Nákup PowerApps pro vaši organizaciPurchase PowerApps for your organization

Tento článek popisuje, jak pro svoji organizaci zakoupíte PowerApps jako správce.This article shows you how to purchase PowerApps for your organization as an administrator. PowerApps můžete koupit přímo na webu PowerApps, prostřednictvím Centra pro správu Office 365, případně přes svého zástupce Microsoftu nebo partnera.You can purchase PowerApps through the PowerApps website directly, through the Office 365 admin center, or through your Microsoft representative or partner. Tento článek představuje možnosti zkušebních verzí dostupné u PowerApps Plan 1 nebo Plan 2 a vysvětluje, jak zakoupit PowerApps Plan 1 nebo Plan 2 jako organizace.This article will discuss the trial options available for PowerApps Plan 1 or Plan 2 and then explain how to purchase PowerApps Plan 1 or Plan 2 as an organization. Další informace najdete v otázkách a odpovědích k PowerApps ve vaší organizaci.For more information, see PowerApps in your organization Q&A.

POZNÁMKA: Pokud chcete zakoupit PowerApps v organizaci, musíte být globálním správcem nebo správcem pro fakturaci Office 365, případně musíte tenanta vytvořit.NOTE To purchase PowerApps for an organization, you must already be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Volba vhodného plánuChoosing the right plan

Podrobnosti o typech licencí, které můžete pro organizaci zvolit, najdete v článku Přehled licencování PowerApps.For details about what licenses you can choose for your organization, see PowerApps licensing overview.

Přímé zakoupení PowerAppsPurchase PowerApps directly

Předplatné PowerApps pro vaši organizaci můžete zakoupit na webu powerapps.microsoft.com a potom přiřadit licence PowerApps jednotlivým uživatelům.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from powerapps.microsoft.com and then assign PowerApps licenses to your users. Další informace.Learn more.

 1. Přejděte na web powerapps.microsoft.com a vyberte Ceny.Open powerapps.microsoft.com, and then select Pricing.
 2. U požadovaného plánu vyberte Buy (Koupit).Select Buy now for the plan you want.

 3. Zadejte informace potřebné k provedení nákupu a přejděte do Centra pro správu Office 365 a přiřaďte uživatelům licence PowerApps.Provide information to make the purchase, and then navigate to the Office 365 admin center to assign PowerApps licenses to your users.

Pořízení PowerApps prostřednictvím Office 365Get PowerApps through Office 365

Předplatné PowerApps pro vaši organizaci můžete zakoupit v Centru pro správu Office 365 a potom přiřadit licence PowerApps jednotlivým uživatelům.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from the Office 365 admin center and then assign PowerApps licenses to your users. Další informace.Learn more.

POZNÁMKA: Služba PowerApps se bude přidávat k existujícím a novým předplatným Office 365 od konce listopadu 2016.NOTE PowerApps will be added to existing and new Office 365 subscriptions starting later in November 2016.

 • Pokud se přihlásíte k PowerApps přes předplatné Office 365 před touto změnou, zobrazí se vám výzva k registraci bezplatné zkušební licence PowerApps Plan 2.If you sign in to PowerApps with an Office 365 subscription prior to this change going out, you will be prompted to sign up for a free PowerApps Plan 2 trial.
 • V klidu si můžete zkušební licenci zaregistrovat, pokud chcete PowerApps vyzkoušet, než se vám aktualizuje předplatné Office 365.Feel free to sign up for the trial if you want to try out PowerApps until the update is made to your Office 365 subscription.
 • Nicméně upozorňujeme, že zkušební licence může zahrnovat funkce PowerApps, které nebudete mít k dispozici prostřednictvím předplatného Office 365, až platnost zkušební licence po 90 dnech vyprší.However, please be aware that the trial license may include features of PowerApps that are not available to you through your Office 365 subscription when the trial expires after 90 days. Podívejte se na ceny za PowerApps, kde zjistíte, jaké možnosti jsou součástí vašeho předplatného Office 365.See PowerApps pricing to see what capabilities are included in your Office 365 subscription.

Zakoupení zkušebního předplatnéhoPurchase a subscription trial

 1. Přejděte do Centra pro správu Office 365.Browse to the Office 365 admin center.
 2. V levém navigačním podokně vyberte Fakturace -> Předplatná.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.
 3. Na pravé straně vyberte + Přidat předplatná.Select + Add subscriptions on the right side.
 4. V části Další plány podržte ukazatel myši nad třemi tečkami (…) u požadovaného plánu a vyberte Spustit bezplatnou zkušební verzi.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Start free trial.

 5. Na potvrzovací obrazovce vyberte Vyzkoušet.On the confirmation screen, select Try now.

V části Fakturace -> Předplatná uvidíte Microsoft PowerApps Plan 1 – zkušební verze nebo Microsoft PowerApps Plan 2 – zkušební verze se 100 dostupnými licencemi.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 Trial or Microsoft PowerApps Plan 2 Trial listed with 100 licenses available. Bezplatná zkušební verze platí po 90 dní.Your free trial will cover 90 days.

Zakoupení předplatnéhoPurchase a subscription

 1. Přejděte do Centra pro správu Office 365.Browse to the Office 365 admin center.
 2. V levém navigačním podokně vyberte Fakturace -> Předplatná.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.
 3. Na pravé straně vyberte + Přidat předplatná.Select + Add subscriptions on the right side.
 4. V části Další plány podržte ukazatel myši nad třemi tečkami (…) u požadovaného plánu a vyberte Koupit.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Buy now.

 5. Zadejte počet licencí, které chcete přidat, a pak vyberte Přejít k pokladně nebo Přidat do košíku.Enter the number of licenses you would like to add, and then select Check out now or Add to cart.

  POZNÁMKA: V případě potřeby můžete později přidat další licence.NOTE You can add more later if needed.

 6. Zadejte potřebné informace v rámci procesu placení.Enter the needed information in the Checkout flow,

V části Fakturace -> Předplatná uvidíte Microsoft PowerApps Plan 1 nebo Microsoft PowerApps Plan 2.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2 listed. Pokud se později rozhodnete, že chcete přidat další licence, přejděte zpět do části Přidat předplatná a vyberte Změnit počet licencí.If you decide later that you want to add more licenses, go back to Add subscriptions and then select Change license quantity.

DoplňkyAdd-ons

Chystají se už brzy, ale zatím nejsou podporované.These are coming soon but are not supported yet.

Další informace najdete v tématechSee also

PowerApps ve vaší organizaci – otázky a odpovědiPowerApps in your organization Q&A
Samoobslužná registrace do služby PowerAppsSelf-service sign up for PowerApps