Začínáme se vzorciGet started with formulas

Konfigurujte svou aplikaci pomocí vzorců, které kromě vypočítávání hodnot a provádění dalších úloh (stejně jako v Excelu) také reagují na zadávání od uživatelů (jak vyžaduje aplikace).Configure your app with formulas that not only calculate values and perform other tasks (as they do in Excel) but also respond to user input (as an app requires).

 • V Excelu vytváříte vzorce, které například vyplní buňky a vytvoří tabulky a grafy.In Excel, you build formulas that, for example, populate cells and create tables and charts.
 • V PowerApps vytváříte podobné vzorce při konfigurování ovládacích prvků místo buněk.In PowerApps, you build similar formulas as you configure controls instead of cells. Kromě toho vytváříte vzorce, které platí konkrétně pro aplikace místo tabulek.In addition, you build formulas that apply specifically to apps instead of spreadsheets.

Můžete například vytvořit vzorec, který určí, jak bude vaše aplikace reagovat, když uživatelé vyberou tlačítko, pohnou posuvníkem nebo zadají něco jiného.For example, you build a formula to determine how your app responds when users select a button, adjust a slider, or provide other input. Tyto vzorce můžou zobrazit jinou obrazovku, aktualizovat zdroj dat, který je pro aplikaci externí, nebo vytvořit tabulku, která obsahuje podmnožinu dat z existující tabulky.These formulas might show a different screen, update a data source that's external to the app, or create a table that contains a subset of the data in an existing table.

Můžete použít vzorce pro nejrůznější scénáře.You can use formulas for a wide variety of scenarios. Můžete třeba použít GPS vašeho zařízení, ovládací prvek mapy a vzorec, který pomocí argumentů Location.Latitude a Location.Longitude zobrazí aktuální polohu.For example, you can use your device's GPS, a map control, and a formula that uses Location.Latitude and Location.Longitude to display your current location. Při pohybu mapa vaši polohu automaticky sleduje.As you move, the map automatically tracks your location.

Toto téma nabízí jenom základní přehled práce se vzorci.This topic provides only an overview of working with formulas. Další podrobnosti a kompletní seznam funkcí, operátorů a dalších stavebních prvků, které můžete používat, najdete v referenčním tématu pro vzorce.Browse the formula reference for more details and the complete list of functions, operators, and other building blocks you can use.

PožadavkyPrerequisites

Zobrazení jednoduché hodnotyShow a simple value

V Excelu můžete zadat konkrétní data, třeba číslo 42 nebo frázi Hello World, tak, že je napíšete do buňky.In Excel, you can enter a specific piece of data, such as the number 42 or the phrase Hello World, by typing it into a cell. Buňka pak bude tato data vždy zobrazovat přesně tak, jak jste je zadali.That cell will always show that data exactly as you typed it. V PowerApps můžete podobně zadat data, která se nemění, nastavením vlastnosti Text popisku na přesný sled požadovaných znaků ve dvojitých uvozovkách nahoře.In PowerApps, you can similarly specify a piece of data that doesn't change by setting the Text property of a label to the exact sequence of characters that you want, surrounded by double quotation marks.

 1. V nabídce Soubor (vedle levého okraje obrazovky) vyberte Nová.Select New on the File menu (near the left edge of the screen).
 2. V části Vytvořit aplikaci vyberte na dlaždici Prázdná aplikace možnost Rozložení pro telefon.Under Create an app, select Phone layout on the Blank app tile.

  Řádek vzorců najdete v horní části obrazovky.The formula bar sits at the top of the screen.

  Řádek vzorců

  Tento řádek má dvě části:This bar has two parts:

  • Seznam vlastností: Každý ovládací prvek a obrazovka mají sadu vlastností.Property list: Each control and screen has a set of properties. Ze seznamu můžete vybrat konkrétní vlastnost.Use this list to select a specific property.
  • Vzorec: Vzorec, který se má pro tuto vlastnost vypočítat, složený z hodnot, operátorů a funkcí.Formula: The formula to be calculated for this property, made up of values, operators, and functions.

   V řádku vzorců můžete prohlížet a upravovat vlastnosti pro vybraný ovládací prvek nebo pro obrazovku, pokud nejsou vybrané žádné ovládací prvky.In the formula bar, you can see and edit properties for the selected control or for the screen if no controls are selected. Název vybraného ovládacího prvku uvidíte na kartě Obsah:You can see the name of the selected control on the Content tab:

   Řádek obsahu zobrazuje aktuálně vybraný ovládací prvek

   Kliknutím na název vybraného ovládacího prvku na kartě Obsah ho můžete změnit.You can change the name of the selected control in the Content tab by clicking the name.

 3. Přidejte na obrazovku ovládací prvek Popisek.Add a Label control to the screen.

  Přidaný ovládací prvek Textové pole

  Když přidáte popisek, v seznamu vlastností se automaticky zobrazí vlastnost Text, která určuje, co ovládací prvek zobrazuje.When you add a label, the property list automatically shows the Text property, which drives what the control shows. Výchozí hodnota této vlastnosti je "Text".By default, the value of this property is "Text".

 4. Nastavte hodnotu vlastnosti Text na hodnotu "Hello World", a to tak, že tento řetězec zadáte v dvojitých uvozovkách nahoře do řádku vzorců:Set the value of the Text property to "Hello World" by typing that string, surrounded by double quotes, into the formula bar:

  Použití popisku "Hello World"

  Nová textová hodnota se během psaní zobrazuje v popisku.The label reflects this new value as you type it. Na obrazovce se můžou během psaní zobrazovat žluté ikony vykřičníku.The screen may show yellow exclamation-point icons while you type. Tyto ikony označují chyby, ale když zadávání platné hodnoty dokončíte, tak zmizí.These icons indicate errors, but they'll go away when you finish entering a valid value. Například řetězec bez uvozovek na obou stranách není platný.For example, a string without double quotation marks on both ends isn't valid.

  V Excelu můžete zobrazit na číslo, například 42, jeho zadáním do buňky nebo zadáním vzorce, ze kterého číslo vyjde, třeba =SUMA(30;12).In Excel, you can show a number, such as 42, by typing it into a cell or by typing a formula that resolves to that number, such as =SUM(30,12). V PowerApps můžete stejného výsledku dosáhnout nastavením vlastnosti Text ovládacího prvku, třeba popisku, na 42 nebo Sum(30;12).In PowerApps, you can achieve the same effect by setting the Text property of a control, such as a label, to 42 or Sum(30,12). Toto číslo se bude v buňce a popisku stále zobrazovat bez ohledu na to, co jiného se v listu nebo aplikaci změní.The cell and the label will always show that number regardless of what else changes in the worksheet or the app.

  Poznámka: Na rozdíl od Excelu se v PowerApps před vzorec nedává symbol rovná se ani plus.Note: In PowerApps, you don't precede a formula with an equals sign or a plus sign as you do in Excel. V řádku vzorců se se vším, co zadáte, automaticky zachází jako se vzorcem.The formula bar treats anything you type there as a formula by default. Vzorec se také nevkládá do dvojitých uvozovek ("), jako se to dělá k určení textového řetězce.You also don't surround a formula with double quotation marks ("), as you did earlier to specify a string of text.

 5. Ve vlastnosti Text popisku nahraďte "Hello World" funkcí Sum(1;2;3).In the Text property of the label, replace "Hello World" with Sum(1,2,3).

  Při zadání částečné funkce Sum (1;2;3 bez pravé závorky se zobrazí chyby

  Během psaní vám řádek vzorců pomáhá zobrazením popisu a očekávaných argumentů pro tuto funkci.While you type, the formula bar helps you by showing the description and the expected arguments for this function. Stejně jako v případě chybějících dvojitých uvozovek na konci textu "Hello World" se na obrazovce zobrazí žlutý vykřičník, který oznamuje chybu, dokud nezadáte pravou závorku vzorce:As with the final double quotation mark in "Hello World", the screen shows yellow exclamation points to indicate an error until you type the final parenthesis of this formula:

  Použití kompletní funkce Sum(1;2;3)

Změna hodnoty na základě zadáníChange a value based on input

V Excelu zadáním vzorce =SUMA(A1:A2) do buňky zobrazíte součet hodnot obsažených v buňkách A1 a A2.In Excel, you type =SUM(A1:A2) into a cell to show the sum of whatever values cells A1 and A2 contain. Pokud se jedna nebo obě hodnoty změní, v buňce obsahující vzorec se automaticky zobrazí aktualizovaný výsledek.If either or both of those values change, the cell that contains the formula automatically shows the updated result.

Příklad přepočítání v Excelu při sečtení dvou čísel

V PowerApps můžete podobného výsledku dosáhnout sečtením ovládacích prvků a nastavením jejich vlastností.In PowerApps, you can achieve a similar result by adding controls and setting their properties. Tento příklad ukazuje popisek z předchozího postupu a dva ovládací prvky Textové zadání nazvané TextInput1 a TextInput2.This example shows the label from the previous procedure and two Text input controls, named TextInput1 and TextInput2.

Příklad přepočítání v PowerApps při sečtení dvou čísel

Bez ohledu na to, jaká čísla zadáte do ovládacích prvků pro textové zadání, bude popisek vždy zobrazovat součet těchto čísel, protože jeho vlastnost Text je nastavená na tento vzorec:Regardless of what numbers you type in the text-input controls, the label always shows the sum of those numbers because its Text property is set to this formula:
TextInput1 + TextInput2TextInput1 + TextInput2

Příklad přepočítání v PowerApps při sečtení dvou čísel

V Excelu můžete pomocí podmíněného formátování zobrazit například záporné hodnoty červeně.In Excel, you can use conditional formatting to show, for example, negative values in red. V PowerApps použijete vzorec obsahující funkci If, která se chová podobně jako v Excelu.In PowerApps, you use a formula that contains the If function, which behaves similarly to how it behaves in Excel.

 1. Nastavte vlastnost Color popisku na tento vzorec:Set the Color property of the label to this formula:
  If( Value(TextBox1.Text) < 0; Red; Black )If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )

  Poznámka: Ve vzorci zadejte vlastnost ovládacího prvku, a to tak, že zadáte název ovládacího prvku, tečku a název vlastnosti.Note: In a formula, specify the property of a control by providing the name of the control, followed by a period, followed by the name of the property. Vlastnost Text ovládacího prvku TextBox1 zadáte například takto: TextBox1.Text.For example, specify the Text property of TextBox1 by typing TextBox1.Text.

  Příklad přepočítání v PowerApps pro změnu barvy popisku na základě jeho hodnoty

 2. Do ovládacích prvků TextInput1 a TextInput2 zadejte dvě čísla, jejichž sečtením vyjde záporné číslo.In TextInput1 and TextInput2, specify two numbers that, when added together, result in a negative number.

  Příklad přepočítání v PowerApps pro změnu barvy popisku na základě jeho hodnoty

  Hodnota v popisku se zobrazí červeně.The value in the label appears in red.

Změna barvy na základě uživatelského zadáníChange a color based on user input

Aplikaci můžete pomocí vzorců nakonfigurovat tak, aby uživatelé mohli měnit její vzhled a chování.You can configure your app with formulas so that users can change your app's appearance or behavior. Můžete třeba vytvořit filtr zobrazující jenom data, která obsahují textový řetězec určený uživatelem, nebo můžete uživatelům umožnit seřazení sady dat podle konkrétního sloupce v datové sadě.For example, you can create a filter to show only data that contains a string of text that the user specifies, or you can let users sort a set of data based on a certain column in the data set. V tomto postupu umožníte uživatelům změnit barvu obrazovky pomocí jednoho nebo více posuvníků.In this procedure, you'll let users change the color of the screen by adjusting one or more sliders.

 1. Odeberte ovládací prvky z předchozích postupů nebo vytvořte prázdnou aplikaci jako předtím a přidejte do ní tři posuvníky:Remove the controls from the previous procedures, or create a blank app as you did previously, and add three slider controls to it:

  Vložení posuvníku

 2. Uspořádejte posuvníky tak, aby se nepřekrývaly, přidejte tři popisky a nakonfigurujete je, aby zobrazovaly slova Červená, Zelená a Modrá:Arrange the sliders so they don't overlap, add three labels, and configure them to show Red, Green, and Blue:

  Uspořádejte posuvníky a přidejte popisek pro každou složku barvy

 3. Nastavte vlastnost Max každého jezdce na 255, což je maximální hodnota složky barvy pro funkci RGBA.Set the Max property of each slider to 255, which is the maximum value of a color component for the RGBA function.

  Vlastnost Max můžete zadat tak, že ji vyberete na kartě Obsah nebo v seznamu vlastností:You can specify the Max property by selecting it on the Content tab or in the property list:

  Změna maximální hodnoty každého posuvníku

 4. Vyberte obrazovku kliknutím mimo všechny ovládací prvky a pak nastavte vlastnost Vyplnit obrazovky na tento vzorec:Select the screen by clicking away from any control, and then set the screen's Fill property to this formula:
  RGBA( Slider1.Value; Slider2.Value; Slider3.Value; 1 )RGBA( Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value, 1 )

  Jak již bylo zmíněno výše, k vlastnostem ovládacích prvků se dostanete pomocí operátoru .As already described, you access control properties by using the . .operator. Slider1.Value odkazuje na vlastnost Hodnota posuvníku, která odráží, kam uživatel umístil posuvník mezi hodnotami Min a Max.Slider1.Value refers to the slider's Value property, which reflects where the user has placed the slider between the Min and Max values. Při psaní vzorce je každý obsažený ovládací prvek na obrazovce i v řádku vzorců barevně odlišený:As you type this formula, each control that it contains is color coded between the screen and the formula bar:

  Nedokončená změna vzorce pro barvu výplně pozadí

  Když napíšete pravou závorku, změní se pozadí obrazovky na tmavě šedé na základě výchozí hodnoty jednotlivých posuvníků, která je 50.As you type the closing parenthesis, the screen's background will change to dark gray based on the default value of each slider, which is 50. V okamžiku, kdy psaní vzorce dokončíte, vzorec se vypočítá a výsledek použije jako hodnota barvy výplně pozadí.At the moment when you finish typing the formula, it's calculated and used as the value of the background fill color. S aplikací můžete ve výchozím pracovním prostoru pracovat, aniž byste museli otevřít náhled:You can interact with your app while in the default workspace without needing to open Preview:

  Změna maximální hodnoty každého posuvníku

 5. Nastavte posuvníky a sledujte, jak provedené změny ovlivní barvu pozadí.Adjust the sliders, and see how your changes affect the background color.

  Se změnami jednotlivých posuvníků se vzorec obsahující funkci RGBA přepočítá. Tím se ihned změní vzhled obrazovky.As each slider changes, the formula that contains the RGBA function is recalculated, which immediately changes how the screen appears.

  Dokončená změna vzorce pro barvu výplně pozadí

Správa chování aplikaceManage app behavior

Vzorce můžete použít nejenom k výpočtům a změnám vzhledu, ale také k provádění akcí.You can use formulas not only to perform calculations and change appearance but also to take action. Můžete třeba nastavit vlastnost PřiVýběru tlačítka na vzorec, který zahrnuje funkci Navigate.For example, you can set the OnSelect property of a button to a formula that includes the Navigate function. Když uživatel tlačítko vybere, zobrazí se obrazovka, kterou ve vzorci určíte.When a user selects that button, the screen that you specify in the formula appears.

Některé funkce, třeba Navigate a Collect, můžete použít jenom ve vzorcích pro chování.You can use some functions, such as Navigate and Collect, only in behavior formulas. Referenční informace ke vzorcům vám sdělí, jestli jde funkce použít jenom v tomto kontextu.The formula reference calls out if you can use a function only in this context.

Ve vzorci pro chování můžete provést více než jednu akci, pokud jednotlivé funkce oddělíte středníkem (;).You can take more than one action in a behavior formula if you separate functions with a semi-colon (;). Můžete třeba chtít aktualizovat proměnnou kontextu, odeslat data do zdroje dat a nakonec přejít na jinou obrazovku.For example, you might want to update a context variable, push data to a data source, and finally navigate to another screen.

Zobrazení seznamu vlastností podle kategoriíView a list of properties by category

Seznam vlastností zobrazuje vlastnosti podle abecedy. Můžete si ale také zobrazit všechny vlastnosti ovládacího prvku uspořádané podle kategorií, pokud vyberete možnost Upřesnit na kartě Zobrazení:The properties list shows properties alphabetically, but you can also view all the properties of a control, organized by category, if you select the Advanced option on the View tab:

Zobrazení Upřesnit

V tomto zobrazení můžete vzorce přímo upravovat.You can edit formulas directly within this view. Pomocí výběru ovládacích prvků v horní části podokna můžete rychle najít ovládací prvek, se kterým chcete pracovat.With the control selector at the top of the pane, you can quickly find a control to work with. A pomocí vyhledávání vlastností můžete rychle najít vlastnost ovládacího prvku.And with the property search, you can quickly find a property of that control.

Toto zobrazení zobrazuje nejdříve nejdůležitější vlastnosti.Initially, this view shows the most important properties. Pokud chcete zobrazit všechny vlastnosti, klikněte na šipku dolů v dolní části podokna.To reveal all the properties, click the down arrow at the bottom of the pane. Každý ovládací prvek má dlouhý seznam vlastností, které řídí všechny aspekty chování a vzhledu ovládacího prvku.Each control has a long list of properties that govern all aspects of the control's behavior and appearance. Můžete procházet seznam nebo vlastnost vyhledat zadáním do pole v horní části podokna.You can scroll through the list or search for a property by typing in the box at the top of the pane.

Syntaxe vzorceFormula syntax

Jak budete zadávat vzorec na řádek vzorců, různé prvky syntaxe se zobrazí v odlišných barvách, aby se zlepšila čitelnost a zvýšila srozumitelnost dlouhých vzorců.As you type a formula in the formula bar, different syntax elements appear in different colors to improve readability and help you understand long formulas. Tady je seznam kódů barev v PowerApps.Here is the color code list in PowerApps.

zvýraznění syntaxe