Samoobslužná registrace do PowerAppsSelf-service signup for PowerApps

Zaregistrovat se do PowerApps jako individuální uživatel je jednoduché.Signing up for PowerApps as an individual is easy! Tento článek vám ukáže postup, jak zprovoznit službu s bezplatným zkušebním účtem pro PowerApps.This article walks you through the steps to get up and running with a free trial account for PowerApps.

Informace o správě služby najdete v tématech Nákup PowerApps pro vaši organizaci a Otázky a odpovědi k PowerApps ve vaší organizaci.For administration information, see Purchase PowerApps for your organization or PowerApps in your organization Q&A.

Poznámka

Pokud jste členem organizace, může být registrace jednotlivce zakázaná.If you're in an organization, individual signup may be disabled. Pokud se zobrazí chyba s tímto upozorněním, vyhledejte další informace v části Individuální registrace jsou vypnuté (v tomto tématu).If you get an error indicating it's been turned off, see Individual signup has been turned off (in this topic) for more information.

Jaké e-mailové adresy můžete použít?What email addresses can you use?

K registraci do služby PowerApps zadejte svoji pracovní nebo školní e-mailovou adresu.To sign up for PowerApps, enter your work or school email address.

Poznámka

Adresy od e-mailových služeb pro veřejnost, telekomunikačních operátorů, státních úřadů a armády nejsou v současnosti podporované. Zahrnuje to tyto služby a domény:Currently, consumer email services, telecommunication providers, government, and military addresses are not supported, including:

 • outlook.com, hotmail.com, gmail.com a dalšíoutlook.com, hotmail.com, gmail.com, and so on
 • .gov a .mil.gov and .mil

Pokud se pokusíte zaregistrovat pomocí osobní e-mailové adresy, zobrazí se zpráva, že musíte použít pracovní nebo školní e-mailovou adresu.If you try to sign up with a personal email address, a message indicates that you must use a work or school email address.

Přístup prostřednictvím Office 365 nebo Dynamics 365Access through Office 365 or Dynamics 365

Služba PowerApps je součástí vybraných plánů Office 365 a Dynamics 365, takže pokud už přístup máte, stačí se jenom přihlásit.Select Office 365 and Dynamics 365 plans include PowerApps, so if you already have access, you can just sign in. To, jestli vaše licence zahrnuje PowerApps, ověříte v cenách za PowerApps.See PowerApps pricing to determine whether your license includes PowerApps.

Pokud váš plán Office 365 nebo Dynamics 365 zahrnuje PowerApps:If your Office 365 or Dynamics 365 plan includes PowerApps:

Vyzkoušejte PowerApps Plan 2 zdarmaTry PowerApps Plan 2 for free

PowerApps nenabízí bezplatný účet, ale můžete zdarma na 90 dnů vyzkoušet plán PowerApps Plan 2.PowerApps does not offer a free account, but you can try PowerApps Plan 2 for free for 90 days. Po dobu trvání zkušebního období budete mít přístup ke všem funkcím PowerApps Plan 2.You will have access to all of the PowerApps Plan 2 features for the duration of the trial. PowerApps Plan 2 zahrnuje všechny funkce plánu Plan 1 a navíc přístup ke službě Common Data Service a funkcím pro správu.PowerApps Plan 2 has all of the features of Plan 1, plus access to the Common Data Service and administrative features. Plan 2 také poskytuje vyšší kapacitu ke spuštění toku i větší kapacitu úložiště dat a souborů ve službě Common Data Service.Plan 2 also provides higher flow-run capacity and data and file storage capacity in the Common Data Service.

Spuštění bezplatné zkušební verze od nulyStart a free trial from scratch

Pokud již máte přístup k PowerApps prostřednictvím služeb Office 365, Dynamics 365 nebo PowerApps Plan 1, přejděte k další části.If you already have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, go to the next section. Jinak postupujte podle těchto kroků:Otherwise, follow these steps:

 1. Přejděte na web powerapps.microsoft.com a proveďte některou z následujících akcí:Browse to powerapps.microsoft.com, and then do either of the following:

  • V pravém horním rohu klikněte nebo klepněte na Zaregistrovat se zdarma.Near the upper-right corner, click or tap Sign up free.

   Pokud si tento obsah prohlížíte na telefonu, klikněte nebo klepněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu a pak klikněte nebo klepněte na Zaregistrovat se zdarma.If you're viewing this content on a phone, click or tap the menu icon in the upper-right corner, and then click or tap Sign up free.

