Zobrazení dat ve spojnicovém, výsečovém nebo pruhovém grafu v PowerAppsShow data in a line, pie, or bar chart in PowerApps

K zobrazení dat můžete použít spojnicové, výsečové a pruhové grafy.Use line charts, pie charts, and bar charts to display your data. Při práci s grafy by data, která importujete, měla být strukturovaná zhruba takto:When working with charts, the data that you import should be structured like the following:

 • Každá řada musí být v prvním řádku.Each series should be in the first row.
 • Popisky musí být ve sloupci nejvíce vlevo.Labels should be in the leftmost column.

Vaše data by například měla vypadat podobně jako v tomto příkladu:For example, your data should look similar to the following:

Tyto grafy můžete vytvářet a používat přímo v PowerApps.You can create and use these charts within PowerApps. Pusťme se do toho.Let's get started.

PožadavkyPrerequisites

 • Zaregistrujte se do služby PowerApps a potom si ji nainstalujte.Sign up for PowerApps, and then install PowerApps. Když službu PowerApps otevřete, přihlaste se stejnými údaji, které jste použili k registraci.When you open PowerApps, sign in using the same credentials that you used to sign up.
 • Vytvořte aplikaci ze šablony, z dat nebo od nuly.Create an app from a template, from data, or from scratch.
 • Přečtěte si, jak konfigurovat ovládací prvek v PowerApps.Learn how to configure a control in PowerApps.
 • Stáhněte si ChartData.zip, který obsahuje ukázková data jako soubor XML.Download ChartData.zip, which contains sample data as an XML file. Podle kroků v tomto tématu si tento balíček naimportujte přímo do vaší aplikace.Follow the steps in this topic to import it directly into your app. Nebo můžete soubor .zip dekomprimovat, otevřít soubor XML v Excelu a uložit ho na účet cloudového úložiště.As an alternative, decompress the .zip file, open the XML file in Excel, and save it to a cloud-storage account.

Import ukázkových datImport the sample data

V následujícím postupu naimportujeme ukázková data do kolekce s názvem ProductRevenue.In these steps, we import the sample data into a collection, named ProductRevenue.

 1. Na kartě Vložit vyberte Ovládací prvky a pak vyberte Importovat:On the Insert tab, select Controls, and then select Import:

 2. Do vlastnosti OnSelect ovládacího prvku zadejte tuto funkci:Set the control's OnSelect property to the following function:

  Collect(ProductRevenue, Import1.Data)

 3. Stisknutím klávesy F5 otevřete režim náhledu a pak vyberte tlačítko Importovat data.Press F5 to open Preview mode, and then select the Import Data button.

 4. V dialogovém okně Otevřít vyberte ChartData.zip a tlačítko Otevřít a pak stiskněte klávesu Esc.In the Open dialog box, select ChartData.zip, select Open, and then press Esc.

 5. V nabídce Soubor vyberte Kolekce.On the File menu, select Collections.

  Zobrazí se kolekce ProductRevenue s daty pro graf, která jste naimportovali:The ProductRevenue collection is listed with the chart data you imported:

  Poznámka

  Ovládací prvek importu se používá k importu dat excelového typu a vytvoření kolekce.The import control is used to import Excel-like data and create the collection. Tento ovládací prvek naimportuje data při vytváření a zobrazení náhledu aplikace.The import control imports data when you are creating your app, and previewing your app. Při publikování aplikace ovládací prvek importu v současnosti data nenaimportuje.Currently, the import control does not import data when you publish your app.

 6. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.Press Esc to return to the default workspace.

Přidání výsečového grafuAdd a pie chart

 1. Na kartě Vložit vyberte Grafy a pak vyberte Výsečový graf.On the Insert tab, select Charts, and then select Pie Chart.

 2. Přesuňte výsečový graf pod tlačítko Importovat data.Move the pie chart under the Import data button.

 3. V ovládacím prvku pro výsečový graf vyberte jeho střed:In the pie-chart control, select the middle of the pie chart:

 4. Vlastnost Items výsečového grafu nastavte na tento výraz: ProductRevenue.Revenue2014Set the Items property of the pie chart to this expression: ProductRevenue.Revenue2014

  Výsečový graf zobrazí data o výnosech z roku 2014.The pie chart shows the revenue data from 2014.

Přidání pruhového grafu pro zobrazení datAdd a bar chart to display your data

Teď kolekci ProductRevenue použijme v pruhovém grafu:Now, let's use this ProductRevenue collection in a bar chart:

 1. Na kartě Domů přidejte obrazovku.On the Home tab, add a screen.]

 2. Na kartě Vložit vyberte Grafy a pak Sloupcový graf.On the Insert tab, select Charts, and then select Column Chart.

 3. Vyberte střed sloupcového grafu.Select the middle of the column chart. Nastavte vlastnost Items sloupcového grafu na ProductRevenue:Set the Items property of the column chart to ProductRevenue:

  Sloupcový graf zobrazí data o výnosech z roku 2012:The column chart shows the revenue data from 2012:

 4. Ve sloupcovém grafu vyberte středový čtverec:In the column chart, select the center square:

 5. Na kartě Graf vyberte Počet řad a potom zadejte 3 na řádek vzorců:On the Chart tab, select Number of Series, and then enter 3 in the formula bar:

  Sloupcový graf zobrazí údaje o výnosech z jednotlivých produktů za období tří let:The column chart shows revenue data for each product over three years: