Vytvoření aplikace pro řízení projektůCreate an app to manage projects

Poznámka

Tento článek je součástí série kurzů, jak používat PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s SharePointem Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Přečtěte si úvod k sérii, který vám poskytne obecnější přehled celého tématu i související soubory ke stažení.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Při plnění tohoto úkolu vytvoříme aplikaci úplně od začátku.In this task, we'll build an app from scratch. Tato aplikace uživateli umožňuje přiřadit k projektům manažera a aktualizovat podrobnosti projektu.This app allows a user to assign a manager to projects and to update project details. Použijete některé stejné ovládací prvky a vzorce, které jste viděli v první aplikaci, ale tentokrát vytvoříte větší část aplikace sami.You will see some of the same controls and formulas you saw in the first app, but you will build more of the app yourself this time. Tento proces je složitější, ale naučíte se toho víc, což je podle nás férový výměnný obchod.The process is more complex, but you'll learn more, so we think it's a fair trade-off.

Tip

Balíček ke stažení pro tento scénář obsahuje hotovou verzi aplikace: project-details-app.msapp.The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-details-app.msapp.

Rychlá rekapitulace PowerApps StudiaQuick review of PowerApps Studio

V posledním úkolu jste používali PowerApps Studio pro web. Než budeme pokračovat, chceme mít jistotu, že všemu rozumíte.You used PowerApps Studio for web in the last task, but we want to make sure you understand all the parts before we move on. Můžete dál pracovat v PowerApps Studiu pro web, nebo můžete použít PowerApps Studio pro Windows.You can continue to work in PowerApps Studio for web, or you can use PowerApps Studio for Windows.

PowerApps Studio má tři podokna a pás karet, díky kterému se vytváření aplikací podobá vytváření prezentace v PowerPointu:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel like building a slide deck in PowerPoint:

 1. Levý navigační panel, kde se zobrazuje hierarchický pohled na všechny obrazovky a ovládací prvky aplikace a miniatury obrazovekLeft navigation bar, which shows a hierarchical view of all the app's screens and controls, as well as thumbnails of the screens
 2. Prostřední podokno obsahující obrazovku aplikace, na které pracujeteMiddle pane, which contains the app screen you are working on
 3. Pravé podokno, kde nastavujete možnosti, jako je rozložení a zdroje datRight-hand pane, where you set options like layout and data sources
 4. Rozevírací seznam vlastností, kde můžete vybrat vlastnosti, ke kterým se vztahují vzorceProperty drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Řádek vzorců, kde můžete přidávat vzorce (jako v Excelu), které definují chování aplikaceFormula bar, where you add formulas (like in Excel) that define app behavior
 6. Pás karet, kde můžete přidat ovládací prvky a přizpůsobit prvky návrhuRibbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

Krok 1: Vytvoření obrazovekStep 1: Create screens

Po krátké rekapitulaci se můžeme pustit do vytvoření aplikace.With that review out of the way, let's start building an app.

Vytvoření a uložení aplikaceCreate and save the app

 1. V PowerApps Studiu klikněte nebo klepněte na Nový a pak v oblasti Prázdná aplikace klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefon.In PowerApps Studio, click or tap New, then under Blank app, click or tap Phone Layout.

  Prázdná aplikace – rozložení pro telefon

 2. Klikněte nebo klepněte na Soubor, čímž se otevře karta Nastavení aplikace. Zadejte název „Aplikace pro řízení projektů“.Click or tap File, which opens to an App settings tab. Enter the name "Project Management app".

  Název aplikace

 3. Klikněte nebo klepněte na Uložit jako, ověřte, že se aplikace uloží do cloudu a pak klikněte na Uložit v pravém dolním rohu.Click or tap Save as, verify that the app will save to the cloud, then click Save in the lower right corner.

  Uložení do cloudu

 4. Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap Ikona Zpět do aplikace se vraťte k aplikaci.to go back to the app.

Přidání čtyř obrazovek do aplikaceAdd four screens to the app

V tomto kroku vytvoříme pro aplikaci čtyři prázdné obrazovky.In this step, we'll create four blank screens for the app. V závislosti na účelu obrazovky použijeme různá rozložení.We'll use different screen layouts, depending on the screen's purpose. Tyto obrazovky dokončíme v dalších krocích.We'll add to these screens in later steps.

