Principy vzorců chování v PowerAppsUnderstand behavior formulas in PowerApps

Vzorce chováníBehavior formulas

Většina vzorců vypočítá hodnotu.Most formulas calculate a value. Jako v excelové tabulce probíhá přepočítání automaticky při změně hodnot.Like an Excel spreadsheet, recalculation happens automatically as values change. Budete třeba chtít zobrazit hodnotu v ovládacím prvku Popisek červeně, pokud bude menší než nula, a v ostatních případech černě.For example, you might want to show the value in a Label control in red if the value is less than zero or in black otherwise. Takže můžete nastavit vlastnost Color na tento vzorec:So you can set the Color property of that control to this formula:
If( Value(TextBox1.Text) >= 0; Color.Black; Color.Red )If( Value(TextBox1.Text) >= 0, Color.Black, Color.Red )

Co v tomto kontextu znamená, když uživatel vybere ovládací prvek Tlačítko?In this context, what does it mean when the user selects a Button control? Nezměnila se žádná hodnota, takže není nic nového k výpočtu.No value has changed, so there is nothing new to calculate. Excel nemá žádný ekvivalent k ovládacímu prvku Tlačítko.Excel has no equivalent to a Button control.

Výběrem ovládacího prvku Tlačítko uživatel spustí posloupnost akcí, neboli chování, které změní stav aplikace:By selecting a Button control, the user initiates a sequence of actions, or behaviors, that will change the state of the app:

Tyto funkce změní stav aplikace, nejdou proto přepočítat automaticky.Because these functions change the state of the app, they can't be automatically recalculated. Můžete je použít ve vzorcích pro vlastnosti OnSelect, OnVisible, OnHidden a jiné vlastnosti On..., které se nazývají vzorce chování.You can use them in the formulas for the OnSelect, OnVisible, OnHidden, and other On... properties, which are called behavior formulas.

Více než jedna akceMore than one action

K vytvoření seznamu akcí, které se mají provést, použijte středníky.Use semicolons to create a list of actions to perform. Můžete například chtít aktualizovat kontextovou proměnnou a pak se vrátit na předchozí obrazovku:For example, you might want to update a context variable and then return to the previous screen:

  • UpdateContext( { x: 1 } ); Back()UpdateContext( { x: 1 } ); Back()

Akce se provádějí v pořadí, ve kterém se nacházejí ve vzorci.Actions are performed in the order in which they appear in the formula. Další funkce se spustí až po provedení aktuální funkce.The next function won't start until the current function has completed. Pokud dojde k chybě, následující funkce se nemusí spustit.If an error occurs, subsequent functions might not start.