Sdílení aplikace v PowerAppsShare an app in PowerApps

Je skvělé vytvářet aplikace, které řeší vaše konkrétní obchodní potřeby, ale skutečné kouzlo PowerApps spočívá ve sdílení těchto aplikací s jinými uživateli.It’s great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. V tomto tématu se dozvíte, jak sdílet aplikace s konkrétními uživateli nebo skupinami zabezpečení, nebo ji můžete sdílet s celou vaší organizaci.In this topic, you will learn how to share apps with specific users or security groups, or you can share it with your entire organization.

Otevření obrazovky pro sdílení aplikaceOpen the share app screen

Pokud chcete sdílet aplikaci, musíte otevřít powerapps.com. Už nepodporujeme sdílení aplikací v PowerApps Studiu nebo PowerApps Mobile.To share an app, you must open powerapps.com. We no longer support sharing apps in PowerApps Studio or PowerApps Mobile.

Z PowerApps StudiaFrom PowerApps Studio

 • 1. možnost - V nabídce Soubor klikněte nebo klepněte na Sdílet.Option 1 - On the File menu, click or tap Share.

  Soubor a Sdílet

 • 2. možnost - V nabídce Soubor klikněte nebo klepněte na Otevřít a potom klikněte nebo klepněte na ikonu sdílení pro aplikaci.Option 2 - On the File menu, click or tap Open, and then click or tap the share icon for an app.

  Tři tečky a Sdílet

Z powerapps.comFrom powerapps.com

 • Na levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Aplikace, klikněte nebo klepněte na tři tečky (...) a pak klikněte nebo klepněte na Sdílet.In the left navigation bar, click or tap Apps, click or tap the ellipsis (...), and then click or tap Share.

  Tři tečky na portálu

Sdílení aplikaceShare an app

Tady můžete pomocí následujícího postupu sdílet aplikaci.From here, you can share an app by following these steps.

 1. Zadejte jména jednoho nebo více uživatelů nebo skupin zabezpečení v Azure Active Directory nebo určete, že chcete aplikaci sdílet s celou organizací.Specify the names of one or more users or security groups in Azure Active Directory, or specify that you want to share the app with your entire organization. Připomínáme, že při sdílení s celou organizací můžete sdílet jenom s oprávněním Uživatel.Note you can only share with User permission when sharing to your entire organization.

  Určení uživatelů na powerapps.com

 2. Zadejte úroveň oprávnění:Specify the level of permissions:

  • Uživatel: Uživatelé nebo skupiny můžou aplikaci spouštět, ale nemůžou ji sdílet.User: Users or groups can run the app but not share it.
  • Přispěvatel: Uživatelé nebo skupiny můžou aplikaci spouštět, upravovat a upravenou verzi dále sdílet s jinými uživateli.Contributor: Users or groups can run the app, customize it, and share the customized version further to other users.

   Portál pro sdílení aplikací

 3. Klikněte nebo klepněte na Uložit.Click or tap Save.

Pokud chcete změnit oprávnění pro uživatele nebo skupinu, opakujte krok 1 tohoto postupu a pak ze seznamu oprávnění pro uživatele nebo skupinu určete jiné oprávnění.To change permissions for a user or a group, repeat step 1 of this procedure, and then specify a different option in the list of permissions for that user or group. Pokud chcete odebrat všechna oprávnění pro uživatele nebo skupinu, u uživatele nebo skupiny klikněte nebo klepněte na ikonu x.To remove all permissions for a user or group, click or tap the x icon for that user or group.

Poslání e-mailového oznámeníSend email notification

Při sdílení aplikace můžete vybrat, jestli se mají upozornit uživatelé nebo skupina zabezpečení e-mailem.When you share an app, you can select whether or not to notify users or a security group via email. Pokud zvolíte tuto možnost, odešle se e-mail s oznámením uživateli nebo uživatelům nebo skupinám zabezpečení.If you choose this option, an email will be sent to notify the user or users or security groups. E-mailu obsahuje odkaz, kterým se dá aplikace otevřít.The email contains a link with which they can access the app. V případě potřeby budou uživatelé požádáni o registraci a nainstalování PowerApps.If appropriate, users are prompted to sign up for and install PowerApps.

Upozorňujeme, že se posílají odlišné e-mailové šablony v závislosti na oprávnění, se kterým se rozhodnete aplikaci sdílet.Please note that different email templates are sent depending on the permission you decide to share the app with. Když sdílíte aplikaci s oprávněním Uživatel, e-mail obsahuje odkaz na spuštění aplikace.When you share the app with User permission, the email contains the link to run the app. Když sdílíte aplikaci s oprávněním Přispěvatel, e-mail obsahuje odkaz na úpravy aplikace v PowerApps Studiu nebo ke spuštění aplikace.When you share the app with Contributor permission, the email contains the link to edit the app in PowerApps Studio or to run the app.

Jak moji uživatelé vidí aplikaci, kterou sdílím?How do my users see the app I shared?

Jak uživatel nebo uživatelé nebo skupiny zabezpečení vidí aplikaci, kterou jste s nimi nasdíleli, závisí na oprávnění, se kterým jste aplikaci nasdíleli.After you share an app with one or more users or security groups, how they can see the app depends on the permission you shared the app with.

Pokud jste sdíleli aplikaci s oprávněním UživatelIf you shared app with User permission

Lidé, se kterými jste aplikaci sdíleli, obdrží e-mailové oznámení, pokud jste zaškrtli toto políčko na obrazovce pro sdílení aplikace.The people you shared the app with will receive an email notification if you selected that check box in the app sharing screen. V e-mailu můžou kliknout nebo klepnout na odkaz, kterým spustí aplikaci v Dynamics 365.In the email, they can click or tap a link to run the app on Dynamics 365. Brzy budeme podporovat univerzální odkazy, což znamená, že pokud máte nainstalované PowerApps Studio nebo PowerApps Mobile, aplikace se otevře v jedné z těchto aplikací.Soon we will support universal links, which means if you have PowerApps Studio or PowerApps Mobile installed, the app will open in PowerApps Studio or PowerApps mobile.

Uživatelé aplikaci také najdou v AppSourcu v Dynamics 365 (například pokud jste neposlali e-mail).Users can also discover the app in AppSource on Dynamics 365 (for example, if you didn't send email). Můžete si přečíst další informace o tom, jak uživatelé můžou získat aplikace přes AppSource.Read more on how to users can get apps via AppSource.

Pokud jste sdíleli aplikaci s oprávněním PřispěvatelIf you shared an app with Contributor permission

Lidé, se kterými jste aplikaci sdíleli, obdrží e-mailové oznámení, pokud jste zaškrtli toto políčko na obrazovce pro sdílení aplikace.The people you shared the app with will receive an email notification if you selected that check box in the app sharing screen. V e-mailu můžou kliknout nebo klepnout na odkaz, který otevře aplikaci přímo s možností úprav pomocí PowerApps Studia pro web.In the email, they can click or tap a link that opens the app directly for editing using PowerApps Studio for the web. Je tam také odkaz ke spuštění aplikace v Dynamics 365.There is also a link to run the app on Dynamics 365. Brzy budeme podporovat univerzální odkazy, což znamená, že pokud máte nainstalované PowerApps Studio nebo PowerApps Mobile, aplikace se otevře v jedné z těchto aplikací.Soon we will support universal links, which means if you have PowerApps Studio or PowerApps mobile installed, the app will open in PowerApps Studio or PowerApps Mobile.

Uživatele aplikaci také najdou na powerapps.com (například pokud jste neposlali e-mail).Users can also discover the app in powerapps.com (for example, if you didn't send email). Toto je domovská stránka pro tvůrce aplikací, kde můžou procházet všechny aplikace, které vytvořili nebo které s nimi někdo sdílí s oprávněním Přispěvatel.This is the home for app creators to browse through all the apps they created or that have been shared with them with Contributor permission. Naproti tomu Dynamics 365 je místo, kde uživatelé můžou rychle spouštět aplikace z PowerApps a jiných podnikových aplikací.In contrast, Dynamics 365 is where users can run apps from PowerApps and other business apps quickly.

