Propojení sharepointových seznamů pomocí vyhledávacích políHow to link SharePoint lists using lookup fields

Tento kurz ukazuje, jak můžete spojit dva sharepointové seznamy pomocí vyhledávacích polí.This tutorial shows how you can connect two SharePoint lists with lookup fields.

PřehledOverview

SharePoint poskytuje dva druhy vyhledávacích polí:SharePoint provides two types of lookup fields:

 • Vyhledávání: Odkazuje na jiný seznam, třeba seznam Objednávky může obsahovat vyhledávací pole, které odkazuje na zákazníky v seznamu Zákazníci.Lookup: links to another list: for example an Orders list may have a lookup field that links to customers in a Customer list;
 • Volba: Kliknutím nebo klepnutím na pole se zobrazí malá nabídka položek, ze kterých můžete vybrat.Choice: clicking or tapping the field displays a small menu of items that you choose from.

V tomto kurzu vytvoříte aplikaci, která tyto druhy vyhledávacích polí používá.In this tutorial, you build an app that uses these kinds of lookup fields.

K čemu se vyhledávací pole používají?What do you use lookup fields for?

Data ve firmách jsou rozsáhlá a složitá.Data in an enterprise is large and complex. Data v jednom sharepointovém seznamu často souvisejí s daty v jiném seznamu.Data in one SharePoint list often relates to data in another list. Vyhledávací pole jsou hlavní způsob, jak se taková obchodní data propojují.Lookup fields are the primary way such business data comes together.

Můžete mít třeba seznam Objednávky s vyhledávacím polem, které odkazuje na seznam Zákazníci, aby bylo vidět, který zákazník objednávku provedl.For example, you might have an Orders list which has a lookup field that links to a Customers list, to show which customer placed the order. Vyhledávací pole v seznamu Objednávky umožňuje získat ze seznamu Zákazníci také další data.The lookup field in the Orders list lets you get other data from the Customers list as well. Vyhledávací pole můžete také využít k připojení seznamu Objednávky k seznamu Produkt a získání informací, které o objednaném produktu potřebujete, třeba obrázků produktů, specifikací, podrobností o výrobci a podobně.You might also use a lookup field to connect the Orders list to a Product list, and bring in information you need about the product ordered, such as product pictures, specifications, manufacturer details, etc.

K čemu se používají pole Volba?What are Choice fields used for?

Pole Volba se používají pro velmi krátké seznamy, ale místo vytvoření samostatného seznamu přidáte hodnoty seznamu do malé nabídky, která se zobrazí po kliknutí nebo klepnutí na pole Volba, kde pak jednu z hodnot vyberete.Choice fields are used for very short lists, but instead of actually creating a separate list, you include the list values in a small menu, which appears when you click or tap on the Choice field, and you select one of the values.

Mezi příklady patří data jako kód stavu zákazníka, dostupnost produktu, stavové kódy – v podstatě jakékoli pevně dané seznamy, který jsou poměrně krátké.Examples include data like Customer Status Code, Product Availability, State Codes; basically any fixed list that is relatively short. Tato data by se mohla ve skutečnosti implementovat jako samostatné seznamy, které byste pak propojili pomocí pole Vyhledávání, ale obvykle je jednodušší a rychlejší je implementovat jako pole Volba.This data could in fact be implemented as separate lists, and then you would use a Lookup field to link to them, but it is usually easier and quicker to implement them as Choice fields.

Vytvoření seznamů v SharePointuCreate the lists in SharePoint

V tomto kurzu vzájemně propojíte dva vlastní sharepointové seznamy Prostředky a Opravna.In this tutorial, you link two SharePoint custom lists together, Assets and RepairShop. Seznam Prostředky slouží ke sledování hardwarového vybavení v týmu.The Assets list is used to track hardware equipment in a team. Protože se hardware občas porouchá, použijeme seznam Opravna ke sledování místních opraven, které ho můžou opravit.Since hardware gets broken from time to time, we use the RepairShop list to track the local shops which can fix it.

Vyhledávací pole použitá v tomto příkladuThe lookup fields used in this example

Seznam Opravna používá pole KontaktníE-mail k identifikaci opravny.The RepairShop list uses the ContactEmail field to identify the shop. Tento seznam se definuje jako první, aby měl každý řádek v seznamu Prostředky na co odkazovat.This list is defined first so that each row in the Assets list has something to point to.

Seznam Prostředky má dvě vyhledávací pole:The Assets list has two lookup fields:

 • Jedno s názvem Opravna a typem Vyhledávání, které používá e-mailové adresy k odkazování na položky v seznamu Opravnaone called RepairShop, of type Lookup, which uses email addresses to point to entries in the RepairShop list;
 • Jedno s názvem TypProstředku a typem Volba uvádějící druhy hardwaru, kterým tento prostředek může býtone called AssetType, of type Choice, which lists the kinds of hardware that this asset might be.

Pravděpodobně byste definovali ještě další pole v závislosti na tom, jaké informace byste potřebovali sledovat.You most likely would define additional fields, depending on the information you need to track.