   Zaregistrovat se zadarmo

  • Vyberte Ceny (poblíž středu obrazovky) a pak vyberte Spustit bezplatnou zkušební verzi.Select Pricing (near the middle of the screen), and then select Start free trial.

   Spustit bezplatnou zkušební verzi

 2. V části Pusťme se do toho zadejte svoji pracovní nebo školní e-mailovou adresu a pak klikněte nebo klepněte na Odeslat.Under Let's get started, type your work or school email address, and then click or tap Submit.

  Zadat e-mailovou adresu

 3. Pokud váš účet v organizaci neexistuje, zobrazí se zpráva, abyste si zkontrolovali e-mailovou schránku:If your account doesn't exist within an organization, you get a message to check your email:

  Zpráva s výzvou ke kontrole e-mailu

  Pokud je váš účet součástí existující organizace, zobrazí se zpráva s výzvou, abyste se pomocí tohoto účtu přihlásili.If your account is part of an existing organization, you get a message asking you to sign in with that account. Vyberte Přihlásit se a přihlaste se pomocí svého pracovního účtu:Select Sign in, and sign in with your work account:

  Přihlásit se pomocí pracovního účtu

 4. Pokud jste dostali e-mail, pomocí odkazu v něm ověřte svou e-mailovou adresu.If you received an email message, select the link within the message to verify your email address. Po ověření adresy možná budete muset zadat další informace o sobě.After you verify your address, you may need to enter some additional information about yourself.

 5. Pokud máte existující účet organizace, zobrazí se zpráva, abyste kliknuli na možnost Začít:If you have an existing organizational account, you see a message asking you to click Start:

  Klikněte na Začít.

 6. Dostanete se na web powerapps.com a můžete začít používat PowerApps.You're then taken to powerapps.com, and you can start to use PowerApps.

  Domovská stránka PowerApps

Spuštění bezplatné zkušební verze přímo z PowerAppsStart a free trial from within PowerApps

Pokud již máte přístup k PowerApps jako uživatel Office 365, Dynamics 365 nebo PowerApps Plan 1, můžete zdarma vyzkoušet PowerApps Plan 2.If you already have access to PowerApps as a user of Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you can try PowerApps Plan 2 for free. Bezplatnou zkušební verzi plánu Plan 2 na 90 dní spustíte tak, že se přihlásíte k PowerApps a vyzkoušíte některou z těchto funkcí PowerApps Plan 2:To start a 90-day free trial of Plan 2, sign into PowerApps, and then try one of these PowerApps Plan 2 features:

Při pokusu použít tyto funkce se zobrazí výzva ke spuštění bezplatné zkušební verze.When you try any of these features, you will be prompted to start your free trial. Pak stačí vybrat příkaz Spustit zkušební verzi.Just select Start my trial.

Spustit zkušební verzi

Možnost používat zkušební verzi je podmíněná souhlasem s podmínkami použití, které se zobrazí po výběru možnosti Spustit zkušební verzi.To start your trial, you will need to consent to the terms of use by selecting Start my trial.

Odsouhlasit podmínky použití

Poznámka

Pokud potřebujete k vyzkoušení PowerApps více času, můžete požádat o prodloužení zkušební doby o dalších 90 dní.If you need more time to evaluate PowerApps, you can request to extend your trial period for 90 more days.

Poznámka

Uživatelé, kteří využijí tuto možnost zkušební verze PowerApps dostupné v produktu, se nezobrazují na portálu správy Office 365 jako uživatelé zkušební verze PowerApps Plan 2 (pokud nemají další licenci k Office 365, Dynamics 365 nebo PowerApps).Users who take advantage of this in-product PowerApps trial do not appear in the Office 365 admin portal as PowerApps Plan 2 trial users (unless they have another license to Office 365, Dynamics 365, or PowerApps).

Poznámka

Pokud jste správce IT a chcete získat a nasadit zkušební licence PowerApps více uživatelům ve vaší organizaci bez toho, aby museli podmínky použití přijímat jednotlivě, můžete si zaregistrovat zkušební předplatné PowerApps Plan 2.If you're an IT administrator who wants to acquire and deploy PowerApps trial licenses to multiple users in your organization without requiring individual users to accept terms, you can sign up for a PowerApps Plan 2 subscription trial. Abyste mohli zaregistrovat zkušební verzi pro správce, musíte být správcem fakturace nebo globálním správcem Office 365, případně musíte vytvořit nového tenanta.You'll need to be an Office 365 Global or Billing Admin or create a new tenant to sign up for an admin trial. Další informaceLearn more

Individuální registrace jsou vypnutéIndividual signup has been turned off

Při pokusu o registraci PowerApps se můžete setkat s následující zprávou.When trying to sign up for PowerApps, you may encounter the following message.