ObrazovkaScreen ÚčelPurpose
SelectTaskSelectTask Úvodní obrazovka pro přechod na jiné obrazovkyOpening screen; navigate to other screens
AssignManagerAssignManager Přiřazení manažera ke schválenému projektuAssign a manager to an approved project
ViewProjectsViewProjects Zobrazení seznamu projektů se souhrnnými informacemiView a list of projects, with summary information
UpdateDetailsUpdateDetails Zobrazení a aktualizace podrobností projektuView and update the details for a project
 1. Na kartě Domů klikněte nebo klepněte na Nová obrazovka a pak na Posouvatelná obrazovka.On the Home tab, click or tap NewScreen, then Scrollable screen.

  Posouvatelná obrazovka

 2. Přejmenujte tuto obrazovku na SelectTask.Rename the screen to SelectTask.

  Přejmenování obrazovky

 3. Vytvořte a přejmenujte další obrazovky:Create and rename additional screens:

  1. Klikněte nebo klepněte na Nová obrazovka a pak na Posouvatelná obrazovka.Click or tap NewScreen, then Scrollable screen. Přejmenujte tuto obrazovku na AssignManager.Rename the screen to AssignManager.
  2. Klikněte nebo klepněte na Nová obrazovka a pak na Obrazovka se seznamem.Click or tap NewScreen, then List screen. Přejmenujte tuto obrazovku na ViewProjects.Rename the screen to ViewProjects.
  3. Klikněte nebo klepněte na Nová obrazovka a pak na Obrazovka s formulářem.Click or tap NewScreen, then Form screen. Přejmenujte tuto obrazovku na UpdateDetails.Rename the screen to UpdateDetails.
 4. Vyberte tři tečky (...) vedle Screen1 a pak klikněte nebo klepněte na Odstranit.Select the ellipsis (. . .) next to Screen1, then click or tap Delete.

  Odstranění obrazovky

Aplikace by měla vypadat jako na následujícím obrázku.The app should now look like the following image.

Všechny obrazovky aplikace

Krok 2: Připojení k sharepointovému seznamuStep 2: Connect to a SharePoint list

V tomto kroku se připojíme k sharepointovému seznamu Product Details.In this step, we'll connect to the Product Details SharePoint list. V této aplikaci používáme jenom jeden seznam, pokud ale chcete aplikaci rozšířit, mohli byste se snadno připojit k oběma.We only use one list in this app, but you could easily connect to both if you want to extend the app.

 1. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na obrazovku SelectTask.In the left navigation bar, click or tap the SelectTask screen.
 2. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na Přidat zdroj dat.In the right pane, click or tap Add data source.

  Připojení k datům

 3. Klikněte nebo klepněte na Nové připojení.Click or tap New connection.

  Nové připojení

 4. Klikněte nebo klepněte na SharePoint.Click or tap SharePoint.

  Připojení k SharePointu

 5. Vyberte Připojit přímo (cloudové služby) a klikněte nebo klepněte na Vytvořit.Select Connect directly (cloud services), then click or tap Create.

  Připojit přímo (cloudové služby)

 6. Zadejte adresu URL SharePointu a klikněte nebo klepněte na Přejít.Enter a SharePoint URL, then click or tap Go.

  Adresa URL SharePointu pro připojení

 7. Vyberte seznam Project Details a pak klikněte nebo klepněte na Připojit.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  Výběr seznamu Project Details

  Na kartě Zdroje dat v pravém podokně se teď zobrazuje vytvořené připojení.The Data sources tab in the right pane now shows the connection that you have created.

  Karta Zdroje dat

Krok 3: Sestavení obrazovky SelectTaskStep 3: Build the SelectTask screen

V tomto kroku zajistíme přechod na jiné obrazovky v aplikaci a budeme pracovat s některými ovládacími prvky, vzorci a možnostmi formátování, které PowerApps nabízí.In this step, we'll provide a way to navigate to the other screens in the app - working with some of the controls, formulas, and formatting options that PowerApps provides.

