Publikování sestavy projektu Power BI a vytvoření řídicího paneluPublish the Power BI project report and create a dashboard

Poznámka

Tento článek je součástí série kurzů, jak používat PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s SharePointem Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Přečtěte si úvod k sérii, který vám poskytne obecnější přehled celého tématu i související soubory ke stažení.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

V tomto úkolu publikujeme datovou sadu a sestavu ve službě Power BI. Potom z této sestavy vytvoříme řídicí panel.In this task, we'll publish our dataset and report to the Power BI service; then we'll create a dashboard based on the report. V mnoha případech sestava obsahuje velké množství vizualizací, ale v řídicím panelu se jich použije jenom pár.In many cases a report has a large number of visualizations and only a subset are used in a dashboard. V našem případě přidáme do řídicího panelu všechny čtyři vizualizace.In our case, we'll add all four visualizations to the dashboard.

Krok 1: Publikování datové sady a sestavyStep 1: Publish the dataset and report

 1. V aplikaci Power BI Desktop klikněte nebo klepněte na Publikovat na kartě Domů.In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Publish.

  Publikování datové sady a sestavy

 2. Pokud jste se ještě nepřihlásili do služby Power BI, zadejte účet a potom klikněte nebo klepněte na Přihlásit se.If you're not already signed in to the Power BI service, enter an account, then click or tap Sign in.

  Přihlášení k účtu

 3. Zadejte heslo a klikněte nebo klepněte na Přihlásit se.Enter a password, then click or tap Sign in.

  Zadání hesla k účtu

 4. Zvolte cíl sestavy a potom klikněte nebo klepněte na Vybrat.Choose a destination for the report, then click or tap Select. Sestavu doporučujeme publikovat do skupinového pracovního prostoru, abyste zjednodušili přístup k ní v SharePointu.We recommend publishing to a group workspace to simplify access to the report in SharePoint. V tomto případě publikujeme sestavu do pracovního prostoru Project Management (Správa projektů).In this case, we are publishing to the Project Management group workspace. Další informace najdete v tématu Spolupráce v pracovním prostoru aplikace Power BI.For more information, see Collaborate in your Power BI app workspace.

  Cílový pracovní prostor

 5. Po dokončení publikování klikněte nebo klepněte na Otevřít project-analysis.pbx v Power BI.After publishing completes, click or tap Open 'project-analysis.pbx' in Power BI.

  Úspěšné publikování

 6. Služba Power BI načte sestavu v prohlížeči.The Power BI service loads the report in a browser. Pokud levé navigační podokno není rozbalené, rozbalte ho kliknutím nebo klepnutím na nabídku vlevo nahoře (a).If the left navigation pane isn't expanded, click or tap the menu at the top left (a) to expand it.

  Sestava ve službě Power BI

  Všimněte si, že po publikování aplikace Power BI Desktop nahrála datovou sadu (d) a sestavu (c).You can see that when we published, Power BI Desktop uploaded a dataset (d) and a report (c). Řídicí panely vytváříte ve službě, nikoli v aplikaci Power BI Desktop. Tento pracovní prostor dosud nemá žádné řídicí panely (b).You create dashboards in the service, not Power BI Desktop, and this workspace doesn't have any dashboards yet (b). Brzy jeden vytvoříme.We'll create one shortly.

Krok 2: Konfigurace přihlašovacích údajů pro aktualizaciStep 2: Configure credentials for refresh

 1. Ve službě klikněte nebo klepněte na ikona ozubeného kola v pravém horním rohu a potom klikněte nebo klepněte na Nastavení.In the service, click or tap Gear icon in the top right corner, then click or tap Settings.
 2. Klikněte nebo klepněte na Datové sady a potom na project-analysis.Click or tap Datasets, then project-analysis.

  Datová sada project-analysis

 3. Rozbalte položku Přihlašovací údaje ke zdroji dat a potom klikněte nebo klepněte na Upravit přihlašovací údaje.Expand Data source credentials, then click or tap Edit credentials.

  Úprava přihlašovacích údajů ke zdroji dat

 4. Jako metodu ověřování vyberte OAuth2 a potom klikněte nebo klepněte na Přihlásit se.Select OAuth2 for Authentication method, then click or tap Sign in.

  Přihlášení do SharePointu

 5. Vyberte účet nebo se přihlaste k účtu, který má oprávnění k seznamům na SharePointu.Select or sign in to an account that has permissions for the SharePoint lists.

  Uživatel přihlášen k Office 365

  Po dokončení procesu se ve službě zobrazí tato zpráva.When the process completes, you'll get the following message in the service.

  Zdroj dat je aktualizovaný

Krok 3: Vytvoření řídicího paneluStep 3: Create a dashboard

 1. Pokud se chcete vrátit ke své sestavě, klikněte nebo klepněte v části SESTAVY na project-analysis.To get back to your report, under REPORTS click or tap project-analysis.

 2. Klikněte nebo klepněte na graf vlevo nahoře a potom naClick or tap the chart on the upper left, then click or tap ikona připnutí..

  Připnutí grafu

 3. Zadejte název řídicího panelu, na který chcete graf připnout, a pak klikněte nebo klepněte na Připnout.Enter a name for the dashboard you want to pin to, then click or tap Pin.

  Připnutí grafu na nový řídicí panel

 4. Klikněte nebo klepněte na graf vpravo nahoře a potom naClick or tap the chart on the upper right, then click or tap tap ikona připnutí..

  Připnutí grafu

 5. Vyberte existující řídicí panel a pak klikněte nebo klepněte na Připnout.Select the existing dashboard, then click or tap Pin.

  Připnutí grafu na existující řídicí panel

 6. Dva zbývající vizuály připněte stejným způsobem.Repeat the pinning process for the other two visuals.

 7. V levém navigačním podokně klikněte nebo klepněte na název řídicího panelu.In the left navigation pane, click or tap the dashboard name.

  Nový řídicí panel v navigaci na webu

 8. Prohlédněte si řídicí panel.Review the dashboard. Když kliknete na dlaždici, vrátíte se zpátky do sestavy.If you click on a tile, you will go back to the report.

  Dokončený řídicí panel

Tím máte většinu práce v Power BI zdárně hotovou.That wraps up most of the work in Power BI. Pokud jste sestavy a řídicí panely vytvářeli poprvé, blahopřejeme!If that was your first experience creating reports and dashboards, congratulations! Pokud jste už profesionál, doufáme, že vám to půjde jako po másle.If you're already a pro, we hope you could move through it quickly. Teď přidáme možnosti upozorňování, abychom vždycky měli přehled o tom, zda řídicí panel potřebuje naši pozornost.Now we will add alerting to make sure we know if the dashboard needs our attention.

Další krokyNext steps

Dalším krokem v této sérii kurzů je nastavení upozornění na data pro sestavu projektu Power BI.The next step in this tutorial series is to set up data alerts for the Power BI project report.