PowerApps ve vaší organizaci – otázky a odpovědiPowerApps in your organization Q&A

Toto téma popisuje, jak uživatelé ve vaší organizaci mohou používat PowerApps a jak můžete službu PowerApps řídit.This topic describes how users in your organization can use PowerApps, and how you can control the PowerApps service.

Registrace do služby PowerAppsSign up for PowerApps

Co je PowerApps?What is PowerApps?

Microsoft PowerApps umožňuje uživatelům vytvářet aplikace pro mobilní zařízení s Windows, iOS a Androidem.Microsoft PowerApps enables users to create applications for Windows, iOS, and Android mobile devices. Pomocí těchto aplikací můžete vytvořit připojení k běžným službám SaaS, včetně Twitteru, Office 365, Dropboxu a Excelu.Using these apps, you can create connections to common SaaS services, including Twitter, Office 365, Dropbox, and Excel.

Jak se uživatelé registrují do PowerApps?How do users sign up for PowerApps?

Jediná možnost registrace pro jednotlivé uživatele ve vaší organizaci je zkušební verze Plánu 2 pro PowerApps, do které se můžou zaregistrovat prostřednictvím webu PowerApps:The only sign-up option for individual users in your organization is the PowerApps Plan 2 trial, which they can sign up for through the PowerApps website:

1. možnostOption 1

Uživatelé se můžou zaregistrovat na webu powerapps.microsoft.com, kde vyberou Zaregistrovat se zdarma a potom provedou proces registrace pro PowerApps prostřednictvím webu portal.office.com.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign up free, and then completing the sign-up process for PowerApps through portal.office.com.

2. možnostOption 2

Uživatelé se můžou zaregistrovat na webu powerapps.microsoft.com, kde vyberou Přihlásit se, přihlásí se pomocí pracovního nebo školního účtu a zaregistrují se ke zkušební verzi Plánu 2 pro PowerApps přijetím podmínek použití PowerApps.Users can sign up by going to powerapps.microsoft.com, selecting Sign in, signing in with their work or school accounts, and sign up for the PowerApps Plan 2 trial by accepting the PowerApps terms of use.

Pokud se uživatel ve vaší organizaci zaregistruje do PowerApps, je mu automaticky přiřazena licence PowerApps.When a user in your organization signs up for PowerApps, that user is assigned a PowerApps license automatically.

Další podrobnosti najdete v článku Samoobslužná registrace do služby PowerApps.See Self-service sign up for PowerApps for more details.

Jak můžou uživatelé v mé organizaci získat přístup k PowerApps?How can users in my organization gain access to PowerApps?

Uživatelé v rámci vaší organizace můžou získat přístup k PowerApps třemi různými způsoby:Users within your organization can gain access to PowerApps in three different ways:

 • Můžou se registrovat jednotlivě do zkušební verze Plánu 2 pro PowerApps, jak je uvedeno v části Jak se uživatelé registrují do PowerApps?They can individually sign up for a PowerApps Plan 2 trial as outlined in the How do users sign up for PowerApps? section.
 • Můžete jim přiřadit licenci na PowerApps v rámci portálu pro správu Office 365.You can assign a PowerApps license to them within the Office 365 admin portal.
 • Uživatel má přiřazené plány pro Office 365 a Dynamics 365, které zahrnují přístup ke službě PowerApps.The user has been assigned an Office 365 and Dynamics 365 plans that includes access to the PowerApps service. Seznam plánů pro Office 365 a Dynamics 365, které zahrnují možnosti PowerApps, najdete na stránce s cenami PowerApps.See the PowerApps pricing page for the list of Office 365 and Dynamics 365 plans that include PowerApps capabilities.

Můžu uživatelům v mé organizaci zablokovat registraci do PowerApps?Can I block users in my organization from signing up for PowerApps?

Každý si může bezplatně vyzkoušet funkce Plánu 2 pro Microsoft PowerApps na 90 dní, jak je uvedeno v části Jak se uživatelé registrují do PowerApps?Any individual can try out the features of Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days, and incur no costs as outlined in the How do users sign up for PowerApps section. Tato možnost je k dispozici pro všechny uživatele v tenantovi a správce ji nemůže zakázat. Po vypršení platnosti zkušební verze uživatele uživatel ztratí přístup k funkcím Plánu 2 pro PowerApps.This option is available to any user in a tenant and cannot be disabled by an admin. After the user's trial expires the user will lose access to PowerApps Plan 2 capabilities.