IT oddělení vypnulo registrace

Důvodem může být to, že vaše organizace zakázala registrace jednotlivců.This could be because your organization has disabled signups for individuals. Také to může být kvůli tomu, že jste Office 365 zakoupili prostřednictvím partnera.It could also be because you purchased Office 365 through a partner. Další informace.Learn more.

Pokud vaše organizace zakázala registrace jednotlivců, zkonzultujte s IT oddělením postup získání licence PowerApps přiřazené k vašemu účtu.If your organization has disabled signups for individuals, work with your IT group to get a PowerApps license assigned to your account.

Řešení potížíTroubleshoot

V mnoha případech se do PowerApps zaregistrujete pomocí postupů v tomto tématu.In many cases, you can sign up for PowerApps by following the steps in this topic. Registrace ale může z několika důvodů selhat.However, signup may fail because of any of several reasons. Následující tabulka shrnuje některé z nejčastějších důvodů neúspěchu a jejich možná řešení.The following table summarizes some of the most common reasons and ways you can work around these issues.

Příznak / chybová zprávaSymptom / Error Message Příčina a řešeníCause and Workaround
Osobní e-mailová adresa (např. nancy@gmail.com)Personal email addresses (e.g. nancy@gmail.com)

Při registraci se zobrazí zpráva podobná této:You receive a message like the following during signup:

You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

neboor

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
PowerApps nepodporuje e-mailové adresy poskytnuté e-mailovými službami pro veřejnost nebo telekomunikačními operátory.PowerApps does not support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers.

Zkuste registraci znovu dokončit pomocí e-mailové adresy, kterou vám přidělil zaměstnavatel nebo škola.To complete signup, try again using an email address assigned by your work or school.
E-mailové adresy .gov nebo .mil.gov or .mil addresses

Při registraci se zobrazí zpráva podobná této:You receive a message like the following during signup:

PowerApps unavailable: PowerApps is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.

neboor

We can't finish signing you up. It looks like Microsoft PowerApps isn't currently available for your work or school.
PowerApps v současnosti nepodporuje adresy končící na .gov nebo .mil.PowerApps does not support .gov or .mil addresses at this time.
Samoobslužná registrace je zakázanáSelf-service signup disabled

Při registraci se zobrazí zpráva podobná této:You receive a message like the following during signup:

We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft PowerApps. Contact them to complete signup.

neboor

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
Správce IT ve vaší organizaci zakázal samoobslužnou registraci do PowerApps.Your organization’s IT administrator has disabled self-service signup for PowerApps.

K dokončení registrace se obraťte na správce IT a požádejte ho, aby uživatelům povolil registraci do PowerApps a novým uživatelům umožnil se připojit k vašemu stávajícímu tenantovi.To complete signup, contact your IT administrator and ask them to allow users to sign up for PowerApps and to allow new users to join your existing tenant.
E-mailová adresa není ID pro Office 365Email address is not an Office 365 ID

Při registraci se zobrazí zpráva podobná této:You receive a message like the following during signup:

We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
Vaše organizace se přihlašuje k Office 365 a dalším službám Microsoftu s jinými identifikátory, než jsou e-mailové adresy.Your organization signs in to Office 365 and other Microsoft services with IDs other than email addresses. Můžete například mít e-mailovou adresu Nancy.Smith@contoso.com, ale přihlašovací ID nancys@contoso.com.For example, your email address might be Nancy.Smith@contoso.com, but your ID is nancys@contoso.com.

K dokončení registrace použijte ID, které vám vaše organizace přidělila k přihlašování k Office 365 nebo jiným službám Microsoftu.To complete signup, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Office 365 or other Microsoft services. Pokud si nejste jistí, jaké máte ID, obraťte se na správce IT.If you don't know what this is, contact your IT administrator.

Další informace najdete v tématechSee also

PowerApps ve vaší organizaci – otázky a odpovědiPowerApps in your organization Q&A
Nákup PowerApps pro vaši organizaciPurchase PowerApps for your organization
Chcete se na něco zeptat?More questions? Vyzkoušejte komunitu k PowerAppsTry the PowerApps Community