile.

  Pro Windows 8 a Windows 8.1:For Windows 8 and Windows 8.1:

  1. Otevřete aplikaci pro Windows Store.Open the app for the Windows Store.
  2. Otevřete nastavení pro tuto aplikaci.Open the settings for that app.
   Například stiskněte současně klávesu Windows a klávesu „c“ a pak vyberte Nastavení.For example, press the Windows key and the “c” key simultaneously, and then select Settings.
  3. Vyberte Aktualizace aplikace a pak vyberte Zkontrolovat aktualizace.Select App updates, and then select Check for updates.
  4. Na obrazovce, který se zobrazí, vyberte Nainstalovat pro PowerApps.In the screen that appears, select Install for PowerApps.
 2. Vylepšené delegování pro velké datové sady.Enhanced delegation for large data sets.

  • SortByColumns teď podporuje delegování.SortByColumns now supports delegation.
  • Vlastnosti Sort, SortByColumns a Filter jde teď skládat dohromady.Sort, SortByColumns, and Filter can now be composed together.
  • Další podpora pro delegování se chystá.More support for delegation is on the way.
 3. Do ovládacího prvku Edit form byla přidána vlastnost Updates.Updates property added to the Edit form control.

  Ovládací prvek Edit form teď má vlastnost Updates, která umožňuje přístup ke všem vlastnostem Update karet ve formuláři.The Edit form control now has an Updates property to access all the Update properties of the cards within the form.

  Tuto vlastnost můžete použít k předávání dat formuláře do rozhraní API REST.You can use this property to pass form data to a REST API.

 4. Opravy chyb ovládacího prvku Video.Bug fixes for Video control.

  Nyní funguje s YouTube.Now works with YouTube.

 5. Podpora jednotného přihlašování pro služby Microsoftu.Single sign-on support for Microsoft services.

  Funkce jednotného přihlašování automaticky přihlásí uživatele PowerApps do jejich služeb Microsoft používajících ověřování pomocí Azure Active Directory, jako jsou SharePoint, Office 365 a Dynamics CRM.Single sign-on feature will automatically sign PowerApps users into their first party services that use Azure Active Directory authentication, such as SharePoint, Office 365, and Dynamics CRM.

 6. Přidána karta Upravit vyhledávání.Added Edit lookup card.

  Jakmile tuto aktualizaci PowerApps nainstalujete, budou ovládací prvky Display form a Edit form zobrazovat vyhledávací pole pro jiné tabulky, ale tato data budou jen pro čtení.As soon as you install this PowerApps update, Display form and Edit form controls will show lookup fields to other tables, but this data will be read-only. Jakmile dojde v konektoru SharePointu k dalším změnám, budete tato pole moct aktualizovat pro data v seznamech SharePointu.As soon as other changes occur in the SharePoint connector, you’ll be able to update these fields for data in SharePoint lists. (Abyste tuto možnost mohli využívat, nebude nutné PowerApps znovu aktualizovat).(You won’t need to update PowerApps again to take advantage of this capability).

 7. Minimální/maximální hodnoty pro číselné karty.Minimum/maximum values for numeric cards.

  Číselné karty, jako jsou karty pro hodnocení a procenta, odrážejí minimální a maximální hodnoty, které nastavíte (nebo které jsou nastavené v metadatech pro zdroj dat).Numeric cards, such as those for ratings and percentages, reflect minimum and maximum values that you set (or that are set in the metadata for the data source).

 8. Výchozí hodnota pro ovládací prvek DatePicker.Default value for the DatePicker control.

  Ovládací prvek DatePicker můžete nakonfigurovat, aby výchozí hodnota byla prázdná.You can configure a DatePicker control with a blank value as its default.

 9. Vylepšení ovládacích prvků Zobrazit formulář a Upravit formulář.Improvements to Display form and Edit form controls.

  Ovládací prvky formuláře teď zobrazují zobrazovaný název i název pole, pokud se liší, a můžete změnit zobrazovaný název ovládacího prvku vyhledávání.Form controls now show both a display name and the name of the field if they differ, and you can change the display name of a lookup control.

