Sdílení prostředků aplikaceShare app resources

Než budete aplikaci sdílet, zvažte typy prostředků, se kterými tato aplikace počítá, například některé z těchto:Before you share an app, consider the types of resources on which it relies, such as one or more of the following:

  • Připojení ke zdroji data connection to a data source
  • Místní brána datan on-premises data gateway
  • Vlastní konektora custom connector
  • Sešit Excelu nebo jiná službaan Excel workbook or other service
  • Toka flow

Když budete aplikaci sdílet, budou některé z těchto prostředků sdílené automaticky.Some of these resources are shared automatically when you share the app. Jiné prostředky vyžadují, abyste vy nebo lidé, se kterými aplikaci sdílíte, podnikli některé kroky navíc, aby aplikace fungovala podle očekávání.Other resources require you or the people with whom you share the app to take extra steps so that the app works as you expect.

Připojení, vlastní konektory a místní bránu dat můžete také sdílet s celou svou organizací.You can also share your connections, custom connectors and on-premises data gateway with your entire organization.

PřipojeníConnections

Některé typy připojení, například SQL Server, jsou sdílené automaticky, ale jiné vyžadují, aby uživatelé vytvořili v aplikaci vlastní připojení ke zdroji nebo zdrojům dat.Some types of connections, such as SQL Server, are shared automatically, but others require users to create their own connections to the data source or sources in the app.

Na powerapps.com můžete zjistit, jestli bude připojení sdílené automaticky, a můžete oprávnění ke sdílení aktualizovat.On powerapps.com, you can determine whether a connection will be shared automatically, and you can update sharing permissions. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Spravovat, klikněte nebo klepněte na Připojení a potom na příslušné připojení.In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap a connection. Pokud se zobrazí karta Sdílet, bude připojení sdílené automaticky.If the Share tab appears, the connection will be shared automatically.

Karta Sdílet na stránce podrobností připojení

Místní brány datOn-premises data gateways

Pokud vytvoříte a sdílíte aplikaci, která obsahuje data z místního zdroje, bude automaticky sdílená samotná místní brána dat i určité typy připojení pro tuto bránu.If you create and share an app that includes data from an on-premises source, the on-premises data gateway itself and certain types of connections to that gateway will be shared automatically. Když nebude některé připojení sdílené automaticky, můžete ho sdílet ručně (jak jsme ukázali v předchozí části), nebo může aplikace vyzvat uživatele, aby si vytvořili vlastní připojení.For any connection that isn’t shared automatically, you can share it manually (as the previous section shows) or let the app prompt users to create their own connections. Postup zobrazení připojení, u kterých byla nakonfigurována brána:To show the connection or connections with which a gateway has been configured:

  1. Otevřete powerapps.com, v levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Spravovat a potom klikněte nebo klepněte na Brány.Open powerapps.com, click or tap Manage in the left navigation bar, and then click or tap Gateways.
  2. Klikněte nebo klepněte na bránu a potom na kartu Připojení.Click or tap a gateway, and then click or tap the Connections tab.

Poznámka

Pokud některá připojení nasdílíte ručně, budete je muset nasdílet znovu za těchto okolností:If you share one or more connections manually, you might need to reshare them under these circumstances:

  • Přidáte místní bránu dat k aplikaci, kterou jste už nasdíleli.You add an on-premises data gateway to an app that you’ve already shared.
  • Změníte lidi nebo skupiny, kterým jste nasdíleli aplikaci, která má místní bránu dat.You change the set of people or groups with whom you’ve shared an app that has an on-premises data gateway.

Vlastní konektoryCustom connectors

Když sdílíte aplikaci, která používá vlastní konektor, je automaticky sdílený, ale uživatelé si k němu musí vytvořit vlastní připojení.When you share an app that uses a custom connector, it is automatically shared, but users must create their own connections to it.

Na powerapps.com můžete zobrazit nebo aktualizovat oprávnění pro vlastní konektor.On powerapps.com, you can view or update permissions for a custom connector. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Spravovat, klikněte nebo klepněte na Připojení a potom na Nové připojení (v pravém horním rohu).In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap New connection (in the upper-right corner). Klikněte nebo klepněte na Vlastní a potom klikněte nebo klepněte na vlastní konektor, o kterém chcete zobrazit podrobnosti.Click or tap Custom, and then click or tap a custom connector to display details about it.

Sešity ExceluExcel workbooks

Pokud sdílená aplikace používá data, ke kterým nemají přístup všichni uživatelé (například excelový sešit v rámci účtu cloudového úložiště), nasdílejte data.If a shared app uses data to which not all users have access (such as an Excel workbook in a cloud-storage account), share the data.

TokyFlows

Pokud sdílíte aplikaci, která obsahuje tok, zobrazí se uživatelům, kteří aplikaci spustí, výzva k ověření nebo aktualizaci všech připojení, se kterými tento tok počítá.If you share an app that includes a flow, users who run the app will be prompted to confirm or update any connections on which the flow relies. Kromě toho platí, že parametry toku může přizpůsobit jenom osoba, která tok vytvořila.In addition, only the person who created the flow can customize its parameters. Můžete například vytvořit tok, který bude posílat poštu na zadanou adresu. Ostatní uživatelé ale nemůžou tuto adresu změnit.For example, you can create a flow that sends mail to an address that you specify, but other users can’t change that address.