Aktualizace názvu a vložení úvodního textuUpdate the title and insert introductory text

 1. V levém navigačním panelu vyberte obrazovku SelectTask.In the left navigation bar, select the SelectTask screen.
 2. V prostředním podokně vyberte výchozí [Název] a pak v řádku vzorců aktualizujte vlastnost Text na „Řízení projektů Contoso“.In the middle pane, select the default [Title], then in the formula bar, update the Text property to "Contoso Project Management".

  Vlastnost Text v řádku vzorců

 3. Na kartě Vložit klikněte nebo klepněte na Popisek a přetáhněte ho pod horní pruh.On the Insert tab, click or tap Label, then drag the label down below the top banner.

  Přidání popisku

 4. V řádku vzorců nastavte následující vlastnosti tohoto popisku:In the formula bar, set the following properties for the label:

  • Vlastnost Color = DarkGrayColor property = DarkGray

  • Vlastnost Size = 18Size property = 18

  • Vlastnost Text = "Pokračujte kliknutím nebo klepnutím na úkol..."Text property = "Click or tap a task to continue..."

   Aktualizace textu popisku

Přidání dvou navigačních tlačítekAdd two navigation buttons

 1. Na kartě Vložit klikněte nebo klepněte na Tlačítko a přetáhněte ho pod popisek.On the Insert tab, click or tap Button, then drag the button below the label.

  Přidání tlačítka

 2. V řádku vzorců nastavte následující vlastnosti tohoto tlačítka:In the formula bar, set the following properties for the button:

  • Vlastnost OnSelect = Navigate(AssignManager; Fade).OnSelect property = Navigate(AssignManager, Fade). Když aplikaci spustíte a kliknete na toto tlačítko, přejdete na druhou obrazovku, přičemž mezi obrazovkami se použije zatmívací/roztmívací přechod.When you run the app and click this button, you navigate to the second screen in the app, with a fade transition between the screens.

  • Vlastnost Text = "Přiřadit manažera"Text property = "Assign Manager"

 3. Změňte velikost tlačítka podle textu.Resize the button to accommodate the text.

  Aktualizace textu tlačítka

 4. Vložte další tlačítko s následujícími vlastnostmi:Insert another button with the following properties:

  • Vlastnost OnSelect = Navigate(ViewProjects; Fade)OnSelect property = Navigate(ViewProjects, Fade).

  • Vlastnost Text = "Aktualizovat podrobnosti"Text property = "Update Details"

   Aktualizace textu tlačítka

   Poznámka

   Toto tlačítko má název Aktualizovat podrobnosti, ale napřed přejdeme na obrazovku ViewProjects, kde vybereme projekt, který se má aktualizovat.The button is labeled Update Details, but we first navigate to the ViewProjects screen to select a project to update.

Spuštění aplikaceRun the app

Aplikace toho zatím moc neumí, ale pokud chcete, můžete ji spustit:The app doesn't do a lot yet, but you can run it if you like:

 1. Klikněte nebo klepněte na obrazovku SelectTask (v režimu náhledu v PowerApps Studiu se aplikace vždycky spustí z vybrané obrazovky).Click or tap the SelectTask screen (the app always starts from the selected screen in Preview mode in PowerApps Studio).

 2. Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap ikona Spustit aplikaci v pravém horním rohu spusťte aplikaci.in the upper right corner to run the app.

 3. Kliknutím nebo klepnutím na některé z tlačítek přejděte na jinou obrazovku.Click or tap one of the buttons to navigate to another screen.

 4. Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap Ikona Zavřít náhled aplikace v pravém horním rohu aplikaci zavřete.in the upper right corner to close the app.

Krok 4: Sestavení obrazovky AssignManagerStep 4: Build the AssignManager screen

V tomto kroku zobrazíme pomocí galerie všechny projekty, které jsou schválené, ale ještě nemají manažera.In this step, we'll use a gallery to display all projects that have been approved but don't yet have a manager. Přidáme další ovládací prvky, abyste mohli manažera přiřadit.We'll add other controls, so you can assign a manager.

Poznámka

Později vytvoříme v aplikaci stránku, která umožní upravit všechna pole projektu (včetně pole s manažerem), ale podle nás by bylo skvělé vytvořit také takovou obrazovku.We'll build a page later in the app that allows you to edit all fields for a project (including the manager field), but we thought it would be cool to build a screen like this one as well.