 10. Na webu powerapps.com můžete zobrazit jenom aplikace, které vlastníte nebo které s vámi někdo sdílí.On powerapps.com, show only those apps you own or were shared with you.
 11. Opravy chyb a vylepšení výkonu v celém produktu.Bug fixes and performance improvements throughout the product.

Verze 2.0.410Release 2.0.410

PowerApps.comPowerApps.com

 1. Používejte aplikace přímo na webu.Use apps directly on the web!

  PowerApps najdete na každém zařízení, které má internetový prohlížeč.You can find and use PowerApps on any device that has a web browser.

 2. Nová domovská obrazovka na PowerApps.com.A new home screen at PowerApps.com.

  K funkcím patří:Features include:

  • Rychlý přístup k vašim aplikacímQuick access to your apps
  • Ukázkové aplikace, které si můžete prohlédnout, než začnete se svýmiSample apps that you can check out to get started
  • Dokumentace s dalšími informacemiDocumentation to learn more
 3. Úplně nový vzhled pro hledání a správu aplikací, připojení a oznámení.A fresh new look for finding and managing your apps, connections, and notifications.
 4. Vylepšení sdílení.Improvements to the sharing experience.

  Uživatelé teď můžou aplikace dál sdílet a sdílet aplikace se svou organizací.Users can now reshare apps and share apps with their organization.

PowerApps MobilePowerApps Mobile

 1. PowerApps jsou teď k dispozici pro Android.PowerApps is now available for Android!

  PowerApps najdete v obchodu pro Android.Look for PowerApps in the Android store.

 2. PowerApps mají nový vzhled pro vyhledání a otevírání aplikací na zařízeních s iOSem.PowerApps has a new look for finding and opening apps on devices that run iOS.

  Aktualizujte svou aplikaci nebo ji nainstalujte z obchodu Apple.Update your app or install anew from the Apple store.

 3. Zjednodušené přihlašování a první spuštění.Simplified sign-in and first-run experiences.
 4. Vylepšení použitelnosti.Usability improvements.

  Přidali jsme hamburgerovou navigaci a místní nabídku aplikace.We've added hamburger navigation and an app context menu.

PowerApps StudioPowerApps Studio

 1. Zjednodušená stránka pro zahájení tvorby aplikace.Streamlined page for starting to create an app.

  • Další užitečné možnosti, díky kterým rychle získáte, co potřebujete.More useful options for quickly getting to what you need.
  • Vylepšený tok, včetně lepšího popisu cesty a navigace, když vytváříte aplikaci z dat.An improved flow, including better breadcrumbs and navigation, when you create an app from data.
  • Při vytváření aplikace z SharePointu Online jsou teď vidět naposledy používané sharepointové weby. To ocení uživatelé, kteří si nepamatují adresy URL SharePointu.Now you can see your most recently used SharePoint sites when you create an app from SharePoint Online, for those users who don’t memorize their SharePoint URLs.
 2. Nová prohlídka produktu s průvodcem.New guided product tour.

  Stručná prohlídka nejdůležitějších částí pro tvorbu, která novým uživatelům pomůže seznámit se s produktem.A quick tour of the most important parts of the authoring experience to help new users get acquainted.

 3. Odkazy kontextové nápovědy.Contextual help links.

  Výrazně jsme zjednodušili nalezení nápovědy v produktu a spojení s ostatními uživateli prostřednictvím naší komunity.We've made it much easier for you to find help in the product and connect with others through our community.

 4. Nové ovládací prvky Edit form a Display form. Díky tomu jsou lepší aplikace generované z dat.New Edit form and Display form controls. As a result, better apps generated from data.

  Vytvoření aplikace z dat je teď o hodně jednodušší.Creating an app over data just got a whole lot easier. Pomocí těchto ovládacích prvků a souvisejících karet a funkcí můžete vytvořit základní aplikaci k zobrazení a úpravám dat, aniž byste museli ručně volat funkce Patch, Validate a další funkce nízké úrovně.With these controls and their associated cards and functions, you can create a basic app to view and edit data without needing to manually call Patch, Validate, and other low-level functions.