Definování seznamu Opravna a přidání datDefine the RepairShop list and add data

Toto uděláte jako první, abyste při přidávání dat do seznamu Prostředky měli položky seznamu Opravna k dispozici na výběr z vyhledávacího pole Prostředky.Opravna.You do this first, so that when you add data to the Assets list, RepairShop entries are available for you to choose from the Assets.RepairShop lookup field.

 1. Na sharepointovém webu vytvořte nový seznam Opravna.On your SharePoint site, create a new RepairShop list.

 2. Přidejte pole KontaktníE-mail typu Jeden řádek textu.Add a ContactEmail field of type Single line of text.

 3. Přidejte další pole, která potřebujete.Add any other fields you need.
 4. Klikněte nebo klepněte na + Nový a zadejte do seznamu ukázková data, aspoň 3 řádky s různými hodnotami KontaktníE-mail.Click or tap + New to enter sample data into the list, at least 3 rows with different ContactEmail values. Když bude prostředek potřebovat opravit, jednu z těchto hodnot zvolíte.When an asset needs to be repaired, you choose one of these.

Definování seznamu ProstředkyDefine the Assets list

 1. Na sharepointovém webu vytvořte nový seznam Prostředky.On your SharePoint site, create a new Assets list.
 2. Klikněte nebo klepněte na znaménko plus a zvolte Další.Click or tap the plus sign and choose More.

 3. Přidejte pole TypProstředku typu Volba a do textového pole Každou volbu zadejte na samostatný řádek zadejte hodnoty, které chcete v nabídce volby zobrazovat.Add an AssetType field of type Choice, and in the Type each choice on a separate line text box, fill in the values you want to appear in the choice menu. Pak klikněte nebo klepněte na OK.Then click or tap OK.
 4. Začněte přidávat další pole jako v kroku 2: klikněte nebo klepněte na symbol plus a zvolte Další.Start to add another field, just like in step 2: click or tap the plus sign and choose More.
 5. Přidejte pole Opravna typu Vyhledávání, zvolte Opravna z textového pole Získat informace z a zvolte KontaktníE-mail z textového pole V tomto sloupci.Add a RepairShop field of type Lookup, choose RepairShop from the Get information from text box, and choose ContactEmail from the In this column text box. Pak klikněte nebo klepněte na OK.Then click or tap OK.
 6. Přidejte všechna další pole, která chcete.Add any additional fields you want.

Vytvoření aplikace ze seznamu ProstředkyCreate an app from the Assets list

Pomocí této aplikace můžete přidávat data do seznamu Prostředky.You use this app to add data to the Assets list.

 1. Otevřete PowerApps Studio.Open PowerApps Studio. Pokud jste novým uživatelem PowerApps, zdarma se zaregistrujte pomocí e-mailové adresy vaší organizace a podle pokynů stáhněte PowerApps Studio z Windows Storu.If you are new to PowerApps, sign up for free using your organizational email address and follow the instructions to download PowerApps Studio from the Windows store.
 2. V nabídce Soubor (podél levého okraje) klikněte nebo klepněte na Nový a pak klikněte nebo klepněte na SharePoint.In the File menu (along the left edge), click or tap New, and then click or tap SharePoint.

 1. Vyberte web SharePointu ze seznamu Poslední weby nebo zadejte adresu URL vašeho webu přímo do textového pole.Choose your SharePoint site from the Recent sites list or enter your site's url directly into the text box. Klikněte nebo klepněte na Přejít.Click or tap GO.

 1. Vyberte hlavní seznam z sharepointového webu, v tomto příkladu Prostředky.Choose the main list from your SharePoint site, in this example, Assets. Klikněte nebo klepněte na tlačítko Připojit v pravém dolním rohu.Click or tap the Connect button in the lower-right corner.

Přidání dat do seznamu ProstředkyAdd data to the Assets list

Teď můžete aplikaci spustit a uvidíte, jak obrazovka podrobností zobrazení hledá vyhledávací pole.Now you can run the app and see how the view details screen looks for the lookup fields.

 1. Stiskněte F5 nebo vyberte Náhled ( ).Press F5 or select Preview ( ).
 2. Kliknutím nebo klepnutím na symbol + v pravém horním rohu přidejte položku.Click or tap the + symbol in the upper right corner to add an entry.
 3. Zadejte Název tohoto prostředku.Enter a Title for this asset.
 4. Klikněte nebo klepněte na šipku rozevíracího seznamu TypProstředku.Click or tap the AssetType dropdown arrow. Zobrazí se hodnoty, které jste zadali při vytváření tohoto pole.The values displayed are those you entered when you created this field. Vyberte jednu z položek.Choose one of the entries.

 5. Klikněte nebo klepněte na šipku rozevíracího seznamu Opravna.Click or tap the RepairShop dropdown arrow. Vyberte jednu z položek.Choose one of the entries.

 6. Kliknutím nebo klepnutím na značku zaškrtnutí vpravo nahoře novou položku uložte.In the upper-right corner, click or tap the check mark to save the new entry.
 7. (volitelné) Opakováním postupu přidejte do seznamu tolik položek, kolik chcete.(optional) Repeat this procedure to add as many items to the list as you want.
 8. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.Press Esc to return to the default workspace.

Další informaceFor more information