Nastavení seznamů pro integraci SharePointu Online s PowerApps, Microsoft Flow a Power BISet up lists for SharePoint Online integration with PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI

Poznámka

Tento článek je součástí série kurzů, jak používat PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s SharePointem Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Přečtěte si úvod k sérii, který vám poskytne obecnější přehled celého tématu i související soubory ke stažení.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

SharePoint obsahuje nepřeberné množství funkcí pro sdílení a spolupráci, ale my se v tomto scénáři zaměříme na funkci seznamů SharePointu.SharePoint has a ton of features for sharing and collaboration, but we will focus on one feature for this scenario: SharePoint lists. Seznam je vlastně kolekcí dat, kterou můžete sdílet se členy týmu a dalšími uživateli webu.A list is just a collection of data that you can share with team members and other site users. Nejprve se podíváme na seznamy, které budeme používat v tomto scénáři, a potom si je můžete vytvořit na vlastním webu SharePointu Online.We'll review the lists used for this scenario, then you can create them in your own SharePoint Online site.

Krok 1: Princip seznamůStep 1: Understand the lists

Prvním seznamem je Project Requests (Žádosti o projekty), kam žadatel o projekt zadá žádost.The first list is Project Requests, where a project requestor adds a request. Schvalovatel projektu potom žádost zkontroluje a schválí ji nebo zamítne.The project approver then reviews the request and approves or rejects it.

Sloupec seznamuList Column Datový typData Type PoznámkyNotes
TitleTitle Jeden řádek textuSingle line of text Výchozí sloupec, slouží jako název projektu.Default column, used for project name
PopisDescription Jeden řádek textuSingle line of text
ProjectTypeProjectType Jeden řádek textuSingle line of text Hodnoty: nový hardware, upgradovaný hardware, nový software, upgradovaný softwareValues: new hardware, upgraded hardware, new software, upgraded software
RequestDateRequestDate DatumDate
RequestorRequestor Jeden řádek textuSingle line of text
EstimatedDaysEstimatedDays ČísloNumber Umožňuje porovnat odhad žadatele s odhadem projektového manažera a skutečností.Enables comparison of requestor estimate to project manager estimate to actual
ApprovedApproved Jeden řádek textuSingle line of text Hodnoty: nevyřízené, ano, neValues: pending, yes, no

Poznámka

Použijeme také sloupec ID, který SharePoint vygeneruje a ve výchozím nastavení skryje.We also use the ID column, which is generated by SharePoint and hidden by default. Z důvodu zjednodušení používáme základní datové typy, ale skutečná aplikace může ve sloupci Requestor používat složitější typy, například osobu nebo skupinu.We use basic data types for simplicity, but a real app might use more complex types, like Person or Group for the Requestor column. Informace o datových typech, které PowerApps podporuje, najdete v tématu Připojení k SharePointu z Microsoft PowerApps.For information on data types supported by PowerApps, see Connect from Microsoft PowerApps to SharePoint.

Druhým seznamem je Project Details (Podrobnosti projektu), který sleduje podrobnosti u všech schválených projektů, třeba to, který projektový manažer má projekt přidělen.The second list is Project Details, which tracks details for all approved projects, like which project manager is assigned.

Sloupec seznamuList Column Datový typData Type PoznámkyNotes
TitleTitle Jeden řádek textuSingle line of text Výchozí sloupec, slouží jako název projektu.Default column, used for project name
RequestIDRequestID ČísloNumber Odpovídá hodnotě ve sloupci ID v seznamu Project Requests.Matches the value in the Project Requests list ID column
ApprovedDateApprovedDate DatumDate
StavStatus Jeden řádek textuSingle line of text Hodnoty: nezahájeno, probíhá, dokončenoValues: not started, in progress, completed
ProjectedStartDateProjectedStartDate DatumDate Odhad projektového manažera, kdy projekt začneWhen the project manager estimates that the project will start
ProjectedEndDateProjectedEndDate DatumDate Odhad projektového manažera, kdy projekt skončíWhen the project manager estimates that the project will end
ProjectedDaysProjectedDays ČísloNumber Pracovní dny; obvykle se vypočítají, ale ne v tomto scénáři.Working days; would typically be calculated, but isn't in this scenario
ActualDaysActualDays ČísloNumber Určeno pro dokončené projekty.For completed projects
PMAssignedPMAssigned Jeden řádek textuSingle line of text Projektový manažerProject manager

Krok 2: Vytvoření a kontrola seznamůStep 2: Create and review the lists

V dalším kroku scénáře vytvoříte dva sharepointové seznamy a naplníte je ukázkovými daty.To continue with the scenario, you need to create the two SharePoint lists and populate them with sample data. Postupem vytvoření seznamu a zkopírováním vzorových dat vám názorně provedeme.We'll show you how to do this by creating the list and pasting sample data into it. Ujistěte se, že používáte excelové soubory z balíčku ke stažení.Make sure you have the Excel files from the download package.