Pokud si někdo zaregistruje 90denní zkušební verzi Plánu 2 pro Microsoft PowerApps a vy se rozhodnete, že je uvnitř vaší organizace nebudete podporovat, nemůžou v žádném případě znamenat pro vaši společnost nějaké náklady.If a person signs up for a 90 day trial of Microsoft PowerApps Plan 2, and you choose to not support them inside of your organization, they can in no way incur costs to your company. Pokud se někdo zaregistruje do Microsoft PowerApps, jde o vztah přímo mezi touto osobou a Microsoftem, jako v případě mnoha jiných veřejných cloudových služeb od Microsoftu, jako třeba Bing, Wunderlist, OneDrive nebo Outlook.com, a nijak to neznamená, že službu poskytuje vaše organizace.When an individual signs up for Microsoft PowerApps, that is a relationship between that individual and Microsoft directly, like any many public cloud services from Microsoft, such as Bing, Wunderlist, OneDrive or Outlook.com, and does not in any way imply that the service is provided by your organization.

Závěrem řekněme, že pokud vaše společnost chce omezit použití dat určených jenom pro organizaci v rámci Microsoft PowerApps, je to možné prostřednictvím zásad ochrany před únikem informací.Finally, if your company wishes to restrict the use of organizational-only data inside of Microsoft PowerApps, that is possible through Data loss prevention (DLP) policies. Další podrobnosti najdete v článku Zásady ochrany před únikem informací.For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Správa PowerAppsAdministration of PowerApps

Proč se ve spouštěči aplikací Office 365 objevila ikona PowerApps?Why has the PowerApps icon appeared in the Office 365 app launcher?

Jak jsme oznámili v srpnu, Microsoft PowerApps je nyní základní součástí sady Office 365.As announced in August, Microsoft PowerApps is now a fundamental part of the Office 365 suite. Tři měsíce po tomto oznámení jsme Microsoft PowerApps aktivovali jako službu jako součást existující skladové položky Office 365.Three months after this announcement Microsoft PowerApps was enabled as a service as a part of existing Office 365 SKU's. Uživatelé po celém světě teď můžou aplikaci Microsoft PowerApps používat, proto se jim ve spouštěči aplikací objevila.As users everywhere in the world can now use Microsoft PowerApps, it has appeared in the app launcher for them. V tématu Přehled licencí si můžete zjistit, které skladové položky Office 365 teď PowerApps zahrnují.See Licensing overview to understand which Office 365 SKUs now include PowerApps.

Pokud chcete odebrat dlaždici PowerApps ze spouštěče aplikací ve výchozím nastavení, přečtěte si následující část.See the following section if you'd like to remove the PowerApps tile from the app launcher by default.

Jak odeberu PowerApps u stávajících uživatelů?How do I remove PowerApps from existing users?

Pokud má uživatel přiřazenou licenci na Plán 1 pro PowerApps nebo Plán 2 pro PowerApps, potom můžete provést následující kroky a licenci na PowerApps tomuto uživateli odebrat:If a user was assigned a PowerApps Plan 1 or PowerApps Plan 2 license then you can take the following steps to remove the PowerApps license for that user:

 1. Přejděte na Portál pro správu Office 365.Go to the Office 365 Admin Portal.
 2. V levém navigačním panelu vyberte Uživatelé a potom vyberte Aktivní uživatelé.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.
 3. Vyhledejte uživatele, kterému chcete odebrat licenci, a pak vyberte jeho jméno.Find the user you want to remove the license for, and then select their name.
 4. V podokně podrobností uživatele v části Licence na produkty vyberte Upravit.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.
 5. Najděte licenci s názvem Microsoft PowerApps Plan 1 (Plán 1 pro Microsoft PowerApps) nebo Microsoft PowerApps Plan 2 (Plán 2 pro Microsoft PowerApps), nastavte přepínač na Vypnuto a pak vyberte Uložit.Find the license called Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2, set the toggle to Off and then select Save.

Pokud má uživatel přístup k PowerApps prostřednictvím své licence na plán Office 365 a Dynamics 365, můžete mu zakázat přístup ke službě PowerApps provedením následujících kroků:If a user has access to PowerApps through their Office 365 and Dynamics 365 plan license, then you can disable their access to the PowerApps service by taking the following steps:

 1. Přejděte na Portál pro správu Office 365.Go to the Office 365 Admin Portal.
 2. V levém navigačním panelu vyberte Uživatelé a potom vyberte Aktivní uživatelé.In the left navigation bar, select Users, and then select Active Users.
 3. Vyhledejte uživatele, kterému chcete odebrat přístup, a pak vyberte jeho jméno.Find the user you want to remove access for, and then select their name.
 4. V podokně podrobností uživatele v části Licence na produkty vyberte Upravit.On the user details pane, in the Product licenses section select Edit.
 5. Rozbalte licenci uživatele na Office 365 nebo Dynamics 365, zakažte přístup ke službě s názvem PowerApps pro Office 365 nebo PowerApps pro Dynamics 365 a pak vyberte Uložit.Expand the user's Office 365 or Dynamics 365 license, disable access to the service called PowerApps for Office 365 or PowerApps for Dynamics 365 and then select Save.