 1. Uložte změny, které jsme zatím udělali.Save the changes you've made so far.

 2. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na obrazovku AssignManager.In the left navigation bar, click or tap the AssignManager screen.

Aktualizace názvu a vložení úvodního textuUpdate the title and insert introductory text

 1. Změňte [Název] na Přiřadit manažera.Change [Title] to Assign Manager.

 2. Přidejte popisek s následujícími vlastnostmi:Add a label with the following properties:

  • Vlastnost Color = DarkGrayColor property = DarkGray

  • Vlastnost Size = 18Size property = 18

  • Vlastnost Text = "Vyberte projekt a přiřaďte manažera"Text property = "Select a project, then assign a manager"

   Rozložení pro přiřazení manažera

Přidání šipky zpět pro návrat na obrazovku SelectTaskAdd a back arrow to return to the SelectTask screen

 1. Klikněte nebo klepněte na modrý pruh v horní části obrazovky.Click or tap the blue bar at the top of the screen.

 2. Na kartě Vložit klikněte nebo klepněte na Ikony a pak klikněte nebo klepněte na Vlevo.On the Insert tab, click or tap Icons, then click or tap Left.

  Vložení šipky vlevo

 3. Přemístěte tuto šipku na levou stranu modrého pruhu a nastavte následující vlastnosti:Move the arrow to the left side of the blue bar, and set the following properties:

  • Vlastnost Color = WhiteColor property = White

  • Vlastnost Height = 40Height property = 40

  • Vlastnost OnSelect = Navigate(SelectTask; Fade)OnSelect property = Navigate(SelectTask, Fade)

  • Vlastnost Width = 40Width property = 40

   Přidání tlačítka Zpět

 1. Na kartě Vložit klikněte nebo klepněte na Galerie a pak na Svisle.On the Insert tab, click or tap Gallery, then Vertical.

  Přidání svislé galerie

 2. V nabídce Rozvržení v pravém podokně vyberte Název, titulek a text.Select Title, subtitle, and body from the Layout menu in the right pane.

  Změna rozložení galerie

  Galerie teď má správné rozložení, ale pořád obsahuje výchozí ukázkový text.The gallery now has the right layout, but it still has the default sample text. Hned to opravíme.We'll fix that next.

  Galerie s výchozím textem

 3. Nastavte u galerie následující vlastnosti:Set the following properties for the gallery:

  • Vlastnost BorderThickness = 1BorderThickness property = 1

  • Vlastnost BorderStyle = DottedBorderStyle property = Dotted

  • Vlastnost Items = Filter('Project Details'; PMAssigned="Unassigned").Items property = Filter('Project Details', PMAssigned="Unassigned"). Galerie bude obsahovat jenom projekty bez přiřazeného manažera.Only projects with no manager assigned are included in the gallery.

   Galerie s textem ze seznamu

 4. V pravém podokně aktualizujte pole podle následujícího seznamu:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • ApprovedDateApprovedDate

  • StatusStatus

  • TitleTitle

   Pole galerie

 5. Podle potřeby změňte velikost popisků v galerii a odeberte šipku z první položky galerie (z této galerie nepotřebujeme nikam přecházet).Resize labels in the gallery as appropriate, and remove the arrow from the first gallery item (we don't need to navigate anywhere from this gallery).

  Odebrání ikony šipky

  Obrazovka by měla vypadat jako na následujícím obrázku.The screen should now look like the following image.

  Naformátovaná galerie

Změna barvy vybrané položkyChange the color of an item if it's selected

 1. Vyberte galerii a vlastnost TemplateFill nastavte na If (ThisItem.IsSelected=true; Orange; White).Select the gallery, then set the TemplateFill property to If (ThisItem.IsSelected=true, Orange, White).

 2. Vyberte v galerii nějakou položku.Select an item in the gallery. Obrazovka by měla vypadat jako na následujícím obrázku.The screen should now look like the following image.

  Galerie s vybranou položkou

Přidání popisku, textového zadání a tlačítka OK, které odešle přiřazení manažeraAdd a label, text input, and OK button to submit manager assignments

 1. Klikněte nebo klepněte mimo galerii, se kterou jste pracovali.Click or tap outside the gallery you've been working on.

