Vytvoření pravidla v PowerAppsCreate a rule in PowerApps

Vytvořte pravidla pro automatické úpravy aplikace na základě kritérií, která zadáte.Create rules to automatically modify an app based on criteria that you specify. Můžete například zobrazit položky seznamu červeně, žlutě nebo zeleně na základě jejich stavu nebo zobrazit tlačítko schválení jenom pro některé uživatele (například správce).For example, show list items in red, yellow, or green based on their status, or show an approval button only for certain users (such as managers).

Pravidla můžete přidat do celé řady ovládacích prvků.You can add rules to a variety of controls. V tomto tématu přidáte pravidlo, které změní barvu textu ovládacího prvku Popisek, pokud bude hodnota ovládacího prvku Posuvník větší než 70.In this topic, you'll add a rule to change the text color of a Label control if the value of a Slider control is greater than 70.

Přidání pravidlaAdd a rule

 1. Vyberte ovládací prvek (nebo ho přidejte a nechte ho vybraný).Select a control (or add a control and leave it selected).

  Pro toto téma přidejte popisek a posuvník, nastavte vlastnost Text popisku na Slider1.Value a potom posuvník vyberte.For this topic, add a label and a slider, set the label's Text property to Slider1.Value, and then select the slider.

 2. Na panelu vpravo klikněte nebo klepněte na Pravidla a potom klikněte nebo klepněte na Nové pravidlo.In the right-hand panel, click or tap Rules, and then click or tap New rule.

  Vytvoření nového pravidla

  Pokud vyberete ovládací prvek, pro který už je definované aspoň jedno pravidlo, můžete kterékoliv z pravidel upravit, stačí na něj kliknout nebo klepnout.If you select a control for which one or more rules has already been defined, you can edit any of them if you click or tap it.

Přidání podmínkyAdd a condition

Podmínka je výraz, který se vyhodnotí jako true nebo false, například jestli je hodnota větší než 70.A condition is an expression that evaluates to true or false, such as whether a value is greater than 70. Můžete napsat výraz na základě šablony nebo začít úplně od začátku a můžete výraz přizpůsobit podle pokynů v uživatelském rozhraní (Intellisense).You can write the expression based on a template or start from scratch, and you can customize the expression based on guidance in the UI (Intellisense).

 1. Klikněte nebo klepněte na Přidat podmínku a potom klikněte na šablonu nebo možnost Vlastní podmínka.Click or tap Add a condition, and then click a template or Custom condition.

  Pro toto téma klikněte nebo klepněte na Větší než.For this topic, click or tap Greater than.

  Přidání podmínky

 2. Aktualizujte výraz a definujte, kdy pravidlo platí.Update the expression to define when the rule applies.

  Pro toto téma změňte 0 na 70, abyste získali tento výraz: For this topic, change 0 to 70 to get this expression:
  Slider1.Value > 70Slider1.Value > 70

Přidání akceAdd an action

Akce definují, co se stane, když se pravidlo použije.Actions define what happens when the rule is applied. PowerApps může vytvořit akce automaticky na základě změn, které provedete v ovládacích prvcích.PowerApps can create actions automatically based on changes you make to controls.

 1. Klikněte nebo klepněte na Definovat akce.Click or tap Define actions.

  Definování akce

 2. V dialogovém okně potvrzení klikněte nebo klepněte na Jdeme na to, aby aplikace PowerApps zaznamenala následující změnu nebo změny jako jednu nebo více akcí.In the confirmation dialog box, click or tap Let's go so that PowerApps will capture your next change or changes as one or more actions.

 3. Nakonfigurujte jeden nebo více ovládacích prvků tak, aby odpovídaly vašim požadavkům, když bude podmínka vyhodnocena jako true.Configure one or more controls to match your expectations when the condition is true.

  Pro toto téma změňte barvu popisku.For this topic, change the color of the label.

  Zaznamenání vlastností

 4. (volitelné) Zkontrolujte změny kliknutím nebo klepnutím na Zobrazit akce.(optional) Review your changes by clicking or tapping Show actions.

  Kontrola akcí

 5. Až přidáte akce, klikněte nebo klepněte na Hotovo.When you finish adding actions, click or tap Done.

 6. Zkontrolujte podmínku a akce pro pravidlo.Review the condition and actions for the rule.

  Kontrola pravidla

Přejmenování pravidlaRename the rule

 1. Najeďte myší na Rule1 (Pravidlo1) a klikněte nebo klepněte na tlačítko Upravit.Hover over Rule1 and click or tap the edit button.

  Najetí myší na název pravidla

 2. Zadejte nový název pravidla.Enter a new name for the rule.

  Přejmenování pravidla

 3. Kliknutím nebo klepnutím na Hotovo zavřete editor.Click or tap Done to dismiss the editor.

Testování pravidlaTest the rule

 1. Otevřete náhled aplikace stisknutím F5 (případně klikněte na tlačítko přehrávání v pravém horním rohu).Preview the app by pressing F5 (or by clicking the play button near the upper-right corner).

  Otevření náhledu

 2. Vyhodnoťte zadanou podmínku jako true a potom potvrďte, že akce fungují podle očekávání.Make the condition that you specified true, and then confirm that the actions work as you expect.

  Pro toto téma nastavte posuvník na hodnotu, která je větší než 70, a ověřte, že text popisku změní barvu.For this topic, set the slider to a value that's greater than 70, and confirm that the label text changes color.

Zobrazení všech pravidelSee all rules

Ve výchozím nastavení se na kartě Pravidla zobrazují jenom pravidla pro vybraný ovládací prvek a všechny podřízené ovládací prvky, které se používají v podmínce nebo akci pro pravidlo.By default, the Rules tab shows only the rules for the selected control and all child controls that are used in a rule condition or action. Pokud chcete zobrazit všechna pravidla v aplikaci, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit pravidla jen pro tento ovládací prvek.To show all rules in the app, clear the Show rules for this control only check box.

Odebrání filtru

Známá omezeníKnown limitations

V době psaní tohoto textu:As of this writing:

 • Nejde zadat vlastnost ThisItem formuláře nebo galerie jako součást podmínky.You can't specify the ThisItem property of a form or a gallery as part of a condition.