Hromadné odebrání licencí je také možné pomocí PowerShellu.Bulk removal of licenses is also possible through PowerShell. Podrobný příklad najdete v článku Odebrání licencí z uživatelských účtů pomocí PowerShellu v Office 365.See Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell for a detailed example. A nakonec další pokyny k hromadnému odebrání služeb v rámci licence najdete v článku Zakázání přístupu ke službám pomocí PowerShellu v Office 365.Finally, further guidance about bulk removal of services within a license can be found at Disable access to services with Office 365 PowerShell.

Odebrání služby nebo licence na PowerApps pro uživatele ve vaší organizaci také způsobí odebrání ikon PowerApps a Dynamics 365 pro tohoto uživatele z následujících umístění:Removing of the PowerApps license or service for a user in your organization will also result in the removal of the PowerApps and Dynamics 365 icons from the following locations for that user:

 • Office.comOffice.com

 • Dlaždicová nabídka pro spouštění aplikací Office 365Office 365 AppLauncher “waffle”

Jak můžu omezit přístup uživatelů k obchodním datům organizace pomocí PowerApps?How can restrict my users' ability to access my organization's business data using PowerApps?

PowerApps vám umožňují vytvořit zóny dat pro obchodní a neobchodní data, jak je znázorněno níže.PowerApps allows you to create data zones for business and non-business data, as shown below. Jakmile se implementují tyto zásady ochrany před únikem informací, uživatelé nebudou moct navrhovat nebo spouštět aplikace PowerApps, které kombinují obchodní a neobchodní data.Once these data loss prevention policies are implemented, users are prevented from designing or running PowerApps that combine business and non-business data. Další podrobnosti najdete v článku Zásady ochrany před únikem informací.For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Proč se v mém tenantovi Office 365 objevilo 10 000 licencí na Microsoft PowerApps?Why did 10,000 licenses for Microsoft PowerApps show up in my Office 365 tenant?

Jste oprávněná organizace a uživatelé ve vaší organizaci mají nárok si vyzkoušet Plán 2 pro Microsoft PowerApps na 90 dní a tyto zkušební licence představují dostupnou kapacitu pro nové uživatele PowerApps ve vašem tenantovi.As a qualifying organization, users in your organization are eligible to try out Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days, and these trial licenses represent the available capacity for new PowerApps users in your tenant. Za tyto licence se nic neplatí.There is no charge for these licenses. Konkrétně existují dva možné důvody, proč se vám může zobrazit kapacita 10 000 (zkušebních) licencí pro PowerApps na portálu pro správu Office 365:Specifically, there are two possible reasons why you may see a capacity 10,000 (trial) licenses for PowerApps showing up in the Office 365 admin portal:

 • Pokud se aspoň jeden uživatel ve vašem tenantovi účastnil veřejné verze PowerApps Preview, která byla v oběhu od dubna 2016 do října 2016, zobrazí se vám 10 000 licencí, které jsou označené jako Microsoft PowerApps and Logic flows.If at least one user in your tenant participated in the PowerApps public preview that spanned from April 2016 to October 2016 then you will see 10,000 licenses labeled as "Microsoft PowerApps and Logic flows"

 • Pokud si aspoň jeden uživatel ve vašem tenantovi zaregistroval zkušební verzi Plánu 2 pro PowerApps prostřednictvím 1. možnosti pro registraci zkušební verze popsané výše v části Jak se uživatelé registrují do PowerApps?, zobrazí se vám 10 000 licencí s označením Microsoft Power Apps & Flow.If at least one user in your tenant has signed-up for a PowerApps Plan 2 trial by going through trial signup Option 1 outlined in the How do users sign up for PowerApps section then you will see 10,000 licenses labeled "Microsoft Power Apps & Flow"

Můžete se rozhodnout, že vy sami přiřadíte další licence uživatelům prostřednictvím portálu pro správu Office 365, upozorňujeme ale, že jde o zkušební licence pro Plán 2 pro Microsoft PowerApps a jejich platnost vyprší po 90 dnech od přiřazení uživateli.You can choose to assign additional licenses to users yourself through the Office 365 admin portal, but please note that these are trial licenses for Microsoft PowerApps Plan 2 and they will expire after 90 days of being assigned to a user.

Je to zdarma?Is this free? Budu za tyto licence platit?Will I be charged for these licenses?

Tyto licence jsou bezplatné zkušební licence pro vaše uživatele, aby si na 90 dní vyzkoušeli Plán 2 pro Microsoft PowerApps.These licenses are free trial licenses for your users to try-out the Microsoft PowerApps Plan 2 for 90 days.