 2. Na kartě Vložit klikněte nebo klepněte na Popisek.On the Insert tab, click or tap Label. Přetáhněte tento popisek doleva pod galerii.Drag the label below the gallery, to the left. Nastavte u popisku následující vlastnosti:Set the following properties for the label:

  • Vlastnost Size = 20Size property = 20

  • Vlastnost Text = "Manažer:"Text property = "Manager:"

  Přidání popisku Manažer

 3. Na kartě Vložit klikněte nebo klepněte na Text a pak na Textové zadání.On the Insert tab, click or tap Text, then Text input. Přetáhněte toto textové zadání doprostřed pod galerii.Drag the text input below the gallery, in the center. Nastavte u textového zadání následující vlastnosti:Set the following properties for the drop down:

  • Vlastnost Default = ""Default property = ""

  • Vlastnost Height = 60Height property = 60

  • Vlastnost Size = 20Size property = 20

  • Vlastnost Width = 250Width property = 250

  Přidání textového zadání

 4. Na kartě Vložit klikněte nebo klepněte na Tlačítko.On the Insert tab, click or tap Button. Přetáhněte toto tlačítko doprava pod galerii.Drag the button below the gallery, to the right. Nastavte u tlačítka následující vlastnosti:Set the following properties for the button:

  • Vlastnost Height = 60Height property = 60

  • Vlastnost OnSelect = Patch('Project Details'; LookUp('Project Details'; ID = Gallery1.Selected.ID); {PMAssigned: TextInput1.Text}).OnSelect property = Patch('Project Details', LookUp('Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID), {PMAssigned: TextInput1.Text}). Další informace najdete v části Podrobný rozbor vzorce.For more information, see Formula deep-dive.

  • Tento vzorec aktualizuje seznam Project Details a nastaví hodnotu pole PMAssigned.This formula updates the Project Details list, setting a value for the PMAssigned field.

  • Vlastnost Size = 20Size property = 20

  • Vlastnost Text = "OK"Text property = "OK"

  • Vlastnost Width = 80Width property = 80

  Přidání tlačítka OK

Hotová obrazovka by měla vypadat jako na následujícím obrázku.The completed screen should now look like the following image.

Dokončena obrazovka Přiřadit manažera

Krok 5: Sestavení obrazovky ViewProjectsStep 5: Build the ViewProjects screen

V tomto kroku změníme vlastnosti galerie na obrazovce ViewProjects.In this step, we'll change properties for the gallery on the ViewProjects screen. V této galerii se zobrazují položky ze seznamu Project Details.This gallery displays items from the Project Details list. Na této obrazovce vyberete nějakou položku a její podrobnosti pak upravíte na obrazovce UpdateDetails.You select an item on this screen, then you edit the details on the UpdateDetails screen.

 1. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na obrazovku ViewProjects.In the left navigation bar, click or tap the ViewProjects screen.

 2. Změňte [Název] na "Zobrazit projekty".Change [Title] to "View Projects".

 3. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na BrowserGallery1 pod ViewProjects.In the left navigation bar, click or tap BrowserGallery1 under ViewProjects.

 4. V nabídce Rozvržení v pravém podokně vyberte Název, titulek a text.Select Title, subtitle, and body from the Layout menu in the right pane.

  Změna rozložení galerie

  Galerie teď má správné rozložení s výchozím ukázkovým textem.The gallery now has the right layout, with the default sample text.

  Galerie s výchozím textem

 5. Vyberte tlačítko pro aktualizaci Ikona Aktualizovat a nastavte jeho vlastnost OnSelect na Refresh('Project Details').Select the refresh button Refresh icon, and set its OnSelect property to Refresh('Project Details').

 6. Vyberte tlačítko pro přidání nové položky Ikona Přidat nový a nastavte jeho vlastnost OnSelect na NewForm(EditForm1); Navigate(UpdateDetails; ScreenTransition.None).Select the new item button Add new icon, and set its OnSelect property to NewForm(EditForm1); Navigate(UpdateDetails, ScreenTransition.None).

Přidání šipky zpět pro návrat na obrazovku SelectTaskAdd a back arrow to return to the SelectTask screen

 1. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na obrazovku AssignManager.In the left navigation bar, click or tap the AssignManager screen.