Poznámka

V tomto kroku použijte Internet Explorer.Use Internet Explorer for this step.

Vytvoření seznamůCreate the lists

 1. V Internet Exploreru klikněte nebo klepněte na sharepointovém webu na Nový a potom na Seznam.In Internet Explorer, in your SharePoint site, click or tap New, then List.

  Vytvoření nového sharepointového seznamu

 2. Zadejte název Project Requests a klikněte nebo klepněte na Vytvořit.Enter the name "Project Requests", then click or tap Create.

  Zadání názvu nového seznamu

  Vytvoří se seznam Project Requests s výchozím polem Název.The Project Requests list is created, with the default Title field.

  Seznam Project Requests

Přidání sloupců do seznamuAdd columns to the list

 1. Klikněte nebo klepněte na ikonu nové položky a potom na Jeden řádek textu.Click or tap New item icon, then Single line of text.

  Přidání pole Jeden řádek textu

 2. Zadejte název Description a klikněte nebo klepněte na Uložit.Enter the name "Description", then click or tap Save.

 3. Opakujte kroky 1.Repeat steps 1. a 2.and 2. i pro další sloupce v seznamu:for the other columns in the list:

  1. Jeden řádek textu > ProjectTypeSingle line of text > "ProjectType"
  2. Datum > RequestDateDate > "RequestDate"
  3. Jeden řádek textu > RequestorSingle line of text > "Requestor"
  4. Číslo > EstimatedDaysNumber > "EstimatedDays"
  5. Jeden řádek textu > ApprovedSingle line of text > "Approved"

Zkopírování dat do seznamuCopy data into the list

 1. Klikněte nebo klepněte na Rychlé úpravy.Click or tap Quick edit.

  Rychlé úpravy seznamu

 2. Vyberte buňky v mřížce.Select the cells in the grid.

  Seznam se všemi sloupci

 3. Otevřete sešit project-requests.xlsx a vyberte všechna data (bez záhlaví).Open the project-requests.xlsx workbook and select all the data (not the headings).

  Excelová tabulka Project Requests

 4. Zkopírujte data a vložte je do mřížky v SharePointu a potom klikněte nebo klepněte na Hotovo.Copy the data and paste it into the grid in SharePoint, then click or tap Done.

  Dokončený seznam s daty

 5. Opakujte postup vytvoření seznamu a zkopírování dat u seznamu Project Details, ale použijte sešit project-details.xlsx.Repeat the list creation and copy process for the "Project Details" list, using the project-details.xlsx workbook. Názvy sloupců a datové typy najdete v tabulce Project Details v tématu Krok 1: Princip seznamů.Refer to the Project Details table in Step 1: Understand the lists for the column names and data types.

Krok 3: Aktualizace připojení k ukázkovým datům – volitelnéStep 3: Update connections to samples - optional

Jak už jsme uvedli v úvodu k této sérii kurzů, do balíčku ke stažení jsme přidali dvě ukázkové aplikace a jednu sestavu.As noted in the introduction to this tutorial series, we included two sample apps and a report in the download package. Tento scénář můžete dokončit bez použití ukázek, ale pokud je chcete použít, musíte aktualizovat připojení k sharepointovým seznamům.You can complete this scenario without using these samples, but if you want to use the samples, you need to update the connections to the SharePoint lists. Je potřeba je aktualizovat, aby jako zdroj dat používaly vaše seznamy, a nikoli naše.You update them so that they use your lists as a data source, rather than ours.

Aktualizace připojení pro ukázkové aplikaceUpdate connections for the sample apps

 1. V nástroji PowerApps Studio klikněte nebo klepněte v levém podokně na Otevřít.In PowerApps Studio, click or tap Open in the left pane.

 2. Klikněte nebo klepněte na Procházet a pak otevřete soubor project-management-app.msapp, který jste stáhli.Click or tap Browse, then open the project-management-app.msapp file that you downloaded.

