Vložení sestavy projektu Power BI do SharePointu OnlineEmbed the Power BI project report in SharePoint Online

Poznámka

Tento článek je součástí série kurzů, jak používat PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s SharePointem Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Přečtěte si úvod k sérii, který vám poskytne obecnější přehled celého tématu i související soubory ke stažení.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Sestavu Power BI vložíme na stejný sharepointový web, který hostí naše dva seznamy.We'll now embed our Power BI report in the same SharePoint Online site that hosts our two lists. Služba Power BI podporuje různé typy vkládání, včetně přímé integrace na sharepointové stránky pro webové a mobilní zobrazení.Power BI supports a variety of approaches to embedding, including directly integrating into SharePoint pages for web and mobile views.

U tohoto typu vložení Power BI vloží sestavu jako webovou část, poskytne uživatelům odpovídající přístup a umožní kliknutím přejít z vložené sestavy na sestavu na powerbi.com. Nejprve v Power BI vygenerujeme odkaz pro vložení a pak ho použijeme na stránce, kterou vytvoříme.With this type of embedding, Power BI embeds the report as a web part, provides appropriate access for users, and lets you click through from the embedded report to the report at powerbi.com. First, we'll generate an embed link in Power BI, then use that link in a page that we create. Další informace o vkládání najdete v tématu Vložení webové části sestavy v SharePointu Online.For more information on embedding, see Embed with report web part in SharePoint Online.

 1. Přihlaste se k Power BI a potom v levém navigačním podokně klikněte nebo klepněte na název sestavy.Sign in to Power BI, then in the left navigation pane, click or tap the report name.

  Přechod na sestavu

 2. Klikněte nebo klepněte na Soubor a pak na Vložit do SharePointu Online.Click or tap File, then Embed in SharePoint Online.

  Vložení do SharePointu Online

 3. Zkopírujte odkaz pro vložení z dialogového okna do souboru a potom klikněte nebo klepněte na Zavřít.Copy the embed link from the dialog box to a file, then click or tap Close. Odkaz použijeme po vytvoření sharepointové stránky.We will use the link after we create a SharePoint page.

  Vložení odkazu pro SharePoint

Krok 2: Vložení sestavyStep 2: Embed the report

 1. Přihlaste se k SharePointu a potom klikněte nebo klepněte na Obsah webu.Sign in to SharePoint, then click or tap Site contents.

  Obsah sharepointového webu

 2. Sestavu byste mohli jednoduše uvést na domovské stránce týmu, ale my vám také ukážeme, jak si pro sestavu můžete vytvořit samostatnou stránku.You could just include a report on the team home page, but we'll show you how to create a separate page for it also. Klikněte nebo klepněte na Nová a potom na Stránka.Click or tap New, then Page.

  Nová sharepointová stránka

 3. Zadejte název stránky, třeba Analýza projektu.Enter a name for the page, like "Project Analysis".
 4. Klikněte nebo klepněte na ikonu plus a potom na Power BI.Click or tap Plus icon then Power BI.

  Přidání části stránky Power BI

 5. Klikněte nebo klepněte na Přidat sestavu.Click or tap Add report.

  Přidání sestavy

 6. V pravém podokně zkopírujte vloženou adresu URL do pole Odkaz na sestavu Power BI.In the right pane, copy the embed URL into the Power BI report link box. Nastavte Zobrazit podokno filtrů a Zobrazit navigační podokno na Zapnuto.Set both Show Filter Pane and Show Navigation Pane to On.

  Nastavení sestavy

 7. Sestava je teď vložená na stránce.The report is now embedded in the page. Kliknutím na Publikovat ji zpřístupněte všem uživatelům, kteří mají k podkladové sestavě přístup.Click Publish to make it available to anyone who can access the underlying report.

  Dokončené vložení sestavy

Krok 3: Udělení přístupu k sestavěStep 3: Grant access to the report.

Pokud na základě našeho doporučení používáte Skupiny Office 365, zkontrolujte, že uživatelé, kteří potřebují přístup, jsou členové pracovního prostoru skupiny ve službě Power BI.If you are using Office 365 Groups as we recommend, make sure users who need access are members of the group workspace within the Power BI service. Tím zajistíte, že uživatelé budou moct zobrazit obsah dané skupiny.This ensures that users can view the contents of that group. Další informace najdete v tématu Spolupráce v pracovním prostoru aplikace Power BI.For more information, see Collaborate in your Power BI app workspace.

Tím máme práci v Power BI pro tento scénář hotovou.That wraps up our work in Power BI for this scenario. Začali jste přidáním dat z sharepointových seznamů do Power BI a dokončili jste celý proces až po vložení sestavy Power BI zpět na SharePoint.You started by pulling data from our SharePoint lists into Power BI, and have now come full circle to embedding your Power BI report back into SharePoint.

Další krokyNext steps

Dalším krokem v této sérii kurzů je projít pracovním postupem, který jsme vytvořili, od začátku až do konce.The next step in this tutorial series is to run through the workflow we created end-to-end.