Integrace PowerApps, Microsoft Flow a Power BI se SharePointem OnlineIntegrate PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online

Máte SharePoint Online a chcete lépe automatizovat a zefektivnit obchodní procesy?Do you have SharePoint Online and want to better automate and streamline your business processes? Pracujete s PowerApps, Microsoft Flow nebo Power BI, ale nevíte, jak se dají využít se SharePointem Online?Have you worked with PowerApps, Microsoft Flow, or Power BI, but you're not sure how to use them with SharePoint Online? Pak jste na správném místě!You've come to the right place! Tato série kurzů vysvětluje, jak vytvořit základní aplikaci pro řízení projektů na základě sharepointových seznamů a tří klíčových technologií, které jsou integrované se SharePointem Online: PowerApps, Microsoft Flow a Power BI.This series of tutorials explores how to build out a basic project-management app based on SharePoint lists and three key technologies that integrate with SharePoint Online: PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI. Tyto technologie vzájemně spolupracují a umožňují vám měřit vaše podnikání, jednat na základě výsledků a automatizovat pracovní postupy.These technologies work together, making it easy to measure your business, act on the results, and automate your workflows. Až tuto sérii dokončíte, budete mít skvělý scénář podobný následujícímu:When you're done with this series, you will have a cool scenario like the following:

Obrázek dokončeného scénáře

Obchodní scénářBusiness scenario

V této sérii kurzů používá firma Contoso web SharePointu Online, který slouží ke správě životního cyklu projektů od žádosti přes schválení a vývoj až po konečnou kontrolu.In this series of tutorials, the company Contoso has a SharePoint Online site where they manage the lifecycle of projects, from request, to approval, to development, to final review. Žadatel projektu (například vedoucí oddělení) požádá o IT projekt přidáním položky do sharepointového seznamu.A project requestor, such as a department head, requests an IT project by adding an item to a SharePoint list. Schvalovatel projektu (například IT manažer) tento projekt posoudí a pak ho buď schválí, nebo zamítne.A project approver, such as an IT manager, reviews the project, and then approves it or rejects it. Při schválení se projekt přiřadí projektovému manažerovi a prostřednictvím stejné aplikace se do druhého seznamu přidají další podrobnosti.If approved, the project is assigned to a project manager, and additional detail is added to a second list through the same app. Obchodní analytik si pomocí sestavy Power BI vložené v SharePointu prohlédne aktuální a dokončené projekty.A business analyst reviews current and completed projects using a Power BI report embedded in SharePoint. K odeslání schvalovacího e-mailu a reakci na výstrahy Power BI se používá Microsoft Flow.Microsoft Flow is used to send approval email and respond to Power BI alerts.

Rychlé seznámeníGetting started quickly

Scénář, který představujeme v této sérii kurzů, je v porovnání s plnohodnotnou aplikací pro řízení a analýzu projektů jednoduchý, přesto všechny úkoly zaberou nějaký čas.The scenario we present in this series of tutorials is simple compared to a full-blown project management and analysis app, but it still takes some time to complete all the tasks. Pokud chcete jenom stručný úvod k tomu, jak se PowerApps, Microsoft Flow a Power BI používají se SharePointem, přečtěte si následující články:If you just want a quick introduction to using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint, check out the following articles:

Doufáme, že až si je přečtete, vrátíte se k tomuto kompletnímu scénáři.When you're done, we hope you'll be back to check out this full scenario.

Také v tomto scénáři se můžete zaměřit na úkoly, které vás zajímají, a dokončit je, až budete mít čas.Even within the scenario, you can focus on the tasks that interest you, and complete the tasks as you have time. Po nastavení sharepointových seznamů v úkolu 1 můžete úkoly 2–5 plnit v libovolném pořadí; úkoly 6–8 se pak plní postupně.After you set up SharePoint lists in task 1, you can work through tasks 2-5 in any order; then tasks 6-8 are sequential. Součástí balíčku ke stažení pro tento scénář jsou dvě hotové aplikace a sestava pro Power BI Desktop.Lastly, we have included two finished apps and a Power BI Desktop report as part of the download package for this scenario. Pokud nechcete procházet všechny kroky v jednotlivých úkolech, můžete si je prohlédnout a učit se pomocí příkladů.You can look at these and learn by example even if you don't go through all the steps in each task.

PožadavkyPrerequisites

K dokončení tohoto scénáře potřebujete následující předplatná a desktopové nástroje.To complete the scenario, you need the following subscriptions and desktop tools. Součástí předplatného Office 365 Business Premium je PowerApps a Microsoft Flow.The Office 365 Business Premium subscription includes PowerApps and Microsoft Flow.

Předplatné nebo nástrojSubscription or tool OdkazLink
Předplatné Office 365 Business PremiumOffice 365 Business Premium subscription Zkušební předplatnéTrial subscription
PowerApps StudioPowerApps Studio Použijte PowerApps Studio for web (nevyžaduje stažení) nebo PowerApps Studio for WindowsUse PowerApps Studio for web (no download required) or PowerApps Studio for Windows
Předplatné Power BI ProPower BI Pro subscription Zkušební předplatné (klikněte na TRY FREE)Trial subscription (click TRY FREE)
Power BI DesktopPower BI Desktop Bezplatné stažení (klikněte na DOWNLOAD FREE)Free download (click DOWNLOAD FREE)

V ideálním případě máte základní znalosti jednotlivých technologií, tento scénář ale můžete dokončit, i když některé z nich neznáte.Ideally, you have basic familiarity with each technology, but you can still complete the scenario if you're new to some of these technologies. Následující obsah vám pomůže s rychlým seznámením:Use the following content to get up to speed:

Další krokyNext steps

Dalším krokem v této sérii kurzů je nastavení seznamů SharePointu Online, které se v této sérii budou používat.The next step in this tutorial series is to set up the SharePoint Online lists that we use throughout the series.