  Tyto ovládací prvky také nabízejí nové konfigurační podokno, kde můžete zapínat nebo vypínat jednotlivá pole a změnit kartu pro každé pole.These controls also offer a new configuration pane, where you can turn on and off fields and change the card for each field.

  Další informace najdete v tématu Principy datových formulářů.Check out Understand data forms for more details.

 5. Delegování vlastností Filter a Sort na zdroj dat zlepšuje výkon a podporuje velké počty záznamů.Data-source delegation of Filter and Sort improves performance and supports large numbers of records.

  Doposud se všechny operace filtrování a řazení zpracovávaly v zařízení, což vyžadovalo načítání všech dat, které bylo časově náročné a omezovalo šířku pásma.Until now, all Filter and Sort operations were handled on the device, which required the time-consuming and bandwidth-choking fetch of all the data. V této verzi jde tyto operace v některých situacích delegovat na zdroj dat. Díky tomu vaše aplikace rychleji reagují a můžou zpracovávat velké množství záznamů.With this release, in certain situations, these operations can be delegated to the data source, which makes your apps more responsive and able to handle a large number of records. Další informace si můžete přečíst na stránkách o vlastnostech Filtrovat a Seřadit.You can read more about it on the Filter and Sort pages.

  Delegování je omezené na určité situace.Delegation is limited to certain situations. U aplikací vytvořených z dat nejde použít.Apps created from data don't qualify. Další podrobnosti najdete v části Běžné problémy a jejich řešení dále v tomto článku.See Common issues and resolutions later in this article for more details. Scénáře, ve kterých jde delegování použít, ještě rozšíříme.We will expand the scenarios in which delegation can be used.

  Ovládací prvek Gallery této nové funkce využívá tak, že teď podporuje stránkování.To take advantage of this new capability, the Gallery control now supports paging. Když uživatel dojde na konec seznamu dat, ovládací prvek hladce načte další informace ze zdroje dat.As the user reaches the end of a list of data, the control fetches more from the data source, seamlessly.

 6. Vyhledávejte a posouvejte zobrazení v ovládacím prvku PDF viewer.Search and scroll in the PDF viewer control.

  Ovládací prvek PDF viewer teď podporuje fulltextové vyhledávání v celém dokumentu a přidali jsme plynulé posouvání mezi stránkami.The PDF viewer control now supports full-text search across the document, and we've added smooth scrolling between pages. Už se nemusíte přesouvat stránku po stránce.No longer do you need to move page by page.

 7. Více konektorů.More connectors.

  Pokračujeme v přidávání konektorů.We continue to add connectors. Nejnovější stav najdete v seznamu.Check out the list for the latest.

 8. Aktualizace metadat.Metadata refresh.

  Aktualizujte metadata jediným kliknutím nebo klepnutím (místo abyste připojení odstranili a znovu přidali).Update your metadata with a single click or tap (instead of deleting a connection and adding it again).

 9. Seznam naposledy použitých sharepointových webů.A list of your most recently used SharePoint sites.

  Vytváříte více aplikací pro stejný sharepointový web?Building a bunch of apps for the same SharePoint site? Abychom vám to usnadnili, sledujeme sharepointové weby, které jste nedávno použili, abyste je mohli jednoduše znovu vybrat.To make that easier, we track SharePoint sites that you've recently used so that you can easily select them again.

 10. Vylepšení výkonu a zpracování dat spolu s mnoha vylepšeními použitelnosti a opravami chyb v celém produktu.Performance and data-handling improvements, along with many other usability and bug fixes throughout!

PřipojeníConnections

Tato verze podporuje kromě mnoha jiných tato připojení:This release supports these connections, among many others:

 • SharePointSharePoint
 • Office 365Office 365
 • Dynamics CRMDynamics CRM
 • SQLSQL
 • OneDrive pro firmyOneDrive for Business
 • DropboxDropbox
 • Disk GoogleGoogle Drive
 • SlackSlack
 • TwilioTwilio
 • YammerYammer
 • TwitterTwitter