Jak se tím změní způsob, kterým v současné době spravuji identity pro uživatele v mé organizaci?How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Pokud už vaše organizace má stávající prostředí Office 365 a všichni uživatelé ve vaší organizaci mají účty Office 365, pak se správa identit nemění.If your organization already has an existing Office 365 environment and all users in your organization have Office 365 accounts, then identity management does not change.

Pokud už vaše organizace má stávající prostředí Office 365, ale ne všichni uživatelé ve vaší organizaci mají účty Office 365, potom vytvoříme uživatele v tenantovi a budeme přiřazovat licence podle pracovní nebo školní e-mailové adresy uživatele.If your organization already has an existing Office 365 environment but not all users in your organization have Office 365 accounts, then we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address. To znamená, že počet uživatelů, který spravujete v kterýkoliv okamžik, bude růst, jak si uživatelé ve vaší organizaci budou službu registrovat.This means that the number of users you are managing at any particular time will grow as users in your organization sign up for the service.

Pokud vaše organizace nemá prostředí Office 365, které je připojené k vaší e-mailové doméně, nedochází ve správě identit k žádným změnám.If your organization does not have an Office 365 environment connected to your email domain, there is no change in how you manage identity. Uživatelé se přidají do nového uživatelského adresáře jenom pro cloud a vy budete mít možnost je převzít jako správce tenanta a spravovat je.Users will be added to a new, cloud-only user directory, and you will have the option to take over as the tenant admin and manage them.

Jaký je proces pro správu tenanta vytvořený Microsoftem pro moje uživatele?What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Pokud byl tenant vytvořen Microsoftem, můžete si ho vyžádat a spravovat pomocí následujících kroků:If a tenant was created by Microsoft, you can claim and manage that tenant using the following steps:

 1. Připojte se k tenantovi registrací do PowerApps pomocí domény e-mailové adresy, která odpovídá doméně klienta, kterého chcete spravovat.Join the tenant by signing up for PowerApps using an email address domain that matches the tenant domain you want to manage. Například pokud Microsoft vytvořil tenanta contoso.com, pak se k němu připojte pomocí e-mailové adresy, která končí na @contoso.com.For example, if Microsoft created the contoso.com tenant, then join the tenant with an email address ending with @contoso.com.
 2. Vyžádejte si řízení správy pomocí ověření vlastnictví domény: Až budete v tenantovi, můžete si zvýšit úroveň sami na roli správce pomocí ověření vlastnictví domény.Claim admin control by verifying domain ownership: once you are in the tenant, you can promote yourself to the admin role by verifying domain ownership. Postup je následující:To do so, follow these steps:
 3. Přejděte na https://portal.office.com.Go to https://portal.office.com.
 4. Vyberte ikonu spouštěče aplikací v levém horním rohu a pak zvolte Správce.Select the app-launcher icon in the upper-left corner, and then choose Admin.
 5. Přečtěte si pokyny na stránce Stát se správcem a potom zvolte Ano, chci se stát správcem.Read the instructions on the Become the admin page, and then choose Yes, I want to be the admin.

POZNÁMKA: Pokud tato možnost není zobrazená, správce Office 365 už existuje.NOTE: If this option doesn’t appear, an Office 365 administrator is already in place.

Pokud mám více domén, můžu řídit tenanta Office 365, do kterého jsou uživatelé přidaní?If I have multiple domains, can I control the Office 365 tenant that users are added to?

Pokud neprovedete žádnou akci, vytvoří se tenant pro každou doménu a subdoménu e-mailu uživatele.If you do nothing, a tenant is created for each user email domain and subdomain.

Pokud chcete, aby všichni uživatelé byli ve stejném tenantovi bez ohledu na jejich příponu e-mailové adresy:If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions:

 • Vytvořte cílového tenanta předem nebo použijte existujícího tenanta.Create a target tenant ahead of time or use an existing tenant. Přidejte všechny stávající domény a subdomény, které chcete konsolidovat v rámci tohoto tenanta.Add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Potom se všichni uživatelé s e-mailovými adresami, které končí na tyto domény a subdomény, automaticky připojí k cílovému tenantovi, když se zaregistrují.Then all the users with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

DŮLEŽITÉ: Není podporovaný žádný automatizovaný mechanismus, který by přesouval uživatele mezi tenanty po jejich vytvoření.IMPORTANT: There is no supported automated mechanism to move users across tenants once they have been created. Další informace o přidávání domén do jednoho tenanta Office 365 najdete v článku Přidání uživatelů a domény do Office 365.To learn about adding domains to a single Office 365 tenant, see Add your users and domain to Office 365.