 3. Klikněte nebo klepněte na Povolit, aby služba PowerApps mohla použít SharePoint.Click or tap Allow, so that PowerApps can use SharePoint.

 4. Na kartě Zobrazení na pásu karet klikněte nebo klepněte na Zdroje dat.On the ribbon, on the View tab, click or tap Data sources.

  Zdroje dat PowerApps

 5. V podokně Data klikněte nebo klepněte na tři tečky (...) vedle položky Project Details a potom klikněte nebo klepněte na Odebrat.In the Data panel, click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Remove.

  Odebrání zdroje dat Project Details

 6. Klikněte nebo klepněte na Přidat zdroj dat.Click or tap Add Data Source.

  Přidání zdroje dat

 7. Ukážeme vám dva způsoby, jak se připojit k seznamu, v závislosti na tom, jestli se v PowerApps už navázalo připojení k SharePointu:We'll show you two ways to connect to the list, depending on whether PowerApps already established a SharePoint connection for you:

  • Pokud se vám připojení k SharePointu už zobrazuje, klikněte nebo klepněte na toto připojení.If you see a SharePoint connection already, click or tap that connection.

   Existující připojení

  • Pokud se vám připojení k SharePointu nezobrazuje, klikněte nebo klepněte na Nové připojení.If you don't see a SharePoint connection, click or tap New connection.

   Nové připojení

   Pak klikněte nebo klepněte na SharePoint a klikněte nebo klepněte na Vytvořit.Then click or tap SharePoint, and click or tap Create.

   Připojení k SharePointu

 8. Zadejte adresu URL webu SharePoint Online se seznamy, které jste vytvořili, a potom klikněte nebo klepněte na Přejít.Enter the URL for the SharePoint Online site that contains the lists you created, then click or tap Go.

  Adresa URL SharePointu

 9. Vyberte seznam Project Details a pak klikněte nebo klepněte na Připojit.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  Seznam Project Details

  Na panelu Data se teď zobrazuje připojení, které jste vytvořili.The Data panel now shows the connection that you created.

  Zdroje dat

 10. Klikněte nebo klepněte na tři tečky (...) vedle položky Project Details a potom klikněte nebo klepněte na Aktualizovat.Click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Refresh.

  Aktualizace zdroje dat Project Details

 11. Kliknutím naClick ikona Spustit aplikaci v pravém horním rohu spusťte aplikaci a zkontrolujte, že připojení funguje, jak má.in the upper right corner to run the app, and make sure the connection works properly.

 12. Klikněte nebo klepněte na Soubor a pak uložte aplikaci do cloudu.Click or tap File, then save the app to the cloud.

 13. Opakujte kroky v této části i pro project-requests-app.msapp a použijte seznam Project Requests.Repeat the steps in this section for project-requests-app.msapp, using the Project Requests list.

Aktualizace připojení pro ukázkovou sestavuUpdate connections for the sample report

 1. V aplikaci Power BI Desktop otevřete project-analysis.pbix.Open project-analysis.pbix in Power BI Desktop.

 2. Na kartě Domů na pásu karet klikněte nebo klepněte na Upravit dotazy a potom na Nastavení zdroje dat.On the ribbon, on the Home tab, click or tap Edit queries, then Data source settings.

  Úprava dotazů

 3. Klikněte nebo klepněte na Změnit zdroj.Click or tap Change Source.

  Nastavení zdroje dat

 4. Zadejte adresu URL webu SharePointu Online a pak klikněte nebo klepněte na OK a na Zavřít.Enter the URL for your SharePoint Online site, then click or tap OK, then Close.

  Adresa URL sharepointového seznamu

 5. Power BI Desktop zobrazí pod pásem karet banner, abyste mohli použít změny a přenést data z nového zdroje.Power BI Desktop displays a banner under the ribbon, so you can apply changes and bring in data from the new source. Klikněte nebo klepněte na Použít změny.Click or tap Apply Changes.

  Použití změn dotazů

 6. Přihlaste se pomocí účtu Microsoft (účtu, který používáte pro přístup k SharePointu Online) a potom klikněte nebo klepněte na Připojit.Sign in with a Microsoft account (the account you use to access SharePoint Online), then click or tap Connect.

  Připojení k SharePointu Online

Další krokyNext steps

Dalším krokem v této sérii kurzů je vygenerování aplikace pro zpracování žádostí o projekty.The next step in this tutorial series is to generate an app to handle project requests.