 2. Vyberte šipku zpět, kterou jste sem přidali, a zkopírujte ji.Select the back arrow you added there, and copy it.

 3. Vložte tuto šipku na obrazovku ViewProjects a umístěte ji nalevo od tlačítka pro aktualizaci.Paste the arrow into the ViewProjects screen and position it to the left of the refresh button.

  Tlačítko Zpět

  Společně se šipkou se přenesou všechny její vlastnosti včetně vlastnosti OnSelect nastavené na Navigate(SelectTask; Fade).All its properties come along with it, including the OnSelect property of Navigate(SelectTask, Fade).

 1. Vyberte galerii BrowseGallery1 a nastavte vlastnost Items této galerie na SortByColumns(Filter('Project Details'; StartsWith(Title; TextSearchBox1.Text)); "Title"; If(SortDescending1; Descending; Ascending)).Select the BrowseGallery1 gallery, and set the Items property of the gallery to SortByColumns(Filter('Project Details', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Tím se zdroj dat této galerie nastaví na seznam Project Details a k hledání a řazení se použije pole Title.This sets the data source of the gallery to the Project Details list, and uses the Title field for search and sort.

 2. Vyberte Ikona Šipka k podrobnostem v první položce galerie a nastavte vlastnost OnSelect na Navigate(UpdateDetails; None).Select the Details arrow icon in the first gallery item, and set the OnSelect property to Navigate(UpdateDetails, None).

   <span data-ttu-id="c5758-322">Galerie Zobrazit projekty s vybranou první položkou</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="c5758-322">View Projects gallery - first item selected</span></span>

 3. V pravém podokně aktualizujte pole podle následujícího seznamu:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • StatusStatus

  • PMAssignedPMAssigned

  • TitleTitle

   Pole galerie

   Hotová obrazovka by měla vypadat jako na následujícím obrázku.The completed screen should now look like the following image.

   Dokončená obrazovka Zobrazit projekty

Krok 6: Sestavení obrazovky UpdateDetailsStep 6: Build the UpdateDetails screen

V tomto kroku připojíme formulář pro úpravy na obrazovce UpdateDetails ke zdroji dat a uděláme změny některých vlastností a polí.In this step, we'll connect the edit form on the UpdateDetails screen to our data source, and we'll make some property and field changes. Na této obrazovce upravíte podrobnosti projektu vybraného na obrazovce Zobrazit projekty.On this screen, you edit details for a project that you selected on the View Projects screen.

 1. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na obrazovku UpdateDetails.In the left navigation bar, click or tap the UpdateDetails screen.

 2. Změňte [Název] na "Aktualizovat podrobnosti".Change [Title] to "Update Details".

 3. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na EditForm1 pod UpdateDetails.In the left navigation bar, click or tap EditForm1 under UpdateDetails.

 4. Nastavte u formuláře následující vlastnosti:Set the following properties for the form:

  • Vlastnost DataSource = 'Project Details'DataSource property = 'Project Details'

  • Vlastnost Item = BrowseGallery1.SelectedItem property = BrowseGallery1.Selected

 5. Mějte tento formulář pořád vybraný a v pravém podokně klikněte nebo klepněte v uvedeném pořadí na zaškrtávací políčko u následujících polí:With the form still selected, in the right pane click or tap the checkbox for the following fields, in the order shown:

  • TitleTitle

  • PMAssignedPMAssigned

  • StatusStatus

  • ProjectedStartDateProjectedStartDate

  • ProjectedEndDateProjectedEndDate

  • ProjectedDaysProjectedDays

  • ActualDaysActualDays

   Úprava polí formuláře

 6. Vyberte tlačítko pro zrušení Ikona Zrušit a nastavte jeho vlastnost OnSelect na ResetForm(EditForm1); Back().Select the cancel button Cancel icon, and set its OnSelect property to ResetForm(EditForm1); Back().

 7. Vyberte tlačítko pro uložení Ikona Zaškrtnutím uložit a zkontrolujte vzorec OnSelectSubmitForm(EditForm1).Select the save button Checkmark save icon and check out the OnSelect formula - SubmitForm(EditForm1). Protože používáme ovládací prvek formuláře pro úpravy, můžeme použít funkci Submit() místo Patch(), jak jsme to udělali dříve.Because we're using the edit form control, we can use Submit(), instead of using Patch() like we did earlier.

