Práce s různými prostředími a Microsoft PowerAppsWorking with environments and Microsoft PowerApps

Díky PowerApps můžete pracovat v různých prostředích a snadno mezi nimi přepínat.With PowerApps, you can work in different environments and easily switch among them. Základní informace o prostředích najdete v tématu Prostředí – přehled, kde se podrobně vysvětluje, proč používat prostředí a jak je lze vytvářet a spravovat.For an overview of environments, see Environments overview, which explains in detail why you use environments and how you can create and manage them. Tento článek se zabývá následujícími tématy, která se týkají prostředí:The scope of this article will cover the following topics on environment:

 • Přepnutí prostředí na powerapps.comhow to switch the environment on powerapps.com
 • Vytvoření aplikace ve správném prostředíhow to an create app in the right environment
 • Zobrazení aplikace ve správném prostředíhow to view an app in the right environment

Přepnutí prostředíSwitch the environment

Když se zaregistrujete a poprvé přihlásíte na powerapps.com, zobrazí se vám pravděpodobně výchozí prostředí.When you sign up and first sign in to powerapps.com, you will likely land in a default environment. Můžete si to ověřit v pravém horním rohu stránky.You can verify this by looking at the upper-right corner of the page.

Výchozí prostředí

Výchozí prostředí je přístupné všem uživatelům.The Default environment is accessible to everyone. V tomto prostředí můžete začít vytvářet aplikace a sdílet je s jinými uživateli.You can start creating apps in this environment and share your apps with other users. Můžete mít také přístup k jiným prostředím, třeba k těm, která vytvoříte sami, nebo k těm vytvořeným jinými uživateli.You may also have access to other environments, such as those you create yourself or those created by others but you have access to. Přepnout prostředí můžete tak, že kliknete na rozevírací seznam prostředí v pravém horním rohu a vyberete jiné prostředí.You can switch environments by clicking the environment dropdown in the upper-right corner and selecting a different environment. V tomto příkladu přepnu z výchozího prostředí na Prostředí 1.In this example, I am switching from Default environment to Environment 1.

Přepnutí prostředí

Po přepnutí na jiné prostředí (třeba na Prostředí 1) se zobrazí všechny aplikace, které jste vytvořili nebo ke kterým máte přístup, v tomto novém prostředí.Once you switch to a different environment (such as Environment 1), you will see all the apps you created or have access to in this new environment.

Vytváření aplikací ve správném prostředíCreate apps in the right environment

Aplikace můžete vytvářet v existujících prostředích, ke kterým máte přístup, nebo v novém prostředí.You can create apps in existing environments that you have access to or in a new environment. Vytvoření vlastního prostředí ale vyžaduje určitý plán.Creating your own environment, however, requires a specific plan. Další informace najdete v tomto tématu.For more information, see this topic. Před vytvářením aplikace vždycky vyberte požadované prostředí pro danou aplikaci.Before you create an app, always make sure you select the environment you want to app to be in. Když to neuděláte, budete se muset zabývat přesouváním aplikací mezi prostředími.Otherwise, you will have to deal with moving apps between environments.

 1. Pokud jste na powerapps.com, vyberte prostředí, ve kterém chcete aplikaci vytvořit.If you are in powerapps.com, select the environment you would like to create your app in. Pokud používáte PowerApps Studio nebo PowerApps Studio pro web, přejděte ke kroku 4.If you are in PowerApps Studio or PowerApps Studio for web, skip to step 4.

 2. Vyberte + Nová aplikace.Select + New app.

 3. Vyberte Otevřít PowerApps Studio nebo PowerApps Studio pro web.Select Open PowerApps Studio or PowerApps Studio for web.

 4. Když se PowerApps Studio nebo PowerApps Studio pro web otevře, vyberte znovu prostředí v pravém horním rohu.When PowerApps Studio or PowerApps Studio for web opens, select the environment again at the top right corner. Tuto funkci v budoucnu vylepšíme, ale v aktuální verzi je nutné provést tento výběr pokaždé, když chcete vytvořit aplikaci v novém prostředí.We will improve this experience in the future but, in the current release, you must select this every time you want to create an app in a new environment.

  Přepnutí prostředí v nástroji Studio

 5. Na stránce Account (Účet) u názvu aktuálního prostředí vyberte Change (Změnit).On the Account page, select Change next to the name of the current environment.

  Přepnutí prostředí v nástroji Studio

 6. Vyberte prostředí, ve kterém chcete aplikaci vytvořit.Select the environment you want to create your app in.

  Přepnutí prostředí v nástroji Studio

 7. Pokud chcete začít vytvářet aplikaci, vyberte New (Nová).Select New to start creating an app. Vaše aplikace se teď bude nacházet v prostředí, které jste vybrali v kroku 6.Your app now will reside in the environment you selected in step 6.

  Přepnutí prostředí v nástroji Studio

Zobrazení aplikací ve správném prostředíView apps in the right environment

Ať už k práci používáte powerapps.com, PowerApps Studio pro Windows nebo PowerApps Studio pro web, bude zobrazený seznam aplikací, připojení atd. vždycky filtrovaný podle prostředí, které je vybrané v rozevíracím seznamu.Whether you are working in powerapps.com, PowerApps Studio for Windows, or PowerApps Studio for web, the list of apps, connections, etc. that you see is always filtered based on the environment that's selected in the dropdown. Když se vám nezobrazují aplikace, které hledáte, vždycky zkontrolujte, jestli máte vybrané správné prostředí.If you don't see the apps you are looking for, always confirm whether the right environment is selected.

Ještě jednou přepnutí prostředí v powerapps.com:Again, to switch environments in powerapps.com:

Přepnutí prostředí

Přepnutí prostředí v nástroji PowerApps Studio pro Windows nebo PowerApps Studio pro web:To switch environments in PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web:

Přepnutí prostředí v nástroji Studio

Další informace o prostředích najdete v tomto přehledu.For more information about environments, see this overview.