Co je dobré vědětOther things to know

 • Pokud chcete sdílet aplikaci, musíte ji uložit na cloud, ne místně.To share an app, you must save it to the cloud, not locally.
 • Než budete aplikaci sdílet, zvažte, s kterými uživateli a skupinami zabezpečení ji budete sdílet a jakou roli má každý z nich mít – uživatel nebo přispěvatel.Before you share an app, consider which users and security groups you’re going to share it with and what role you want each to have—user or contributor. Pokud aplikaci sdílíte se skupinu, budou mít oprávnění, která určíte, stávající členové skupiny i všichni, kdo do ní vstoupí.If you share an app with a group, existing members of that group and anyone who joins it have the permissions that you specify. Všichni, kdo skupinu opustí, tato oprávnění ztratí, pokud nejsou členy jiné skupiny, která má přístup, nebo jim oprávnění explicitně neposkytnete.Anyone who leaves the group loses those permissions unless they're members of a different group that has access or you specify permissions for them explicitly.
 • Každý člen skupiny má k aplikaci stejná oprávnění jako celková skupina.Every member of a group has the same permissions for an app as the overall group does. Můžete ale jednomu nebo více členům skupiny poskytnout větší oprávnění, která jim umožní vyšší úroveň přístupu.However, you can specify greater permissions for one or more members of that group to allow them greater access. Například můžete sdílet aplikaci se skupinou zabezpečení A s oprávněním Uživatel.For example, you can share an app with security group A with User permission. Každý člen skupiny zabezpečení A může aplikaci spustit.Every member of security group A can run the app. Teď nasdílíte aplikaci s uživatelem B, který patří do skupiny zabezpečení A, s oprávněním Přispěvatel.Now you share the app with user B, who is part of security group A, with Contributor permission. Uživatel B teď může aplikaci upravit, zatímco všichni ostatní ve skupině zabezpečení A můžou aplikaci jenom používat.User B now can edit the app while everyone else in security group A can only use the app. Pokud pro jednoho nebo více členů skupiny určíte méně oprávnění, budou mít stále všechna oprávnění, která jste poskytli celé skupině.If you specify fewer permissions to one or more members of a group, they'll still have all the permissions that you've granted to the overall group.
 • Můžete sdílet aplikaci s celou organizací, ale dobře si rozmyslete, jestli všichni potřebují přístup k vaší aplikaci.You can share an app with your entire organization, but think carefully about whether everyone needs access to your app.
 • Mějte na paměti, že případné změny, které u sdílené aplikace provedete, se po uložení projeví u jejích dalších uživatelů.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. To může být skvělé, pokud aplikaci vylepšíte, ale může to pro ně mít i negativní dopady, pokud odeberete nebo výrazně změníte některé funkce.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.
 • Než budete aplikaci sdílet, dejte jí smysluplný název a popis, aby uživatelé věděli, k čemu slouží, a mohli ji snadno vybrat ze seznamu.Before you share an app, give it a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. V nabídce Soubor v PowerApps Studiu klikněte nebo klepněte na Nastavení aplikace a pak zadejte popis.On the File menu in PowerApps Studio, click or tap App settings, and then enter a description.

  Popis aplikace

Sdílení aplikace a prostředky, které aplikace používáApp sharing and the resources the app uses

Většina aplikací závisí na minimálně jednom z těchto typů prostředků:Most apps rely on at least one of these types of resources:

 • Připojení ke zdroji data connection to a data source
 • Místní brána datan on-premises data gateway
 • Vlastní konektora custom connector
 • Sešit Excelu nebo jiná službaan Excel workbook or other service
 • Toka flow

Uživatelé a přispěvatelé potřebují oprávnění pro všechna datová připojení a brány používané aplikací.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that the app uses. Některá oprávnění se s aplikací získávají implicitně, ale jiná je třeba udělit explicitně.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted. Další informace najdete v tématu Sdílení prostředků aplikace.For more information, see Share app resources.

Když sdílíte aplikaci, která používá Common Data Service, všimněte si informačního panelu s označením, že musíte zvlášť sdílet oprávnění ke spuštění Common Data Service za běhu aplikace.When you share an app that uses the Common Data Service, notice the information bar indicating that you must share the runtime permission to the Common Data Service separately. Pokud k tomuto nemáte oprávnění, obraťte se na správce vašeho prostředí. Tady najdete další informace o zabezpečení pro Common Data Service.If you don’t have permission to do this, see your environment admin. Read more about security for the Common Data Service.

Prostředky aplikace při sdílení

Co se nepodporuje?What isn't supported?

 • Můžete sdílet se skupinou zabezpečení, ale ne s distribuční skupinou.You can share to a security group but not a distribution group.
 • Aplikace můžete sdílet s uživateli ve vaší organizaci, ale ne s uživateli v jiném tenantovi.You can share apps with users in your organization but not users in another tenant.
 • Můžete sdílet aplikaci z powerapps.com, ale ne z PowerApps Studia.You can share an app from powerapps.com but not from PowerApps Studio. (Když kliknete nebo klepnete na ikonu sdílení v PowerApps Studiu, otevřete powerapps.com).(Click or tap a share icon in PowerApps Studio to open powerapps.com).
 • Aplikaci můžete znovu sdílet, pokud k ní máte oprávnění Přispěvatel (ne Uživatel).You can re-share an app if you have Contributor (not User) permission to that app.