Hotová obrazovka by teď měla vypadat jako na následujícím obrázku (pokud jsou pole prázdná, ověřte, že jste vybrali nějakou položku na obrazovce Zobrazit projekty).The completed screen should now look like the following image (if the fields are blank, make sure you select an item on the View Projects screen).

Dokončená obrazovka Aktualizovat podrobnosti

Krok 7: Spuštění aplikaceStep 7: Run the app

Teď, když je aplikace hotová, ji můžeme spustit a zjistit, jak funguje.Now that the app is complete, let's run it to see how it works. Odkaz na tuto aplikaci přidáme na sharepointový web.We'll add a link on the SharePoint site to the app. Aplikaci budete moct spustit v prohlížeči, můžete ji ale nasdílet s jinými lidmi, kteří si ji pak můžou spustit.You will be able to run the app in the browser, but you might need to share the app for other people to run it. Další informace najdete v tématu Sdílení aplikací.For more information, see Share your apps.

 1. Ve spouštěči aplikací Office 365 klikněte nebo klepněte na PowerApps.In the Office 365 app launcher, click or tap PowerApps.

  PowerApps ve spouštěči aplikací Office 365

 2. V PowerApps klikněte nebo klepněte na tři tečky (...) u Aplikace pro řízení projektů a pak na Otevřít.In PowerApps, click or tap the ellipsis (. . .) for Project Management app, then Open.

  Výběr Aplikace pro řízení projektů

 3. Zkopírujte adresu (URL) aplikace v prohlížeči.Copy the address (URL) for the app in the browser.

  Zkopírování adresy URL aplikace

 4. V SharePointu klikněte nebo klepněte na UPRAVIT ODKAZY.In SharePoint, click or tap EDIT LINKS.

  Úprava odkazů na sharepointový web

 5. Klikněte nebo klepněte na (+) odkaz.Click or tap (+) link.

  Přidání odkazu na aplikaci na sharepointový web

 6. Zadejte „Aplikace pro řízení projektů“ a vložte adresu aplikace.Enter "Project Management app", and paste in the address for the app.

  Úprava vlastností odkazu

 7. Klikněte nebo klepněte na OK a pak na Uložit.Click or tap OK, then Save.

  Uložení změn odkazu

Přiřazení manažera k projektuAssign a manager to a project

Teď, když máme aplikaci na sharepointovém webu, převezmeme roli schvalovatele projektů – vyhledáme všechny projekty, které nemají přiřazeného manažera, a přiřadíme jednomu z těchto projektů manažera.Now that we have the app in our SharePoint site, we'll assume the role of the project approver - we'll look for any projects that don't have a manager assigned, and assign a manager to one of the projects. Pak převezmeme roli projektového manažera a přidáme pár informací o projektu, který máme přiřazený.Then we'll assume the role of the project manager, and add some information about a project that is assigned to us.

 1. Nejprve se podívejme na seznam Project Details na SharePointu.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. Dva projekty mají ve sloupci PMAssigned hodnotu Unassigned.Two projects have a value of Unassigned in the PMAssigned column. Tyto projekty uvidíme v aplikaci.We will see these in the app.

  Nepřiřazené projekty v sharepointovém seznamu

 2. Klikněte nebo klepněte na odkaz, který jste pro aplikaci vytvořili.Click or tap the link that you created to the app.

 3. Na první obrazovce klikněte nebo klepněte na Přiřadit manažera.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Úvodní obrazovka aplikace

 4. Na obrazovce Přiřadit manažera vidíte dva nepřiřazené projekty ze seznamu.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. Vyberte projekt New BI software.Select the New BI software project.

  Galerie s vybranou položkou

 5. Do textového zadání Manažer zadejte Joni Sherman a klikněte na OK.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  Tato změna se aplikuje na seznam a galerie se aktualizuje, takže se zobrazí jediný zbývající nepřiřazený projekt.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  Přiřazení manažera k projektu

 6. Vraťte se do sharepointového seznamu a aktualizujte stránku.Go back to the SharePoint list and refresh the page. Uvidíte, že záznam tohoto projektu je teď aktualizovaný o jméno projektového manažera.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  Projektový manažer přiřazený v sharepointovém seznamu

Aktualizace podrobností projektuUpdate details for the project

 1. Kliknutím nebo klepnutím na Ikona Zpět se vraťte na první obrazovku a klikněte nebo klepněte na Aktualizovat podrobnosti.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Úvodní obrazovka aplikace

 2. Na obrazovce Zobrazit projekty zadejte do vyhledávacího pole slovo „New“.On the View Projects screen, enter "New" in the search box.

  Hledání v galerii aplikace

 3. Klikněte na Ikona Šipka k podrobnostem u položky New BI software.Click Details arrow icon for the New BI software item.

  Vybraná položka galerie

 4. Na obrazovce Aktualizovat podrobnosti nastavte následující hodnoty:On the Update Details screen, set the following values:

  • Pole ProjectedStartDate = "3/6/2017"The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"

  • Pole ProjectedEndDate = "3/24/2017"The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"

  • Pole ProjectedDays = "15"The ProjectedDays field = "15"

  Aktualizace podrobností položky

 5. Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap Ikona Zaškrtnutí aplikujte tuto změnu na sharepointový seznam.to apply the change to the SharePoint list.

 6. Zavřete aplikaci a vraťte se k seznamu.Close the app, and go back to the list. Uvidíte, že záznam tohoto projektu je teď aktualizovaný o změny kalendářních dat a dnů.You see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  Aktualizovaný sharepointový seznam

Podrobný rozbor vzorceFormula deep-dive

Toto je druhý volitelný oddíl týkající se vzorců PowerApps.This is the second optional section on PowerApps formulas. V prvním podrobném rozboru jsme se podívali na jeden ze vzorců, který PowerApps generuje pro procházení galerie v aplikaci se třemi obrazovkami.In the first deep-dive, we looked at one of the formulas that PowerApps generates for the browse gallery in a three-screen app. V tomto podrobném rozboru se podíváme na vzorec, který jsme použili na obrazovce AssignManager naší druhé aplikace.In this deep-dive, we'll look at a formula that we use for the AssignManager screen of our second app. Tento vzorec vypadá takto:Here's the formula:

Patch ( 'Project Details'; LookUp ( 'Project Details'; ID = Gallery1.Selected.ID ); {PMAssigned: TextInput1.Text} )Patch ( 'Project Details', LookUp ( 'Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID ), {PMAssigned: TextInput1.Text} )

Co tento vzorec dělá?What does this formula do? Když vyberete nějakou položku v galerii a kliknete na tlačítko OK, aktualizuje tento vzorec seznam Project Details a nastaví sloupec PMAssigned na hodnotu zadanou do textového zadání.When you select an item in the gallery and click the OK button, the formula updates the Project Details list, setting the PMAssigned column to the value that you specify in the text input. Vzorec přitom využívá tyto funkce:The formula uses functions to do its work:

 • Funkce Patch umožňuje změnit jeden nebo více záznamů zdroje dat.The Patch function modifies one or more records of a data source.

 • Funkce LookUp vyhledá první záznam v tabulce, který vyhovuje vzorci.The LookUp function finds the first record in a table that satisfies a formula.

Když tyto funkce zkombinujete ve vzorci, stane se toto:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. Při kliknutí na tlačítko OK se zavolá funkce Patch a aktualizuje seznam Project Details.When you click the OK button, the Patch function is called to update the Project Details list.

 2. Funkce LookUp uvnitř funkce Patch identifikuje, který řádek seznamu Project Details se má aktualizovat.Within the Patch function, the LookUp function identifies which row of the Project Details list to update. Porovnává přitom ID vybrané položky galerie s ID v seznamu.It does this by comparing the ID of the selected gallery item to the ID in the list. ID s hodnotou 12 například znamená, že se má aktualizovat položka New BI software.For example, an ID of 12 means that the entry for New BI software should be updated.

 3. Teď, když má funkce Patch správné ID, aktualizuje pole PMAssigned na hodnotu v ovládacím prvku TextInput1.Text.Now that the Patch function has the right ID, it updates the PMAssigned field to the value in TextInput1.Text.

Další krokyNext steps

Dalším krokem v této sérii kurzů je vytvoření sestavy Power BI pro analýzu projektů.The next step in this tutorial series is to create a Power BI report to analyze projects.